Charakteristika a druhy charakteristiky

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 06.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 543 slov
Počet zobrazení: 815
Tlačení: 22
Uložení: 21

Definujte charakteristiku a vymenujte druhy charakteristiky. Uveďte príklady na skupinovú charakteristiku. Popíšte znaky a osnovu beletrizovaného životopisu.

CHARAKTERISTIKA

Charakteristika je útvar opisného slohového postupu. Je výstižný opis nielen typických vonkajších znakov, ale aj vlastností osoby, vecí alebo javu.

Charakteristika podľa postoja autora, rovnako ako opis môže byť:

 1. objektívna – stretávame sa s ňou v odbornej komunikácii a v oficiálnej komunikácii, je to len vymenovanie vlastností, napr. charakteristika hľadaného páchateľa trestného činu, charakteristika v odbornom článku
 2. subjektívna – vlastnosti nielen vymenujeme ale aj hodnotíme, napr. postavy v umeleckej literatúra

Charakteristika podľa výberu jazykových prostriedkov:

 1. Priama charakteristikaJe to vymenovanie vlastností osoby, ktoré pomenúvame pomocou prídavných mien: usilovný, zodpovedný... Používajú sa tu prídavné mená s hodnotiacim významom, frazeologizmy (nevidí si ďalej od nosa)
 2. Nepriama charakteristika –vyplýva z deja, autor predstaví osobu prostredníctvom jeho konania, správania, čo dobré alebo zlé urobila, ako sa správa (pomohla niekomu, zbila niekoho...), teda konanie a správanie osoby naznačuje jej charakter. Používajú sa tu slovesá: nevedia, povedia, vyhlasujú...

CHARAKTERISTIKA OSOBY:

typické znaky výzoru : obľúbený účes, oblečenie, obľúbená farba, akú ma postavu, chôdzu,

Temperament – ako reaguje na podnety, pokojná, uvážlivá, premýšľavá, hádavá, vznetlivá, roztržitá, splašený, povrchný, popudlivý,

sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik

sangvinik – vyznačuje sa nestálou povahou, živosťou, rýchlym citovým vzplanutím, býva veselý, optimistický, dobromyseľný, spoločenský. Rýchlo sa nadchýna, no jeho nadšenie aj rýchlo vyprchá. Je obľúbený v spoločnosti, ľahko nadväzuje nové kontakty, zhovorčivý, má veľa kamarátov, komunikatívny, je otvorený voči ľuďom, rád sa porozpráva o všetkom

cholerik – má výbušnú povahu, ťažko sa vie ovládať, vznikajú u neho náhle a silné emocionálne reakcie, je neprispôsobivý a netolerantný, nervózny

flegmatik – vyznačuje sa pokojnou povahou, pomalým nástupom a málo výrazným prejavom citových reakcií, zachováva si odstup a reaguje racionálne aj v náročných situáciách. Nepodlieha náladám, býva spoľahlivý.

melancholik – je skôr uzavretý, nesmelý, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivenejší, horšie prispôsobivejší, city vznikajú pomaly ale sú trvácnejšie.

Aký má vzťah k sebe: skromný, nenáročný, vyrovnaný, ctižiadostivý, pyšný, povýšenecký, domýšľavý, nedotklivý, vzťahovačný, nesmelý, hanblivý, neistý, trpí pocitom menejcennosti, kritický, sebakritický, dokáže si priznať omyl, dokáže sa ospravedlniť alebo naopak neprizná si chybu alebo vinu, je tvrdohlavý, zaťatý,

Aký má vzťah k ostatným ľuďom – introvert (uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, menej komunikujúci s okolím, nespoločenský), extrovert (veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší), srdečný, ochotný, obetavý, pomôže, dokáže počúvať, úprimný, priateľský, chápavý, znášanlivý, škodoradostný, neznášanlivý, hádavý, podozrievavý, zdvorilý, taktný, slušný, hrubý, nevychovaný

Záujmy, schopnosti, názory, povahové vlastnosti, obľúbená hudba, koníčky, čo robí vo voľnom čase: hudba, tanec, šport, domáce práce, umenie, prírodné vedy, film, divadlo, knihy, cudzie jazyky, sú jeho záujmy trvalé a hlboké alebo povrchné, zotrváva pri svojich záujmoch alebo je nestály, často ich mení? Je to človek plný elánu, dokáže strhnúť ostatných, je iniciatívny a nadšený? Alebo sa necháva viesť, je málo samostatný?

Vzťah k práci, k štúdiu, čo študuje, o čo sa zaujíma, jeho plány do budúcna, aký má prospech v škole, aké má výsledky v zamestnaní, pracuje samostatne, tvorivo, má organizačné schopnosti, musí byť pod vedením a kontrolovaný, potrebuje radu alebo pochvalu? V čom vyniká nad ostatnými, je usilovný, dôsledný, snaživý, trpezlivý, sústredený na prácu alebo lenivý, nesústredený, nedôsledný, netrpezlivý a neporiadny?

