Barok

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 971 slov
Počet zobrazení: 5 509
Tlačení: 329
Uložení: 384
Barok
- je sloh európskeho a koloniálneho umenia v rokoch 1606 – 1750, v jednotlivých oblastiach doznieva do konca 18. stor. a je to posledný sloh, ktorý trvá také dlhé časové obdobie
- úlohou baroka bolo podnecovať emócie veriacich a pôsobiť na ich zmysly, do popredia sa stavia dramatizmus, krivky a oblé tvary (proti jasnosti a racionálnosti renesancie)
- barok mal diváka privádzať do úžasu svojou pompéznosťou a dekoratívnosťou, využitím možnosti priestorovej ilúzie dosahovanej pomocou perspektívneho klamu a hrou svetla a tieňa
 
Súvislosti barokových princípov a jednotlivých druhov umenia
- Katolícka cirkev sa snažila čeliť protestantskému kacírstvu reformou. Tridentský koncil upresňuje mnohé dogmy. Koncil si uvedomoval akou silou pôsobí umenie na dušu človeka a preto stanovil prísne normy (nahota bola zakázaná pre vyvolávanie nečistých myšlienok). Antické zbierky zahalili figovými listami a koncil zakázal aj zobrazenie Matky Božej ako pridája dieťa.
- Sv. Ignác z Loyoly v r. 1540 zakladá nový rád jezuitov, ich heslá boli „Cieľ posväcuje prostriedky" , „Bežte a zažínajte vo svete oheň"- boli výzvami protireformácie, ktorá chcela získať čo najviac veriacich. Jezuiti pochopili, že sa musia obracať viac k srdcu než k intelektu, preto propagujú barokové náboženské umenie - emocionálne mystické, teatrálne, oslnivé a sugestívne.
- Jeziutský chrám Il Jesu v Ríme sa stal vzorom chrámovej architektúry
 
- Jeziuti v Prahe postavili monumentálny komplex Klementinum, vybudovali školy, knižnicu a hvezdáreň
- páter Koniáš verejne spálil 30 tis. kacírskych kníh
- po zrušení jezuitského rádu sa Klementinum stalo univerzitnou knižnicou
 
- Jezuiti na Slovensku šírili vzdelanie.
- Egersky biskup B. Kisidy sídlil v Jasove. Tu vydal zakladajúcu listinu pre jezuitskú univerzitu v Košiciach. Jeho činnosť urýchlila šírenie katolicizmu v silnom protestantskom prostredí východného Slovenska.
- Trnava „slovenský Rím", biskupské sídlo, prežíva rozkvet, Peter Pazmány tu zakladá univerzitu a stavia za pomoci talianskych majstrov 1. rannobarokový jezuitský kostol a prvý barokový kostol na území Slovenska
 
Baroková hudba
- v gotike a renesancii prevládala vo vokálnej tvorbe polyfónia (viachlas) pre 3 až 9 hlasov a renesančný madrigal skladba už väčšinou svetského charakteru pre 3 až 8 hlasov. Prekvital v Nizozemsku, vo Francúzsku sa začal rozvíjať šansón Jannequin - spev vtákov.
- v baroku polyfónia prerastá do homofónie - jednohlasu, základom hudby sa stáva spevná melódia, melódia sa umocňuje akordickým doprovodom - generalbasom
 
- Johan Sebastian Bach
- najväčší majster organu ako kráľovského hudobného nástroja znejúceho pateticky a preduchovnele
- jeho skladby pre organ virtuózne, písal prelúdiá, fúgy, toccaty a fantázie
- zaoberal sa aj klavírom (jemu sa prisudzuje dnešné ladenie klavíra) napísal Dobre ladený klavír - 48 prelúdií a fúg vo všetkých durových a molových tóninách v chromatickom usporiadaní
- pre cirkevné účely písal kantáty, oratóriá - Vianočné oratórium, Jánove a Matúšove pašie
- k vrcholom patrí i Omša h - mol, ktorú napísal na objednávku podľa katolíckej liturgie
- napísal i svetské kantáty - Kávová kantáta, Kantáta o fajke
- slávne sú Braniborské koncerty – 6  vo forme concerta grossa (sólisti sú oproti orchestru) - 3 časti andante – alegoro - andante (rýchlo- pomaly- rýchlo)
 
- George Friedrich Handel
- bol vraj veselý človek, v Hamburgu uviedli jeho úspešné opery- Xerxes
- pre anglického kráľa napísal žiarivú Vodnú hudbu
- príležitostne vznikla skladba Ohňostroj
- trubky dodávajú skladbám slávnostný lesk
- oratórium Mesiáš - Alleluja
 
