Predchodcovia reklamy

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 792 slov
Počet zobrazení: 6 392
Tlačení: 428
Uložení: 381
Pravek: členovia kmeňov si boli rovní, nedelili si prácu, nevymieňali tovar:
- „výrobca“ (lovec, zberač plodov) bol súčasne aj spotrebiteľom zvierat či plodov, ktoré si aj aj sám nazbieral
- obchodovanie sa v pravom zmysle slova vtedy neexistovalo, t.j. ani reklama nebola potrebná
- Prvé zárodky reklamy (predchodca mimoekonomickej propagácie): človek žijúci v praveku (homo sapiens) však komunikoval - šíril a vymieňal si ústnou (interpersonálnou) formou spoločensko-výchovné informácie o tom, ako uloviť mamuta, spracovať kožušinu, ušiť odev, založiť a udržať oheň.
- Staroveké civilizácie: Mezopotámia, Egypt, Číny, Kréta - vyrábali tovar, predmet obchodovania reklamy.
-Predchodca propagačných prostriedkov: zapaľovanie ohňa, príchod obchodníkov z Katrága.
- Archeologické nálezy: hlinené doštičky s reklamnými nápismi mastičkárov, pisárov, obuvníkov, informácia o gladiátorskych zápasoch, prenajímanie izieb, ochutnávky vín (starý Rím), údaje o rímskych otrokoch na predaj.
 
Reklama v antike
 
Antická spoločnosť: deľba práce, lavná pracovná sila otrokov.
- Vzniká prebytok tovaru - výrobca ho nestačí sám spotrebovať, dochádza k výmene tovaru za tovar (neskôr peniaze).
- Vzniká trh - obchod a potreba informovať kupujúceho o tovare (potreba reklamy).
Prostriedky reklamy:
1. Vystavovanie tovaru - priamy predchodca dnešnej výkladnej skrine, výstav a veľtrhov:
- potreba ukázať tovar na predaj, na trhovisku, vyhradených priestoroch
- napr. holiči vešali na trhoviskách zástavky, upozorňovali na miesto a službu.
2. Vývesné štíty - na domoch, potreba ukázať, kde a čo sa predáva:
- vyryté do steny, do tabuľby, namaľované
- nápisy popri obchodných cestách - predchodca billboardov (vonkajšej reklamy)
- vývesný znak: napr. kľúč, ako symbol zámočníka (dnešný signmaking).
3. Obchodné značky - rozličné znaky na svoj tovar, iniciály výrobcu, symbol, ktorým chceli odlíšiť produkt od konkurencie
- predchodca: dnes textové značky, logotypy, ochranné známky.
4. Mestskí vyvolávači - tzv. heroldi, upozorňovali ústne na tovar:
- informovali o nariadeniach panovníka, ale aj o tovaroch a službách (boli za to neskôr aj honorovaní)
- dodnes: predajcovia novín, žrebov, nakupovači peria (megafón)
- predchodca: dnes zvuková reklama, rozhlas.

Od antiky k stredoveku
 
Stredovek: (okolo 5 st. n.l. končí antika, pád rísmej ríše), výmenný obchod nahrádza výroba tovaru pre trh - pre neznámeho kupujúceho:
- s rozvojom obchodu sa rodí konkurencia
- v 14. storočí vznikajú remeselné cechy (ich znaky a symboly mali výraznú reklamnú funkciu, chránili ich tovar), predobraz rekl. etiky a práva
- reklama už nie len informovanie, ale presviedčanie kupujúceho
- kostolné kázne: cirkev za odmenu oznamovala veriacim príchod kupcov
Naše územie: zrod obchodu v 7. st. príchodom franského kupca Sama
- výraznejší rozvoj reklamy a obchodu v 13.-14. st. s rozvojom miest.
- trhy zostávali hlavným centrom obchodu, trhoviská - podľa nich názvy ulíc (Drevená ulica, Rybné námestie)
- bohatší kupci aj nákladné stánky - tovar sa v nich dal predviesť
- viaceré trhy mali medzinárodný charakter (napr. veľtrh vo Franfurkte, 1330)
- výrobcovia - cechy, kupci - obchodné gildy (ak tovar nemal značku gildy, nesmel sa predávať, falšovanie sa prísne trestalo) - funkcie dnešnej ochrannej známky
- mestskí vyvolávači - bubnovanie, trúbky, zvony (po oficiálnych správach aj platené oznamy živnostníkov).
 
