Psychológia téma

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: filomena (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.01.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 236 slov
Počet zobrazení: 76
Tlačení: 3
Uložení: 3

PSYCHOLÓGIA

-„psyché“ -duša; „logos“- veda/náuka

-zakladateľ: Wiliam Wundt-1879-1. psychologické laboratórium -odborné skúmanie ľudskej psychiky

=“psychológ malty a tehly“- tvrdil, že ako je malta a tehla nedeliteľnou súčasťou stavby,

tak je neoddeliteľná aj fyzická a psychická stránka človeka

(tehla=správanie,telesná stránka; malta= prežívanie,vnútorný svet čoveka)

-psychológia patrí medzi- spoločenské vedy(o spoločnosti)

- hoministické vedy(o človeku)

PSYCHIKA

=najvyšší stupeň schopnosti človeka reagovať na podnety z okolia

-2 stránky: -prežívanie- vnútorné procesy- čo sa deje vo vnútri

 1. a) psychické funkcie -pociťovanie,vnímanie,predstavivosť
 2. b) psychické procesy -myslenie,reč,pamäť,učenie
 3. c) psychické stavy -city,emócie
 4. d) psychológia osobnosti -temperament,schopnosti,inteligencia

-správanie- vonkajšie procesy –čo sa deje navonok(mimika,gestika,postoj,reč...)

-vplývajú na ňu 2 faktory -dedičnosť(všetko vrodené)

-prostredie(všetko okolo nás-rodina,priatelia,škola,TV...)

A)Psychické funkcie

1.pociťovanie-najjednoduchšia psychická funkcia- výsledkom je POCIT

-informácie o okolitom svete získavame pomocou zmyslov

2.vnímanie-pracuje väčšina alebo všetky zmyslové analyzátory

3.predstavivosť-schopnosť vybaviť si v mysli to, čo sme už niekedy vnímali ale aj nevnímali

a)pamäťová

b)fantazívna

-iné členenie predstáv: a)konkrétne(moje auto, moja mama)

b)abstraktné(auto,mama)

B)Psychické procesy

1.myslenie -proces získavania informácií o okolitom svete a ich využitie

myšlienkové operácie: analýza- rozloženie celku na časti

syntéza- zhrnutie do celku

indukcia- postup od konkrétneho k všeobecnému

dedukcia- postup od všeobecného ku konkrétnemu

2.reč -slovné vyjadrenie myšlienok; prostriedok dorozumievania

C)Psychické stavy

1.city -prežívanie vlastného subjektívneho vzťahu a stavu k podnetom z okolia

ambivalencia-jav.pri kt. človek zažíva protikladné emócie v tej istej situácii (láska-nenávisť)

 1. emócie- telesné emócie(nižšie)-sú typické aj pre zvieratá

(príjemné-nepríjemné,spokojnosť-nespokojnosť,uvoľnenie-napätie)

3.citové reakcie-afekty -vznikajú pri náhlom narušení rovnováhy medzi prostredím a organizmom

-krátkodobé prejavy-náhle,prudké, môžu mať silnú intenzitu(zlosť,preľaknutie)

*útočné (hnev)

*obranné(tréma)

4.citové stavy- trvajú dlšie ako cit.reakcie,sú intenzívnejšie

->nálady(pesimistická,optimistická,pochmúrna,povznesená...)

5.citové vzťahy- majú dlhodobý charakter, sú intenzívne (priateľstvo,láska,vášeň,nenávisť...)

6.vyššie city-sú vlastné iba človeku

a)INTELEKTUÁLNE-túžba po informáciách,zamamätanie

b)ESTETICKÉ-súvisia s vímaním krásy,vnímanie kotrastu

c)ETICKÉ-morálne cítenie

d)SOCIÁLNE-loiálnosť

dipolarita citov -väčšina citov má svoj protiklad

OSOBNOSŤ ČLOVEKA

-človek je bio-psycho-sociálna bytosť

-súhrn psychického a fyzického,vrodeného a získaného prejavujúce sa v správaní jednotlivca

-každá osobnosť má svoje vlastnosti,kt.tvoria jej štruktúru:

1.aktivačno-motivačné- pudy,potreby(primárne-biologické,sekundárne),

záujmy,záľuby(vyhranený záujem),ašpirácie-ciele

2.sebaregulačné - ovplyvňujeme nimi svoje konanie

-sebaovládanie,sebapoznanie,sebakontrola,sebauvedomenie

svedomie-vnútorný hlas,kt sa ozýva,keď robíme niečo nesprávne

-vôľové vlastnosti-cieľavedomosť,vytrvalosť,zodpovednosť,húževnatosť

3.výkonové-SCHOPNOSTI,kt.sa rozvíjajú prostredníctvom anatomicko-fyziologických 

predispozícií=VLOHY

-všeobecné sch.-inteligencia

-špeciálne sch.-verbálne,pamäťové,priestorové,numerické,motorické,percepčné...

