Ako písať slávnostný prejav + ukážky

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: veronika123
Typ práce: Referát
Dátum: 09.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 771 slov
Počet zobrazení: 304 352
Tlačení: 2 069
Uložení: 1 672

Ako písať slávnostný prejav + príklady

Slávnostný prejav je reč pripravená na nejakú slávnostnú príležitosť, napr. nobvoročné oslavy, školské oslavy, mestské oslavy, rodinné oslavy, významné dni. Prednáša sa slávnostne, vznešene (s primeraným pátosom). 

Hodnotenie

Vonkajšia forma – 4 body

Vnútorná forma

Obsah – 4 body

-  dodržanie témy
-  vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup, subjektívny pohľad na objektívne javy): „verím, že... želám... spomínam si... dúfam... prajem... dovoľte mi...“

Kompozícia – 4 body

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (výkladový, znaky úvahy) a žánrovej formy
-  nadväznosť a logickosť textu
-  členenie textu

- oslovenie
- úvod
- jadro
- záver

Oslovenie: oslovujeme oslávencov, príbuzných, najvýznamnejších hostí, jubilanta, darcu.
Najskôr oslovujeme jubilanta, potom dávame prednosť hosťom pred domácimi. Pri oslovení dávame prednosť ženám, ak sú všetci „funkčne“ na jednej úrovni. Pri „funkčne“ zmiešanej spoločnosti oslovujeme ako prvého najvyššie postaveného človeka (Vážený pán minister, pani riaditeľka, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci!). Oslovenie môžeme v rečníckom prejave zopakovať.

Úvod: pomenovanie udalosti, pre ktorú je prejav určený, dôvod oslavy, objasnenie príležitosti, pri ktorej sa prejav koná (stretli sme sa dnes na slávnosti, na ktorú sme čakali...)

Vážení spoluobčania,

som veľmi rád, že sa vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka pri­hovoriť.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.
...

A práve preto, že je to pekným zvykom, kto­rý sa dedí z pokolenia na pokolenie, dovoľujem si aj ja ako obyvateľ, ale hlavne ako starosta našej obce zaželať pri príležitosti Nového roka 2004 všetkým spoluobyvateľom, chatárom a chalupárom, ako aj hosťom našej obce dobrú pohodu, spokojnosť, ra­dosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov nielen v nasledujúcom kalendárnom roku.
Príhovor starostu obce Krajné Ing. Vladislava Šuster(úryvok)

Vážení hostia!

Je krásne stretnúť sa človek s človekom a zaspomínať. Desaťročie je celkom dlhá časť v živote človeka. Desaťročia v živote obce sú len krátkou chvíľou jej existencie. Tá naša má za sebou desaťročí viac než 60. Presne je to 650 rokov od prvej písomnej zmienky.

Pri tejto príležitosti si vás dovolím privítať, milí rodáci, hostia, priatelia, v obci Ka­menec pod Vtáčnikom. Teda, buďte nám vítaní.
...
Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde prežil svoje detstvo v kruhu svojich najbližších, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Pre mnohých z vás je tou kolískou naša obec, ležiaca pod úpätím Vtáčnika. Všetkým vám prajem príjemný pobyt v nej, v osob­nom živote veľa zdravia a pracovných úspechov.

Príhovor starostu Jána Nechalu na oslavách 650. výročia obce Kamenec pod Vtáčnikom (úryvok)
 
Milí žiaci a študenti,

vzdelanie je veľký dar a bohatstvo - vaše aj spoločnosti. Slovensko je nádhernou krajinou, plnou vzdelaných ľudí, ktorých múdrosť a posolstvá prekročili jeho hranice.

Práve škola je miestom, kde získavate vedomosti, učíte sa prvé pís­menká, zisťujete, na čo máte talent, a rozvíjate ho. No škola je aj prostredím, ktoré formuje vaše vnútro, nazeranie na život, na svet a na seba v ňom. Veľmi si želám, aby sme mali takú školu, na kto­rú sa budete tešiť.

Ernest Hemingway raz povedal: „Veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale aj priestor, z ktorého by mohli vzlietnuť.“ Želám vám veľ­ké ideály a sľubujem, že sa budeme usilovať spolu s vašimi rodičmi a pedagógmi vytvoriť priestor na ich uskutočnenie. Čím múdrejší a ľudskejší budeme my, tým krajšiu a lepšiu spoločnosť vytvoríme.
 Príhovor ministra školstva M. Fronca k školskému roku 2004/2005
 
Ctení rodičia,

prvý deň školského roka je významný aj pre vás. Viacerí ste dnes po prvýkrát viedli svoje dieťa do školy. Určite ste si kládli mnohé otázky. Na väčšinu z nich vám dajú odpovede vaše deti, na ostatné čas.