Rodinné zázemie, rodičia, súrodenci, kde býva

Ďalšie vlastnosti: zodpovednosť, odvaha, optimizmus, pesimizmus, bezohľadnosť, zásadovosť, pokrytectvo, dôverčivosť, ambicióznosť, vie to najlepšie, nepotrebuje nikoho, je otvorený, vie povedať pravdu komukoľvek, je nadaný, obľúbený, nie je pokrytecký, je prísny k sebe, má pevnú vôľu, mnoho číta, je rozvážny, bezprostredný, nikdy nezávidí,

vie si vždy poradiť, má dobré vystupovanie, v spoločnosti je chladnokrvný, je plný životného optimizmu, mrzutý, nadšený, odvážny plný elánu, veriaci, neveriaci, je schopný niesť dôsledky svojich rozhodnutí, večne sa sťažuje, zvaľuje vinu na iných

Porovnanie vonkajších a duševných vlastností, napr. v rozprávke je priama paralela medzi výzorom a povahou

súlad – princezná je vždy dobrá a pekná, bosorka je škaredá a zlá

nesúlad medzi výzorom a povahou – kontrast Quasimodo – navonok znetvorený a škaredý ale dušu má krásnu

Čo vplýva na jeho charakter: strata zdravia, nešťastné detstvo, nedokončené vzdelanie, nesprávna voľba povolania, rodina, strach, úzkosť, prostredie, v ktorom žije,

Frazeologické zvraty: má dlhé prsty, do všetkého pchá nos, ide si svojou cestou, ide cez mŕtvoly, má obidve ruky ľavé, má horúcu krv, myslí, že zjedol všetku múdrosť, robí bezhlavo, nechce si prsty páliť, je sto rokov za opicami, robota mu ide od ruky, má tenké uši, nepreloží krížom slamy, na jazyku med, v srdci jed, z komára spraví somára, nehádže flintu do žita, byť mechom udretý, mali riadne pod klobúkom, streliť capa, mať Filipa, je chladnokrvný, je horkokrvný, mať maslo na hlave, bojovať s veternými mlynmi, streliť capa, je to líška, každá líška svoj chvost chváli, je to veľké zviera, ostala na ocot, chodí spať so sliepkami, chodil ako lev v klietke, pozerá sa ako teľa na nové vráta, sedí ako ropucha, dobre, že z kože nevyletel,

Pri písaní charakteristiky dodržiavame určitý kompozičný postup:

 • Neskáčeme z vonkajšieho opisu na vnútorný a späť.
 • Neskáčeme z hlavy na nohy a späť – dodržiavame určitý systém opisu, ktorý sme si zvolili
 • Neskáčeme zo záujmov k práci a zase naspäť k záujmom
 • Nepoužívame priamu reč.
 • Neopakujeme tie isté slová v každej vete, používame synonymá, k dispozícii je synonymický slovník, neopakujem stále „je“, „má“: na hlave  vlasy – trónia mu vlasy,  dlhé ruky – dlhé ruky sa mu hompáľajú okolo tela,  hlboké oči – hlboké oči mu svietia, nos – uprostred tváre vyčnieva nos,  ústa – zaujmú ma na ňom pekne tvarované ústa,  40 rokov – dovŕšil 40 rokov, má rád červenú farbu – obľubuje,  rád hudbu – obľubuje rád zmrzlinu – chutí mu, je vysoký – vyzerá ako týždeň pred výplatou, je silný – svojou silou sa podobá levovi, je šťastný – šťastie si na neho sadlo, všetko v živote mu vyšlo, je bohatý – oplýva bohatstvom, je múdry – už po prvých slovách sa prejaví jeho inteligencia.

Využívanie vedľajších viet: stal sa mrzutým človekom, pretože ho trápili choroby. Rozdával radosť, pretože chcel vidieť okolo seba šťastných ľudí. Nikdy nechcel, aby ho niekto ľutoval.

Charakteristika môže obsahovať aj hodnotenie, ale nemá byť súdom, môže byť zavŕšená zamyslením, úvahou (Keby bolo takýchto ľudí na svete viac. Chcel by som sa na neho podobať.)

Charakteristika podľa počtu charakterizovaných predmetov. 

 1. Skupinová charakteristika - charakteristika skupiny ľudí, ktorá má rovnaké záľuby (hudobná skupina), povolanie (maliari).
 2. Porovnávacia charakteristika – porovnávame vlastnosti dvoch ľudí, predmetov alebo javov. K porovnávaniu vlastností môžeme pristupovať dvoma spôsobmi. Buď sledujeme súčasne obe postavy, alebo najprv sledujeme jednu postavu, a potom sa venujeme druhej. Prvý postup je efektívnejší, vyhneme sa opakovaniu. Porovnávaciu charakteristiku nevyužívame len v umeleckom štýle, ale aj v náučnom štýle, kde porovnávame dva podobné výrobky, dva konštrukčné návrhy...
 3. Individuálna charakteristika – charakteristika jedného človeka, patrí sem posudok – patrí do oficiálnej komunikácie, je to objektívna charakteristika osoby, niektoré inštitúcie (vysoké školy, zahraničné univerzity, armáda, firmy) si ho vyžadujú od bývalej školy, od bývalého zamestnávateľa. Posudok musí byť objektívny, vecný, komplexný, má sa vyjadriť k všetkým dôležitým stránkam povahy posudzovaného a k zvláštnostiam jeho správania, ktoré by mohli spôsobiť problémy, napr. človeka, ktorý zaspáva hneď ako sa stmieva, nebudeme odporúčať na stráženie detí v noci. Posudok má formu úradného listu. Posudok vypracovávame vždy na druhého človeka. Ďalej sem patrí autocharakteristika. Charakterizovať môžeme iného človeka, no ak charakterizujeme seba – je to autocharakteristika. Autocharakteristika pomáha poznať seba samého. Nájdeme ju v motivačnom liste a v úradnom aj v beletrizovanom životopise.