3 stupne schopnosti: -nadanie(nemusí sa prejaviť ak sa nerozvíja)

-talent

-genialita

4.vzťahovo-postojové-

*charakter -súhrn morálnych vlastností osobnosti ,mení sa počas života

*postoj -relatívne ustálený vzťah k okoliu

*ideály -vzory správania

*citové vzťahy- láska,priateľstvo,nenávisť,pýcha...

 5.dynamické vlastnosti-TEMPERAMENT-ako rýchlo/pomaly dokážeme vnímať podnety z okolia

=prejav osobnosti

=>4 typy osobností:

Hippokrates,Galenos -delenie podľa telových tekutín:

 • sangvinik (sanguis=krv) -živý,veselý,spoločenský,ľahko nadväzuje kontakty,ľahko sa

prispôsobuje, je však nestály ,menej vytrvalý,povrchný

 • cholerik (cholé=žlč) –prchký,nevyrovnaný,výbušný,náladový,

menej prispôsobivý aj tolerantný,city sú stálejšie

 • melancholik (melan-cholé=čierna žlč)- empatický, nesmelý, uzavretý, depresívny, city vzn.

pomaly a sú trvalé (slabý vzruch, slabý útlm) 

 • flegmatik (pflegma=hlien)-pokojný, neprejavuje city navonok, racionálny, zach. odstup

pohyblivý(rýchly)

nepohyblivý(pomalý)

 

Ivan Petrovič Pavlov

 • silný typ -vyrovnaný<

- nevyrovnaný

 • slabý typ

labilný

 

Eduard Spranger Yung ,Eysenck

MELANCHOLIK

slabý typ

 

CHOLERIK

silný typ

nevyrovnaný

 

introvert

 

FLEGMATIK

silný typ

vyrovnaný

 pomalý

 

SANGVINIK

silný typ vyrovnaný

rýchly

 

stabilný

 

1)človek teoretický 

2)človek praktický

3)človek estetický

4)človek náboženský

5)človek sociálny

6)človek mocenský

PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY,SMERY,PRÚDY

- zakladateľ psychológie – WILIAM WUNDT –„psychológ malty a tehly“

-tvrdil, že malta a tehla sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby stavba stála -> tak je neoddeliteľná aj

fyzická a psychická stránka

-tehla= správanie, telesná schránka ; malta= prežívanie- vnútorný svet človeka

->1879- prvé psychologické laboratórium – odborné skúmanie ľudskej psychiky

- na jeho učenie vznikli 4 odozvy:

 • PSYHOANALÝZA – Sigmund Freud + žiaci Adler,Yung

- tvrdili, že v rámci psychiky je najdôležitejšia časť nevedomie

-> to, čo si momentálne neuvedomujeme, ale už sme sa s tým stretli, zažili:

-automatizované činnosti- to, čo robíme automaticky, nevedome

-nevysvetliteľný vznik pocitu nálad

-„Pohnútkou/motívom ľudského chovania je libido- sexuálny pud

- dôležitý pre ľudské správanie je výklad snov- ovplyvňuje naše konanie

 • BEHAVIORIZMUS – psychológia správania – Wattson

- tvrdil, že predmetom psychológie má byť správanie jednotlivca

-> skúmanie človeka 24 hod. denne

- konáme podľa schémy S.O.R. –stimul,osoba/organizmus,reakcia

 • RUSKÁ PSCYHOLOGICKÁ ŠKOLA -Ivan Petrovič Pavlov

-skúmal problematiku podmienených a nepodmienených reflexov

 • NEMECKÁ TVÁROVÁ ŠKOLA- Gestaldt

- tvrdili, že súhrn častí je viac ako celok -> psychiku je treba rozdeliť

na menšie časti a neskúmať ju ako celok

=> delenie: prežívanie,správanie

METÓDY PSYCHOLOGICKÉHO VÝSKUMU

-metódy psychológov

1) pozorovanie – vnímanie človeka v prirodzených podmienkach

- extrospekcia-(skúmanie vonkajších prejavov -mimika,gestikulácia,postoj) 

- introspekcia

2)experiment – skúmanie v iných podmienkach -terénny, laboratórny

3) psychologické testy- IQ- zisťuje sa nimi mentálna úroveň jedinca

×100 -(výpočet v %)

