Moderné umenie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 283 slov
Počet zobrazení: 4 896
Tlačení: 367
Uložení: 406
Moderné umenie

Klasicizmus
- J.J. Rousseau hlása návrat k prirodzenému životu, podmanivo líči dedinskú idylu a umelecký ideál prostoty a bezstarostnosti.
- Pod vplyvom hesiel Francúzkej buržoáznej revolúcie sa rozvíja osvietenská filozofia, hľadá sa spravodlivé usporiadanie spoločnosti rozu­movou cestou - racionalizmus.
- Baroková okázalosť i rokokový pôvab ustupuje presnej zákoni­tosti a vnútornej logike.
- racionalizmus, návrat k antike, vznešenosť, dôstojnosť, chladná elegancia, posilňovanie morálnych zásad a občianskych cností, vytvorenie zovšeobecneného typu, prísna forma
- pod vplyvom racionalistickej osvieteneckej filozofie sa v 2. pol. 18 stor. vydáva prvá encyklopédia, zakladajú sa vedecké ustanovizne, vzniká tlač, rozvíja sa rozumové poznanie sveta, prekvital obchod so starožitnosťami, vznikajú múzeá
- umelci čerpali z antiky - duch antickej mravnosti a zákonov.
- k dokonalejšiemu poznaniu antiky prispeli vykopávky helenistických miest v okolí Ríma. Rím sa stal kultúrnou mekkou Európy
 
Sochárstvo
- vychádzalo z antických predlôh
 
- Antonio Canova
- Benátčan, ako všetci klasicisti upadal do strojenosti
- tesal do kameňa bohyne a amorov, sú krásne, ale akoby obracal živé bytosti na kameň
- bol Napoleonovým dvorným sochárom
- stvárnil Paulinu Bonaparteovú - ľahkomyselnú prostoduchú sestru Napoleona ako polonahú Venušu ležiacu v antickom lôžku
- Teseus zabíja kentaura
 
Maliarstvo
 
- Jacques Louis David
- Smrť Marata, niekoľo portrétov Napoleóna - Napoleonova korunovácia  (obr. 176)
 
- Prísaha Horáciovcov  (obr. 177)
- chcel osláviť život a morálku starovekého Ríma. Rímska republika mala vojenský spor vyriešiť zápasom na život a na smrť medzi troma rímskymi bratmi Horáciovcami a troma nepriateľskými bratmi Currácovcami. Dávid zobrazuje dramatický okamyh, kedy Horáciovci prisahajú pred otcom vernosť štátu a pripravenosť zomrieť v jeho záujme. Je to ťažká morálna dilema, lebo jeden z bratov má za ženu sestru Curráciovcov a sestra Horáciovcov je zasnúbená s jedným z bratov Curraciovcov.
- Sebaobetovanie a vernosť republike je povýšené nad rodinné zväzky a osobné city.
- Kompozícia - tri dórske arkády korešpondujú so zoskupením postáv, každá skupina či jednotlivec sú orámované jedným oblúkom, ktorý naznačuje ich osamotenie a vzájomnú spätosť, maliar na celom obraze opakuje motív trojčlennej skupiny
- harmonická kompozícia - naklonená kópia a zaklonená postava otca
- dórske stĺpy bez pätky sú znakom mužnosti a bojovnosti, rímske tógy, prilby, meče sú detailne vypracované, ostré presné línie, jasné farby
 
- Madame Récamie (obr. 178)
- kráska v pololežiacej polohe, obdivovaná, milovaná a chladná
- pozadie je jednoduché, nerozptyľuje pozornosť
Architektúra
 
- J. G. Soufflot
- francúzsky architekt, študoval grécke chrámy
 
- Kostol sv. Genovévy (obr. 179)
- na pahorku, kde podľa tradície táto patrónka Paríža zomrela mučeníckou smrťou.
- Korintské stĺpy majú nosnú funkciu, nesú portikus zakončený tympanonom s bohatou sochárskou výzdobou. Majestátnu kupolu nesie mohutný tambur korintských stĺpov a je vysoká 120 m, chrám má pôdorys gréckeho kríža.
- Sú tu pochovaní slávni Francúzi - Rousseau, Voltaire, Mirabeau, Hugo, Zola
 