- Antonio Vivaldi
- najvýznamnejší predstaviteľ talianskej barokovej inštrumentálnej tvorby
- pôsobil ako virtuóz a skladateľ v Benátkach
- skomponoval okolo 450 najmä husľových koncertov, 50opie a  tiež koncerty pre lutnu
- najpopulárnejšie concerto grosso - Štyri ročné obdobia
- jeho výslovne svetské skladby sú inšpirované prírodou - spev vtákov
 
Architektúra
- používali zložité klenby a kupoly, šikmé a pokrútené línie, elipsovitý pôdorys (obr. 142)
- zložité členenie priečelia - stĺpy, pilastre, rímsy, niky, konkávne, konvexné plochy a zdobené štíty
- iluzívna maľba na strope mala vyvolať ilúziu pokračovania interiéru
- ako stavebný materiál sa používal prírodný kameň, farebný mramor, pozlátené drevo
- prvý barokový kostol je II Gesu v Ríme
- Francesco Borromini  vytvára v Ríme jednu z najkrajších a najdynamickejších stavieb kostol San Carlo alle Quatro Fontáne
Nicola Salvi - Fontána di Trevi
Bernini - kolonáda pred chrámom sv. Petra v Ríme
 
Taliansko
- Chrám sv. Petra v Ríme začal stavať za čias pápeža Júlia II. renesančný arch. Bramante, kupolu navrhol Michelangalo. Začiatkom 17. stor Maderno mení pôdorys gréckeho kríža na latinský a upravuje fasádu. Od r. 1657 stavbu dokončoval Bernini.
 
- Gian Lorenzo Bernini
- architekt, sochár a režisér pompéznych slávností
- geniálne vyriešil námestie pred chrámom sv. Petra (obr. 143), kde vytvoril polkruhové kolonády vysokých stĺpov v štyroch radoch. Kolonáda symbolizuje otvorenú náruč cirkvi, ktorá pojme tisíce pútnikov, ktorí prichádzajú z celého sveta na rôzne sviatky, aby prijali pápežské požehnanie.
- barokový iluzionizmus sa prejavil v tom, že zo stredu námestia kde stojí obelisk vybiehajú lúčovité priamky, plocha sa opticky zväčšuje a z istého bodu vidíme iba jeden rad stĺpov, lebo stoja v zákryte.
- sochárstvo bolo veľmi späté s architektúrou, plastika s architektúrou splývali v jeden celok
 
- Stolec sv. Petra
- bronz, zlato, štuka, drevo, tvoria so svetlom veľkolepú súhru na oslavu triumfujúcej rímskej katolíckej cirkvi.
 
- nad hrobom sv. Petra a pod 120 m vysokou kupolou sa nachádza slávny Baldachýn (obr. 144) - má 28 m, Bernini na ňom pracoval 9 rokov a naň dal roztaviť bronzovú strechu predsiene rímskeho Pantheónu. Štyri mohutné točené bronzové stĺpy nesúce baldachýn a sú bohato zdobené.
 
- socha Dávida (obr. 145)
- pravdepodobne ide o autoportrét, pretože sa hovorí, že kardinál Barberini veľký obdivovateľ Beminiho držal umelcovi zrkadlo aby mohol zachytiť vlastné rysy, telo Dávida je otáčané vírivým pohybom, svaly má napäté, pery zomknuté a čelo zvraštené. Predstavuje moment najvyššieho fyzického i psychického vypätia - s napnutým prakom sa chystá vystreliť.
 
- Videnie sv. Terézie (obr. 146)
- usmievajúci sa anjel sa jej chystá prebodnúť šípom srdce, telo Terezy je uvoľnené, oči má zatvorené a ústa pootvorené pretože prežíva extázu z blaženej smrti. Toto svetoznáme súsošie zachytáva udalosť v jej vyvrcholení, aby sa tým dosiahol maximálny emocionálny účinok na diváka.
 
