Hudba - vypracované otázky

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 263 slov
Počet zobrazení: 7 521
Tlačení: 438
Uložení: 483
VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z IH I.
 
1.  akcidentálie – posuvky
posuvky – značia v notovom písme odvodené (alterované) tóny

→jednoduché zvýšenie : #  → dvojité zvýšenie : x
→ jednoduché zníženie : b →dvojité zníženie : bb
 
-  ich platnosť ruší odrážka 
 
2.  zvýšenie a zníženie tónov
-  v notopise sa značí posuvkami – viď. bod.1.
 
3. diatonické a chromatické ½ tóny
 
diatonický poltón tvoria tóny odvodené z dvoch susedných a teda rôznych základných tónov. (napr. c-des, cis-d, e-f-, eis-fis, f-ges,)
chromatický poltón – tvoria dva tóny odvodené od jedného základného tónu (napr. c-ces, des-d, dis-disis, eses-es) Poltóny, ktoré vznikajú alterovaním, odvodzovaním zo základných tónov (napr. c-cis-cisis) sú teda poltóny chromatické.
 
4. ladenie (typy, definícia, obdobie)
 
Pytagorejské ladeniezákladom ladenia bola kvinta. T.rad sa utvorí z radu nasledujúcich kvínt. „Pytagorejské komma“ – 12 čistých kvínt sa nerovná presne siedmim oktávam.  <antika okolo roku 566 pnl>
 
Temperované ladenie -  riešenie pytagorejského komma navrhol v období baroka Andreas Werckmeister a to tak, že oktávu rozdelil na 12 presne rovnakých poltónov  < rok 1691>
 
Prirodzené ladenie – vychádza z alikvotných tónov, môže sa používať iba pri nástrojoch bez pevného ladenia
 
5.  komorné á ( A 1)
podľa medzinárodnej dohody ( z roku 1953) sa nástroje ladia podľa tónu A 1  s výškou 440 Hz (komorné á)
 
6.  časové hodnoty notopisu
celá nota : 4 doby pólová : 2 doby
štvrťová :  1 doba osminová : 1/2 doby (?)

7.  naša tónová sústava
T. sústava  nášho kultúrneho okruhu je 7 tónová diatonická (?pentatonika?) (využíva poltónové aj celotónové vzdialenosti ) ( obsahuje 9 oktáv)
 
8. notové písmo
-  tóny zapisujeme notami
Výšku : zaznamenávame polohou noty v notovej osnove a kľúčom
Dľžku:  zaznamenávame tvarom noty (ο ,♪♫♪ )
 celá, polová, štvrť, osmina,šestnástinová
 
Silu :  zaznamenávame značkami, skratkami alebo slovne ( talianske názvoslovie)
 
Farbu : nezaznamenávame – tá záleží od hudob.nástroja
 
9.Dynamika
dynamika  označuje silu prednesu hudby ( dynamické znamienka určujú ako silno alebo slabo sa má hrať)
 
10. sublimálne vnímanie
-  je to podprahové vnímanie, mozog vníma oveľa viac zmyslových podnetov, než si uvedomujeme
 
11. ambijentná hudba
-je komponovaná  ako súvislá hudba (Bryan Eno – hudba pre letiská)
špeciálnou podobou ambijentnej hudby je „NEW AGE MUSIC“ (mäkké zvukové koberce) alebo „motivačná hudba“
 
12. farba zvuku
-  závisí na tom, koľko čiastkových tónov obsahuje a v akej sile (spektrum zvuku), možno ju ovplyvňovať aj konštrukciou nástroja, jeho kvalitou alebo vekom
-  kvalitny nastroj má množstvo alikvotnych tónov
-  - dôležité je aj zosilnenie skup. čiastkových tónov v určitých výškach(formanty)
-  - význam majú aj prechodné javy – pri nasadení a ukončení tónu.
 
13. zložené tóny – alikvotne tóny
-   zdroj tónu kmitá vo všetkých svojich častiach-skladá sa z niekoľkých sínusových tónov rôznej výšky, ktoré vnímame ako tón jediný, zložený tón sa teda skladá z tónov čiastkových, ako výšku zloženého tónu vnímame vždy výšku 1. čiastkového tónu
-  - rada čiastkových tónov znie vždy v rovnakej vzdialenosti „ oktáva –8, kvinta-5, kvarta-4, veľká tercia –3, malá tercia-3, sekunda-2
 
14. jednotka kmitočtu
medzinárodná jednotka pre kmitočet je 1Hz = 1 kmit za sekundu
 
15. vhodné prostredie pre nástroje
 
16. vibrato
-  je drobné chvenie T výšky a dynamiky, ktoré slúži na oživenie a uhľadenie tónov.
-  - pri strunových nástrojoch sa robí prstami na hmatníku
-  - pri dychových nástrojoch sa chveje vzduchový stĺpec
-  pri plechových nástrojoch vibrujú pery za pomoci nátrubkov
-   pri plátkových nástrojoch sa rozochvieva vzduchový stĺpec, vďaka tomu, že sa plátky k sebe striedavo pritisujú a oddiaľujú
 
17. binaurálne počúvanie
-  počúvanie umožňujúce určiť polohu zvukového zdroja v priestore
 
