Príhovor na začiatok školského roka na strednej škole

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 525 slov
Počet zobrazení: 1 233
Tlačení: 66
Uložení: 50

Vážený pedagogický zbor, vážení hostia, milí žiaci!

Dovoľte mi, aby som vás osobne privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2018/2019. Srdečne medzi nami vítam milých hostí a predovšetkým našich nových žiakov - prváčikov.

Verím, že ste počas letných dní načerpali veľa síl, že ste ich prežili v zdraví a že sa už tešíte na svo­jich kamarátov, učiteľov a na nové knihy. Mnohým z vás prelietajú hlavou otázky: Čakajú nás novoty a prekvapenia? Bude dobrý tento školský rok?

Školský rok, ktorého brány teraz otvárame, naozaj prináša do vášho života niektoré zmeny. Čakajú vás učebne v novej prístavbe školy a zrekonštruovaný športový areál. Okrem nových predmetov v jed­notlivých ročníkoch vás čakajú aj bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských aktivít, súťaží a projektov. Podrobné informácie o nich sú pripravené na nástenkách a u triednych učiteľov. Verím, že sa vám bude dariť rozvíjať svoje jazykové, umelecké alebo športové nadanie a že v nich zís­kate veľa úspechov.

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich deviatakov. Želám im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci školského ro­ka čakajú.

Milí žiaci, prichádzate opäť do školy, aby ste mohli pokročiť vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor presne v duchu myšlienky „Necením si nikoho, kto nie je dnes múdrejší ako včera“. S múdrosťou súvisia aj vaše postoje a dobré, priateľské vzájomné vzťahy. Som presved­čená, že vo svojich rodičoch i učiteľoch budete mať oporu a dobrých, spoľahlivých pomocníkov.

Preto dovoľte, aby som vám na záver zaželala veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní škol­ského roka 2018/2019.

Vážení študenti, rodičia, milí kolegovia!

Vítam vás všetkých na otvorení novozaloženej školy. Dovoľte mi načrtnúť našu víziu nových prístupov vo vzdelávaní, ktoré sú pre nás predstavou, ako učiť kvalitnejšie.

Vízia je krásna vec, ale aká bude jej realizácia? Obraciam sa so svojimi otázkami k vám, naši rodičia. Koľkokrát za život ste použili znalosť Pytagorovej vety, jednej z naj­známejších múdrostí matematiky? Podľa profesora Hejného sa tým môže pochváliť len promile študentov. Ani 5 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí s humanitným zamera­ním štúdia nevie vyjadriť správnou rovnicou vetu: Tuje päťkrát menej žien ako mužov. Koľkokrát ste potrebovali vzorec etylalkoholu? Niektorí možno nikdy. Ale vysvetliť dôsledok jeho biochemických reakcií v organizme možno o niečo častejšie. A čo slovenská gramatika? Pomohol diktátový dril k ovládaniu pravopisu? Píšete bez chýb?

Je teda škola drilu naozajstnou prípravou na život? Väčšinou nie. My to chceme zme­niť! Preto máme predstavu inej školy.

Naša škola chce dať možnosť študentovi, aby získal nie súbor ucelených poznatkov z príslušného odboru ako jediný a hlavný cieľ, ale najmä schopnosť komunikovať a ko­operovať, riešiť problémy tvorivo a samostatne, myslieť, plánovať, pýtať sa, argumen­tovať, vyhodnocovať, teda realizovať sa v spoločnosti a pomôcť jej slušne prežiť. Trend získavať kompetencie, a teda obrátiť dôraz na procesuálnu stránku učenia, je celosvetový trend.

Sľubujeme si od novozaloženej školy dobrú, kvalitnú prípravu našich študentov na výzvy života, ktoré ešte nevieme presne odhadnúť. Optimizmus nám dodáva fakt, že naši študenti budú mať záujem o skutočné vzdelanie, ktoré pre nich bude dôležitou hodnotou pre ďalšiu profesijnú kariéru i spokojné rodinné zázemie. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí.

Ďakujem vám za pozornosť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021