Beletrizovaný životopis

 • Využíva jazykové prostriedky umeleckého štýlu, ale vychádza z objektívnych faktov.
 • Zachytáva vlastný život autora alebo inej osoby.
 • Na rozdiel od úradného životopisu sa v ňom uplatňuje aj fantázia a fikcia.
 • Využíva predovšetkým opisný a informačný slohový postup – opis, charakteristiku, údaje zo života – niektoré dôležité fázy zo života môžu byť aj prerozprávané (rozprávací slohový postup).
 • využíva frazeologizmy
 • vychádza z objektívnych faktov, ale obrazne sa o nich vyjadruje
 • údaje zo svojho života si autor vyberá podľa ľubovôle (zaujímavosti)
 • musí tu byť umelecké zobrazenie aspoň 5 najdôležitejších faktov: napr. narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti
 • musí tu byť časová postupnosť
 • je tu subjektívny prístup autora
 • beletrizovaný životopis má zaujať, rozosmiať, pobúriť...
 • súčasťou umelecky spracovaného životopisu môžu byť rôzne príhody, zážitky, úvahy, konfrontácie, autor môže objasňovať dôvody životných udalostí, môžeme opisovať, hodnotiť. Na zdôraznenie osobného postoja autor využíva všetky typy viet: oznam, rozkaz, opyt. zvolacie, želacie, citovo zafarbené slová, zdrobneniny, zveličené slová
 • nepopisujeme podrobne celý život
 • je to príbehovosť, ale aj faktografickosť
 • slovné druhy typické pre daný slohový postup: slovesá, podstatné a prídavné mená, príslovky miesta, času, zámená, predložky, spojky, číslovky
 • využitie lexiky (jazykových prostriedkov) typickej pre daný jazykový štýl (hovorový štýl: hovorové slová, citovo zafarbené slová, slang, frazeologizmy, spisovné aj nespisovné slová, administratívny štýl: neutrálne slová, cudzie slová, skratky, umelecký štýl: umelecké jazykové prostriedky: trópy a figúry
 • originálnosť

Osnova:

 1. narodenie (bolo načase, že som sa narodil...)
 2. rodinné zázemie (súrodenci), detstvo do troch rokov, prvé slovíčka, prvé kroky, čo ste vyviedli
 3. 3-6 rokov, materská škola alebo starí rodičia –
 4. základná škola – najlepšie zážitky z nej
 5. stredná škola (ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky...), ako si sa dostal na SŠ, prečo si si vybral práve túto, zážitky, záujmy, schopnosti
 6. predsavzatia na záver (svet ešte netuší, čo ho čaká), ambície, ciele do budúcnosti „Takto doposiaľ vyzerá môj pokojný život na rozbúrenom mori. Keď dostanem otázku, čo ďalej, odpoviem – hrať futbal.“

OSNOVA:

Úvod: narodenie (bolo načase, že som sa narodil...)

Volám sa Tomáš Horvát. Pochádzam z bohatochudobnej rodiny, ktorej korene siahajú až po prvého Horváta na tejto zemi. Narodil som sa sám v opustenom dome, zatiaľ čo sa moja mama zabávala v krčme. Detstvo som mal ťažké, asi tak 5 kilové, ale presúkal som sa cez všetky prekážky a teraz je zo mňa vysoký šuhaj, ktorý je najkrajší v noci. 

Pred šestnástimi rokmi mi sudičky prisúdili, že raz budem chodiť na gymnázium, sedieť v tejto ošarpanej triede, a písať beletrizovaný životopis, za ktorý dostanem jednotku.

JADRO – dávame odseky pri každej novej etape života

rodinné zázemie ( súrodenci)

detstvo, materská škola – prvé slovíčka, prvé kroky, čo ste vyviedli

základná škola - kde

stredná škola (ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky...), ako si sa dostal na SŠ, prečo si si vybral práve túto

záujmy, schopnosti

ZÁVER: predsavzatia na záver (svet ešte netuší, čo ho čaká), ambície, ciele do budúcnosti

Takto doposiaľ vyzerá môj pokojný život na rozbúrenom mori. Keď dostanem otázku, čo ďalej, odpoviem – hrať futbal.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026