Základné španielske frázy + preklad

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: maximus
Typ práce: Ťahák
Dátum: 07.02.2020
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 1 278 slov
Počet zobrazení: 641
Tlačení: 25
Uložení: 15
Praktické!

Základné španielske frázy + preklad

Ahoj, ako sa máš? Hola, ¿cómo estás?

Ako pracuje Juraj? ¿Cómo trabaja Jorge?

Ako sa máte? ¿Cómo está Ud.?

Ako študuje Peter? ¿Cómo estudia Pedro?

Akú knihu čítaš? ¿Qué libro lees?

Aký jazyk študuje Ján? ¿Qué lengua estudia Juan?

Aký je Juraj? ¿Cómo es Jorge?

Aký je Peter? ¿Cómo es Pedro?

Ale teraz je tam veľmi veľa ľudí a všetko je obsadené. Pero ahora hay allí mucha gente y todo está ocupado.

Áno, a aj inteligentná a sympatická. Sí, y también inteligente y simpática.

Carmen má brata a sestru. Carmen tiene un hermano y una hermana.

Čo hľadáš? ¿Qué buscas?

Čo robíš popoludní? Musím byť doma a študovať. ¿Qué haces por la tarde? Debo estar en casa y estudiar.

Čo robíš? ¿Qué haces?

Čo robíte? ¿Qué hace Ud.?

Čo študuje Ján? ¿Qué estudia Juan?

Ďakujem, dobre, a ty? Gracias, bien, ¿y tú?

Dáme si kávu. Vamos a tomar café.

Dáš si niečo? ¿Vas a tomar algo?

Eva je pekná.. Eva es guapa.

Hľadám Karola, lebo potrebujem od neho jednu vec. Busco a Carlos porque necesito de él una cosa.

Hľadám knihu. Busco un libro.

Idem do kina. Voy al cine.

Ideme j Jánovi. Vamos a casa de Juan.

Idete s nami? ¿Vais con nosotros?

Ja a Miro sme priatelia.Yo y Miro somos amigos.

Ja hovorím dobre po rusky a trochu po anglicky. Yo hablo bien ruso y un poco inglés.

Ja som z Nitry a on je z Bratislavy. Yo soy de Nitra y él es de Bratislava.

Jánova kniha je na stole. El libro de Juan está sobre la mesa.

Je malá, červená a sú v nej tri knihy. Es pequeňa, roja, y hay en ella tres libros.

Je neskoro. Es tarde.

Je neskoro. Zaplatíme, však? Es tarde. Pagamos, ¿verdad?

Je tu Peter? Potrebujem niečo od neho. ¿Está Pedro? Necesita algo de él.

Je tvoj mladší brat doma? ¿Está tu hermano menor en casa?

Je v škole. Está en la escuela.

Je veľmi pekná! ¡Es muy guapa!

Je vo svojej izbe. Está en su cuarto.

Kam ideš? ¿Adónde vas?

Kam prichádza Pavol? ¿Adónde llega Pablo?

Karol a Peter majú veľa španielskych kníh. Carlos y Pedro tienen muchos libros espaňoles.

Karol ide zavolať čašníka. Carlos va a llamar al camarero.

Karol je môj priateľ. Carlos es mi amigo.

Karol neštuduje angličtinu, ale ja áno. Carlos no estudia inglés, pero yo sí.

Karol vysvetľuje Petrovi gramatiku. Carlos explica a Pedro la gramática.

Kaviareň Imperiál je v strede mesta. La cafetería Imperial está en el centro de la ciudad.

Kaviareň je moderná a komfortná. La cafetería es moderna y confortable.

Kde je Karol? ¿Dónde está Carlos?

Kde je Pavol? ¿Dónde está Pablo?

Kde študuje Peter? ¿Dónde estudia Pedro?

Koho čakáš? ¿A quién esperas?

Koho zdravíš? ¿A quién saludas?

Koľko jazykov študuješ? ¿Cuántas lenguas estudias?

Kto je to? ¿Quién es?

Kto je to? ¿Quiénes son? (oni)

Kto vchádza do triedy? ¿Quién entra en la clase?

Ktorá je tvoja izba? ¿Cuál es tu cuarto?

Ktorú lekciu idete čítať, deti? ¿Qué lección vais a leer, niňos?

Lucia si robí poriadok v izbe. Lucía hace orden en su cuatro.

Mám nápad. Tengo una idea.

Mám sa veľmi dobre. Estoy muy bien.

Mária je pekná. María es guapa. (je to pekné dievča)

Mária je pekná. María está guapa. (teraz dobre vyzerá)

Mária je veľmi pekná. Maria es muy guapa.

Máš dnes čas? ¿Tienes tiempo hoy?

Moja mama ide na nákupy. Mi madre va de compras.

Moje sestry si idú robiť poriadok v izbe. Mis hermanas van a hacer orden en su cuarto.

Myslím, že Pavol nie je veľmi spokojný so svojím životom v našom meste. Creo que Pablo no está muy contento con su vida en nuestra ciudad.

