Pojem corporate identity

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 652 slov
Počet zobrazení: 6 037
Tlačení: 459
Uložení: 496
Pojem corporate identity a jeho zložky - subsystémy
 
V odbornej literatúre má CI množstvo prekladov a vysvetlení. Tento angloamerický výraz sa najmä v ekonomickej literatúre prekladá ako „osobnosť podniku“ a obsahovo sa chápe ako filozofia firmy, jej hodnoty, etika, vnútorné postoje a história. Vzťah CI, imidžu, dizajnu, firemnej kultúry a komunikácie je uvádzaný nasledovne:
Cim = ( CI + CD + CCul )* Ccom
 
CI – corporate identity
CP – corporate personality
CD – corporate design
CCul – corporate culture
CCom – corporate communications
Cim – corporate image
 
* Niektoré zdroje uvádzajú ako ekvivalent CP pojmy „corporate mission“ alebo „produkt“. Niekedy sa ako samostatná zložka CI udáva „corporate behaviour“ (správanie); často je však chápaná ako súčasť buď CCul alebo CCom (my ju uvádzame ako zložku CCul).
 
Definícia hovorí, že corporate image je vyjadrený súčtom identity, dizajnu a kultúry, ktoré sú podporené komunikáciou.
 
Chápanie CI odborníkmi z oblasti marketingovej komunikácie, dizajnu a kruhmi im blízkymi je trochu odlišné od toho,  čo uvádza ekonomická literatúra. CI je snaha firmy o vytvorenie individuálneho, pre danú firmu typického obrazu, ktorý zodpovedá jej filozofii a cieľom. CI je strešný pojem,  ktorého atribúty sú:  corporate personality,  corporate dizajn, corporate culture a corporate communications. Imidž je zrkadlom CI, abstrakcia CI v očiach verejnosti. Ilustračne to možno znázorniť:
 
CI = CP + CD + CCul + CCom —› Cim
 
CI vnímame ako pojem zastrešujúci štyri základné oblasti – ideologickú, symbolickú (resp. grafickú), behaviorálnu a komunikačnú.
 
ideologická - corporate personality  - CP
zložky CI:   • symbolická - corporate design - CD
  • behaviorálna - corporate culture - CC
  • komunikačná - corporate communications - CCom
 
Corporate personality vyjadruje filozofiu podniku a jeho ciele. Zahŕňa produkt (výrobky a služby), s nimi súvisiace stratégie a taktiky, ako aj stanovenie všetkých podmienok, ktoré sa vzťahujú na trh.
 
Corporate design sa dotýka vizuálneho stvárnenia firmy a jej vizuálnej prezentácie na všetkých úrovniach (logotyp, firemné farby, architektúra a i.).
 
Corporate culture obsahuje firemnú kultúru v zmysle hodnôt a vplyvy, ktoré sú výsledkom kultúry obklopujúcej firmu. Z nich pramení firemné správanie (corporate behaviour).
 
Corporate communications zastrešuje externú i internú komunikáciu a jej jednotlivé druhy (nadlinka i podlinka).
 
Jednotlivé zložky CI sa navzájom dopĺňajú a prelínajú, ich spolupôsobením vzniká synergický efekt, ktorý znásobuje pôsobenie CI na cieľové skupiny a vo výraznejšej miere prispieva k budovaniu imidžu firmy.

1.3. Význam corporate identity
Význam CI je nepopierateľný. Jej najznámejšou úlohou je diferenciácia firmy v rámci jej konkurenčného prostredia. Pritom sa musí firma zamerať na dva strategické smery:
• optimálnu vnútornú identifikáciu so svojou CI zo strany zamestnancov a
• čo najväčšiu vonkajšiu identifikovateľnosť firmy.
 
“CI môže poskytnúť novú perspektívu vytvorením základnej platformy pre priebeh hlavných komunikačných aktivít. Okrem jednotlivých komunikačných správ, tvrdení reklamy a argumentov public relations, CI poskytuje jednoznačnú štruktúru umožňujúcu ľuďom – vo vzťahu ku konkurenčným aktivitám – identifikovať špecifický obsah rýchlejšie a ľahšie.”
 
1.4. CI musí spĺňať viacero funkcií:
Informačná a komunikačná funkcia
CI je prostriedkom na sprostredkovanie informácií,  ktoré firmu charakterizujú, cieľovým skupinám. CI je sprostredkovateľom informácií o firme smerom navonok, teda externým skupinám, a smerom dnu, t. j. riadiacim zložkám a ostatným interným zamestnancom.
Cieľom je dosiahnuť jednoznačnú a s pozitívnymi asociáciami spojenú známosť firmy, predstaviť firmu verejnosti v pozitívnom svetle a u zamestnancov vytvoriť “vyššiu motiváciu” v zmysle ich identifikácie s pojmom “my”.
 
Funkcia vytvárania imidžu
Táto funkcia je úzko prepojená s komunikačnou funkciou. Komunikačné úsilie orientované na tvorbu a posilňovanie imidžu prispieva k tvorbe sympatií voči firme a stabilite jej vzťahov s relevantnou verejnosťou. Pozitívny imidž, sympatie a dôvera pôsobia ako stabilizátor vzťahov s cieľovými skupinami a znižujú účinky negatívnych vplyvov na firemný imidž. Cieľom je vybudovať goodwill.
 
Funkcia ovplyvňovania vzťahov
CI prispieva k pozitívnemu ovplyvňovaniu vzťahov voči cieľovým skupinám a k ich spätnej väzbe, čo spočíva v priaznivom pôsobení CI na vzťahy medzi zamestnancami, ako aj na vzťahy medzi firmou a relevantnými externými skupinami. Cieľom je optimálna obojstranná komunikácia
 
Integračná funkcia
Využitím synergického efektu CI je možné zladiť marketingové ciele. Integračná funkcia optimalizuje marketingový výkon firmy tak, že zosúlaďuje ciele a nástroje po obsahovej a časovej stránke. CI tak šetrí prostriedky a koordinuje všetky marketingové aktivity s ohľadom na cieľové skupiny zákazníkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016