Filmové umenie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 380 slov
Počet zobrazení: 6 317
Tlačení: 367
Uložení: 413
Filmové umenie
- Objavenie kinematografie a prvé verejné premietanie r.1895 v parížskom Grand Café, bratmi Lumierovcami (Louis a Auguste), znamenalo zrod nového umenia - Spojili premietač s kamerou. 1. film Vlak prichádzajúci na stanicu
- Vznik filmu  súvisel s  ľudskou potrebou zaznamenať pohyb. Film odráža a spoluvytvára skutočnosť. Nesie v sebe syntetizujúce prvky klasických umení - výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra... Film je kolektívnym umením.
 
Druhy filmov na základe použitých metód:
1.) Hraný film
- Charakteristický znak - umelecká štylizácia deja hercami
- Námet - literárna predloha, realita, predstavy
- Žánrové delenie - tragédia, dráma, komédia
- Tematické delenie - vojnový, historický, psychologický, sociálny, kriminálny, dobrodružný, životopisný,...
 
2.) Dokumentárny film 
- Charakteristický znak - verná reprodukcia skutočnosti
- Typy:
a)  reportážny - sníma sa bez prípravy v bezprostrednej realite
b)  upravený - s predchádzajúcou prípravou, zostrihaný
 
3.) Animovaný film
- Charakteristický znak - pohyb sa netvorí pred kamerou, vytvára sa ilúzia pohybu, prevláda výtvarná stránka
- Typy:
a)  kreslený
b)  bábkový 
 
Výrazové prostriedky filmu:
- Scenár (písomná forma predstavy o filme)
- Kamera (kameraman je autorom obrazu a zodpovedá za fotograficko - výtvarnú stránku filmu)
- Reč
- Obraz
- Kamera
- Strih
- Striedanie veľkosti záberu:
1.  veľký celok (napr. pohľad na krajinu)
2.  celok (jazero v nej) .
3.  polocelok (čln)
4.  americký plán (veslujúci človek)
5.  polodetail (pohyb celých rúk pri veslovaní)
6.  veľký detail (záber na prsty)
 
- Najznámejšie festivaly : Benátky, Cannes, Karlove Vary, Locarno, Moskva, San Sebastian, U.S.A
 
Začiatky filmu
- začiatkom 20. storočia vznikajú  kiná s príťažlivými názvami a reklamami
 
- Edison
- už rok pred Lumierovcami objavil kinematograf s premietaním pre jedného diváka
- film Kýchanie Freda Otta (trval 2 minúty)
 
- G. Mélies
- pokračovateľ Lumierovcov
- vnáša do filmu filmové triky - film Cesta na mesiac
 
Nemý film (20te roky)
- Hlavným výrazovým prostriedkom sa stal pohyb, detaily tváre a očí, herec nemého filmu bol majstrom mimického a gestického vyjadrenia
- súčasťou premietania bol hudobný doprovod (hra na klavír a gramofón)
- nemecký expresionistický film bol založený na práci so svetlom, ktorým dosahovali dejové napätie
 
- D. W. Griffith
- americký filmový režisér
- dal základy svetovej kinematografií, je objaviteľ detailu, osvetlenia, uhla záberu a paralelnej montáže
- vytvoril tým hercov (napr. Mary Pickfordová)
- Intolerancia - ide o štyri príbehy z ľudských dejín o neznášanlivosti
 
- Mack Sennett 
- americký filmový režisér a herec 
- priekopník filmovej grotesky, zakladateľ komediálneho hereckého súboru, v ktorom začínal aj Ch. Chaplin
 
- Charlie Chaplin
- americký herec, režisér a scenárista
- Laurel a Hardi, Diktátor (paródia na Hitlera)
 
- Sergej Ejzenštejn 
- priekopník ruského nemého filmu 
- inšpiroval sa D. W. Griffithom 
- Krížnik Potemkin (strihová virtuozita na umocnenie deja)
 
- Vsevolod Pudovkin
- pokračovateľ Ejzenštejna, predstaviteľ tzv. psychologického prúdu
- objaviteľ vertikálnej montáže (vytvoril tak nové emocionálne podnety pri vnímaní deja)
- Matka (predloha M. Gorkij)
 
- Louis Bunuel
- španielsky režisér, stúpenec surrealizmu 
- spolupracoval so S. Dalím na filme Andalúzsky pes
- po 1. sv. vojne sa stáva pojmom vo svete filmu Hollywood
 
Zvukový film (30te roky) 
- vynález zvuku mení charakter filmov, dialóg sa stal hlavným nositeľom deja 
- prvý zvukový film Jazzový spevák bol premietaný v r.1929
Farebný film (40te roky)
- farba prináša nové možnosti experimentovania s filmovým obrazom, zvyšujú sa tvorivé možnosti
 
Širokouhlý farebný film (50te roky)
- centrum filmu bola Amerika, Hollywood
- westem - Veľká vlaková lúpež (režisér Edwin Porter)
- komédia - Niekto to rád horúce (hl. úloha Marilyn Monroe)
- muzikál - Melódia z Brodway
- horor - Vtáci (režisér A. Hitchcock)
- animačný film - W. Disney
- akčné a scifi filmy
 
Taliansky Filmový neorealizmus 
- 1. etapa
- nová kapitola vo filmových dejinách, vzniká po 2. svetovej vojne
- hľadal sa nový ideál  = prostý človek bez ideologických predpojatostí zachytený v svojom autentickom prostredí
- vo filmoch hrajú neoherci, opúšťajú sa filmové ateliéry, točí sa priamo v skutočnom prostredí
- inšpirácia z francúzskej kinematografie (M. Carné, J. Renoir) 
 
- Roberto Rosselini (taliansky režisér)
- Rím, otvorené mesto - dokumentárny film rozšírený o hrané prvky
 
- Cezare Zavattini (taliansky scenárista)
- všíma si vydedencov, tulákov a ľudí mimo veľkého mesta
- známy je scenár k filmu Zlodeji bicyklov 
 
- Victorio de Sica (taliansky herec a režisér) 
- točil filmy ostro sociálne zamerané a žalujúce nerovnosť, filmy s vojnovou tematikou
- réžia filmov Zlodeji bicyklov, Horalka
 
- 2. etapa 
- vzrastá vyznám osobnosti režiséra
 
- Federico  Fellini (taliansky scenárista a režisér)
- uplatňuje fantáziu a sny (na jeho tvorbu nadviazal J Jakubisko )
- za celoživotné dielo získal Oscara
- Cabirine noci, Rím
 
Česká kinematografia
- Milan Frič
- filmy s Voskovcom a Verichom, Dobrý vojak Švejk (podľa Haškovej literárnej predlohy), Barón Prášil, Cisárov pekár, pekařúv cisár (hl. postava Werich), Jánošík (hl. postava P. Bielik)
 
- Miloš Forman 
- v začiatkoch používal neohercov - Lásky jednej plavovlásky
- v r. 1968 emigroval do U.S.A.
- filmy - Prelet nad kukučím hniezdom (Oscar), Raqtime
- muzikál - Vlasy  (začiatky hippies obdobia)
  .
- Richman - Starci na chmelu  (1.český filmový muzikál)
- Jirí Menzl - Ostro sledované vlaky (Oscar), pečiatka na holom zadku (vo svetovej kinematografii bolo po prvýkrát odhalené pozadie)
- Jan Sverák - Kolja (Oscar)
- Petr ZelenkaKnoflikári
- Vladimír Michálek - Je treba zabiť Sekala
 
Slovenská kinematografia
- už rok po prvom parížskom premietaní sa v r. 1896 konalo v dnešnom hotely Carlton prvé premietanie dvoch krátkych filmov, r.1905 otvorili v Bratislave prvé stále kino 
- r.1921 bratia Siakeľovci - Jánošík (prvý hrany slovensky film, koprodukcia americko – slovenská spolupráca)
 
- Jánošík
- V novembri 1920 skupina americ­kých Slovákov založila v Chicagu účastinnú spoločnosť Tatra Film Corporation. Spoločnosť plánovala nakrúcať drámy, veselohry, cestopisy a historické deje. Realizovala však iba nemý film Jánošík a potom zanikla. Tento prvý slovenský celovečerný hraný nemý film nakrútili bratia Siakeľovci. Film sa nakrúcal podľa scenára Jozefa Ž. Marušiaka, ktorý vychádzal z romá­nu amerického Slováka Gustáva M. Pestovského Jánošík, kapitán horských chlapcov, jeho búrlivý život a hrozná smrť.
- Základnou líniou filmu je príbeh Já­nošíka ako bojovníka proti feudálnemu a národnému bezpráviu. Jánošík sa pomstí za smrť svojho otca a súčasne ochraňuje poddaných pred feudálnou svojvôľou. Páni sú maďarskej národnos­ti, poddaní Slováci. Hoci bol film situo­vaný do minulosti, jeho autori komento­vali aj nedávnu históriu, reagovali na skúsenosti, ktorými sami museli prechá­dzať na sklonku rakúsko-uhorskej mo­narchie. Príbeh rámcuje bačovo rozprá­vanie Jánošíkovej legendy mestským tu­ristom.
- Spracovanie príbehu nesie znaky amerických romantických a dobrodruž­ných príbehov, v ktorých hrdina víťazí nad zlom. Vznikli dve verzie filmu -pre americké publikum sa príbeh končí happy endom.
- Nakrúcalo sa v reálnych exteriéroch v Blatnici pri Martine a v kaštieli v Štiavnické. Do hlavnej úlohy obsadili v tom čase veľmi populárneho českého herca Theodora Pištéka a do úlohy Hanky martinskú ochotnícku Má­riu Fábryovú.
- V roku 1970 priniesol na Slovensko Ján Závodný takmer celý za­chovaný film, ktorý päťdesiat rokov opatroval v chicagskej garáži a venoval ho Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave. V roku 1975 film zrekon­štruoval a hudbou Jozefa Malovca ozvu­čil režisér a filmový historik Ivan Rumanovský. Slovenský (resp. Českoslo­venský) film sa k spracovaniu legendy o Jánošíkovi vrátil ešte dvakrát. V roku 1935 nakrútil príbeh o legendárnom ľu­dovom hrdinovi český režisér Martin Frič v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom a v rokoch 1962-1963. rovnakú tému spracoval v dvojdielnom filme Bielik ako režisér.
 
- r. 1933 Karol Plicka - Po horách, po dolách, Zem spieva (dokumentárny film o slovenskom ľude, ocenený zlatou medailou vo Florencii, išlo o prvé ocenenie slovenského filmu)
 
- Zem spieva
- Film Zem spieva z roku 1933 tvorí jeden zo zá­kladných kameňov slovenského dokumentárneho filmu. Súčasne je to v poradí druhý slovenský zvukový film.
- Zobrazuje ľudové zvyky, hry, obrady, tance a slávnosti v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v tridsiatych rokoch.
- Autorský prístup je výrazne estetizujúci a štylizujúci, a film sa tak stáva obrazovo-hudobnou oslavou harmonického života slovenského ľudu.
- Hoci Zem spieva je filmom zvukovým, Karol Plicka použil aj medzititulky, ktorých autorom je básnik Ján Smrek. Film vznikol s finančným prispením prezident­skej kancelárie Tomáša G. Masaryka a na 2. bienále v Benátkach v roku 1934 získal pohár mesta Benátok za najlepšiu réžiu v kolekcii československých filmov.
 
- r.1947 Paľo Bielik - Vlčie diery (prvý čisto slovenský dlhometrážny film)
- nadrealizmus Štefan Uher - Slnko v sieti
- 60te roky Kádar Kloos - Obchod na korze (hl. úlohy - Jozef Kroner, Ida Kaminská, prvý oscarový slovenský film, téma - 2. svetová vojna)
 
- Juraj Jakubisko 
- jeden z najoriginálnejších režisérov slovenskej kinematografie, patrí medzi najznámejších a najuznávanejších slovenských režisérov vo svete, je človekom s neopakovateľnou obrazotvornosťou a vysokým výtvarným nadaním
- inšpiroval sa F. Fellinim
- debut Kristove roky
- ďalšie filmy Tisícročná včela, Sedím na konári a je mi dobre, Dobrá správa o konci sveta
 
- Martin Tapák - Pachohybský zbojník (hl. úloha - J. Kroner)
- Martin Šulík - Záhrada
- Pišťánek - Rivers of Babylon (hl. úloha - A. Hric)
- Dušan Rapoš - Fontána pre Zuzanu
- Vorlíček - Sokoliar Tomáš (rozprávka, hl. úloha - Juraj Kukura)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020