4) psychologický rozhovor- systém dopredu pripravených otázok ,kt. kladie psychológ klientovi,

pričom postupuje od všeobecných ku konkrétnym

-typy otázok:- otvorené- necháva priestor vyjadriť sa

- polootvorené – dá možnosti + priestor vyjadriť sa

- uzavreté- dáva len možnosť áno/nie bez vyjadrenia

5)analýza textov a obrázkov

6)anketa, dotazník

VYUŽITIE PSYCHOLÓGIE V PRAXI

-klasifikácia psych. disciplín podľa predmetu skúmania

1)-základné(teoretické) psych. disciplíny

a)všeobecná psychológia- všeobecné problémy ľudskej psychiky

b)vývinová(ontogenetická) psychológia- zmeny vo vývine psychiky človeka od

prenatálneho obdobia až po starobu

c)psychológia osobnosti- osobnosť jednotlivca ,typológie os.

d)sociálna psychológia- vplyv spoločnosti na jednotlivca a naopak

e)patopsychológia- neočakávané prejavy správania sa jednotlivca(afekty,agresia...)

2)-špeciálne psych. disciplíny

a)pedagogická psychológia -sleduje jedinca vo výchovno-vzdelávacom procese, proces 

učenia,metódy učiteľov

b)klinická psychológia -stanovuje diagnózu a lieč.postupy aj pri duševných ochoreniach,

pomáha zvládnuť nezvládnuteľné

c)súdna psychológia- skúma príčiny spoločensky neakceptovateľného správania

d)priemyselná psychológia- pomáha vyberať pracovníkov na konkrétne miesta

e)psychológia práce- za akých podmienok sú pracovníci schopní podať najlepší výkon

f)psychológia športu -čo ovplyvňuje výkon športovcov

g)psychológia reklamy –ako ovplyvniť klientov v procese získavania, vnemy jednotlivcov

DUŠEVNÁ HYGIENA

-prostriedok prevencie proti duševným chorobám

-prostriedky: 1)spánok

2)zdravá životospráva

3) striedanie psychickej a fyzickej záťaže

4) harmonogram práce

5) sociálne prostredie (rodina, priatelia, spolužiaci)

Duševne zdravý jedinec:- vyrovnaný, aktívny ,rozvážny, vie sa povzniesť, zdravý, pozitívny

vzťah k sebe aj ľudom, správna životospráva...

STRES

-úzko súvisí s duševnou hygienou

=stav psychickej záťaže alebo nadmernej, neprimeranej námahy

príznaky: -telesné – potenie, búšenie srdca, trasenie rúk, klepanie nohou...

-v nálade – nepokoj, hnev, depresia, netrpezlivosť, beznádej

-v správaní- vnútorný nepokoj tela- narušený spánok, agresivita ,prehnané gestá...

Štádiá stresu: alarm-prvé príznaky

rezistencia-odolávanie

exhaucia-vyčerpanie-depresie

UČENIE

-proces získavania vedomostí- nadobúdanie zvykov,poznatkov...

-spontánne získavanie vlastností a skúseností

-neformálne odovzdávanie zvyklostí

-samovoľné učenie

-filozofické učenie

Spôsoby učenia:

1)UČENIE PODMIEŇOVANÍM

=toto učenie je založené na princípe vytvárania podmienených reflexov

2)HABITUÁCIA –navykanie na povely a okolité javy

3)POJMOVÉ UČENIE

=patrí medzi vyššiu formu učenia, ktoré obsahuje abstrahovanie a zovšeobecňovanie poznatkov

=skladá sa z 2 procesov, a to z tvorenia a osvojovania si pojmov

4)PAMÄŤOVÉ UČENIE

5)PERCEPTUÁLNO-MOTORICKÉ UČENIE= senzo-motorické

 - založené na princípe pohybových návykov ,zmyslov a zručností

SEBAREGULAČNÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

-osobnosť usmerňuje a riadi vlastné prežívanie

-všetko je relatívne- vzhľadom na určitú osobu

-sebauvedomovanie -vedomie vlastnej individuálnej existencie

- prejavuje sa v aktuálnom poznaní vlastného duševného života

v pripravenosti na doterajšiu skúsenosť

-sebapoznanie – uvedomovanie si svojho správania- kladov a nedostatkov

- v situáciách krízových stavov

-sebakritika- kritické zhodnotenie seba samého- nedostatkov v správaní, konaní

-sebavýchova- proces formovania vlastnej osobnosti na základe vytýčených cieľov dosiahnuť

vlastnosti a konanie pre plodný tvorivý život v súčasnosti aj budúcnosti

-vlastný zásah do svojej osobnosti s cieľom zdokonaliť sa

+ sebakontrola

-svedomie- spontánne vznikajúci proces, kt. odzrkadľuje konflikt medzi vnútornými mravnými

zásadami osobnosti a jeho aktuálnym stavom

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018