- k antickej forme sa najviac priblížil kostol sv. Magdalény
- jednotný urbanistický projekt Paríža - bulváry Champes Elysées (obr. 180), Víťazný oblúk (obr. 181), v USA Biely dom
- Empír - klasicizmus z dôb Napoleona, má špecifické prvky, je obohatený egyptskými dekoratívnymi prvkami napr.: lotosové hlavice, sfingy, pylóny, egyptské stĺpy, levie laby
 
Klasicistické pamiatky na Slovensku
- v 2 pol 18 stor. sa u nás vytvára klasicizmus šľachty nazývaný aj tereziánsky klasicizmus (za vlády Márie Terézie)
- črty baroka, rokoka a nové klasicistické črty
 
- Ignác Feigler
- u nás najvýznamnejší klasicistický staviteľ, do bratislavského stavebného cechu vstupoval stavbou Župného domu na Kapucínskom námestí - poriadali sa v ňom koncerty
- postavil Kostol sv. Ladislava a nemocnicu, Zichyho palác, Hudobná škola na Františkánskom námestí, Veľký evanjelický kostol na Panenskej ulici, námestie SNP 10, Evanjelické lýceum
- v duchu klasicizmu sa stavali najmä evanjelické kostoly, pretože si vyžadovali jednoduchšie riešenie, viac zamerané na viditeľnosť a počuteľnosť kazateľa.
- meštiacke domy, kurie, kaštiele i stavby ľudovej kultúry mali klasicistické prvky
- kaštieľ v Topolčiankach (obr. 182)- k pôvodnému renesančnému zámku dal gróf Kelgerich pristaviť klasicistické krídlo
- kaštieľ v Dolnej Krupej - mal i divadielko a park
 
- Primaciálny palác v Bratislave (obr. 183)
- staviteľ Melchior
- priečelie má pokojnú, jasnú skladbu, je inšpirované rímskymi antickými a klasicistickými stavbami, nápadne veľká je plocha okien, balkón nesený 4 mohutnými toskánskymi stĺpmi, dvere na balkóne nad hlavnou bránou sú zdobené bohatším kamenným orámovaním a nápisovou doskou. Latinský nápis z pozlátených písmen na tabuli z červeného mramoru hovorí o tom, že palác dal postaviť kardinál Jozef Batthyany a rok dokončenia paláca je 1781. Dvaja anjeli na rímse nad tabulou nesú písmená C (Clementia) a I (lustitia) láskavosť a spravodlivosť- heslá Márie Terézie, ktoré prevzal aj kardinál Batthyany
- tympanon pôvodne obsahoval monochrómnu freskovú výzdobu od rakúskeho maliara Maulpertscha, ale zač. 20 stor. bola veľmi zničená a na jej mieste vyhotovil maliar E. Zmeták farebnú kamennú mozaiku s rovnakým námetom len do stredu umiestnil znak Bratislavy, namiesto pôvodného uhorského znaku. Alegória zachovávania božích prikázaní v uhorskej krajine. Dunaj - starec a Tisa - žena, medzi nimi sú dve ženské postavy vyjadrujúce oddanosť teológii a službe verejnosti, ozbrojený muž predstavuje odhodlanie brániť božie zákony. Na vrchole trojuholníkového štítu je umiestnený mohutný kamenný rodinný znak Batthyanyho, ktorý nesú dvaja géniovia. Znak je zakrytý kniežacou čiapkou, ktorá vyjadruje postavenie arcibiskupa na rebríčku domácej uhorskej šľachty a kardinálskym oblúkom, ktorý bol odznakom jeho postavenia.
- sochárske diela- 4 samostatne stojace ľudské sochy a 2 súsošia- personifikujú cnosti a občianske povinnosti- sochári Prokop a Kogler. 4 kamenné vázy vytesal Messerschmidt
- trojosový vestibul- stredná klenutá loď je prevýšená, pravidelné štvorcové nádvorie - fontána so súsoším sv. Juraja zo 17. stor., fasády nádvoria sú na prízemí riešené ako slepá arkáda monumentálnych rozmerov.
- Detaily a sochárska výzdoba majú ešte barokový a rokokový ráz, klasicistická je zrkadlová sieň, kde bol odpísaný Bratislavský mier
 
