Sociálna skupina

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 442 slov
Počet zobrazení: 16 513
Tlačení: 735
Uložení: 685
Sociálna skupina
 
Charakteristika sociálnej skupiny
Ľudia zoskupení na základe psychologických vzťahov vytvárajú sociálnu skupinu, ktorá má svoje hodnoty, normy a ciele. Členovia sa navzájom dobre poznajú a komunikujú tvárou v tvár. Každá skupina si vytvára svoje pravidlá pre správanie v skupine. Poslušnosť svojich členov si zabezpečuje prostredníctvom odmien a trestov. Členstvo v skupine uspokojuje potreby svojich členov.

K základným znakom sociálnej skupiny patria:
-  spoločné ciele, úlohy,
-  spoločné činnosti,
-  vnútorná skladba – pozície a roly členov,
-  častosť osobných kontaktov,
-  trvalejšie psychologické a sociálne vzťahy,
-  uvedomenie si príslušnosti k skupine.
Sociálna skupina sa zaoberá interakciou medzi skupinou a jednotlivcom a medzi skupinami navzájom.
 
Klasifikácia skupín
 
Skupiny delíme na:
- Malá sociálna skupina – máva od 2 do 30-40 členov napr. rodina, školská trieda. Typické pre malú sociálnu skupinu je to, že všetci členovia sa poznajú a komunikuje každý s každým.
- Stredná sociálna skupina – má do 500 členov napr. škola, školský klub detí, MŠ. Členov spája rovnaká činnosť, ale všetci bezprostredne neprichádzajú do kontaktu a nekomunikuje každý s každým.
- Veľké sociálne skupiny – majú nad 5OO členov. Patria sem rôzne komunity, inštitúcie, organizácie. Všetci bezprostredne neprichádzajú do kontaktu a nekomunikuje každý s každým.
- Primárne skupiny – vznikajú prvotne napr. rodina, priatelia, pracovné skupiny. Medzi členmi sú silné a časté vzťahy.
- Sekundárne skupiny – vznikajú druhotne napr. športový klub, trieda na strednej škole a pod. Vzťahy medzi členmi sú menej silné, často náhodné.
- Profesionálne skupiny – napr. skupina učiteľov, sudcov, právnikov, lekárov.
-  Otvorené a zatvorené skupiny – otvorené skupiny sú charakteristické tým, že do nich vstupujú alebo odchádzajú členovia len na základe ich záujmu byť členom skupiny – napr. záujmové skupiny. Zatvorené skupiny majú presné pravidlá, kto môže byť ich členom a musí spĺňať kritériá na zaradenie do príslušnej skupiny napr. kluby podnikateľov, spolky spisovateľov atď.
- Členské a referenčné skupiny – členské sú také, kde je osoba skutočne členom skupiny. Referenčná je taká, ktorej členom nie som, ale chcem byť. Napr. nie som členom golfového klubu, ale chcem byť.
- Vlastné a cudzie skupiny – vlastné sú tie, kde je človek členom, Cudzie sú tie, do ktorých jednotlivec nepatrí, ale uvedomuje si ich a môže s nimi súperiť, alebo spolupracovať.
- Formálne a neformálne – formálne skupiny majú presne určené pravidlá členstva napr. trieda,  športový oddiel futbalistov. Neformálne vznikajú na základe osobného záujmu a osobných vzťahov napr. rodina. V triede môže byť neformálna skupina žiakov, ktorých spájajú spoločné názory, postoje, sympatie.

Skupinová štruktúra
Slovo štruktúra označuje skladbu skupiny, úlohy, ktoré členovia plnia. Skupinu tvorí vodca – vedúci skupiny a radoví členovia.
Každá skupina môže mať formálnu a neformálnu štruktúru. Formálna štruktúra je presne daná, najčastejšie predpisom. Formálnu štruktúru má napr. rodina – kde je rola otca, matky, detí daná kultúrnymi zvyklosťami.
Neformálna štruktúra skupiny sa tvorí na základe osobných vzťahov členov skupiny napr. v triede  je to skupina priateľov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025