Slovenské umenie 20. storočia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 720 slov
Počet zobrazení: 7 815
Tlačení: 412
Uložení: 424
Slovenské umenie 20. storočia
 
Moderné  slovenské  umenie
- Začína až po vzniku Československej republiky. Nepodarí sa síce založiť akadémiu výtvarných umení, ani časopis venovaný výlučne umeniu, ale vz­nikajú spolky, kde sa kladú základy slovenskej histórie umenia a výtvarnej kri­tiky. Programovou úlohou sa stáva hľadanie svojského slovenského výrazu. Umel­ci, napĺňajúci tento program študujú zväčša v Prahe, kde nadväzujú kontakt s avantgardným umením a súčasne si ujasňujú i spojitosť spoločenskej a umeleckej avantgardy.
- Maliari putujú po Slovensku a hľadajú inšpiráciu pre svoje diela v tvaroch a náladách slovenskej krajiny i v bohatstve fol­klóru a ľudového umenia.
 
- Gustáv Mallý
- Zakladateľ slovenského, moderného maliarstva
- Bol zdatným organizátorom početných výstav, založil 1. sú­kromnú maliarsku školu
- od realizmu prešiel k impresionizmu
- motivicky čerpá zo života slovenskej dediny, uchvacuje ho pohyb, ruch, trblietanie, a to aj tam, kde sa vecí nehýbu. Sliedi po zmenách svetla a farieb, pociťuje ich chvenie
- Príznačné pre jeho tvorbu je šrafova­nie štetcom, snaží sa vyjadrovať hru svetla v jemných polotieňoch
- Svadba na dedine, Veselica na dedine, Pastierka (obr. 293)
 
- V 30. rokoch Fulla a Galanda vydávajú Súkromné listy, ktoré sa stali manifestom moderného umenia. Vyhlásili, že nechcú maľovať ľúbezné krajiny v jemných a sladkých farbách, ale chcú stvárňo­vať svoje sny, seba. Obaja pôsobili na bratislavskej Škole umeleckých remesiel, založenej na princípoch Bauhausu.
 
- Ľudo Fulla
- maliar i grafik
- Čerpá z ľudového umenia nie­len motivicky, ale i duchovne – ornamentálne prvky a teplé, žiarivé farby
- Tvorivo nadviazal na dekoratívnu funkciu a ornamentálnu tvorbu ľudového umenia. Tento základ obohatil o nové prvky, vy­chádzajúce z dôvernej znalosti európskeho umenia a avantgardy. Vplýva­la naň pravoslávna ikonografia a Chagall.
- Fulla bol majstrom knižnej ilustrácie (obr. 294) najmä pre deti - Varila myšička kasičku, Slovenské rozprávky a kolorovanej grafiky
- Mama (obr. 295), Slovenská nevesta (obr. 296), Já­nošík na koni (obr. 297), Jánošíkov posledný tanec (obr. 298), Madona v červenom (obr. 299)
 
- Obraz Pieseň a práca (obr. 300)
- bol odmenený zlatou medailou na Svetovej výstave v Paríži
- je symbiózou práce a oddychu slovenského ľudu.
- Inšpirácia Chagallom, kubizmom, surrealizmom
- Obraz je rozdelený do 3 častí - ťažká práca na poli, zbieranie odrody a oddych po práci a spievanie piesní
 