- Fontány - tvoria neodmysliteľnú súčasť Ríma, ozdobujú parky a námestia
 
- Riečna fontána
- je typom prírodnej rímskej fontány, jej umelecký účinok je založený na protiklade hrubej skaly a štíhleho egyptského obelisku. Zdobia ju 4 alegorické postavy, predstavujúce 4 svetadiely, symbolizované 4 riekami - Dunaj, Níl, Ganga a La Piata.
- známa je i veľkolepá fontána s bárkou pod španielskymi schodmi - Korytnačia fontána
 
- Nicolas Salvi
- Berniniho následník
 
- fontána Di Trevi (obr. 147)
- nad lákavými skalami, priezračnou zelenou vodou a mytologickými postavami sa týči fasáda paláca
- výtvorom takéhoto druhu vďačí Rím za divadelné efekty, ktoré z neho robia typicky barokové mesto, barokové fontány patria k najpôsobivejším ozdobám Ríma
 
- Francesco Boromini
- spočiatku bol v Berniniho službách, neskôr sa stal jeho najväčším súperom
- jeho kostoly sú zložité, ale originálne, bez akejkoľvek  stopy vplyvu antiky a renesancie, boli považované za vrchol výstrednosti
- Boromini spáchal samovraždu - bol zrejme prenasledovaný predstavou, že sa mu nikdy nepodarí vyjadriť duchovné hodnoty, ktoré ho znepokojovali
 
- kostol San Carlo so 4 fontánami
- v pôdoryse má ovál, má eliptickú kupolu, priečelie sa vlní konkávnymi a konvexnými líniami, plochy sú bohato dekorované, na 4 rohoch sú fontány
 
- Caravagio
- najväčší barokový maliar talianska a zároveň je prvým veľkým barokovým realistom - vystihol podstatné znaky skutočnosti
- postavy svätcov neidealizuje, podáva ich ako ľudové typy, ako upracovaných vidiečanov
hrôzu telesnej bolesti, utrpenia no i ľudskú krutosť a krvilačnosť podal s bezohľadnou pravdivosťou
- cirkev prijímala jeho silne expresívne a dramatické až drastické obrazy s nevôľou
- protestovali aj proti obrazu Kladenie do hrobu (obr. 148) - zdalo sa i, že ohrublí apoštolovia vyzerajú ako barbari, kladúci do hrobu telo svojho náčelníka
 
- Dávid s hlavou Goliáša (obr. 149)
- vzbudzuje hrôzu, Goliášova hlava je autoportrét
- autor prvých zátiší, ktoré si v baroku našli široké uplatnenie
 
- Lutnista (obr. 150)
- predstavuje kontrastné poňatie svetla a tieňa, rovnocennú zložku portrétu tvoria tri zátišia - ovocné, kvetinové a zátišie s hudobnými nástrojmi a notami
 
Nizozemsko
- španielski regenti v Nizozemsku kládli protestantizmu silný odpor, keď sa Flámsko dostalo pod nadvládu španielskych Habsburgovcov, umelcov vyzvali aby sa po nepokojoch vrátili domov. Albrechtovi a Isabele sa podarilo za pomoci jeziutov premeniť južné Nizozemsko na katolícku baštu. Protestantskí kazatelia propagovali také cnosti ako skromnosť, sporivosť, pracovitosť a morálku. To bola podľa nich pravá cesta k vykúpeniu. V Nizozemsku tieto cnosti pomohli kupcom k bohatstvu a blahobytu. Severné provincie sa oddelili a vytvorili protestantskú republiku. Nezávislosť Holandskej republiky potvrdili Španieli Vestfálskym mierom až v r 1648.
- Katolícke bohoslužby boli síce zakázané, ale v súkromí vládla sloboda vyznania. Takýto tolerantný postoj podporil masový prílev prenasledovaných menšín, najmä židov.
- Koncom 17. stor. dosiahlo Holandsko najvyšší príjem na hlavu vďaka obchodu
 
- Peter Paul Rubens
- maliar, architekt, diplomat - najúspešnejší flámsky umelec
- mal zmysel pre dynamické a predsa harmonické kompozície, cit pre zmyslovú krásu.
- S obľubou maľoval kypré ženské tvary. Jeho diela sú plné zdravej kypriacej sily, niekedy až siláckosti, radosti a opojenia životom
- Jeho výrazný štýl nadväzuje na nespútanosť, pompéznosť a dynamizmus talianskeho sakrálneho umenia
- často maľoval aj obrazy s mytologickými námetmi a krajinky
 
- Prvé obdobie
- Postupne sa učil u troch majstrov, Tobiasa Verhaeghta, Adama van Noorta a Otta Vaeniusa, Ako dvadsaťjeden ročný bol už slobodným majstrom!
 