Na stole je aktovka. Sobre la mesa hay una cartera.

Na stole je kniha. Sobre la mesa hay un libro.

Na škole študujeme aj jazyky. En la escuela estudiamos también lenguas.

Nie sú zo Španielska, sú z Argentíny. Ellos no son de Espaňa, son de Argentina.

O akom meste píšeš? ¿De qué ciudad escribes?

O čom hovoríte? ¿De qué habla Ud.?

Odkiaľ prichádza Pavol? ¿De dónde llega Pablo?

Otec odpočíva, ale matka robí doma poriadok. El padre descansa, pero la madre hace orden en casa.

Pavol hovorí dobre. Pablo habla bien

Pavol hovorí po španielsky. Pablo habla espaňol.

Pavol pracuje ako tlmočník. Pablo trabaja como intérprete.

Pavol študuje angličtinu. Pablo estudia inglés.

Peter a Karol sú inteligentní. Pedro y Carlos son inteligentes.

Peter a Karol vchádzajú do modernej a veľmi komfortnej kaviarne, ktorá je v strede mesta. Pedro y Carlos entran en una cafetería moderna y muy confortable que está en el centro de la ciudad.

Peter je veľmi pekný chlapec. Pedro es un muchacho muy amable.

Peter je veselý. Pedro es alegre. (má veselú povahu)

Peter je veselý. Pedro está alegre. (má veselú náladu)

Peter študuje tu. Pedro estudia aquí.

Petra alebo Karola? ¿A Pedro o a Carlos?

Po večeri moji starí rodičia idú na prechádzku. Después de la cena mis abuelos van de paseo.

Pozri, je tam, na stole, pred tvojimi očami. Mira, está allí, sobre la mesa, delante de tus ojos.

Prečo Peter študuje tu? ¿Por qué Pedro estudia aquí?

Prichádza do školy. Llega a la escuela.

Prichádza zo školy. Llega de la escuela

S kým hovorí Peter? ¿Con quién habla Pedro?

Si Španiel? ¿ Eres espaňol?

Sme študenti.Somos estudiantes.

Sme traja. Somos tres.

Som Slovák. Soy eslovaco.

Ste z Venezuely? ¿ Sois de Venezuela?

Stôl je voľný. La mesa está libre.

Svoju aktovku. Mi cartera.

Študuje tu. Estudia aquí.

Táto kniha patrí môjmu priateľovi. El libro es de mi amigo.

Teraz máme v škole veľa práce. Ahora tenemos mucho trabajo en la escuela.

Teraz študujem španielčinu.Ahora estudio espaňol.

Teraz študujeme na Univerzite Komenského. Ahora estudiamos en la Universidad Comenio.

To je Eva, je zo Žiliny. Es Eva, es de Žilina.

To je kniha. Es un libro.

To je Michal. Es Miguel.

To je Petrova kniha. Es un libro de Pedro.

To nie je kniha, ale časopis. No es un libro sino una revista. (popiera obsah prvej vety)

Tvoja kniha nie je na stole, je v tvojej aktovke. Tu libro no está en la mesa, está en tu cartera.

Učiteľ vchádza do triedy. El profesor entra en la clase.

V kaviarni je len 5 stolov. En la cafetería hay sólo cinco mesas.

Vitaj, Eva.Prečo prichádzaš neskoro? Bienvenida, Eva. ¿Por qué llegas tarde?

Volám Petra. Llamo a Pedro.

Zaplatím účet. Voy a pagar la cuenta.

Žiaci ho zdravia a otvárajú svoje knihy. Los alumnos le salundan y abren sus libros.

1.Bývam v modernej štvrti, ktorá sa mi veľmi páči. Náš dom je dosť blízko školy, kde učí moja staršia sestra. Vivo en un barrio moderno que me gusta mucho. Nuestra casa está bastante cerca de la escuela donde enseňa mi hermana mayor.

2.Jeho staršia sestra nebýva v hlavnom meste, ale v jednom malom meste, ktoré má asi 40-tisíc obyvateľov. Su hermana mayor no vive en la capital, sino en una pequeňa ciudad que tiene unos cuarenta mil habitantes.

3.Mám nápad. Nejdeme teraz spolu do reštaurácie? Nie, ja nejdem, lebo nemám dosť peňazí. Tengo una idea. ¿No vamos ahora juntos al restaurante? No, yo no voy porque no tengo bastante dinero.

4.Na ulici, kde býva Eva, je veľa kín a obchodných domov. Ale je to ďaleko odtiaľto. Keď idem k nej, vždy musím ísť autobusom. En la calle donde vive Eva hay muchos cines y grandes almacenes. Pero está lejos de aquí. Cuando voy a su casa, siempre debo ir en autobús.

5.Teraz sme na hlavnom námestí mesta. Pozri, tam je Národné divadlo. Pekné, však? Ahora estamos en la plaza principal de la ciudad. Mira, allí está el teatro Nacional. ¿Es bonito, verdad?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#španielske frazy #frázy v španielčine


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010