Právne normy

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 612 slov
Počet zobrazení: 11 970
Tlačení: 743
Uložení: 697
Právne normy
Sú to pravidlá správania sa. Sú obsiahnuté v zákonoch, vládnych nariadeniach, vyhláškach apod. Sú záväzné pre všetkých členov spoločnosti a dodržiavanie je možné vynútiť pôsobením práva a právnych inštitúcií.
-vzťah medzi právnou normou a právnym predpisom je taký, že jeden právny predpis obsahuje
 mnoho právnych noriem
-napríklad zákon o rodine obsahuje stovky právnych noriem
 
Hierarchia právnych noriem:
 1)ZÁKONNÉ PREDPISY  =ústava, ústavné zákony a zákony všeobecne
 2)PODZÁKONNÉ PREDPISY =nariadenia vlády, vyhlášky ministerstvu, vyhlášky alebo
  nariadenia nižších právnych orgánov
 
Zložky právnych noriem:
 1)EXPOZÍCIA  =stanovuje podmienky, za ktoré sa bude právna norma dodržiavať
 2)DISPOZÍCIA =určujte, pre koho tá norma platí
 3)SANKCIA  =je porušená právna norma, kedy je správanie sankciované
  =tresty; a)reparačné =náhrada škody
b)represné  =trest
c)reštitučné  =navrátenie majetku
d)satisfakčné =uplatňujú sa pri majetkových ujmách
 
Znaky právnych noriem:
 1)ZÁVäZNOSŤ
 2)VŠEOBECNOSŤ  (norma je adresovaná neobmedzenému počtu subjektov)
3)EFEKTÍVNOSŤ
4)NORMATÍVNOSŤ (formulovaný ako základ alebo príkaz)
5)ŠTÁTNE DONÚTENIE (dodržiavanie zabezpečené pomocou štátnych inštitúcií)
 
Odlišnosť právnej normy od ostatných normatívnych systémov:
 1)Svojím monizmom =len 1 právny poriadok
 2)Spätosťou so štátom =štát môže na dodržiavanie práva využiť aj armádu, políciu
 3)Zvláštnou formou  =má podobu zákona, vyhlášky a nariadenia
 
HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVNYCH NORIEM
 -ovplyvnili ho Gréci aj Rimania
 -vychádzali z náboženských pravidiel a neskôr sa odvíjali od svetskej moci
 
STAROBABYLONSKÁ RÍŠA
 -1750 BC
 -najznámejší dokument je Chammurapiho zákonník
 -je to prvý zákonník v dejinách a platili tu zásady ako "Oko za oko, zub za zub!"
 -na verejnosti bol vystavený na kamenných doštičkách
 
STAROVEKÉ GRÉCKO
 -fungovali tu tzv. Ústavy
 -najznámejšími autormi sú Drakon, Solón, Kleistenes, Perikles
 -demokratické práva platili len pre slobodných občanov, mužov, ktorí mali majetok
 -neplatili pre cudzincov alebo otrokov
 -práva, ktoré platili: -zúčastňovať sa na sneme
  -vystupovať na súde
  -nadobudnúť majetok
  -oženiť sa
  -v 30-tich rokoch mohli byť zvolení do úradu
 
 -povinnosti, ktoré sa dodržiavali: -platiť dane
  -absolvovať vojenskú službu
 
RÍM
 -právo sa tu sformulovalo v priebehu mnohých storočí
 -rímski právnici museli byť vzdelaní vo filozofii, rétorike, logike a gramatike
 -terminológia rímskeho práva sa používa dodnes
 -Rimania vytvorili samostatnú vedu o práve, kt. sa nazýva jurisprudencia
 -rímske právo vychádzalo z gréckej filozofie, najmä z diel Aristotela a Stoikov
 -v 5.storočí BC vzniká významný dokument, Zákon 12-tich tabúľ
 -zákony boli vystavené na verejnosti a obsahovali fakty ako napr.
  ,,Neznalosť zákona neospravedlňuje.“
 -právo bolo delené na: 1)VEREJNÉ  (ústavné, administratívne, trestné)
  2)SÚKROMNÉ (záujmy jednotlivca)
 
BYZANTSKÁ RÍŠA
 -6.storočie AD
 -je označovaná ako "Dedič Rímskej ríše"
 -najznámejší dokument je zákonník cisára Justiniána, Corpus Iuris Civilis
 
GERMÁNSKE KMENE
 -9.storočie AD
 -najznámejší dokument je Salský zákonník
 -z tohto obdobia tiež pochádza najstaršia slovanská pamiatka: Zákon súdnyj ljudem
  (rozoberá trestné a rodinné právo)
 
OBDOBIE 10.-12.STOROČIA AD
 -v talianskych mestách sa začalo s vyučovaním práva
 -zakladali sa právnické školy, na ktorých vyučovali tzv. GLOSÁTORI
 -glosátor, zo slova "glosa"- učená poznámka k práv u
 -boli to teda prví skutoční právnici
 -postglosátori dopĺňali glosátorov
 
OBDOBIE 13.STOROČIA AD
 -1215 bola vydaná zmluva Magna charta libertatum
 -je to zmluva medzi kráľom a šľachtou v Anglicku
 -obsahuje napríklad: -každému obyvateľovi zaručuje, že ho nebudú svojvoľne prenasledovať
  -nikto nesmie byť potrestaný bez riadneho súdu
  -nikto nesmie byť zbavený svojho majetku ani slobody atď.
 
ĎALŠIE DOKUMENTY PO 2. SVETOVEJ VOJNE
 1948 -Všeobecná deklarácia ĽP
 1948 -Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy
 1952 -Dohovor o politických právach žien
 1957 -Dohovor o štátnom občianstve vydatých žien
 1959 -Deklarácia práv dieťaťa
 1961 -Jednotný dohovor o omamných látkach
 1966 -Dohovor o právach dieťaťa
 1966 -Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
Medzinárodný pakt o sociálnych, kultúrnych a hospodárskych právach
 1972 -Deklarácia o životnom prostredí
 1993 -Konferencia OSN o ĽP vo Viedni
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.111