- 6 Gobelínov (obr. 184)
- patria do pôvodného zariadenia siení arcibiskupa ostrihomského
- táto kompletná séria je výrobkom anglickej kráľovskej tkáčovne Mortlake pri Londýne zo 17 stor., gobelíny sú z hodvábneho materiálu, veľmi zachovalé, sú jedinou sériou svojho druhu, anglická kráľovská značka Jurajov kríž je votkaná do okraja gobelínov
- námet - grécka mytologická báj o láske Leandra a Héro. Héro bola kňažka bohyne Afrodity a strážila večný oheň v chráme Séstos na pobreží Helespontu. Pri slávnostiach sa zaľúbil do Héro mladík Leander z protiľahlého brehu. Začal ju tajne navštevovať a nepočúvnuc výstražné slová sestry, každú noc preplával úžinu. Héro mu svietila aby nestratil smer, ale raz pri búrke lampa zhasla, Leander narazil do skaly a utopil sa. Héro od žiaľu skočila do mora.
 
Hudba
- Hudba sa demokratizuje. Vzni­kajú koncertné sály a verejné koncerty.
- Ľud Paríža si vymohol založenie 1. konzervatória v Európe.
- Umelec sa mení zo služobníka na slobodného človeka, jeho výkon je prístupný každému, kto zaplatí. Komponista už nepíše pre určitý účel (hostina, lov, chrám, tanec), ale vytvára absolútnu hudbu pre počúvanie. Hudba sa stáva umením, plní iba este­tickú funkciu.
 
Znaky vznikajúcich piesní
1.  organická spätosť obsahu, formy
2.  rovnováha – symetria (princíp opakovania), pravidelný rytmus
3.  homofónia (melódiu vedie jeden hlas) - Keďže ideálom prostoty sa stáva spevná melódia, tak talianska kantabilita (spevnosť) z opery sa presadzuje do orchestrálnej hudby.
4.  hudobná téma sa stáva základom sonátovej formy, má 3 časti
a.  expozícia - zaznievajú í kontrastné témy (dramatická a lyrická)
b.  prevedenie - témy sa obmieňajú, rozvíjajú, obohacujú
c.  repríza- opakovanie tém v inej polohe
 
- Viedeň v období upevňovania absolutizmu Máriou Teréziou a Josefom ll. žila vyspelým kultúrnym životom. Dvorná opera s talianskym spevom a šľachtické kapely dosahovali vynikajúcu úroveň. Trojicu viedenských klasikov reprezentujú Haydn, Mozart, Beethoven.
 
- Jozef Haydn
- Od detstva vyrastal v prostredí domácej hudby a ľudového folklóru - bavorského, slovenského, maďarského, cigánskeho i chorvát­skeho, čo neskôr spojil  do zdravej umeleckej syntézy,
- Hudobné vzdelanie nadobudol ako spevák v Chráme sv. Štefana vo Viedni, kde sa zoznamuje i s Máriou Teréziou. Po vystúpení v Schonbrunne dostal od nej mierne zaucho, pretože sa driapal po lešení - spomienka na túto udalosť sa prevtelila v podobe majestátnej a hu­mornej témy v symfónii č. 48 Mária Terézia.
- Ako kapelník u grófa Morzina vo Viedni leto trávil so služobníctvom v Lukaviciach kde sa zrodila i 1. symfónia Lukavická.
 
- 105 symfónií - obvyklá kompozícia
1.  Allegro - sonátová forma
2.  Adagio -  voľná, časť, variácie
3.   menuet – tanečná
4.  finále - rondo
 
- Symfónie dostali niekedy náhodne, podľa dojmov, označenia napr. Prekvapenie, Na rozlúčku, Medveď, Sliepočka, S úderom kotlov, Hodiny
- Haydn písal sonáty - klavírne, husľové, sláčikové kvartetá, pies­ne, oratóriá.
- Štyri ročné obdobia - so svetskou náplňou zo­brazuje prácu a život sedliaka počas roka.
- Haydnova hudba je slohovo čistá, kompozične priezračná, svieža, nápaditá, ľahko humorná, elegantná a optimistická - najmä vďaka prvkom prevzatých z ľudovej hudby.
 
