Corporate Design

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 946 slov
Počet zobrazení: 3 491
Tlačení: 317
Uložení: 348
3.1. Vymedzenie pojmu dizajn
Dizajn poskytuje priestor pre vizuálne stvárnenie firmy, jej hodnôt a poslania a predstavuje spôsob prezentácie firmy dovnútra i navonok. Dizajn dotvára celkový obraz firmy a často si verejnosť práve na jeho základe vytvára názor o firme ako takej. V súčasnosti prakticky neexistuje jednotná definícia pojmu dizajn a pojem dizajn má v rôznych oblastiach rôzny význam. Jeho chápanie sa často redukuje buď na jeho estetickú funkciu (farba či konečná úprava) alebo na riešenie problémov grafickej komunikácie.
 
3.2. Aspekty a formy dizajnu, možnosti jeho využitia  a význam dizajnu
Každá firma potrebuje výraznú vizuálnu rozpoznateľnosť. Vizuálny štýl musí vychádzať z corporate personality a sledovať požiadavky, ktoré si firma vytýčila ohľadne budovania pozitívneho imidžu v očiach verejnosti. Pri tvorbe CD je potrebné rešpektovať jednotlivé aspekty dizajnu: kultúrne, umelecké, technické, ekonomické a sociálne.
 
Rovnako majú svoje pravidlá aj jednotlivé formy dizajnu, t.j. styling, redizajn, predizajn, systémový dizajn, komplexný dizajn a globálny dizajn.
• styling – zmena formálnych vlastností bez obsahovej zmeny,
• redizajn – vytvorenie nového dizajnu, ktoré rešpektuje predchádzajúci dizajn,
• predizajn – experimentálna tvorivá činnosť,
• systémový dizajn – celé programy dizajnu,
• komplexný dizajn – zahŕňa okrem dizajnu aj jeho propagáciu,
• globálny dizajn –  zohľadňuje celosvetové merítko.
 
Existuje viacero možností využitia dizajnu, najčastejšie sa uvádzajú štyri základné oblasti aplikácie: priemyselný dizajn, dizajn obalov, grafický dizajn a dizajn pracovného prostredia.
 
Význam dizajnu je viditeľný najmä v procese kúpneho rozhodovania, ktoré je zmesou racionálnych a emocionálnych faktorov. Prieskumy kúpneho rozhodovania ukázali, že viac než polovica spotrebiteľov sa rozhoduje na základe pocitov, najmä ak nemajú dostatok racionálnych informácií.
 
3.3. Vývojové trendy dizajnu
Vznik dizajnu, ako ho poznáme dnes, podnietila strojová veľkovýroba v 19. storočí. Najmä 20. storočie je poznačené vplyvmi moderného umenia, pestrá je aj súčasnosť.
Umelecké druhy : funkcionalizmus, art-déco, international style, pop art (60´s) high tech, computer art, conceptual design, radical design, new international style, postmoderna, organický dizajn, real design, why not associates.
 
3.4. Dizajn, kvalita produktu a marketing
Kvalita produktu má úzku súvislosť s jeho dizajnom. To, ako spotrebiteľ hodnotí dizajn, ovplyvňuje to, ako bude hodnotiť kvalitu produktu. Spotrebiteľ tak dizajnu pripisuje rôzne vlastnosti ako ekonomické, sociálne, funkčno-prevádzkové, ergonomické, estetické a ekologické. Neznamená to však, že dizajn je súčasťou kvality.
 
3.5. Výrazové prostriedky dizajnu
Firemný dizajn nemožno zužovať iba na problematiku loga. Tvoria ho prvky, ktoré sú vnímané internou i externou verejnosťou podniku. Každý prvok CD musí byť čitateľný, ľahko a správne identifikovateľný, zapamätateľný, príjemný na pohľad, prehľadný a vyvážený, s priamym vzťahom k organizácii a jej aktivitám. Za hlavné parametre vizuálneho štýlu považujeme logotyp, farby, raster, písmo, aplikácie a architektúru.
 
