Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 254 slov
Počet zobrazení: 2 362
Tlačení: 151
Uložení: 177
Porovnajte funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií.
SÚDY:
o  riešia spory
o  rozhodujú o vine a treste vo veciach trestných činov
PROKURATÚRA:
o  úlohou je chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb a štátu
o  je štátnym žalobcom
o  vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných predpisov
ADVOKÁCIA:
o  nie je štátnou inštitúciou
o  poskytujú právne služby, t.j. pomoc fyzickým a právnickým osobám, ktoré ju potrebujú na realizáciu svojich práv pred súdmi a i.
o  obhajujú obžalovaného
o  poskytujú právnické rady
 
NOTÁRSTVO:
o  overuje úradné alebo osobné doklady, ktoré občan potrebuje predložiť ako hodnoverné
o  registrácia zmlúv
o  rozhoduje vo veciach dedičstva
o  osvedčuje priebeh žrebovania
o  prijíma peniaze alebo listiny do úschovy
POLÍCIA:
o  za úlohu má zabezpečovať verejný poriadok
o  dohliada na bezpečnosť cestnej premávky
o  vyšetruje trestné činy
o  zabezpečuje výkon trestu
o  ochraňuje štátne hranice a i.
SÚDNI EXEKÚTORI:
o  zabezpečujú nútený výkon súdneho rozhodnutia

Uveďte príklad situácie, kedy by ste sa obrátili na advokáta, notára, exekútora.

-  ADVOKÁT:
o  ak som bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a bol som neprávom obžalovaný zo závažného trestného činu, bude ma na súde zastupovať (obhajovať) advokát
-  NOTÁR:
o  obdobie podávania prihlášok na VŠ, keď niektoré VŠ vyžadujú overené fotokópie vysvedčení
-  EXEKÚTOR:
o  ak súd rozhodol v môj prospech vo veci odškodného kvôli ujme na zdraví, peniaze aj napriek právoplatnému rozhodnutiu ešte neboli vyplatené, postúpim to exekútorovi, ktorý peniaze bude okamžite vymáhať

Prečo má v systéme právnych inštitúcií osobitné postavenie polícia?

-  pretože priamo udržujú poriadok vo vnútri štátu
-  starajú sa o bezpečie občanov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#právne inštitúcie #právomoci policie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030