Propagácia a príbuzné aktivity

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 468 slov
Počet zobrazení: 3 159
Tlačení: 301
Uložení: 286
Propagácia = komunikácia, ktorá pomáha utvárať a uspokojovať ekonomické a mimoekonomické záujmy a potreby komunikátora i komunikanta propa­gačného procesu.
 
Príbuzné aktivity:
-  Reklama = zámerné, čiže plánovité pôsobenie na recipienta, ktorého primárnym cieľom je ovplyvniť ho smerom ku kúpe.
o  komunikácia s cieľom ovplyvniť predaj či nákup výrobkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby výrobcu, dodávateľa i odberateľa (Horňák)
o  každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný sponzor (Kotler)
o  cieľavedomé komunikačné pôsobenie zamerané na určitú cieľovú skupinu, ktorého úlohou je pomáhať pri utváraní postojov, názorov a zvyklostí, ktoré vedú k žiaducim činnostiam, čiže nákupu a spotrebe (Hradiská)
o  musí mať vždy jasne stanovený cieľ, jasnú predstavu, čo sa chce reklamným pôsobením dosiahnuť, na čo a koho sa má reklama zameriavať a prečo.
 
-  Public relations = plánovité, systematické a ekonomicky užitočné vytváranie vzťahov medzi podnikom a verejnosťou, rozčlenenou do skupín, s cieľom získať, resp. vybudovať si u nej dôveru a porozumenie
o  formovanie vzťahov firmy s verejnosťou prebieha bez ohľadu na to, či sa do tohto procesu firma zapája alebo nie
o  cieľ PR = vytvoriť u verejnosti podporu a pochopenie pre aktivity podniku.
o   snaha o harmonické vzťahy s minimom konfliktov, založené na pochopení a dialógu > možné len ak firma o svojich aktivitách podáva úplné a pravdivé informácie
o  čiastkové ciele:
•  zvýšenie dôveryhodnosti podniku,
•  zmena alebo aspoň neutralizácia existujúcej nepriaznivej verejnej mienky, prípadne snaha latentne pozitívnu verejnú mienku zmeniť na aktualizovanú,
•  vytvorenie kvalitného komunikačného spojenia s médiami (media relations) i s cieľovou verejnosťou,
•  zlepšenie vnútornej komunikácie a motivácie zamestnancov
 
-  Osobný predaj = tvorenie vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom výmeny informácií o produktoch, službách a firme.
o  zahŕňa osobnú interakciu medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi > každá strana môže skúmať potrebu a charakteristiky tej druhej > okamžitý úsudok.
o  Cieľ = obchodným rozhovorom ovplyvniť uzavretie predaja
o  Najdrahšia ale najúčinnejšia forma predaja > snaha nielen predať, ale pomôcť klientovi s nákupom, profesionalita = znalosť produktu, snaha o neustále zdokonaľovanie, vzdelávanie a informovanie
o  Dvojdimenzionálny proces, ktorý má poskytnúť uspokojenie obom stranám obchodného vzťahu
o  Umožňuje ukázať pridanú hodnotu produktu, sám môže byť pridanou hodnotou produktu (poradenstvo, servis...)
 
-  Sales promotion = cielené ovplyvňovanie, ktoré ponúka špeciálne podnety s cieľom zrýchliť pohyb produktu od výrobcovi ku spotrebiteľovi.
o  podpora predaja = činnosť zameraná na zvyšovanie objemu predaja pôsobením na predajcov i na zákazníkov.
o  Obsah podpory predaja = mimoriadne, spravidla krátkodobo pôsobiace opatrenia na reguláciu odbytu resp. predaja > konkrétne podnety = zvláštna motivácia na nákup výrobku/využitie služby.
o  Akceleračný nástroj MK, využívanie konkrétnych podnetov (peniaze, ceny...)
o  Nemediálne pôsobenie na zákazníka, často sa spája s osobnou účasťou a určitou aktivitou na strane zákazníka
o  Ciele:
•  zvýšenie predajného úsilia predajcov
•  rozšírenie distribúcie
•  vyššie predzásobenie predajní
•  dopredaj tovaru
•  získavanie nových zákazníkov
•  ...
o  Aktivity: vzorky tovaru, kupóny, prémie, súťaže o ceny, ochutnávky, výstavy, special events = zábavné akcie v podobe verejnej šou
•  (forma aktivít závisí iba od kreativity a možností organizátorov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017