Reklama v období od výnalezu kníhtlače k novým médiám
 
Guttenberg: v polovici 15. st. objavil mohučský zlatník kníhtlač, revolúcia aj v reklame:
- zrod nových tlačených reklamných prostriedkov (noviny, plagáty - dovtedy opisované ručne)
- zrod periodickej tlače, žurnalistiky - a novinovej inzercie, hlavný zdroj príjmov
Plagáty: v staroveku nákresy na stenách, v stredoveku plagáty o lekároch, kníhkupcoch
* najstraší tlačený plagát:
- Holandsko z 15. st. na propagáciu knihy Krásna Meluzína
-  prvé tlačené plagáty v Číne
* prvý novinový inzerát:
- Anglicko (1. február 1625, inzercia v The Continuation of Our Weekly News - inzeráty literár., kníhkupec., o utečencoch, zlodejoch)
- Francúzsko (1631, v Gazette de France, zakladateľ Theophrast Renaudot, „otec novinovej inzercie“, otvoril aj prvú inzertnú kanceláriu - práca, kúpa, predaj, zoznamka)
- komerčné obchodné inzeráty na predaj - až 19. storočie s priemyselnou revolúciou
* prvé výkladné skrine: Anglicko v roku 1850
- nové propagačné prostriedky (kníhtlač): známky, transparenty, kalendáre, fotografie)
- 19.-20. storočie (prelom): zrod masovej periodickej tlače
- 20. storočie (prvá polovica): zrod filmu, rozhlasu a televízie, ktoré oslovujú masového recipienta.
 
História americkej reklamy
- 1492 (10. október) - objavenie Ameriky
- David Ogilvy: takmer polovica svetovej reklamy vznikla v USA
1. Od vojny za nezávislosť do občianskej vojny: ekonomika USA bola regionálna.
- propagácia výrobkov na plagátoch obchodov (o predaji kaávy, liekov)
- v periodikách (informácie o predaji pôdy, o otrokoch, ktorí utiekli)
- okolo roku 1840 sa profesia reklamného pracovníka osamostatňuje
- 1840 - Palmer skupuje priestor v novinách a predáva inzerentom za vyššie ceny
- Phineas Taylor Barnum (1810  1891) - „barnumská reklama“
2. Od ukončenia občian.vojny do 1. svet.vojny: hromadná výroba tovaru, nové výrobky (žiarovka, fotoaparát) v reklame (napr. neónové svetlo)
- rozvoj ekonomiky: zdokonaľovanie obalov, výkladov, vznik značiek
- koncom 19.st. až 2/3 príjmov novín a vydavteľov tvorili príjmy z inzercie
- vznikajú prvé obchodné domy - s vlastnými aranžérskymi a reklamnými oddeleniami
- od roku 1900 sa profesia rekl.pracovníka definitívne osamostatňuje (vzniká agentúra N.W.Ayer&Ayer&Son), firmy v reklame využívajú aj psychológiu odbytu
- po roku 1900 - prvé etické a právne normy v reklame
- 1895 - film, bratia Lumiérovci
- 1927 - zrod zvukového filmu
- 1939 - orvé televízne vysielanie
- 1920 - prvý komerčný rozhlas v Pittsburgu
- veľká hospodárska kríza - výdavky na reklamu sa znížili na polovicu
- 1798 - Elly Terry, zrod osobného predaja (farmárom ponúkal hodiny a cestou späť mu mohli zaplatiť, alebo ich vrátiť, predaj aj na splátky)
- 1872 -AaronMontgomery Ward, „otec reklamných katalógov“, propagačné listy
- 1886 - Richard Warren Sears, začal zasielať listy a katalógy  podľa adresára
- 1905 - Homer J. Bucley, tvorba a rozosielanie letákov
- 50. roky - kupóny k inzerátom, telefonické objednávky tovaru
- 60. roky - Aarin Adler, televízne vysielanie na podporu inzercie
- 1900-1917 - rozvoj PR, prvá agentúra The Publicity Bureau v Bostone, Ivy Lee Ledbetter - zakladateľ PR
 