- Druhé obdobie
- O dva roky na to odišiel hľadať prácu do Talianska. O niekoľko rokov zakotvil na dvore Marie Medici.
- Bol poverený namaľovať tri obrazy pre chór kostola sv. Trojice. Na strednom najväčšom zobrazil Gonzagovu rodinu uctievajúci najsvätejšiu trojicu, ďalšie dva obrazy zobrazujú Kristov krst a Premenenie Pána. Prvý obraz Napoleonovi vojaci surovo rozrezali a zachovalé fragmenty sú vo Viedni, Verone, Londýne a Mantove.
- Obraz Madony adorovaný svätými  - V Ríme mal objednávku na veľký oltárny obraz do nového kostola.  Obraz onedlho odstránili údajne pre zlé umiestnenie, Rubens ho umiestnil v Antverpách a dnes je v Grenobli. Rubens namaľoval na miesto tohto obrazu tri - jeden ústredný a dve na bočné strany kostola.
 
- Tretie obdobie
- Klaňanie sa troch kráľov - mestská rada ho darovala Španielskemu vyslancovi, od ktorého ho získal španielsky kráľ. Tento obraz dokazuje, že Rubens veľa získal štúdiom talianskej a benátskej
maľby.
- To sa prejavuje aj v jednom z najznámejších obrazov triptych Stavanie kríža (obr. 151) -  svetelnosť pripomína Tintoretta, modelácie postáv Michelangela a je vidieť tiež typické barokové znaky - dynamickosť a potlačenie farebnosti. Ústredný výjav je v diagonále a na Kristovom tele je najviac svetla.
- triptych Snímanie z kríža a Klaňanie sa pastierov z kostola sv. Pavla v Antverpách. Dával tu väčší dôraz na temnosvit.
- Únos Leukippových dcér - má dômyselné kompozičné riešenie. Pozadie tvoria dva vzpínajúce sa kone. Castor a Pollux sa zmocňujú dvoch svetlovlasých sestier, v popredí sú nahé ženské telá, dokonalé ladenie farieb.
- Posledné prijímanie sv. Františka - má silne náboženské ladenie. Dynamika a pátos vyjadrujú vzrušenie postáv obklopujúcich umierajúceho svätca. Na tomto obraze Rubens uplatnil štýl, aký potrebovala protireformácia, aby presvedčila ľud.
- Útek do Egypta, Bitka Amazoniek, Venuša pred  zrkadlom a Márnotratný syn
.
- Štvrté obdobie
- V roku 1620 podpísal zmluvu na vyhotovenie 39 stropných malieb v kostole sv. Karola Boromejského v Antverpách, námet bol zo Starého a Nového zákona. Rubens zhotovil návrhy a poveril pomocníkov, aby pracovali poľa modelov, neskôr však tieto maľby zhoreli a zachovali sa len skice. Kostol bol potom vyzdobený ďalšími Rubensovými obrazmi - dva z hlavného oltára nezhoreli Zázraky sv. Františka Xaverského a Zázraky sv. lgnáca z Loyloly.
- Mediciovský cyklus (obr. 152) - Obrazy o živote Márie Medici musel dokončiť do svadby kráľovninej dcéry a tvorilo ho 21 obrazov. Z druhého cyklu obrazov zhotovil len niekoľko prípravných skíc a plátna Henrich IV. v bitke pri Ivry a Triumfálny vstup Henricha IV. do Paríža. Rubens chápal Mediciovský cyklus ako oslavnú históriu a uplatnil paralery s mytológiou - alegorické, symbolické postavy, antické božstvá, obrazy znázorňujúce jej život, pompézny vstup do Francúzska, kde sa stala kráľovnou. Obrazy pôsobia veľkou nádherou a vznešením.
- Obraz Sv. Bavo zriekajúci sa svetských radostí, oltárne obrazy Nanebovzatie Panny Márie a Zasnúbenie sv. Kataríny - dielo je veľmi pôsobivé, gestá postáv, rozmanitosť farieb, svetlo a tieň.
 
