Predmet občianskeho práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 158 slov
Počet zobrazení: 3 159
Tlačení: 192
Uložení: 214
Vymedzte predmet občianskeho práva.
-  občianskoprávne vzťahy
o  upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb
o  upravuje vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb

Dôležitou súčasťou občianskeho práva je vecné právo. Aké vzťahy upravuje?.
-  práva vlastniť veci
-  veci môže vlastník držať, užívať a nakladať s nimi

Súčasťou občianskeho práva je aj záväzkové právo. Aké vzťahy upravuje?.

-  vzťahy vyplývajúce zo zmlúv a zo zodpovednosti za škodu
-  vznikajú medzi dvoma občanmi, z ktorých jeden ako veriteľ má právo na plnenie pohľadávky
-  dlžníkovi v tomto vzťahu vzniká povinnosť splniť si záväzok

Uveďte príklady zmlúv, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretávame.

-  kúpna zmluva
-  darovacia zmluva
-  zmluva o pôžičke
-  nájomná zmluva
-  poistná zmluva
-  pracovná zmluva

Čo je dedičské právo?

-  upravuje spôsob prechodu práv a povinností zosnulej osoby(poručiteľa) na jeho právneho nástupcu (dediča)
-  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa
-  dedič nemusí byť právne spôsobilý
-  dediť možno zo zákona a zo závetu
-  dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012