Splnomocnenie - nájom bytu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: wiki
Typ práce: Referát
Dátum: 30.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 2 685
Tlačení: 217
Uložení: 220
Splnomocnenie

Podpísaná splnomocniteľka:
meno a priezvisko: XXX
dátum narodenia: XXX                
bytom: XXX

splnomocňujem splnomocnenca:
meno a priezvisko: XXX
dátum narodenia: XXX
bytom: XXX

aby ma zastupoval vo všetkých konaniach súvisiacich najmä so zabezpečením  všetkých potrebných právnych a technických  úkonov súvisiacich s nájmom bytu na Račianskej ul., s jeho prípadným odkúpením do  osobného vlastníctva ako aj zastupovanie týkajúce sa všetkého  ohľadne  Správy bytového domu na Račianskej ul. a teda vyžadujúcich moju osobnú účasť, najmä  je oprávnený zahájiť konanie pred štátnymi orgánmi, organizáciami, inštitúciami, riadnymi a mimoriadnymi súdmi, a v tejto súvislosti podávať príslušné podania, zastupovať splnomocniteľa, podávať návrhy, vziať ich späť, podávať opravné prostriedky alebo vzdať sa tohto práva, uzatvárať zmier, menom splnomocniteľa prijímať všetky služby a korešpondenciu a zastupovať splnomocniteľa pri všetkých jednaniach s fyzickými a právnickými osobami. Splnomocnenec je ďalej oprávnený objednať si znalecký posudok, analýzy, ocenenia, atď., požadovať odbornú konzultáciu a objednať si súdne preklady, pokiaľ je to potrebné v súvislosti so zastúpením.

Súhlasím a uvedomujem si, že podľa dohody o poskytovaní právnej pomoci patrí splnomocnencovi za toto zastupovanie odmena spolu s výdavkami a náhradou za stratu času. Zaväzujem sa ju zaplatiť kedykoľvek mi bude účtovaná spoločne a nerozdielne s tými, ktorí spolu so mnou dali splnomocnenie bez ohľadu na to, či bola prisúdená voči odporcovi. Rovnako som povinný dať primeraný preddavok podľa postupu práce.

Vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom sa riadi právom Slovenskej republiky, pričom všetky spory, ktoré vzniknú, budú rozhodnuté miestne a vecne príslušným súdom splnomocnenca.

V Bratislave dňa ...................... 2012

 ...............................................................
podpis splnomocniteľky ( overený)Splnomocnenie prijímam:

...............................................................
podpis splnomocnenca
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#splnomocnenie #opis bytu #najom #xxx #splnomocnenie prevzatie objednavky


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033