- Piate obdobie
- náboženské kompozície Mučenie sv. Livina a triptych sv. Idefonsa - na strednú tabuľu umiestnil výjav so svätým ako prijíma omšové rúcho od Panny Márie obklopenej svätcami. Na bočných krídlach sú portréty Alberta a Izabely s ich patrónmi.
- Kompozícia Zázraky sv. Benedikta - obraz je nedokončený, napriek tomu je to dôkaz jeho neskorého štýlu, ktorý diváka púta a ohromuje už pri prvom pohľade.
- Mytologické kompozície Parisove súdy (obr. 153), Tri Grácie (obr. 154), Perzeus oslobodzuje Andromedu, Nymfy a satyrovia a Dianine nymfy prekvapené satyrmi oslavujú krásu ženského tela.
- Záhrada lásky – obraz predbehol svoju dobu. Napoly sen, napoly skutočnosť, akoby v hmlistej budúcnosti predvídal život budúcej spoločnosti.
- Hody – obraz namaľovaný na dreve, zobrazuje zabávajúcich sa pánov a dámy v prepychovej záhrade autorovho antverpského domu. Podarilo sa mu vyvolať dojem pohybu ako aj v obraze Tanec vidiečanov.
- Rubens neobľuboval maľovanie portrétov, no napriek tomu ich urobil mnoho, portrétoval hlavne šľachtické rodiny a panovníkov ale tiež svoju rodinu a autoportréty.
- Kožuštek (obr. 155) - obraz stvárňujúci manželku s poodhalenou hruďou zavinutú do kožúška
- Na konci života sa venoval aj maľovaniu krajiniek: Vozič kameňa, Krajina v Búrke, Krajina s vozom pri západe slnka, Krajina s dúhou, Zámocký park.
- Keď v Antverpách vypukol mor presťahoval sa do svojho vidieckeho sídla. Zomrela mu manželka, ale onedlho sa oženil so šestnásť ročnou Helenou Fourmentovou a mali päť detí. Rubens začal byť chorý, čo mu sťažovalo maľovanie, ale na vidieku žil pokojne, hromadil majetok a tituly, maľoval hlavne svoju ženu a deti. Zomrel v roku 1640, bol pochovaný v kaplnke rodiny Founnentovcov, ktorú zdobila jeden z jeho najkrajších malieb Madona so svätcami.
 
- Rembrandt Van Rijn
- zanechal obrovské dielo
- väčšinu života prežil v Amsterdame
- jeho cieľom bolo poznať človeka, preniknúť hlboko do jeho vnútra
- obraz Anatómia dr. Tulpa (obr. 156) ho preslávil. Skupinový portrét vytvoril pre cech chirurgov. Každá postava vyjadruje iný citový postoj k predvádzanej pitve. Výrazový účinok maľby zvýšil šerosvitom. Prelom svetla a tieňa vyriešil pomocou šerosvitu tak silným účinkom ako nik pred ním ani po ňom.
- spočiatku žije Rembrandt šťastne s milovanou manželkou Saskiou, je úspešný a bohatý
- dvojpotrét Saskia šedi manželovi na kolenách, on sa usmieva, drží veľkú času s nápojom a obaja sú oblečený do prepychových šiat
- namaľovaním obrazu Nočná stráž (obr. 157) nastáva zlom. Odmieta maľovať podľa požiadaviek objednávateľov, uplatňuje vlastné názory a usporiadanie postáv po svojom, nedostáva ďalšie objednávky, dostáva sa do finančnej tiesne, zomiera mu Saskia. Po prekonaní krízy sa stáva samotárom, avšak ako umelec víťazí
- zobrazované postavy sa postupne odpútavajú od konkrétneho sveta, stávajú sa preduchovnelými
- maľuje portréty starých ľudí, židov, osvetľuje im najmä tvár a ruky, ktoré vyjadrujú hlbokú múdrosť a pokoru
- namaľoval okolo 100 autoportrétov
- Svätá rodina (obr. 158) - v holandskom prostredí a oblečení
- postupne sa mu stáva oporou prostá žena Hendrikje - obetovala sa umelcovi z čistoty srdca a prostoty mysle. Viackrát ju portrétoval.
- v poslednom období vstupuje do výtvarnej abstrakcie, rukopis sa mu uvoľňuje, ťahy štetca sú pasíózne, postavy odhmotňuje, zlaté, žiarivé svetlo celkom rozkladá.
- jeho náboženské diela - úprimná protestantská zbožnosť, zachytával intímne ľudské vlastnosti biblických postáv
- po smrti Hendrikje a syna, v hmotnej tiesni a utrápený starobou vytvára vrcholné diela - Návrat strateného syna (obr. 159)
 
- Vermeer Van Delft
- tento odvážny experimentátor predbehol impresionistov
- zachytil priame svetlo prichádzajúce cez okno zľava osvetľujúce interiér a nejakú postavu vykonávajúcu činnosť
- Maliar a modelka, Žena s perlou, Žena nalievajúca mlieko (obr. 160)
 
Španielsko
- bolo najkatolíckejšou krajinou, kde sa najdlhšie udržala tvrdá inkvizícia
- duch krajiny je preniknutý hlbokým náboženským mysticizmom dodnes. Nové myšlienkové prúdy a reformácia sem neprenikli
- barokový mysticizmus sa prejavoval prepjatou zbožnosťou, útekom od pozemského k nebeskému, od telesnej kráse k duchovnej
- na druhej strane však badať výrazný realizmus
 