- Mikuláš Galanda
- Protipólom Ľ. Fullu
- Priateľstvo Fullu s Galandom sa priebehom času stalo priam legendárnym. Pozoruhodným činom bolo vydávanie Súkromných listov Fullu a Galandu - jedinečného výtvarného manifestu v našom umení. Upozornil kultúrnu verejnosť na zvláštnu maliarsku dvojicu, o ktorej sa hovorilo s podobným úsmeškom ako o siamských dvojičkách. Umelecký manifest pripravoval pôdu pre pochopenie prúdov svetovej moderny.
- Galanda túžil po vyrovnanom, spokojnom a umelecky plodnom živote ďaleko od ruchu mesta, v tichom, odľahlom kúte Slovenska.
- Kým Fulla je vášnivý kolorista, Galandovou doménou je kultivovaná línia a kresba.Bol názoru, že slovenská maľba má byť duchom slovenská. Namaľovaný slovenský folklór nie je ešte slovenský obraz.
- amputácia nohy v ňom vyvolala duševný otras, zostala mu trvalá črta melanchólie a hĺbavosti
- diela najtrvalejšej hodnoty vytvoril v kresbe a grafike, pretože ich komorný ráz najlepšie vyhovoval subtílnemu, intímnemu, lyrickému charakteru umelca.
- Okrem motívu robotníkov a prostých ľudí z ulice je častým námetom hlavne postava ženy - matky, alebo námet chudobnej mestskej rodiny, ale i motív harlekýna, ktorého kreslil farebnými ceruzkami v radostných tónoch.
- Sústreďuje sa na 3 témy:
1.  Duchovné zameranie a vysoká kultúra umožňovali Galandovi zaoberať sa témou ženského princípu od erotiky, cez materstvo až po zjav duchovnej ženy. Objavujú sa ženy - ráno prebúdzajúce, češúce či na pláži, s dieťaťom v náručí, no i milenci. Dôraz kladie na nežnosť, lyrickosť a jemnú zmyslovosť. Ako vyšší princíp ženy, ako dušu všetkého živého, zobrazuje madonu.
2.  V protiklade k ženskej téme vystupuje u Galandu spracovanie mužského princípu -symbolizovaného drevorubačmi a zbojníkmi. Predstavujú zmenu tvaru i farebného vyznenia - ružové tóny vystriedala studená stupnica modrých, modrošedých a zelených tónov, pôsobiacich dramatickým podtextom. Jemnosť a plynulosť línie nahradila hranatosť a tvarová abstrakcia. Slovenské prostredie charakterizuje ako „melancholické, spevné a trochu hranaté".
3.  Venuje sa taktiež aj sociálnemu žánru hľadajúc výstižnú tvarovú skratku pre vyjadrenie témy (Pijan, Chudobná rodina).
- ilustrácie k Dobšinského Prostonárodným slovenským povestiam - povesti vychádzali v zošitovom vydaní. Vynikal tu jeho nevšedný zmysel pre charakteristiku postáv - pôsobia ľudovosťou, skromnosťou, akoby ešte neškoleného, prirodzeného talentu.
- graficky upravil a vyzdobil 1. číslo časopisu DAV, poznačil ho dobovým avantgardným cítením a navrhol jeho obálku.
- Tvorí aj grafický cyklus Láska v meste. Mestské motívy charakteristické pre bežný život veľkomesta stvárňuje na výtvarne a formálne vysokej úrovni využívajúc kontrast plôch a štylizáciu tvaru a línie.
- Smutní zbojníci, Ružová Madona (obr. 301), Matkino objatie (obr. 302), Gajdoš (obr. 303), Dve ženy (obr. 304)
 
- Martin Benka
- pochádza síce zo Záhoria, ale by­tostne prilnul najmä k Liptovu, rázovitej prírode
- ostré kontúry, sýte, zemité far­by a výtvarná skratka vytvárajú spolu s námetom dojem monumentality.
- slávne sú ilustrácie najmä slovenských rozprávok
- Na liptovských holiach (obr. 305), Drevorubači pod Salatínom (obr. 306), S batohmi, Zo žatvy
 
- Miloš Bazovský
- vplýval naň impresionizmus, neskôr expresionizmus so svojou baladičnosťou
- putuje stredným Slovenskom, hľadajúc svojrázne motívy
- učarila mu najmä Detva, horehronie a liptovské zákutia, hľadá "dušu motívu"
- Vidiecke námety majú baladickú atmosféru. Nadsadzuje, deformuje, umoc­ňuje, aby dosiahol vzruch, rytmus a dynamiku kompozície a zároveň vyjadril spevnosť, silu, zaostalosť, poverčivosť a iné vlastnosti slovenského vidieckeho života.
- Detvianska melódia (obr. 307), Porada (obr. 308), Rozhovor (obr. 309), Ahasver (obr. 310), Samota (obr. 311), Horúci deň, Pri ohníku
 
