Informačný slohový postup, jeho znaky, jazykové prostriedky

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 09.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 121 slov
Počet zobrazení: 491
Tlačení: 22
Uložení: 29

Definujte informačný slohový postup, jeho znaky, jazykové prostriedky. Popíšte základné informačné útvary, ktoré používate v súčasnosti: e-mail, SMS, vizitku, oznámenie. Definujte splnomocnenie, potvrdenie, zápisnicu, informačný leták. Napíšte štruktúru úradného životopisu.

Charakteristika informačného slohového postupu:

Informačný slohový postup slúži na sprostredkovanie informácií, faktov, údajov, t.j. odpovedá sa ním na otázky typu Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? a pod. V tomto slohovom postupe sa kladie dôraz na výpočet faktov (enumeratívnosť), pričom poradie jednotlivých častí textu sa môže bez straty zmyslu meniť(napr. na pozvánke môžeme napísať najskôr miesto a potom čas udalosti alebo naopak). Fakty len vymenúva, nevysvetľuje, jednotlivé fakty nemusia medzi sebou súvisieť logicky alebo časovo. Nič nevysvetľuje, iba konštatuje.

Znaky:

aktuálnosť informácií

vecnosť

objektívnosť – nedovoľuje použiť hodnotiace prostriedky

nekomentuje, neuvažuje, poskytuje len údaje

ustálenú jazykovú podobu majú pozvánky, potvrdenia, zápisnica, protokol, hlásenie, správa a niektoré sú dopredu predtlačené

Jazykové prostriedky:

neobsahuje citovo zafarbené slová

neobsahuje umelecké prostriedky

uplatňujú sa tu dvojčlenné oznamovacie vety

uplatňujú sa jednoduché rozvité vety, zložené súvetie je zriedkavejšie

využíva sa tu klišé – ustálený slovný obrat: formuly v listoch, pri úradných výkonoch a pod. – dovoľujeme si Vám oznámiť, obraciame sa na Vás v tejto záležitosti, záležitosť, s pozdravom, pekný deň Vám prajem

Útvary:

v administratívnom štýle: pozvánka, potvrdenie, zápisnica, protokol, hlásenie, správa, oznam, vyhláška, plagát, informačný leták, telegram, list, správa o činnosti, dotazník, anketa, splnomocnenie, žiadosť, životopis, zmluva

v publicistickom štýle: správa, rozšírená správa, interview, referát, inzerát,

v hovorovom štýle: telefonický rozhovor, privítanie, predstavovanie, vysvetlenie, blahoželanie, vizitka, ospravedlnenie, pozdrav, poďakovanie, súkromné správy o svadbe, o ukončení štúdia, o významnom jubileu, smútočné oznámenie, kondolencia, čet, odkaz na záznamník, e-mail, SMS, reklama, dotazník, anketa, test,

Základné informačné útvary, ktoré používate v súčasnosti: e-mail, SMS, vizitku, oznámenie

E-mail, SMS – na znak úcty píšeme zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš ...s veľkým písmenom. Adresáta oslovujeme tak, ako v klasickej listovej korešpondencii: Vážený pán Kováč, Milá Sonička... Oslovenie môžeme vynechať, ak si komunikanti vymieňajú niekoľko správ za sebou. Nenahrádzame oslovenie pozdravom Dobrý deň. Vyhýbame sa hromadeniu skratiek. Nepíšeme celú správu veľkými písmenami.

VIZITKA (navštívenka) je súčasťou spoločenského styku. Používa sa pri dohodnutí schôdzky, pri predstavovaní, pribalia sa k darčeku, kytici, môžu sa hodiť do schránky, ak vaši známi neboli doma. Na vizitke sú predtlačené údaje o autorovi. Súkromné vizitky môžu mať vpravo privátne (súkromné) údaje a vľavo pracovné údaje. Profesijné vizitky nesmú mať privátne údaje. Profesijné vizitky obsahujú: titul, meno osoby, pracovnú pozíciu, názov firmy, telefón, e-mail, fax. Súkromné vizitky obsahujú titul, meno, adresa, telefonický kontakt.

OZNÁMENIE

stručne a jasne informuje o udalosti rodinného, spoločenského alebo úradného charakteru, ktorá sa týka prevažne budúcnosti. Oznámenia delíme na:

spoločenské oznámenia – napr. o konaní futbalového turnaja žiakov, pozvánka na mikulášske popoludnie pre deti zamestnancov podniku, správa o priebehu charitatívnej akcie, oznámení o konaní kultúrneho podujatia, oznámenie o konaní koncertu, zábavy, diskotéky, imatrikulácií, oznam o ekologickej brigáde, o konaní domovej schôdzi, oznam o konaní Dňa otvorených dverí na škole, oznam o otváraní určitých študijných odboroch na škole a rôzne možnosti štúdia

rodinné oznámenia – narodenie dieťaťa, ukončenie VŠ štúdia, životné jubileum, maturita, svadba, pohreb. Oznámenie musí obsahovať: Oslovenie, miesto konania, dátum a čas konania. V dolnej časti oznámenia sa uvádza kedy a kde bolo oznámenie napísané a meno alebo názov firmy, ktorá oznámenie vydala.

INFORMAČNÝ LETÁK – poskytuje stručné informácie, napr. činnosť organizácie, otváracie hodiny, adresu, telef. číslo. Informačný leták je napr. pri liekoch (príbalový), výrobkoch. Informačné letáky vydávajú banky, knižnice, obchodné centrá, stredné školy, VŠ aby oboznámili s možnosťami štúdia. Informačné letáky o knižných novinkách, o rôznych projektoch, propagačné letáky propagujú nejakú akciu.