Škola však nie je vežou zo slonovej kosti, je živým organizmom, ktorému mô­žete vdýchnuť kyslík aj vy svojím záujmom a aktivitami. Čím viac sa budete za­ujímať o dianie v škole, čím viac nápadov ponúknete, tým viac sa môže priblížiť vašim predstavám.

Na tomto mieste chcem povedať, že v novej škole, o ktorú sa usilujeme, nebu­de toľko učiva ako dnes, nebude toľko kníh v taškách detí, ani toľko domácich úloh, viaceré predmety si žiaci budú môcť vyberať, aby naozaj mohli rozvíjať svoj talent a nadanie.

Šťastné deti a spokojní rodičia - to je veľká téma. Nový zákon o výchove a vzdelá­vaní spolu s projektom Otvorená škola má ambíciu naplniť ju bohatým obsahom.
(Príhovor ministra školstva k školskému roku 2004/05)

Jadro:

-  objasnenie pojmov (Stužková slávnosť je slávnosťou študentov už od 16. stor. ...)
-  analýza – rozoberanie témy, vysvetľovanie jednotlivých zložiek, hodnotenia obdobia (Štyri roky, ktoré sme prežili...)
-  porovnanie, zovšeobecnenie, podloženie tvrdenia citátom (naša najväčšia vďaka patrí...ako by sme dnes nemohli nespomenúť... stojíme tu pred vami ako tisíce iných... pred desiatkami rokov ste aj vy, naši drahí rodičia... po dnešnom slávnostnom dni precítime slová básnika: „Postoj, chvíľa, si krásna!“)
-  predpoklad – vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy autora (som presvedčený, že všetci z nás...)

oficiálny príhovor:

rozbor poslania organizácie (škola, mesto), hlavných úloh, ktoré pred ňou stoja, porovnanie s inými, vyslovenie pochvaly, uznania, povzbudenia, vyjadrenie nových očakávaní a zmien.
 
súkromný príhovor:

príhovor napríklad pri oslave výročia sobáša rodičov:
-  začať spomienkou na dni zo skorého ranného detstva, na milý zážitok s matkou a otcom,
-  pokračovať spomienkou na vaše školské začiatky a na pomoc rodičov pri školských povinnostiach.
-  Spomenúť porozumenie, láskavé slová, rady, povzbudivé slová a pod. ktoré ste od rodičov dostávali.
-  vysloviť obdiv k ich práci a náročným úlohám, ktoré plnili pre rodinu
-  vyzdvihnúť harmóniu a príkladnosť ich vzájomného vzťahu
-  poďakovať sa v mene súrodencov za lásku, starostlivosť a obetavosť

Záver: blahoželanie, gratulácia, poďakovanie. Zhrnutie, návody, príkazy, želanie príjemného večera, zopakovanie poďakovania, vyjadrenie úcty.

„Dovoľte mi ešte raz vám zapriať... Rozlúčime sa slovami básnika:...(citát)  Na záver by som ešte chcel... To je všetko, čo som chcel povedať...“

Vážení prítomní!

Dovoľte mi na záver vysloviť myšlienku, kto­rá nesúvisí s vekom, ale s elánom, motorom fy­zického i psychického zdravia ľudí každého veku. Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si na­vzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte. Príhovor primátora mesta Trenčín Ing. Bronislava Cellera seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v KaMC OS SR (úryvok)
 
Jazyk – 4 body

-  správne využitie slovných druhov pre daný slohový postup a pre žánrovú formu
-  používajú sa tu slovné druhy: prídavné mená (potrebný, výstižný, vyspelý, presný),
-  príslovky (vhodne, vysoko, dôsledne, dôkladne, povrchne)
-  podstatné mená (epocha, vzdelanie, mládež, kultúra, odievanie, úpadok, vzostup, pád, kríza)
-   slovesá (oceniť, prekvapiť, zaujať, myslieť)
-   citoslovcia
-   ukazovacie zámená
-   synonymá, antonymá (neviem, viem)
-   používajú sa tu aj citovo zafarbené slová, archaizmy, historizmy, neologizmy
-   tvary slov  musia byť morfologicky správne
-   syntax – neopakovať slová, správny slovosled
-   syntax – rôzna modálnosť viet: oznamovacie, opytovacie, zvolacie
-   opytovacie vety sú hlavne rečnícke otázky, ktorými sa autor obracia k čitateľovi, na tieto otázky čitateľ nečaká odpoveď, vedú ho len k zamysleniu, pôsobia na jeho svedomie, myslenie a konanie.
-   syntax – rôzny dĺžka viet – jednoduché, zložené, jednočlenné, dvojčlenné, neúplné vety
-  zvolania, citáty
-  metafory, prirovnania, opakovacie figúry, série jednočlenných viet