- Janko Alexy
- vytvoril expresívne kompozície Jánošíkov, neskôr sa stáva majstrom pastelu
- diela majú i lyrický prízvuk, akoby sa započúval do ľudovej piesne, povesti či porekadla. Sú krehké, snivé a bás­nické.
- Neskôr sa venuje mestským motívom, maľuje zákutia Bra­tislavy, obľubuje i historické motívy.
- spisovateľ - prozaik, organizátor umeleckého života
- Lúžnianska madona (obr. 312), Odpo­činok, Baby
 
- Jozef Kollár
- žil v Banskej Štiavnici, kde vytvoril množstvo obrazov stvárňujúcich toto slávne historické mesto a jeho ča­rokrásne okolie.
 
- Imro Weiner Kráľ
- Študoval v Budapešti, Prahe, Nemecku a v Paríži, kde sa zapojil i do protifašistického odboja. Bol bu­ričom proti starým konvenciám, spočiatku ironizoval malomeštiacke maniere - prázdnu okázalosť, namyslenosť, hlúpu zvedavosť, klebetníctvo.
- Svet svojich obrazov spriada z výtvarných metafor raz ironických, poetických, nežných, inokedy drsných.
- vplý­val naň Chagall a surrealizmus - ktorému dal slovenský rozmer.
- V kom­pozične náročných dielach dáva do vzájomných vzťahov osoby, veci a krajiny, ich obrazovou montážou sa v nich odhaľujú nové súvislosti a u diváka bohaté asociácie. Silné sociálne cítenie striedal s poetic­kými výjavmi.
- Okno (obr. 313), Sen pltníka (obr. 314), Búrka (obr. 315), Židovská ulica (obr. 316), Maríková, Guernica, Vojna, grafický cyklus Bratislava,
 
- Cyprián Majerník
- S obľubou siahal po cirkusových motívoch, mal zmysel pre iróniu.
- Uvedomuje si nevyhnutnú smrť, blížia­cu sa hrozbu vojny, fašizmu, jeho paleta sa stáva čoraz zemitejšou
- najčastejšími motívmi sú Don Quichote (obr. 317), prenasledovaní ľudia na úteku, kone symbolizujúce protest, odchod a unikanie do nenávratná
- Dve postavy z albumu (obr. 318)
 
- Ján Mudroch
- bol spočiatku ovplyvnený impresio­nizmom, neskôr Goyom
- Témy - žena matka, zátišia, kytice (obr. 319).
- Zavraždený básnik, Žena v čiernom (obr. 320)
 
Slovenská  grafika
- Pre slovenské umenie je charakteristický sociálno-baladický tón, a ten sa najzreteľnejšie prejavil v grafike
 
- Koloman Sokol
- najvýznamnejší sociálny grafik
- Vplýval naň Gogh a nemecký expresionizmus
- Sokolov rozsiahly výtvarný program vychádzal z jeho silnej vnútornej energie, ktorú venoval tej najbiednejšej vrstve - utláčaným a poníženým. Vášnivo protestuje proti neľudskosti a hrôzam vojny, proti nespravodlivosti a krivdám.
- nikdy nebol idealistom, ale realistom vo všetkých podobách.
- Koloman Sokol sa nikdy nenechal vtesnať do dobových, umeleckých či názorových klišé.
- Nijaký iný motív sa v jeho tvorbe neobjavoval tak často, ako jeho láska Mexiko. Sokol vždy hľadal svoju vlastnú pravdu. Značne sa uzatváral do seba a opovrhoval oficiálnym uznaním.
- Téma osamelého či odsúdeného človeka je jedným z najdominantnejších motívov v jeho tvorbe - kresba V žalári
- Často spracúva mytologické témy - Kentaur, Bitka, Zápas.
- Otázka života a smrti je vyjadrená v jednej z jeho naj sugestívnej ši ch kresieb - Daj,aby bol čas na odchod sladký.
- Pre Ahasver a  Autoportrét je charakteristický prenikavý sugestívny pohľad priamo na diváka, na rozdiel od diel s témami prostitútok, kde je pohľad odvrátený iným smerom.
- Venoval sa predovšetkým realistickým figurálnym štúdiám – Štúdia ženskej hlavy, Štúdiašportovca, ktoré svedčia o autorovej znalosti anatómie.
- Sediaci akt, Dve ženy, Obor so zajačikom, Prometeus, Výjav z koncentráku (obr. 321)
 