- Wolfgang Amadeus Mozart
- Narodil sa v Salzburgu, vyspelom kultúrnom meste, sídle arcibiskupa. Považovali ho za " zázračné dieťa“, pretože ako 3 - ročný hral na klavír, ako 4 - ročný na čembalo a ako 6 - ročný komponoval a cestoval s otcom po Európe, žal úspechy na kráľovských dvoroch, koncertoval i v Bratislave- v Pálffyho paláci na Ventúrske ulici.
- Ako 14 - ročný v Ríme v Sixtínskej kaplnke počuje 6 hlasnú sklad­bu, ktorú vzápätí zapisuje do nôt. Spočiatku bol v službách arcibiskupa, no neskôr už začína žiť životom slobodného umelca i za cenu strádania a biedy. Vstupu­je do slobodomurárskej lóže.
- Za 30 rokov práce vytvoril okolo 600 skladieb.
- V rokokovom duchu písal serenády (skladby pre neskorý večer v prírode).
 
- Malá nočná  hudba -" úsmev na tvári gé­nia" je sklaba pre sláčikové kvinteto.
1.  časť Allegro (sonátová forma) - energická téma akoby zvolávala pub­likum zo všetkých kútov záhrady.
2.  časť Andante - nežná ľúbostná romanca s presvedčivou hĺbkou nie je rafinovaným módnym flirtom
3.  časť Menuet - jemný noblesný tanec vyvolávajúci pôvabný úsmev
4.  časť Rondo - vtip, žart, vírenie tanca, opojenie z čarovného pro­stredia
 
- Skomponoval 54 symfónii - v nich dovŕšil klasicizmus v jedinečnej vyrovnanosti.
- Pražská symfónia - v nej vzdal hold Prahe, ktorá Mozartovi najlepšie rozumela a podnietila ho k dielam najvyššieho umeleckého zamerania.
- Symfónia č. 40 g mol – v nej zaznieva hlboký žiaľ až tragika, hĺbka i koncepcia je veľkolepá.
- Jupiterská symfónia – v nej sa človek po hlbokom žiali naplní tvorivou energiou. Symfónia je triumfom, vyžaruje čistú silu, jas a dokonalosť.
 
- Je autorom 55 koncertov pre klavír, husle, dychy, harfu
- Podľa vzoru talianskej opery buffy (komickej opery) píše operu Cosi fan tutte (Také sú všetky) - o neverných ženách.
- Dodnes sa hrajú opery Únos zo serailu, Figarova svadba, Čarovná flauta, Don Giovanni .
- Requiem – nedokončené, pre sóla, zmiešaný zbor, organ a orchester.
 
- Ludvig van Beethoven
- Mozart vybrúsil klasicistické formy do kryštalickej doko­nalosti, Beethoven už hľadá novú hĺbku, nový tvar a výraz, narúša zákonitosti.
- Fantázia a vášnivý cit dominujú. Z klasicistu sa stá­va romantik.
- Beethoven sa staval kriticky voči privilegovaným vrstvám. Od­súdil napr. služobnícke poklonkovanie sa Goetheho, jeho dielo mu bolo inšpiráciou napr. k dielu predohra Egmont .
- Narodil sa v Bonne, prežil neradostné detstvo (otec alkoho­lik, tyran, matka TBC). Ako 7 ročný už verejne koncertuje, skoro zarába, má ťažký život, no hrdinsky sa s nim borí, nevzdáva sa. Jeho životné krédo " Dobro činiť, kde len možno, slobodu ľúbiť nadovšetko,pravdu nikdy, ani len na tróne nezaprieť.“
- Patetická - V 1. časti zaznieva titanský zá­pas živlov, v 2. časti hlboký, okúzľujúci duševný kľud. Tento kontrast sily a nežnosti, meditatívnosti je typický pre Betthovena. Čím prud­ší kontrast, tým presvedčivejší je pocit výslednej harmónie. V 3. časti zaznieva radostná odvaha.
 
