Inštitúty nápravy nezákonnosti

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 418 slov
Počet zobrazení: 1 893
Tlačení: 225
Uložení: 258
Uveďte a charakterizujte inštitúty nápravy nezákonnosti v právnom štáte.

1.súlad všetkých právnych predpisov s ústavou
–zabezpečuje v každom právnom štáte ústavný súd, u nás je to Ústavný súd SR, ktorý sídli v Košiciach. Návrh na začatie konania pred ÚS sa nazýva ústavná sťažnosť, ktorú môžu podať: poslanci NR SR (min 1/5), prezident, vláda, generálny prokurátor, súd. Občan alebo organizácia môžu podať ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, keď boli porušené ich ľudské práva, resp. cez predtým uvedené organizácie. Výsledkom činnosti ÚS po prerokovaní sťažností vydá nález, ktorý je zverejnený v Zbierke zákonov

2.nezávislosť súdnictva
–znamená, že sudcovia sa pri rozhodovaní neriadia ničím iným, len právom a svojim svedomím napr.: pri rozhodovaní o rozsahu náhrady škody, o výške trestu, potom či obvinený je vinný alebo nevinný a podobne..., sudca nie je viazaný nijakými inými príkazmi, stanoviskami či názormi. Nezávislosť sudcov zaručuje aj to, e ich funkcia je nezlúčiteľná s funkciami v štátnych orgánoch, politických stranách a inou zárobkovou činnosťou. Sudca by sa pri vynášaní rozsudku mal riadiť morálnym kódexom sudcu, hovorí sa o tzv. Sudcovskej etike.

3.opravné prostriedky proti rozhodnutiu
–sú to právne inštitúty, ktorými sa oprávnená osoba domáha, aby opravný súd (najvyšší súd) preskúmal rozhodnutie nižšieho súdu i konanie, ktoré mu predchádzalo a urobil nápravu. Existujú 2 druhy opravných prostriedkov:
 a) riadne oprávnené prostriedky – odvolanie – proti rozhodnutiu súdu sa podáva po vyhlásení jeho rozhodnutia. Lehota na odvolanie je vo veciach trestnoprávnych do 8 dní, vo veciach občianskoprávnych o 15 dní. Ak do tohto času sa odvolanie nepodá, rozhodnutie sa stáva právoplatným.
 b) mimoriadne oprávnené prostriedky –dovolanie – obnova konania a sťažnosť pre porušene zákona

4.petičné právo
– článok 27 ústavy SR zaručuje každému občanovi, aby sa sám obracal na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami týkajúcimi sa verejného alebo iného spoločného záujmu. Petičné právo zaručuje vytvorenie petičného výboru, právo vyzývať iných občanov, aby petíciu podporili a právo zhromažďovať podpisy v prospech petície na verejnom mieste. Občan sa má právo oboznámiť s obsahom petície a ak s ňou súhlasí, musí uviesť svoje meno, priezvisko, bydlisko a podpis

5.štátna a spoločenská kontrola
–polícia, exekútor, advokát, notár, prokuratúra

6.úrad ombudsmana
– je nezávislý ochranca ľudských práv a slobôd, bojuje za práva občanov najmä voči orgánom výkonnej moci, voči štátnym funkcionárom a úradníkom. Je to úradník, ktorý vedie nezávislý úrad, je volený parlamentom, počas jeho funkčného obdobia je nezávislý (nikomu sa nezodpovedá) a jeho úrad je zakotvený v ústave. Ombudsman sa vyjadruje k uplatňovaniu zákonov, k nedopatreniam, omylom a prieťahom v súdnom konaní, nedisponuje však rozhodujúcou právomocou, jeho sila spočíva v tom, že je oprávnený verejne poukazovať na nezákonnosť. Tento úrad vznikol v 19. St. Vo Švédsku a v súčasnosti každý štát EÚ musí mať úrad ombudsmana (od rok 1991)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štátna a spoločenská kontrola #pisanie staznosti #dovolanie a odvolanie #odvolanie #Policia etika referáty


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.115