Funkcie a úlohy propagácie

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 357 slov
Počet zobrazení: 4 664
Tlačení: 351
Uložení: 387
FUNKCIE A ÚLOHY PROPAGÁCIE
Funkcia: je vonkajším prejavom vlastností daného subjektu v danej sústave vzťahov a okrem činností, postavenia, či hodnosti za ňu možno predovšetkým považovať úlohu.

Základné kategórie propagácie:
-  primárne ekonomické: sú spojené so zložkami reprodukčného procesu, reklama
-  primárne mimoekonomické: sú spojené so spôsobom života:
- starostlivosť o človeka
- propagácia kultúry bývania
- módneho a praktického obliekania
- hospodárskeho využitia voľného času

Ekonomická prop.:
Za funkcie možno považovať aj model AIDA – reklama má primárne vyvolať záujem, vzbudiť pozornosť, spôsobiť túžbu, napomôcť realizácii predaja.

Základné účinky reklamy podľa Bovéého a Arensa:
- schopnosť zvýšiť hodnotu výrobku
- premietnutie reklamy do ceny výrobku
- zvýšenie dopytu po tovare
- identifikácia a odlíšenie propagovaného výrobku od jemu príbuzných
- schopnosť stabilizácie trhu

Mimoekonomická prop.:
- spoločensko-výchovná: zdravie človeka
- štátna: turistický ruch, medzištátna spolupráca

Základné funkcie propagácie platné ako pre mimo tak pre eko. prop.:
-  informatívna
-  formatívna
-  aktivizačná

Informatívna:
-  oboznamujúca, poskytujúca poučenia a údaje
-  na základe informácie dochádza ku komunikácii – propagácii
-  bez komunikácie nieje možné utváranie a uspokojovanie potrieb
-  Na jej základe dochádza: k uniformovaniu recipienta
k formovaniu recipienta – vytváranie postojov
k aktivizácii recipienta – cieľový efekt propagácie

Formatívna:

-  realizuje sa s prienikom informácií do vedomia recipienta
-  formovanie sa deje prostredníctvom zmeny: vzniku potrieb a záujmov, hodnôt a postojov, presvedčení, emócií, predstáv vo vedomí objektu
-  je najčastejšie spätá s mimoekonomickou funkc. prop.
Čiastkové funkcie formatívnej funkcie:
vzdelávacia: zvyšuje množstvo a kvalitu informácií vo vedomí recipienta – napomáha vzdelávaniu
výchovná: špecifická pre momoekonomickú prop. V ekonomickej je len sekundárna. Zdôrazňuje celkový aspekt formatívnej funkcie
estetická:  prop. ju preberá z umenia. Možno k nej pridať aj funkciu kreatívnu
etická: pramení z dodržiavania princípov spoločnosti. Každá prop. výpoveď je spracovaná na základe etických noriem

Aktivizačná:

-  je konečným cieľom prop. aktivity. vyjadruje zmysel celého snaženia.
-  ide o uvedenie recipienta do stavu činnosti, vyvolať určitú aktivitu, prípadne túto aktivitu obnoviť
-  prekríva sa so stimulujúcou funkc. – popud podnet k určitej činnosti
-  Aktivácia uvádza činnosť do chodu, teda predchádza stimulujúcej funkcii
-  Aktivizačná funkc. vedie  recipienta ku kúpe výrobku, k užívaniu služby, k osvojenie si zdraviu prospešného návyku
Všetky základné funkcie i podfunkcie, či úlohy  sú vo vzájomnej interakcii a tvoria jednotný celok. preto nieje možné ani v praxi informatívnu, formatívnu a aktivizačnú funkc. umelo oddeľovať.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021