- Sonáta č. 14 „quassi una fantasia“ (Takmer fantázia) cis mol
- dodatočne dostala názov Sonáta mesačného  svitu.
- Navštevoval priateľa Brunschwika v Dolnej Krupej pri Trnave. Pravdepodobne tu vyučoval 16- ročnú pôvabnú, veselú grófku Giuliettu Guicciardi, do ktorej sa zaľúbil. Vtedy mal 30 rokov. Veľmi trpel kvôli zovňajšku, od nešťovíc mal poďobanú tvár, už 3 roky postupne hluchol a tak niet čudo, že jeho ubolené vnútro vo­lalo po nehe a láske. V láske nemal však úspech a tak sonáta je skôr listom na rozlúčku. Úvodné Adagio je šepkajúcim noktirno, krátka 2. veta je pohladením láskavej ruky, prehĺbením citu a finále Presto je búrkou, vírom, príbojom vášne i hnevu. Je to búrka, v ktorej akoby chcel nájsť kľud.
 
- Apasionata
- Z vývoja politickej situácie je sklamaný, srdce mu však planie za ideály Sloboda, rovnosť, bratst­vo. Ako nové prvky sa objavujú romantické vzrušenie, neha, melan­chólia, vášeň, zúfalstvo, predstava smrti, bolesti a rezignácia.
 
- Kreutaerova sonáta pre husle a klavír
- Skladá, aby sa oslobodil od bolesti
1.  časť - hlavná myšlienka svojou démoničnosťou ženie oba hlasy vpred, uprostred búrky zaznieva mäkký spev vedľajšej témy. Strhujúca rytmika stúpa až do opojenia.
2.  časť - Po boji. Klenutá melódia spieva o ťažko vykúpenom mieri.
3.  časť – Tarantella (rýchly tanec) s elektrizujúcim rytmom.
 
- Beethoven dlho nosil v sebe myšlienky, kým im dal konečný tvar
- 1. symfónia - vyznanie lásky Haydnovi a Mozartovi
- 3. symfóniaEroica - Poctivosť, mravnosť, pravdovravnosť - základné cnosti. Zaujímal sa o politiku, dosť jej rozumel. Najprv bol nadšený Napoleonom. Keď však pochopil jeho dobyvateľské úmysly, venovanie roztrhol.
1.  časť - rozmerný portrét hrdinu
2.  časť - smútočný pochod s filozofickou problematikou
3.  časť - jasný výkrik ľudského optimizmu
4.  časť - hrdinský optimizmu v zmysle beethoveaovského morálneho príkazu - pomoc trpiacemu ľudstvu. Ce­lé zástupy povstávajú k zápasu o nový život.
- 5. symfónia c mol - Osudová - zápasy so životom
- 6. symfónia f dur - Pastorálna - oslava prírody, miluje ju v jej čis­tote, poézii, zákonitosti. Veselí vidiečania
- 7. symfónia a dur - vášnivé opojenie tancom
- 8. symfónia f dur - prejav vnútornej  vyrovnanosti,  radosti
- 9. symfónia d mol - vzniká súbežne  s  omšou Missa solemnis
 
- 4. časť - v úvodnej orchestrálnej časti zaznievajú 2 kontrastné myš­lienky - utrpenie a radosť. Iba ten, kto poznal drása­júce utrpenie je schopný precítiť blaženú radosť, Utrpením sa dostávame k radosti
- Schillerova Óda na radosť sa stala predlohou pre 4 sóla, zbor a orchester. Celou 4 časťou sa vinie myšlienka zbratania ľudí a národov.
- Beethoven zložil veľa piesní, 5 klavírnych, 1 husľový koncert a jedinú operu Fidelio
 
- Fidelio
- slobode a príkladnej manželskej obetavosti
- Slobodymilovný statočný Florestan je 2 roky neprávom väznený. Manželka Leonora sa prezlečie za muža, dostane sa do priazne stráž­cu väzenia i jeho dcéry, aby sa dostala k milovanému mužovi. Vlast­noručne mu kope hrob, pretože jeho nepriateľ Pizarro sa roz­hodne ho zavraždiť. V poslednom okamihu Leonora zadrží ruku vraha, počuť fanfáry ohlasujúce príchod ministra. Ne námestí ľud očakáva prepustených väzňov, minister od dojatia víta známeho bo­jovníka za pravdu a jeho vernú, statočnú a obetavú manželku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020