18. hudba v plenéri
-  prírodný priestor pre hudby by mal byť aspoň čiastočne uzavretý / napr.stráňou) aby sa mohol zvuk odrážať – ideálnym príkladom sú antické polkruhové divadlá
-  - pre komornú hudbu je vhodný otvorený ale zhora krytý priestor
 
19. zvuková absorbcia
-  látky pohlcujú vo svojich póroch zvukovú energiu (zv.absorbcia)- veľkosť zv. absorbcie a veľkosť odrazivosti závisí od materiálu a frekvencie vĺn. ( väčšina mat. viac pohlcuje nízke a stredné vlny)
 
20. dozvuk
-  po skončení signálu (kmitania) v akustickom zdroji, zvuk počuť istú dobu v uzavretom priestore → sú to zvukové vlny odrazené od stien. Doba dozvuku závisí aj na frekvencii vyslaného signálu ( vyššia = kratšia)
 
21. funkcie ucha
-  sluchová f.- (orgán sluchu): ucho analyzuje a dekóduje zvuky z vonku a zvuky z tela a hlasu – potom ich tlmočí mozgu
-  - energetická f.: ucho slúži k nabíjaniu organizmu energetickým potenciálom ( zvuky však môžu energiu aj uberať)
-  - f. rovnováhy: orgán rovnováhy vo VAP sleduje rovnováhu v celom tele (krv,svaly)
 
22. uško a jeho orgány
Vonkajšie ucho : ušnica, zvukovod, bubienok
stredné ucho: kladivko, nákovka, strmienok
vnútorné ucho: slimák, oválne okienko, okrúhle okienko, vestibulárny aparát, eustachová  trubica, sluchový nerv vedúci do mozgu
 
23. infrazvuk, ultrazvuk
In- je to zvuk veľmi nízkej výšky ( pod hranicou počuteľnosti) mnohé saizmické pohyby vydávajú takéto zvuky
Ul – je to zvuk veľmi vysokej frekvencie ( nad hranicou počuteľnosti), uplatnenie: medicína, tlač, zbrojárstvo
 
24. pomlčky
-  označujú prestávky pauzy a odmlčanie
-  -píšu sa do notovej osnovy a majú rovnaké hodnoty ako noty
-  celá pomlčka značí najčastejšie pomlčku na celý takt
 
25. sluchové pole
-  ľudský sluch vníma zvuky v rozmedzí od 16-20000 Hz, zvuky príliš nízke a príliš vysoké už nevníma
-  - nie všetky tóny však vníma s rovnakou citlivosťou: nízky tón musí znieť omnoho silnejšie (ako vysoký) a tiež aj dlhšie
-  - veľmi silné zvuky pociťuje sluch ako bolesť a sú škodlivé
 
26. psychologická akustika
-  sleduje vťah medzi fyzickým zvukom a jeho mozgovou interpretáciou
-  - dnes sa sústreďuje na mozog (predtým to bolo ucho)
 
27. takt
-časové rozdelenie nôt vyznačené kolmými čiarami
-takty sa delia na doby → rovnako dlhé časové úseky //vedieť zapísať//
 
28. oktávy
(subkontra) <<D2 – subkontra dé > (Kontra) << F1 – kontra ef  > (Veľká )<< G – veľké g >
(Malá) << h – malé h > ( jednočiarková ) << c1 /c´ – jednočiarkové cé> ____________ (päťčiarková ) << c5 /c´´´´´´- päťčiarkové cé>
 
naša tónová sústava ( c,d,e,h,g,a,h) obsahuje 9 oktáv
 
29. tón, hluk, organológia
Tón:  kmitá pravidelne a má určitú merateľnú výšku
 
Hluk: vzniká nepravideľným chvením  hmoty, má neurčitú výšku
 
Organológia:  zaoberá sa funkciou hudobných nástrojov, ich stavbou zložením, technológiou, vznikom a vívinom, skúma tiež všetky hmotné a duchovné prvky viažúce sa k hudbe
 
30. talianske názvoslovie
-  viď.príloha
 
31. enharmonické tóny
napr. c=his=deses...
 
32. tónová výška
-  je subjektívny dojem z frekvencie zvuku ( zv.vlny), rýchlosť zvukovej vlny si náš sluch prenesie do zvukovej výšky
-  vnem výšky závisí aj od toho či je tón vysoký (hlboký, slabý) /silný, krátky/ dlhý
 
33. sila zvuku
-  je daná veľkosťou rozkmitu (amplitúdy) pri chvení
-  citlivosť pre rozlíšenie sily je daná výškou tónu ( najlepšia je pri 500-4000Hz)
 
34. akustika
-  zaoberá sa vibráciami a vlnami v počuteľnom a nepočuteľnom rozsahu, je to veda o vzniku, šírení a vnímaní zvuku
 
akustické vlnenie: je akákoľvek vlna vzniknutá mechanicky (nie len zvuk)
-  zvuk vzniká chvením akéhokoľvek predmetu – chvenie sa prenáša do vzduchu a tým až k nášmu uchu
 
35. rozdelenie nástrojov
viď. R.Grác: Náuka o hudobných nástrojoch
 
36. vzdialenosti medzi tónmi
-  rada základných tónov v rozsahu jednej oktávy sa skladá z dvoch poltónov
-  (h-c, e-h) a z piatich celých tónov (c-d,d-e,f-g,g-a,a-h)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015