ZÁPISNICA

Zaznamenáva priebeh schôdze, konferencie, zasadania, zjazdu, poradu, výsluchu, pohovoru.

Je podrobný, no nie doslovný záznam priebehu rokovania. Je dokladom o plnení úloh organizácie a zároveň svedectvom o jej činnosti. Píše sa na formát A4 alebo do knihy zápisníc, ktorá má očíslované strany, aby sa nemohlo s textom manipulovať. Zápisnica sa archivuje. V súčasnosti sa presadzuje, aby zápisnica bola čo najstručnejšia, prehľadná, bez zbytočných slov. Manažéri si šetria čas tak, že si preštudujú výpis zo zápisnice, teda body, ktoré sa týkajú ich rezortu.

Kompozícia zápisnice:

Úvodná časť: názov dokumentu, dátum, miesto, kde sa zasadanie konalo, počet a podpisy zúčastnených, program schôdze v bodoch

Vlastný text zápisnice – stručný záznam priebehu rokovania

Uznesenia, rozčleňujeme na tri časti:

- Berie na vedomie (účastníci prijímajú informáciu)

- Schvaľuje (účastníci súhlasia s priloženými návrhmi, dokumentmi)

- Ukladá (účastníci poverujú konkrétnu osobu termínovanou úlohou)

Záverečná časť – dátum zapísania a meno zapisovateľa, meno overovateľa záznamu

POTVRDENIE

Potvrdenie o prijatí predmetu je jednoduchou písomnosťou právneho charakteru. Príjemca vlastnoručným podpisom potvrdzuje dohodnuté podmienky.

Každý občan musí byť obozretný pri požičiavaní a preberaní peňazí, vecí, prenájme, kúpe, či predaji. Niektoré úkony nemôžeme právne zabezpečiť potvrdením, ale iba zmluvou (kúpno-predajnou zmluvou). Potvrdením môže byť: účasť na podujatí, o úhrade škody na majetku, o prijatí peňazí, o zaplatení, o účasti na povinnej zdravotnej prehliadke.

SPLNOMOCNENIE – je poverenie konať v mene niekoho.

Podpísaný Michal Novák, narodený ............................. bytom.........................., splnomocňujem brata Viliama Nováka, narodeného ...................................................číslo občianskeho preukazu ........................................rodné číslo ....................bytom....................................., aby ma zastupoval vo všetkých úkonoch na schôdzi Domového spoločenstva na Žilinskej 2, Nová Baňa, dňa 1. 11. 2011

Nová Baňa 20.10. 2011 ..........................

ŽIVOTOPIS

Je pravdivé, stručné a vecné zachytenie základných faktov zo života. Uvádza osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie (píšeme v poradí od posledného, neuvádza sa ZŠ), pracovné skúsenosti (píšeme od poslednej pozície), schopnosti a záujmy, ktoré súvisia s daným odborom, o ktorý sa zaujímame. V životopise sa neuplatňujú subjektívne názory, nepíše sa o svojich neúspechoch (iba ak ide o závažné objektívne dôvody, napr. neukončenie štúdia pre chorobu alebo úmrtie v rodine). Pisateľ nehodnotí svoj vzťah k ľuďom. Nepoužívajú sa tu žiadne obrazné pomenovania, zdrobneniny, domáce pomenovania. Životopis je úradný dokument.

Patrí medzi písané útvary oficiálnej komunikácie. Do administratívneho štýlu patrí úradný životopis, aj keď poznáme aj iné druhy.

 • Životopis
 • úradný
  • kontextový
  • štruktúrovaný
 • beletrizovaný

Úradný životopis: prináša pravdivé informácie o autorovi, slúži ako príloha k žiadosti o zamestnanie, prihlášky na VŠ.

Pri písaní životopisu nebuďme príliš skromní, zdôraznime kurzy, ktorými sme prešli z vlastnej iniciatívy, rôzne aktivity, osobitné schopnosti, umelecké nadanie.

Kontextový životopis musí mať 4 časti

záhlavie

názov útvaru

vlastný text

dátum, vlastnoručný podpis

Štruktúrovaný životopis nemá klasické záhlavie úradného listu, ale na konci má dátum a vlastnoručný podpis ako kontextový

Beletrizovaný životopis – môže tu byť aj fikcia, fantázia, vyberú sa zo života len určité zážitky, príbehy, používajú sa tu umelecké prostriedky: metafora, prirovnanie.

Návrh na písanie životopisu:

 • snažiť sa zaujať
 • písať pravdu
 • písať stručne, max. 2 strany A4
 • sumarizovať schopnosti a zručnosti
 • vzdelanie: názov školy, adresa, špecializácia
 • zamestnanie: meno firmy, lokalitu, pozíciu
 • neuvádzať bežné záujmy, iba nezvyčajné (akvaristika, numizmatika)

Úradný štruktúrovaný životopis – informácie píšeme v poradí:

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko

Adresa

Telefón

E-mail

Dátum narodenia

Národnosť

VZDELANIE (píšeme od posledného)

študijný pobyt

kurz

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI (píšeme od posledného zamestnania)

PROFESIONÁLNY CIEĽ

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI

OSOBITNÉ SCHOPNOSTI

ZÁUJMY

Rámcová časť na konci je povinná: miesto, dátum a vlastnoručný podpis

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Informačný slohový postup #podakovanie za účasť na pohrebe #ako napisat zapisnicu #listova korespondencia

Diskusia: Informačný slohový postup, jeho znaky, jazykové prostriedky

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.200