Vzťah imidžu a corporate identity

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 603 slov
Počet zobrazení: 4 169
Tlačení: 395
Uložení: 433
Vzťah imidžu a corporate identity – firemný imidž
Každá firma, značka či produkt má svoju identitu. Identita odpovedá na otázky: Kto sme?, Kam ideme? a prezentuje vedomie individuality. Identita je charakteristikou osobnosti firmy,  je definovateľná na základe vonkajších a vnútorných znakov. CI znamená, že firma má svoje vlastné a typické prejavy, ktoré sú rozpoznateľné v jednotlivých jej zložkách a činnostiach. Ak sú tieto prejavy vo všetkých svojich zložkách jednotné, pomáha CI odlíšiť firmu, značku alebo produkt v rámci jej/jeho konkurenčného prostredia.
Imidž*) ako predstava, ktorá sa vytvára na základe CI, je abstrakciou skutočnosti. Jeho vytváranie je dlhodobá a krehká, avšak nevyhnutná záležitosť.  Spotrebiteľ často vníma produkt ako niečo, čo naplní jeho očakávanie, pričom ignoruje jeho podstatu.  Výskum potvrdil,  že spôsob používania imidžu určitej značky môže byť pre kúpu výrobku dôležitejší ako jeho vlastnosti. Imidž je vnímaný rozumovo (kognitívne faktory; napr. funkčnosť výrobku) a emocionálne. Emocionálne vnímanie imidžu je veľmi silné; má vplyv na preberanie postojov, vzorov hodnotenia i vzorov spotrebiteľského správania. Spotrebiteľ si uvedomuje imidž prostredníctvom symbolov a na základe týchto znakov hodnotí celok. Vnútorná jednota medzi nimi je preto veľmi dôležitá.
 
*) imidž - angl. image, lat. imago – 1. predstava alebo obraz o objekte alebo o osobe, 2. „symbol, predstava“ určitého výrobku, firmy, dodávateľskej krajiny, ktoré odberatelia postupne vytvárajú na základe vlastných poznatkov, informácií a faktov, vyplývajúcich z aktivity daného subjektu, 3. súbor názorov, myšlienok a dojmov, ktoré so osoba o firme alebo výrobkoch utvorí. (Čihovská, V. - Hanuláková, E. - Lipianska, J.: Firemný imidž. Bratislava : Eurounion, 2001, s. 9.)
image – (angl.) imidž, trhový obraz výrobku, symbol resp. súhrn predstáv, názorov, skúseností a očakávaní verejnosti o podniku, výrobku, značke, ..., ktorý je súčasne meradlom účinnosti pôsobenia propagácie. (Horňák, P: Reklama 2000. Bratislava : CEA, 1999, s. 141.)
 
Vzhľadom na fakt, že sa imidž vyvíja, je potrebné, aby ani CI neostala stagnovať (viaceré zdroje odporúčajú redizajn CI približne každých päť až desať rokov, v závislosti od imidžu firmy). Mnohé firmy si neuvedomujú dojem vyvolaný svojou činnosťou, resp. nevnímajú rozpor medzi vnútorným (self image) a vonkajším imidžom (ako nás vníma verejnosť). Preto je nevyhnutné imidž pravidelne analyzovať. Imidž sa vytvára už samotnou existenciou firmy a je určovaný aj rozsahom jej aktivít. Externý imidž je možné vytvárať cielene prostredníctvom reklamy a ďalších nástrojov komunikačného mixu (pozri „4C“, stať ...) tak, aby sa náš reálny (skutočný) imidž čo najviac približoval k nášmu ideálnemu (želanému) imidžu. Dovoliť, aby sa imidž vyvíjal „samovoľne“ je riskantné a následky nevhodne zvolenej a zle komunikovanej CI sú ťažké.  Ak napríklad spoločnosť  komunikuje nekoordinovane alebo komunikuje informácie rôzneho druhu, vzniká negatívny imidž, ktorý je ťažké korigovať. Tento proces trvá zvyčajne veľmi dlho, vyžaduje si nemalé úsilie a systematické kroky. Záchranou nie je ani tzv. radikálne riešenie. Príliš rýchla zmena môže vyvolať zmätok, neistotu, pochybnosti či narušiť dôveryhodnosť, resp. môže byť nová CI z rôznych dôvodov (estetické, konzervatívne) odmietnutá. Klasickým príkladom je zmena titulnej strany periodika či zmena jeho vnútorného usporiadania. Najmä u starších čitateľov, ktorí sú zvyknutí na periodikum, môže vyvolať nevôľu a dokonca aj stratu čitateľov. Preto je aj negatívny imidž lepšie meniť pozvoľnými zmenami CI, aby ich verejnosť stihla registrovať a oceniť.
 
Svoju dobrú povesť však môže firma využiť vo svoj prospech. Ak je firma známa ako drahá, no vysoko kvalifikovaná a odborná, môže očakávať, že klienti, ktorí ju oslovia, sú pripravení zaplatiť za poskytnuté služby viac, než je zvyčajné. Každá firma by mala mať definovaný svoj imidž a tejto definícii podriadiť všetky zložky CI, aby mohol byť želaný imidž dosiahnutý.
 
„CI je niečo, čo nemôžeme získať, ale iba ovplyvňovať, lebo je vždy determinovaná a hodnotená okolím.“ Ovplyvňuje ju prostredie (demografické, ekonomické, sociálne, politické, kultúrne a technologické faktory), verejnosť (všeobecná verejnosť, zamestnanci a manažment, akcionári, lobistické skupiny, ...) a reputácia (reputácia firmy a manažmentu, reputácia odvetvia, v ktorom firma podniká, a krajiny pôvodu firmy, reputácia partnerov, ...).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013