Štýl 4 body

-  využitie rečníckeho štýlu
-  využitie emocionálnych prostriedkov
-  parafrázovanie, citácie
-  využitie okrídlených výrazov (Damoklov meč, Achillova päta, Veľa vody pretieklo. Naplnil sa čas, Hodená rukavica, Zaspať na vavrínoch, Siedme nebo, Šalamúnske riešenie – múdre, Zlatá stredná cesta
-  využitie aforizmov (stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku)
-  subjektívnosť pohľadu
-  originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť
-  rečnícke otázky, zvolania, obrazné pomenovania a citáty najmä v úvode a v závere.

Celkový dojem – 4 body

Vážený pedagogický zbor, vážení hostia, milí žiaci!

Dovoľte mi, aby som vás osobne privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2006/2007. Srdečne medzi nami vítam milých hostí a predovšetkým našich nových žiakov - prváčikov.Verím, že ste počas letných dní načerpali veľa síl, že ste ich prežili v zdraví a že sa už tešíte na svo­jich kamarátov, učiteľov a na nové knihy. Mnohým z vás prelietajú hlavou otázky: Čakajú nás novoty a prekvapenia? Bude dobrý tento školský rok?

Školský rok, ktorého brány teraz otvárame, naozaj prináša do vášho života niektoré zmeny. Čakajú vás učebne v novej prístavbe školy a zrekonštruovaný športový areál. Okrem nových predmetov v jed­notlivých ročníkoch vás čakajú aj bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských aktivít, súťaží a projektov. Podrobné informácie o nich sú pripravené na nástenkách a u triednych učiteľov. Verím, že sa vám bude dariť rozvíjať svoje jazykové, umelecké alebo športové nadanie a že v nich zís­kate veľa úspechov.

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich deviatakov. Želám im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci školského ro­ka čakajú.

Milí žiaci, prichádzate opäť do školy, aby ste mohli pokročiť vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor presne v duchu myšlienky „Necením si nikoho, kto nie je dnes múdrejší ako včera“. S múdrosťou súvisia aj vaše postoje a dobré, priateľské vzájomné vzťahy. Som presved­čená, že vo svojich rodičoch i učiteľoch budete mať oporu a dobrých, spoľahlivých pomocníkov.

Preto dovoľte, aby som vám na záver zaželala veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní škol­ského roka 2006/2007.

Vážení rodičia, milí kolegovia, študenti!

Vítam vás všetkých na otvorení novozaloženej školy. Dovoľte mi načrtnúť našu víziu nových prístupov vo vzdelávaní, ktoré sú pre nás predstavou, ako učiť kvalitnejšie.

Vízia je krásna vec, ale aká bude jej realizácia? Obraciam sa so svojimi otázkami k vám, naši rodičia. Koľkokrát za život ste použili znalosť Pytagorovej vety, jednej z naj­známejších múdrostí matematiky? Podľa profesora Hejného sa tým môže pochváliť len promile študentov. Ani 5 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí s humanitným zamera­ním štúdia nevie vyjadriť správnou rovnicou vetu: Tuje päťkrát menej žien ako mužov. Koľkokrát ste potrebovali vzorec etylalkoholu? Niektorí možno nikdy. Ale vysvetliť dôsledok jeho biochemických reakcií v organizme možno o niečo častejšie. A čo slovenská gramatika? Pomohol diktátový dril k ovládaniu pravopisu? Píšete bez chýb?

Je teda škola drilu naozajstnou prípravou na život? Väčšinou nie. My to chceme zme­niť! Preto máme predstavu inej školy.   

Naša škola chce dať možnosť študentovi, aby získal nie súbor ucelených poznatkov z príslušného odboru ako jediný a hlavný cieľ, ale najmä schopnosť komunikovať a ko­operovať, riešiť problémy tvorivo a samostatne, myslieť, plánovať, pýtať sa, argumen­tovať, vyhodnocovať, teda realizovať sa v spoločnosti a pomôcť jej slušne prežiť. Trend získavať kompetencie, a teda obrátiť dôraz na procesuálnu stránku učenia, je celosvetový trend.

Sľubujeme si od novozaloženej školy dobrú, kvalitnú prípravu našich študentov na výzvy života, ktoré ešte nevieme presne odhadnúť. Optimizmus nám dodáva fakt, že naši študenti budú mať záujem o skutočné vzdelanie, ktoré pre nich bude dôležitou hodnotou pre ďalšiu profesijnú kariéru i spokojné rodinné zázemie. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí.

Ďakujem vám za pozornosť. 

(Príhovor riaditeľky školy)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu