Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 113 slov
Počet zobrazení: 50
Tlačení: 4
Uložení: 3

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

meno, priezvisko, adresa bydliska

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Meno a priezvisko................................................., bytom ........................................................

Žiadam o vydanie odpisu vysvedčenia zo Spojenej školy, Ulica, 027 44 Mesto

organizačnej zložky: ..........................................................................................

za školský rok: ............................................. trieda: ........................................ ,

s nasledujúcimi údajmi:

meno, priezvisko: .....................................................................................................................

narodený/-á (dátum): ........................................... v ................................................................,

rodné číslo: ................................................................,národnosť: ................. ..........................., 

štátne občianstvo: ..........................................................................

Odôvodnenie:

Odpis x preberiem osobne na sekretariáte školy

x žiadam doručiť poštou ako

x doporučený list 2. triedy s doručenkou po zaplatení poplatku prevodom na
účet školy
x doporučený list 2. triedy s dobierkou

x – nehodiace sa škrtnúť

Adresa doručenia: ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Súčasne dávam súhlas na použitie svojich osobných údajov pre uvedený účel v zmysle Zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V ................................................... dňa ..........................

vlastnoručný podpis

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018