Nájomná zmluva (o prenájme) vzor

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 648 slov
Počet zobrazení: 2 216
Tlačení: 185
Uložení: 186

Nájomná zmluva (o prenájme) vzor


NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená medzi:
 
 
 
1. .................
    bytom ...................
r.č.: .....................
  (ako prenajímateľ)
a
 
2. ..................
bytom: ...........
r.č. .....................
(ako nájomca)
 
 
 
I. Predmet zmluvy
1.  Prenajímateľ vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti -  ...........................................
2.  Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do nájmu vyššie uvedenú nehnuteľnosť  popísanú v odst. 1. tohto článku a nájomca túto nehnuteľnosť do nájmu prijíma (ďalej len  "predmet nájmu"alebo „predmetná nehnuteľnosť“).´
3.  Súčasťou nájmu je i jej vybavenie a zariadenie:
...................
 
II. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú. Nájom začíná dňom ............... a končí dňom ...................
 
 
III. Účel nájmu
Nájomca má právo užívať predmet nájmu za účelom bývania. Spolu s nájomcom je oprávnený užívať predmet nájmu i ........, r.č. ...................
 
 
IV. Nájomné
1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške ...............,- € mesačne (slovom: .................. eur). Nájomné nezahŕňa zálohy na ďalšie služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na mesačných zálohách za ďalšie služby spojené s užívaním nehnuteľnosti, a to vo výške .........,- € (slovom ............. eur), pričom vyúčtovanie prípadných preplatkov, resp. nedoplatkov sa uskutoční vždy na konci zúčtovacieho obdobia.
 
2. Nájomné a zálohy sú splatné vždy mesačne k 1. dňu kalendárneho mesiaca na daný mesiac, a to na účet  prenajímateľa, č.ú.:.............................
 
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na úhrade kaucie vo výške ..................,- €, ktorá bola uhradená ku dňu podpisu tejto zmluvy. Táto kaucia bude vrátená v deň skončenia nájmu.
 
4. V prípade omeškania s platbami nájomného, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžného nájomného a záloh. Prenajímateľ je oprávnený započítať dlžné čiastky nájomného a záloh oproti zloženej kaucii, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 
 
V.  Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca nie je oprávnený meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa účel nájmu a rovnako nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa oprávnený dať do užívania predmetnú nehnuteľnosť tretej osobe.
 
2. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať stavebné a iné úpravy v predmetnej nehnuteľnosti. Všetky investície, s výnimkou bežnej údržby nehnuteľnosti do ....,- €, hradí prenajímateľ.
 
3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájemcovi plný a nerušený výkon jeho práv súvisiacich s touto zmluvou. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmetnú nehnuteľnosť v stave spôsobilom na užívanie a nájomca je povinný ho v tomto stave udržiavať. Nájomca je povinný po skončení nájmu predmetnú nehnuteľnosť odovzdať prenajímateľovi v rovnakom stave s prihliadnutím k bežnému opotrebovaniu.
 
4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prístupu do predmetnej nehnuteľnosti za účelom opráv, údržby, a to po predchádzajúcej dohode s nájomcom a len po nevyhnutne nutnú dobu.
 
5. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť opravy nehnuteľnosti brániace jej riadnemu užívaniu. V opačnom prípade je nájomca oprávnený v nevyhnutnej miere odstrániť vzniknuté závady a je oprávnený požadovať úhradu týchto nákladov od prenajímateľa. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv.
 
6. Nájomca sa zaväzuje v predmetnej nehnuteľnosti udržiavať poriadok a pri nadmernom poškodní vybavenia jeho zavinením je povinný zabezpečiť opravu, príp. novú náhradu na svoje vlastné náklady.
 
VI. Ukončenie nájmu
1. Nájom skončí:
a/ písomnou dohodou oboch zmluvných strán
b/ lehotou uvedenou v čl. II. tejto zmluvy
c/ písomnou výpoveďou prenajímateľa  v prípade, že je nájomca v omeškaní s úhradou platieb podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 1 mesiac,  výpovená lehota je 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom následujúcim po dni doručenia výpovede. V prípade, že bude nájomca hrubo porušovať pravidla dobrých mravov alebo poškodzovať prenajatý majetok, je prenajímateľ oprávnený ukončiť nájom okamžite.
d/ písomnou výpoveďou nájomcu  v prípade, že sa nehnuteľnosť  bez jeho zavinenia stane nespôsobilou na ďalšie užívanie.
 
VII. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa vyhotovuje v  2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní svojím podpisom zhodne vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu a zrozumiteľnú vôľu a že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 
V .. ….., dne.....................
 
 
Prenajímateĺ: Nájomca:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018