- El Greco
- geniálny a nenapodobniteľný umelec, pôvodom Grék z Kréty
- učil sa u Tiziana v Benátkach, no natrvalo sa usadil v Španielsku
- chcel byť v kráľovských službách, pracoval pre palác Escorial, no keďže u kráľa nenašiel pochopenie, odchádza do Toleda
- maľuje výborné portréty, v snahe odtelesniť  postavy im dal preduchovnelý výraz, maľuje ich so značne pretiahnutými tvarmi tela
- priestor s abstraktným svetlom je skôr nadpozemskou vidinou
- používa malý počet farieb, prevláda zelená, biela, čierna a purpurová
- v Tolede namaľoval slávny oltárny obraz Kristus s tŕňovou korunou - so slzami v očiach
- Pohreb Grófa Orgaza (obr. 161), Piata pečať Apokalypsy (obr. 162), Laokón (obr. 163)
 
- Velazquez
- bol kráľovským dvorným maliarom
- ako maliar - psychológ odkrýva tie najvnútornejšie záhyby ľudského vnútra
- preslávil sa portrétmi - od podobizne dvorného trpaslíka, idiotov, až po korunované hlavy, vždy s rovnakou vernosťou zaznamenáva poznanú pravdu
- portréty infantiek (obr. 165), Raňajky (obr. 166)
- Las Menias (obr. 164)
 
- Esteban Murillo
- bol populárny, plodný a bohatý
- mal vyrovnaný harmonický život a také sú i jeho obrazy – lyrické, pôvabné, pôsobia dojmom nežnej vrúcnosti a elegantnej mäkkosti
- často spracúval Madonu s dieťaťom, zvýrazňoval materinský cit
- usiloval sa o krásny tvar, bol vynikajúci maliar ľudových typov - obzvlášť majstrovsky stvárnil malých sevillských chudobných, rozodraných no milých uličníkov, z týchto obrazov sála radosť zo života a optimizmus mladosti
- Chlapec so psom (obr. 167), Jedáci melónov (obr. 168)
 
 
- Francisco De Goya
- stojí na prelome rokoka a novodobého realistického majstrovstva
- skvelý portrétista, bol dvorným kráľovským maliarom
- dakedy až s krutým výsmechom zobrazuje nie práve najušľachtilejšie povahové rysy i nepekne črty tváre - Cisárovná Mária Lujza
- jeho obrazy sú svieže, sála z nich prudký a vášnivý rytmom nabitý španielsky temperament
- lepty znázorňujúce hrdinský zápas španielskeho ľudu s Napoleonovými vojskami sú dosiaľ najvášnivejším výtvarným protestom proti ľudskej zvrhlosti a násiliu
- lepty Capriccié - v nich ukázal cestu modernej satirickej grafike
- Obor - Symbol vojnovej hrôzy a utrpenia
 
- Saturn požiera svoje deti (obr. 169)- Zobrazuje príšerného boha – kanibala, ktorý zviera v dlani telo jedného zo svojich synov
 
- Nahá Maja (obr. 170)
- Jeden z najslávnejších aktov vôbec
- Maja je hrdá a zvodná, maliar ju umiestnil na temné pozadie a ona sa vynoruje z ničoty
- Obraz Oblečená Maja je presnou kópiou, ibaže Maja je oblečená
 
- Rodina Carlosa IV (obr. 171)
- Zobrazuje ješitnosť a priemernosť portrétovaných osôb
- Maria Luisa je domýšlivá a tlstá, Kráľ je nadutá a žalostná postava, a v ľavej časti môžeme zazrieť samotného maliara, ktorý akoby hral sudcu alebo svedomie
- nádherné šaty, šperky a majestátne pózy zdôrazňujú malosť jej výsosti
 
- Svätý František pri posteli umierajúceho hriešnika
- Prvý obraz v ktorom sa objavujú démoni a príšery, vďaka ktorým sa obraz preslávil
- Diabeľské kreatury vystupujú z červeného pozadia, s čiernymi strašidlami kontrastuje biela tvár umierajúceho a biela posteľ
- Na pravej strane svieti aura sv. Františka, ktorý drží v pravej ruke krucifix namierený proti hlavám netvorov
 
- Poprava povstalcov v Madride (obr. 172)
- Príbeh španielskych vlastencov brániacich svoje vlastné mesto pred napoleónovým vojskom
- V ľavej dolnej časti leží mŕtve mužské telo v kaluži krvi, medzi odsúdencami kľačí muž nastavujúci hruď guľkám vojska a vzpína ramená ako ukrižovaný Kristus. Motív anonymného bojovníka postaveného do protikladu s neľudskou mechanickou silou organizovaného násilia.
 