- Revolúcia (obr. 322)
- nekonkretizácia prostredia, dôraz položený na dynamické spracovanie figúr.
- Absenciu konkrétneho priestoru nahradzuje symbolikou, napr. ostnatý drôt, akcentu napomáha situovaním tmavých figúr na svetlom pozadí a kladie dôraz na expresívny výraz.
 
- V ohni
- v drevoryte je ústredná postava zobrazená s expresívnymi črtami. Prehlbuje tu bezprostrednú údernosť, výkrik dominantnej postavy je priamou konfrontáciou medzi autorom a vnímateľom jeho diela.
- Motív ľudskej biedy sa začína objavovať v jeho dielach v rôznych formách, evidentný je autorov spolusúcit s trpiacimi.
 
- Rodina (obr. 323)
- drevoryt, v ktorom uprednostňuje ešte zobrazovanie typov, nie typizáciu postáv. Z každého detailu vyžaruje beznádejná chudoba, v tvárach sa odráža prázdnota a smútok.
 
- Odsúdená
- vyjadruje motív prostitútky odsúdenej ísť s kýmkoľvek za pohár lacného alkoholu.
 
- Hladný (obr. 324)
- inšpirovaný zážitkom z detstva, keď sa kočiši jeho strýka bili o jedlo.
 
- Pastierka (obr. 325)
- tento drevoryt sa vymyká svojou témou - dedinským námetom.
- Stará zhrbená žena s vpadnutými očami Lédou a labuťou - krásou a ošklivosťou.
 
- Vysílený
- Lept zobrazuje ležiaceho muža ako sa z posledných síl zúfalo pridržiava kolika trčiaceho zo zeme. Siaha tu ku krajnému momentu medzi životom a smrťou
 
- Ahasver - Portrét Žida (obr. 326)
- v tomto drevoryte sa mu podarilo zachytiť históriu národa premietnutú do tváre jedného muža s pohľadom ukrývajúcim v sebe niekoľkotisícročnú strastiplnú cestu. Je to portrét, ktorý mohol vytvoriť len autor schopný preniesť sa nad obmedzenie času a ponoriť sa v hlbokom rozrušení do utrpenia iných.
 
- Traja králi (obr. 327)
- zobrazená nádej i očakávanie so strachom, prosba i výkrik zároveň
 
- Pltník (obr. 328)
- Prihrbený a bosý, s pohľadom upreným na rieku, nie je v ňom nič patetické.
 
- Pád
- temne, precízne modelovaný motív koňa v poslednom smrteľnom kŕči alebo motív neustálych ľudských zápasov. Motív koňa sa v jeho diele často opakuje.
 
- Vincent Hložník
- Vplývali naň Picasso, Matisse, El Greco, Daumier a obdivoval Sokola.
- Vie dokonale kresliť, zaoberá sa grafikou, ilustráciami, je autorom olejov, gvašov a pastelov.
- Zameriava sa na sociálne  témy, protestuje proti  bezpráviu.
- spočiatku sa sústreďoval na prostredie nočných podnikov, mestských výjavov, cirkusov, oslavu matky.
- Jeho obrazy vyrastajú z expresívneho základu, tvar sú postupne zvnútorňoval. Jeho  obrazy prinášajú etický pátos
- Útek do Egypta (obr. 329), Harlekýn (obr. 330)
 
- Albín Brunovský
-  V dielach je cítiť virtuozita grafického prejavu, filozofická hĺbka, morálne posolstvo
- Preslávil sa i maľbami na drevo, v ktorých dosahuje imaginatívnosť.
- Vinikajúci ilustrátor - Zelená kniha rozprávok (obr. 331)
 
- Karol Ondreička
- Venuje sa knižnej ilustrácii
- Jeho grafika má filozofický podtext vyjadrený snovými výziami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z umeniaOdporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024