Maslovova hierarchia hodnôt

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Amylee18
Typ práce: Referát
Dátum: 22.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 783 slov
Počet zobrazení: 15 981
Tlačení: 844
Uložení: 772
Hierarchické usporiadanie motívov.
Podľa A. H. Maslowa (1954) sú ľudské motívy usporiadané hierarchicky od najnižších k najvyšším. Vyššie motívy sa objavujú len vtedy, ak sú uspokojené motívy nižšie ( napr. potreba uznania sa objavuje až vtedy, keď človek nehladuje). A. H. Maslow ale zdôrazňuje, že z tohto pravidla existuje množstvo výnimiek. Maslow rozoznáva nasledujúce kategórie potrieb:
Fyziologické potreby – musia byť uspokojované najskôr.
Psychologické – nastanú, ak je človek fyziologicky uspokojený.

Klasifikácia potrieb

Klasifikácia potrieb je vo svojich pokusoch podať zoznam a utriedenie základných ľudských potrieb veľmi nejednotná. Všeobecne sa potreby delia na primárne a sekundárne alebo aj biogénne a sociogénne – prvú skupinu tvoria potreby vrodené, druhú potreby naučené. H. A. Murray v tomto zmysle hovorí o potrebách viscerogenných, ktoré sú viazané na fyziologický organizmus, a o potrebách viazaných na psychiku organizmu. S. L. Rubinštejn (1946) hovorí o potrebách materiálnych ( ich ciele sú hmotné, napr. jedlo) a o potrebách duchovných ( ich cieľom sú nemateriálne veci, napr. čítanie). Najobsiahlejšiu klasifikáciu oboch skupín potrieb podal H. A. Murray:

Viscerogénne potreby
A) Nedostatky: 1, potreba vdychovať kyslík
2, potreba vody
3, potreba potravy
4,potreba dojmov
B) Nadbytky 5, potreba sekrécie:
a) Sexuálnej
b) Laktačnej ( u tehotných žien)
6, potreba vydychovania oxidu uhličitého
7, potreba urinácie
8, potreba defekácie
9, potreba vyhnutia sa škodlivinám
10, potreba vyhnutia sa vysokým teplotám
11, potreba vyhnutia sa zime
12, potreba vyhnutia sa úrazu
Psychogénne potreby (Hilgardovo usporiadanie)
A) Potreby asociované predovšetkým neživými objektmi
1, Akvizícia ( získavanie)
2, Udržovanie
3, Konštrukcia ( organizovanie)
4, Usporiadanie
5, Podržanie
B) Potreby vyjadrujúce ambície, prestíž, dokonalosť, moc
1, Superiorita
2, Výkon
3, Rešpekt
4, Exhibícia
5, Nedotknuteľnosť
6, Vyhnutie sa inferiorite
7, Obrana
8, Protipôsobenie
C) Potreby prejavu sily a poskytovania:
1, Dominancia
2, Úcta
3, Napodobovanie
4, Autonómia
5, Odpor
D) Potreby uškodiť iným alebo sebe
1, Agresivita
2, Pokorenie
3, Vyhnutie sa pooháňaniu
E) Potreby vzťahujúce sa k ľudským náklonnostiam
1, Afiliacia ( priateľstvo)
2, Odmietnutie
3, Ošetrovanie
4, Závislosti
F) Sociálne potreby
1,Hry a zábavy
2, Explorácie
3, Vysvetľovania a demonštrácie

Aj keď je Murrayov index potrieb najobsiahlejší zo všetkých, chýbajú v ňom aj niektoré primárne potreby, napr. potreba pohybu, odpočinku a ďal., ako napr. materské potreby a s nimi spojené potreby nežnosti, orientácie, zmeny, zmyslových dojmov, citových vzrušení.

Hierarchia motívov podľa Maslowa
Maslow roztriedil ľudské motívy ( = potreby) do niekoľkých skupína tieto skupiny zoradil podľa toho, ako sa postupne vyvinuli a zároveň podľa toho, či sú vyššie alebo nižšie v zmysle svojej hodnoty (mohlo by sa tiež povedať aj ušľachtilosti). Súčasne bol presvedčený, že uspokojenie nižších potrieb je predpokladom toho, aby nastúpili vyššie potreby. Toto poradie platí pri vývoji jedinca a sčasti aj v situáciách, do ktorých sa dostávame.

Poradie potrieb:
1. Fyziologické potreby – potreba potravy, tepla, vylučovania, odstraňovania bolesti.... Zabezpečujú prežitie človeka ako organizmu. Vyžadujú prednostné uspokojenie pred ďaľšími.
2. Potreba bezpečia – prejavuje sa uhýbaním pred všetkým neznámym, neobvyklým, hrozivým, a hľadaním istoty.
3. Potreba spolupatričnosti a lásky – vedia k túžbe patriť niekam a k niekomu, byť milovaný (patrí sem aj vzťah sexuálny vo svojej ľudskej podobe).
4. Potreba uznania – byť váženým, mať v očiach iných úspech a na základe toho byť aj sám sebou kladne ohodnotený ( ide úctu a sebaúctu)
5. Kognitívne potreby – získavať poznatky nielen z praktických dôvodov, ale pre poznanie samo a objavovať zmysel, ktorý pre človeka poznávaná skutočnosť má.
6. Estetické potreby – potreby objavovať a vytvárať harmóniu, poriadok a krásu
7. Potreba sebarealizácie – stať sa tým, kým sa človek môže a chce stať, naplniť svoje možnosti duševného rastu a rozvoja. Patrí sem aj spirituálna motivácia.

Tento súbor potrieb rozdeľuje Maslow na dve širšie skupiny:
I. Nedostatkové – od fyziologických až po uznanie, zaisťujú biologické sa psychologické prežitie jedinca.
II. Rastové – tie, ktoré vedú k presiahnutiu prítomného stavu človeka, k jeho rozvoju v dosahovaní vyšších, nadosobných cieľov.

U jedincov, ktorí dospejú na úroveň rastových potrieb ( len niektorí ľudia), dochádza k zvláštnej premene: úsilie vedené týmito vyššími potrebami má prednosť pred uspokojovaním nedostatkových potrieb. Postup od nižších úrovní k vyšším nie je automatický. Jedinec môže vo svojom vývoji tiež zaostať alebo môže prísť až k úpadku, k poklesu na nižšie úrovne. Môže sa nechať zlákať niečím, čo ho zdanlivo vedie ku šťastiu a k väčšej slobode, v skutočnosti ho to však okradne a jeho slobodu obmedzí. Jedinec môže aj „stratiť sám seba“ alebo „stratiť svoje lepšie ja“.

Sebarealizácia
Estetické potreby
Kognitívne potreby
Potreba uznania a sebaúcty
Potreba spolupatričnosti a lásky
Potreba bezpečia a istoty
Fyziologické potreby

Bibliografia:
1 – F. Hyhlík, M. Nakonečný: Malá encyklopedie současné psychologie, SPN, Praha: 1977
2 – P. Říčan: Psychologie, príručka pro studenty, Portál, Praha:2005, ISBN: 7178-923-2
3 – K. Balcar: Uvod do studia psychologie osobnosti, SPN, Praha: 1983
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028