- Stareny, alebo čas (obr. 173)
- Maliar nastavuje odvrátenú stranu zrkadla, v ktorom sa obe stareny pozorujú. Kruto sa vysmieva márnivosti dvoch starých vyschnutých stareniek, ustrojených a namaľovaných ako mladé milovníčky. Jednej zdôrazňuje kruhy pod očami a druhej oči lemuje čiernou farbou. Zvädnuté telá obliekol do krásnych ale dávno nemódnych šiat.
 
Slovensko
- Bratislava je na barokové a rokokové pamiatky bohatá, k najstarším uliciam, kde sa usadzovala šľachta patrí Ventúrska, Nálepkova, Michalská a okolie radnice
- niektoré paláce na Ventúrskej ulici boli spojené s hradom tajnými chodbami
- Pálfyho palác zo 17. stor.- portál s atlantami a vojnovými trofejami symbolizuje majiteľa
- v 18. stor sa stavali paláce oboch typov - mestské zimné mali zvyčajne 4 krídla, v strede dvor (Pálfyho, Zichyho palác, Eszterházyho, Kegttvicha, Jesenáka) a letné boli voľne umiestnené mali bohato pestované francúzske záhrady (bývalé letné sídlo arcibiskupa - dnešné sídlo SNR z parku sa zachovala len fontána sv. Juraja)
- za barokovú perlu je považovaný kostol sv. Alžbety s kláštorom - dokončený v roku 1742 podľa projektov viedenského architekta, Pilgrama, v kostole sú fresky známeho maliara Pavla Trogera znázorňujúce oslavu sv. Alžbety, ktorá bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. Vydala sa za surovca Thuringena, mnoho trpela, stala sa dobročinnou, pomáhala chudobným a chorým, zachovalo sa o nej niekoľko legiend. Pápežom Gregorom IX bola vyhlásená za svetú v roku 1235, Podobu sv. Alžbety nájdeme aj nad oltárom Putti na bočných oltároch, sú dielom žiakov Donnerovej školy
- Kostol sv. Trojice - stojí na mieste bývalého gotického chrámu sv. Michala, má elipsovitý pôdorys, neukončené priečelie, niektoré oltárne obrazy sú dielom maliara Paľka, sochy anjelov na bočnom oltári pochádzajú z Donnerovho okruhu, najzaujímavejšou je iluzionistická klenba talianskeho majstra Bibiemu
- korunovačné sprievody začínali pri kostole a kláštore Milosrdných bratov (nám. SNP)
- barokový je aj kostol a bývalý kláštor kapucínov
- v Bratislave pôsobil slávny maliar Maulbertsch - jeho diela nachádzame v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci - jeho fresku na tympanone paláca v mozaikovitej novej forme vytvoril maliar Ernst Zmeták - použil okolo pol milióna kameňov, mal zmysel pre dekoratívnosť a farby, nadsadený výraz, smeroval cez rokoko ku klasicizmu. Jeho diela nájdeme roztrúsené na celom území bývalého Uhorska.
 
- Juraj Rafael Donner
- koncom 30-tych rokov 18 stor. sa stala Bratislava centrom umeleckého ruchu Uhorska. Prichádzali sem objednávky z Viedne a Rakúska
- Donner sa narodil v Esslingene neďaleko Viedne.
- Bol titulovaný ako cisársky galantérny sochár
- začal pôsobiť v Salzburgu v mincovni - tu pre zámok Mirabell vyhotovil sochu Parisa
- na pozvanie arcibiskupa ostrihomského primáša kancelára  Uhorska, kniežaťa ríše Imricha Esteházyho, prichádza Donner do Bratislavy. Slovensko bolo vtedy zaostalejšie ako Rakúske krajiny, hoci tu žila väčšia polovica uhorskej šľachty
- v dóme sv. Martina vytvoril kaplnku sv. Jána Almužníka – bol veľmi štedrý k chudobným, preto ho vyhlásili za svätého. Pozostatky odviezli do Carihradu, sultán ich neskôr daroval Matejovi Korvínovi, zhotovili pre ne striebornú rakvu a Esterházy ju umiestnil do kaplnky
 
