Učenie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 350 slov
Počet zobrazení: 10 227
Tlačení: 616
Uložení: 573
Učenie
- existuje množstvo definícii učenia:
A) V širšom zmysle slovaučenie je nadobúdanie individuálnej skúsenosti počas vývinu jedinca= ovplyvňuje jeho správanie v dobrom či zlom.
B) V užčom zmysle slova – cieľavedomé, systematické nadobúdanie vedomostí, návykov, zručností či foriem správania, nachádzame iba u ľudí.
C) Psychológovia – tvrdí, že učenie je relatívne trvalá zmena v správaní, ktorá vyplýva zo skúseností.

Druhy učenia :
1. Habituácia – najjednoduchšia forma učenia = prispôsobenie sa podnetu
2. Asociačné – komplexnejšie, ak poznatok prenášame z jeného kontextu do druhého ( pri učení cudzieho jazyka – „dala mu košom“ = odmietnutie)
3. Intelektuálne – žiak si osvojuje vedomosti
4. Motorické – osvojovanie si zručností, návykov – šoférovanie, tanec,   korčuľovanie
5. Sociálne – osvojovanie si pravidiel správania sa v spoločnosti
6. Mimovoľné – bez vôle, motivácie sa naučíme (vtip)
7. Imitačné – pomocou napodobňovania (rodičov, učiteľov)

Výsledky pri učení získavame vďaka praxi a tréningu.
Krivka učenia : Graf- Základy psychológie, s.21 
 Tvar krivky závisí od :
1. Materiálu (báseň, cudzie slová)
2. Typu pamäti (zraková, sluchová)
3. Predchádzajúcich skúseností
4. Osobného tempa
Kedy sa učiť ? ->  typ sovy (večer); typ škovránka (ráno)
Zabúdanie – negatívny i pozitívny faktor * Kapacita krátkodobej pamäti = 7 +/- 2 po sebe idúce mená, čísla, písmená
* pre seminaristov PSY= Fázy učenia:  1. Motivačná= štádium, keď sa ocitáme pred úlohou, problémom, ak je motivácia slabá, je tendencia vyhnúť sa mu, musíme si uvedomiť vnútorné a vonkajšie pohnútky, ktoré nás aktivizujú, aby sme ich riešili 2. Poznávacia = štádium, keď učiaci sa preniká do úlohy/ problému, získava nové informácie, mobilizuje minulú skúsenosť  3. Výkonná= štádium, keď učiaci pochopil, vyriešil problém
4. Kontrolná=  overovacia= reprodukcia látky, aplikácia vzorcov

*V psychológii poznáme aj učenie :
1. Habituácia
2. Klasické podmieňovanie – výskumy Rusa I.P.Pavlova = nepodmienený reflex, reakcia na základe skúsenosti ( naučené strachy z detstva – daj pozor na cestu, oheň )
3. Operačné podmieňovanie – vzťah akcia-reakcia (ak dieťa plače – dospelý pribehne ) ; k opačnému podmieňovaniu patrí i averzívne podmieňovanie =útek , vyhýbanie sa určitým situáciám
4. Komplexné učenie – ak nemôžem uplatnit len doterajšie skúsenosti, musím vytvárať nové kroky, operovať s nimi, súvisí s IQ = schopnosť riešiť nové situácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.188