3.5.1. Logotyp
Základným prostriedkom dizajnu je logotyp. Je tvárou spoločnosti a slúži na jednoznačnú identifikáciu firmy. Mal by vystihovať podstatu firmy a zhustenou formou zvýrazniť najpodstatnejšie znaky vizuálneho štýlu.
Logotyp je grafickou značkou a „ťažisko jeho pôsobenia je postavené na neverbálnej komunikácii. Viac ako sémantická informácia v názve je často dôležitejším faktorom typ písma alebo grafické stvárnenie. Z daného dôvodu je lepšie – pokiaľ subjekt vystupuje pod značkou, ktorá je zároveň jeho názvom. Takéto značky sa lepšie presadzujú. V ideálnom prípade pôsobí logotyp dlhodobo a do veľkej miery identifikuje firmu ako celok už na prvý pohľad (Apple, Windows, Schwarzkopf, Shell).
Tvorba logotypu je náročnou záležitosťou a patrí do rúk odborníkom. Na tvorbe loga by sa vždy mal podieľať tím pozostávajúci z výtvarníka (grafika), textára a ľudí, ktorí budú pracovať na filozofii loga. Do istej miery je jeho tvorba ovplyvnená názormi a predstavami klienta. Na druhej strane sa od klienta očakáva, aby dal voľnú ruku výtvarníkovi, ktorý okrem toho, že má väčšiu fantáziu, pozná zákonitosti grafiky
 
3.5.2. Farby
V niektorých prípadoch slúžia na okamžitú identifikáciu a podčiarkujú charakter podniku. Skôr ako sa firma rozhodne pre svoje farby (corporate colours), mala by si zodpovedať nasledujúce otázky:
• Ladia zvolené farby s filozofiou spoločnosti?,
• Je farba dostatočne odlíšiteľná od farieb, ktoré používa konkurencia?,
• Pôsobí zvolená farba atraktívne v očiach cieľových skupín?“
 
Okrem toho, že má farba estetické účinky, má aj výrazný vplyv na človeka – po stránke psychologickej, fyziologickej i biologickej. Rozlišujeme nasledovné skupiny farieb: teplé (žltá, červená, oranžová), studené (modrá, zelená), pestré (žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, fialová) a nepestré (hnedá, čierna, biela).
 
3.5.3. Písmo a typografia
Písmo veľmi úzko súvisí s predchádzajúcimi prvkami. Pri voľbe fontov písma, ktoré chce firma používať ako svoje firemné, je nutné zvážiť niekoľko náležitostí, ktoré sú s tým úzko prepojené:
• Aké cieľové skupiny budú s písmom prichádzať do styku?
• Aké fonty použiť pre písomný styk a aké pre marketingovú komunikáciu?
• V akých veľkostiach aplikovať písmo (čitateľnosť písma vo všetkých veľkostiach)? a i.
 
3.5.4. Raster a aplikácie
Vytvorený logotyp a korporátne písmo sú najčastejšie aplikovanými výrazovými prostriedkami CD. Vizitky, hlavičkový papier, obálky a iné firemné či prezentačné tlačoviny (napr. výročná správa) reklamné nápisy, darčekové a reklamné predmety a i., ktoré sú pre styk s klientom veľmi významnými prvkami, podliehajú jednotnej úprave, ktorú označujeme „raster“.
 
3.5.5. Architektúra
Prepracovanú firemnú architektúru ako zložku CI si môžu dovoliť len etablované firmy. Týka sa to predovšetkým bankového segmentu, automobiliek, obchodných domov, reštaurácií a i. Typickým prvkom firemnej architektúry sú tzv. superznaky. Ich exteriér výrazne ovplyvňuje charakter mesta, v ktorom sa nachádzajú.
  Iteriér; jeho kompozično-dispozičné riešenie a dizajn vnútorných priestorov (tvary, farby, svetlo, kvety, orientačné tabule a i.). Vybavenie vstupnej haly, kancelárií, predajní atď. podlieha nielen funkčnosti, ale aj estetickým pravidlám. Vnútorné priestory kancelárií, výrobných hál a pod. do značnej miery ovplyvňujú úroveň spokojnosti v práci u vlastných zamestnancov. Interiéry predajní významne spolupôsobia na rozhodnutie zákazníka o finálnej kúpe výrobku.
 
3.6. Vzťah corporate identity a corporate dizajnu
Medzi CI a CD existuje subordinačný vzťah, CD jednou zo štyroch základných zložiek CI, nie jej synonymom. CD jej nástrojom vizuálnej prezentácie a vizuálnej komunikácie CI. Mal by čerpať obsahové posolstvo v CP, jej prioritách, hodnotách, zásadách a prejavoch. CP predchádza CD, nikdy nie naopak. CP je totiž „obsahom, kým dizajn je formou, ako tento obsah účinne podať.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012