Súčasný obraz americkej reklamy
- Po 2. svet. vojne - silný nárast ekonomiky, trhu a kúpyschopnosti
Výdavky na reklamu:
- 1930 - 2,5 mld USD
- 1950-1975 - o 500% viac
- 1960 - 12 mld USD
- 1970 - 20 mld USD
- 1980 - 54 mld USD
- 1990 - 129 mld USD
- 1995 - 161 mld USD
- súčasnosť - cca 200 mld USD (u nás 400-krát menej)
- New York - hlavné mesto americkej reklamy (1998 - 45 mld USD)
- Procter&Gamble, Philip Moris - cca 3 mld USD (naj-investori)
Nové médiá: TV ovpyvnila rast výdavkov, rádio-lokálni inzerenti, časopisy-orientácia na špecifické skupiny, káblovka, satelity, video
- 1960 - vznik internetu (komerčné využitie, reklama aj predaj)
- Philip Kotler - „otec svetového marketingu“, kniha Marketing manažment (10 vydaní)
- David Ogilvy, Wiliam Bernbach, Albert Lasker, Stanley Resor, Raymond Rubicam, Leo Burnet, Maurice a Charles Saatchi, Martin Sorrell (agentúra J.W.Thompson - jedna z naj na svete)
- Európa - lepšia kreativita a originalita, USA - lepšie ekonomické a vedecké trendy v market. komunikácii
 
Počiatky reklamy na našom území do roku 1918
- Stredná Európa zaostávala za vyspelejšími západnými krajinami
- Starovek: trhoviská, označovanie tovaru, vývesné štíty (krčmári, krajčíri)
- názvy ulíc a miest podľa predávaného tovaru na trhu (Trnava - Zumbothel - t.j. Sobotné trhové mesto)
- 15.-16.st. - začiatok a koniec trhov oznamovali zvonom, v 17.st. fanfárami, na radnici visela zástava - propagačné prejavy
- začiatok 15.st. - drevené predajné búdky, skrášľovali mestá
- 1688 (3. august) - prvý inzerát v Ordinari Postzeitungen (v Prahe, v nemeckom jazyku) - pol storočia neskôr ako vo svete
- 1719 (4. február) - prvý inzerát v českom jazyku - Český Postilión: neboližto Noviny České
- 1783-1787 - prvé slovensé inzeráty v Prešpurských novinách
- väčšina inzerátov: knihy,nehnuteľnosti
- Slovensko pozadu za Českom (Praha sa orientovala na vyspelú Viedeň)
 
Reklama od vzniku Československa do roku 1948
- Koniec 1.sv.vojny - vznik prvej ČSR - postupne na úroveň vyspelého západu, rozmach obchodu=rozmach reklamy
- Slabšia technická úroveň reklamy: menší súkromníci nemali dosť peňazí, bohatší kvôli menšej konkurencii nemuseli investovať
- 20. roky 20.st. - prvá filmová reklama, prvé inzertné kancelárie, stále však chýbali profesionáli
- koniec 20. rokov - rakúsky vplyv vystriedal americký, u nás český
- v priebehu 20. rokov - postupne sa zvyšovala výroba, narastala konkurencia=reklama začala napredovať
- 1926-1927 - prvá súťaž v aranžovaní výkladných skríň v ČSR
- pri Jednote priateľov Masarykovej akadémie práce - skupina pre reklamu
- 1927 - založený Reklamný klub (REKLUB) - chránila záujmy stoviek pracovníkov v reklame, školenia, literatúra - rozhodujúci medzník vo vývoji reklamy!
- aranžovanie výkl.skríň v ČSR - medzinárodná úroveň, aj v periodikách na západe
- prospekty, katalógy, propagačné časopisy, veľtrhy a výstavy, rozhlasové reklamné relácie, menšie filmové spoločnosti nakrúcali propag.filmy, vznikali oddelenia reklamy, reklama sa na vedeckej úrovni začala skúmať
- veľké firmy vlastné prop.oddelenia - Baťa, Nehera, Rolný, Meinl, Brouk a Babka a Aso
- 1935 - vznik novej českej aranžérskej tvorby
- 1937 - vznik novej výkladovej plastiky
Slovenský štát - dostatok potravín, dokonca nadbytok = kampaň na konzumáciu baranieho mäsa: „Jedtze baranie mäso, je naše a zdravé!“
- cez 2.sv.vojnu - zabrzdila vývoj v reklame, nastúpila propaganda
- po 2.sv.vojne - zlá ekonomická situácia, množili sa názory, že reklamu netreba, zrušeili sa rkelamné oddelenia, nahradili ich referáty pre vnútorný nábor (na propag. celého podniku, predobraz PR)
- Reklub - propag. budovateľské úsilie, dvojročný plán (v r.1948 zanikol)
- reklamná činnosť: rekl.podniky Hron, Rekordy, Slovenský reklamný klub.
 
