Neprijatie na štúdium – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 359 slov
Počet zobrazení: 702
Tlačení: 25
Uložení: 30

Juraj Poslušný, Vysokoškolská 123/45, 876 12 Bratislava 1

K rukám dekana

Bratislava 12.5. 2011

VEC

Neprijatie na štúdium – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Podávam týmto žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana č. 6524/A335 o neprijatí na Právnickú fakultu UK, študijný program Právo, denné bakalárske štúdium. Žiadam, aby byli zohľadnené nižšie uvedené dôvody:

  1. V konečnom bodovom hodnotení som sa umiestnil so stratou iba 5 bodov za prijatými uchádzačmi. S počtom 75 bodov som nebol prijatý z kapacitných dôvodov. Dúfam, že v prípade, že niektorí prijatí uchá- dzači odmietnu študovať hore uvedený študijný program, poskytne fakulta priestor a prijme študentov, ktorí sa nachádzajú ako nasledujúci v celkovom bodovom poradí.
  1. Pretože mám o štúdium na Vašej fakulte veľký záujem a aby som v príprave na prijímacie konanie nič nezanedbal, celý rok som navštevoval tzv. nultý ročník – jednoročný prípravný kurz PRÁVA v vzdelávacej agentúre AMOS. O štúdium na Vašej škole prejavujem dlhoročný záujem.
  1. Podľa môjho názoru fakulta nedostatočne a skreslene informovala o obsahu prijímacích skúšok. Otázky týkajúce sa všeobecných znalostí ďaleko prekračovali rámec učiva strednej školy, pričom na to informačné materiály neupozorňovali. Napr.: Prvým predstaviteľom filmového Tarzana sa stal americký plavec. Bol to:
  2. a) Johny Weissmann, b) Mark Spitz, c) Jim .. Považujem ich za neprimerane podrobné a s účelom študijného programu nekorešpondujúco. Tiež ma prekvapila nepresnosť niektorých otázok v jazykovom testu. Po konzultácií daného testu so znalcom by som chcel upozorniť na tieto nezrovnalosti: V otázkach tykajúcich sa používania členov – číslo 4,5 sú možné oba spôsoby vyjadrenia, ako s členom, tak aj bez člena, čo Vami navrhované odpovede neposkytujú. Ďalej sa jedná o otázky: ...
  1. Predpokladám, že fakulta nedostatočne využila možnosti bodovej bonifikácie pre uchádzačov s praktickými skúsenosťami a schopnosťami. Už dlhšiu dobu pracujem v advokátskej kancelárií Pekný a syn, kde som pracoval ako asistent advokáta JUDr. Juraja Pekného. (pozri z doklad o praxi). Podľa môjho názoru by mal byť uchádzač s týmito skúsenosťami bodovo zvýhodnený oproti uchádzačom bez

Vzhľadom ku všetkým hore uvedeným dôvodom prosím, aby dekan mojej žiadosti vyhovel a napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že som prijatý na štúdium.

S pozdravom

Juraj Poslušný, v.r.

Prílohy:

  • Doklad o praktických skúsenostiach
  • Kópia maturitného vysvedčenia
  • Certifikát o absolvovaní nultého ročníku PRÁVA
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Diskusia: Neprijatie na štúdium – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016