- Franz Xaver Messerschmidt
- Jeho meno sa spája so sériou ťažko pochopiteľných hláv známych ako "charakterové hlavy".
- Narodil sa v Nemecku. Vyučil sa u svojho strýka, ktorý bol dvorský sochár. Ďalšiu etapu života prežil vo Viedni a keďže sa chcel zdokonaliť, zapísal sa na Akadémiu výtvarných umení. Tu si ho všimol riaditeľ a dvorský maliar M. Terézie a vďaka jeho odporúčaniu získava Messerschmidt svoje 1. zamestnanie - v cisárskej zbrojnici opracováva kanóny.
- Tu vytvoril pozlátené bronzové busty cisárskeho páru Františka I. Lotrinského a Márie Terézie.
- Ďalšou objednávkou od M. Terézie bolo vytvorenie jej sochy ako uhorskej kráľovnej - pri korunovácii. Odliata bola zo zliatiny cínu a malého množstva medi - socha mala strieborný lesk, šaty a klenoty sú stvárnené detailne, popri konvenčných zobrazeniach svätcov sa objavujú aj typické Messerschmidtove motívy (napr. vojak s mečom).
- Po smrti Františka Lotrinského vytvoril aj jeho podobizeň ako panovníka - korešponduje s M. Teréziou.
- Paralerne s týmito sochami tvoril aj figurálne diela s religióznou tematikou, napr. nadživotné sochy z mramoru a kovu - Dóm sv. Štefana a Savojský palác.
- Začínajú sa prejavovať známky pomätenosti - máva pocity prenasledovania, že ho chce niekto zabiť. Tento jeho stav slúžil aj ako výhovorka, prečo nedostal miesto profesora na Akadémii. Messerschmidt ostáva bez peňazí a navždy opúšťa Viedeň. Vraj si so sebou odniesol už aj 5 hláv.
- Prichádza do Mníchova, ale po neúspechu sa znova sťahuje, tentoraz do Bratislavy. Do Bratislavy prichádza v r. 1777 a prináša so sebou aj niekoľko charakterových hláv.
- Podielal sa na výzdobe priečelia Primaciálneho paláca. Pracuje na hlavách, získava si popularitu čudáka a výborného umelca, navštevovali ho rôzni osvietenci.
- Zomrel v r. 1783 na zápal pľúc.
 
- Diela z Bratislavského obdobia
- malé medailóny s portrétmi z profilu- z alabastru
- 2 busty Alberta Sasko Tešínskehoi
- olovená busta neznámeho kapucína
 
- Charakterové hlavy
- názov bol vymyslený až po Messerschmidtovej smrti
- tieto hlavy si nikto neobjednal
- vraj vytvoril túto sériu hláv, aby sa ich zľakol zlý duch, ktorý ho prenasledoval, existujú rôzne hypotézy o tom čo vlastne hlavy vyjadrujú, ostáva to však záhadou
- 1771 - začal s tvorbou hláv
1775 - opúšťa Viedeň a odnáša si už 5 hláv
1777 - do Bratislavy prináša 12 hláv z Mníchova
- existuje 69 hláv, väčšina z nich je vytvorená z kovu
- charakterové hlavy často menili majiteľov, boli vystavované na rôznych miestach. Predávali sa ako súbor, až v r. 1889 sa na verejnej dražbe rozpredali jednotlivo. Na zač. 20. stor. sa znova začali objavovať.
- Najväčší počet 16 kusov vlastní rakúska galéria vo Viedni, ďalšie hlavy nájdeme v New Yorku, Londýne, Mníchove,alebo v Budapešti - v súkromnom alebo verejnom majetku
- na Slovensku sa do 2. sv. vojny nachádzali 3 originály, dnes už nevieme o žiadnom. Galéria mesta Bratislavy vlastni aspoň sadrové odliatky všetkých 3 hláv
- väčšina hláv zobrazuje grimasy, len 4 sú výnimkou - Smejúci sa, Zívajúci Messerschmidt a 2 autoportréty
- hlavy majú čudesné výrazy, mnohé majú zovreté pery a vyčnievajúce lícne kosti, niektoré sú okrúhle, bezvlasé
- spoločné znaky - zobrazujú mužov rôzneho veku, životná veľkosť, prísna symetria tváre a frontálnosť
- vyvalené oči vyjadrujú hrôzu zo zjavu, zažmúrené oči nechcú brať na vedomie prítomnosť démona, ktorého si Messerschmidt predstavoval
- z grimás sú najrozšírenejšie kŕčovito stiahnuté tváre až extrémne skrivené črty, prevažujú negatívne alebo agresívne výrazy, niektoré vyjadrujú smiech - nie srdečný, ale výsmech
- výrazne sa líšia "zobákovité hlavy" - vraj zobrazujú ducha proporcií, proti ktorým ich autor bojoval
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032