Reklama v ČSR od roku 1948 do roku 1989
- február 1948 - likvidácia súkromného sektoru, žiadna konkurencia
- reklama - považovaná za buržoázny prežitok
- socialistická propagácia - a jej spoločenské a výchovné aspekty, politická propaganda
- 1948 (10. jún) - vyhláška zakázala plošnú reklamu, rubriky Zoznámenia, Sobáše atď.
- 1959 (4. marec) - prvá reklamná relácia v rozhlase
- 1967 - založili v rozhlase obchodné oddelenie
- 1959 - začalo reklamné vysielanie v TV (iba 1 hodina za rok)
- v obchodných podnikoch vznikali propagačné oddelenia, rozvíjala sa výstavnícka činnosť
- 1953 (1.augusta) - príkaz ministra obchodu obchodným organizáciám na propagačnú činnosť (vznik oddelení a referátov pre reklamu)
- 1954 (15.marca) - vznikol REKLAMNÝ PODNIK, centrálna organizácia pre riadenie obchodno-propagačnej činnosti v ČSR, neskôr MERKUR
- 1954 (7.máj) - vláda uložila ministrom a výrobcom, aby svojim výrobkom robili účinnú reklamu
- 1954 - založený Slovenský fond výtvarných umení - Dielo, Výzdoba, Reklama
- 1955 - vláda uložila ministrom, aby plánovali a skúmali náklady resp. ceny za inzerciu
- 1955 - prvý farebný inzerát v tlači, prvý reklamný film, inzercia a reklama získala viac priestoru v médiách
- vzniklo špeciálne štúdio Československého filmu - PROPAGFILM
- 1960 - vzniklo VÝSTAVNÍCTVO, Praha+pobočka v Bratislave, rozvoj výstavníckej činnosti
- 1960 - agentúra RAPID, reklama našich výrobkov v zahraničí
- 1964 - kancelária MADE IN PUBLICITY, propagácia zahraničných výrobkov u nás
- 60. roky - na Slovensku monopolná agentúra ERPO, pobočka českého Merkuru
- OPTIMA, družstevný podnik pre propagáciu
- TEPS, reklamný podnik miestneho hospodárstva
- ARBIEN, bienále aranžérskej tvorby, Aranžérsky klub pri BVV
- INCHEBA, podnik zahraničného obchodu
- 1966 - v čs. televíznych štúdiách samostatné oddelenia pre reklamné relácie
- 1968-1969 - sa začala reklama komercializovať, zdroj príjmov pre periodiká, potom „normalizácia“

Rozvoj marketingovej komunikácie po roku 1989
- prechod ekonomiky na trhový model, reklama nevyhnutná
- socialistické subjekty zanikli a stratili monopol - MERKUR, ERPO, RAPID, TEPS
- vzniká množstvo nových rekl.agentúr - niekoľko tisíc, obchodníci investujú do reklamy
- príchod zahraničných agentúr a ich nadnárodných reklamných sietí
- vzniká REKLUB, prvá asiciácia agentúr po 1989, fungovala iba rok
-vzniká ARA - Asociácia česk.rekl.agentúr, neskôr AKA - okolo 60 členov
- na Slovensku ARAS (12 členov), v roku 1993 zanikla
- 1993 - vznik KRAS, v Brne MOSPRA (ďalej Česká marketingová spoločnosť, Asociácia českých rekl.agentúr a výrocov audiovizuálnych programov, Asociácia pre vonkajšiu reklamu ČR, Rada pre reklamu)
- KRAS - vytvárať priaznivý imidž reklamy, brániť záujmy členov
- 1995 - SOSPRA, profesionálno-záujmová organizácia pracovníkov MK, venuje sa prevažne vzdelávacej a vydavateľskej činnosti
- 1996 - Asociácia PR SR
- 1994 - Asociácia vonkajšej reklamy (billboardové firmy)
- 1994 - Klub grafických dizajnérov Slovenska
- Art Directors Club - združuje kreatívnych pracovníkov reklamy
- na Slovensku boom agentúr: reklamné, PR, mediálne, DM, výskum trhu reklamy, kreatívne štúdiá
- počet reklamných agentúr v SR: odhadom 700 až 1000, až 40% sídli v Bratislave
- výdavky na reklamu: 2000 - 5,84 mld, 2001 - 6,44 mld, 2002 - 6,86 mld
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017