Sponzoring

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 153 slov
Počet zobrazení: 8 722
Tlačení: 460
Uložení: 471
Sponzoring je u nás stále pomerne novým nástrojom komunikácie. Na Slovensku sa len pomaly, ale zato iste rozvíja a využíva. Firmy a organizácie už nevyhľadávajú len klasické nosiče reklamy  /televízia, rozhlas, tlač, billboardy/ ako to bolo doposiaľ, ale čoraz častejšie používajú aj tento druh propagácie pre svoje zviditeľnenie. Pretože sponzoring zasahuje do všetkých oblastí, či už reklamy, podpory predaja, Public Relations alebo osobného predaja. Sponzoring môžeme teda rozdeliť do troch základných skupín a to na športsponzoring, kultúrny sponzoring a sociosponzoring. Aj keď sa využíva každý vo veľkej miere, najčastejšie je to hlavne športsponzoring. A neplatí to len na Slovensku, je to celosvetový fenomén. Vyplýva to pravdepodobne z toho, že sponzorovanie športu, či sa to týka jednotlivcov alebo niektorého odvetvia športu ako celku, je veľmi výhodná investícia. Pretože aspoň každý druhý človek na tejto planéte sleduje minimálne jeden svoj obľúbený šport.
Klasické reklamné posolstvá sú dnes prijímané len čiastočne, alebo vôbec nie. Spoločnosť, recipient, cieľová skupina je presýtená veľkým množstvom reklám v médiách. Ich intenzita je dokonca tak veľká, že recipienti začínajú byť voči nim apatickí až podráždení. Preto sa začína naplno využívať sponzorovanie, ktoré vedie k ovplyvňovaniu, pri ktorom je firemné posolstvo emotívne obohacované o športové, kultúrne a sociálne podnety. Výrobok alebo meno firmy sa budú spájať s kladnými zážitkami.

Budúcnosť sponzoringu je veľmi perspektívna a sponzoring ako taký sa bude využívať čoraz častejšie v kombinácii s ostatnými komunikačnými nástrojmi. Najväčšiu budúcnosť sponzoringu vidím v integrovanej marketingovej komunikácii. Súčasný sponzoring už nie je založený na princípoch „podpor a zabudni“, ale ide o prácu s presnou definíciou cieľových skupín, prelínaním nadlinkových a podlinkových komunikačných foriem a s jasným vyhodnotením dosahu a úspešnosti vynaložených prostriedkov. Sponzoring je teda tak dôležitý ako všetky ostatné klasické reklamné nosiče. Využíva sa v rôznych odvetviach. Firmy a organizácie si vyberajú rôzne akcie, podujatia a jednotlivcov, ktorých potom finančne podporujú a na oplátku očakávajú protislužby – propagáciu ich firmy. Je to teda obchod niečo za niečo. Služba za protislužbu. Spotrebitelia, ako prijímatelia komunikačných posolstiev sa stávajú imúnni voči reklamám v médiách. Intenzívne, každodenné pôsobenie reklám stráca svoju moc a dominantné postavenie na komunikačnom trhu, a preto marketéri neustále hľadajú nové možnosti a prostriedky, ako zaujať špecifickú cieľovú skupinu. Sponzorovanie rôznych vybraných udalostí, sa tak stáva tou správnou formou a komunikačnou aktivitiou ako dosiahnuť výhodné postavenie voči konkurencii, a ešte k tomu prispieť k celospoločenskému prospechu všetkých zúčastnených, divákov ale aj k prospechu celej verejnosti.
 
Podstata public relations
PR je teda komunikácia, ktorej cieľom je dorozumievanie sa, informovanie a oznamovanie, jemná práca s informáciami, faktami, ich významom a súvislosťami, profesionálna práca s cieľovými skupinami a neustále zaobchádzanie so záujmami, názormi a presvedčením ľudí.
Ako nástroje sa v public relations využívajú rôzne druhy médií, môžeme ich rozdeliť na dve základné skupiny, a to na kontrolované a nekontrolované médiá. Máme v nich možnosť regulovať čo sa povie, ako sa to povie, kedy sa to povie a do istej miery aj komu sa to povie. Sponzorstvo je jedným z nástrojov public relations. Ide v ňom o obojstranný prospech, niečo za niečo.
 
Počiatky sponzoringu
- sa spájajú s panovníkmi, ktorí v minulosti dotovali /financovali/ určité slávnosti, udalosti zamerané na kultúru a šport.
 
Vysvetlenie pôvodu slova sponzoring
Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa hovorilo všeobecne o „športovej reklame“, dnes sa používa pojem sponzoring, ktorý presne identifikuje tento nástroj komunikácie.
 
Sponzorovanie umožňuje šírenie marketingového posolstva, ktoré je emotívne obohacované o športové, kultúrne a sociálne podnety, následkom čoho sa výrobok alebo meno firmy bude spájať s kladnými zážitkami daného podujatia, ktoré divák registruje bez toho, aby si to uvedomoval. Cieľom je preniesť tieto pozitíva na sponzora.
 
Plánovanie sponzoringu
Plánovanie má niekoľko základných krokov, medzi ktoré patrí stanovenie cieľa, cieľovej skupiny, výber typu sponzorovania /udalosti/, stanovenie rozpočtu a nakoniec kontrolu efektívnosti, či sa naplnili naše očakávania, či sponzorovanie splnilo účel, či sme dosiahli žiadanú publicitu apod. Každý jednotlivý krok obsahuje svoje špecifické postupy.
 
Daňové výhody
Každý sponzor si môže na konci roka odpočítať určitú čiastku, ktorú investoval na podporu športovej, kultúrnej alebo sociálnej oblasti, zo svojich daní.
 
Športsponzoring
- je najvyužívanejším typom sponzoringu vo svete, Slovensko nevynímajúc. Pri sledovaní športového podujatia je naraz zasiahnutých niekoľko tisíc až miliónov divákov, ktorí sa stávajú prijímateľmi komunikačného posolstva.
- cieľové publikum na ktoré sú zamerané aktivity sponzorovania predstavujú aktívni účastníci, návštevníci a diváci médií. Všetky tri spomenuté publiká sú zasiahnuté naraz, prakticky v rovnakom čase. Treba si ale uvedomiť, že sponzoring nenahrádza klasické nástroje komunikácie - reklama, podpora predaja, Public relations a osobný predaj, ale spája ich do jednotného celku. Preto je nevyhnutné, aby sa sponzoring kombinoval aj s klasickými komunikačnými nástrojmi. Len tak sa môže stať účinným. Sponzori sa delia na 2 základné skupiny, a to na generálneho sponzora a vedľajšieho sponzora. Generálny sponzor získava množstvo výhod, no hlavnou z nich je exkluzivita. Ďalším obvyklým členením sponzorov sú mediálny sponzor, reklamný sponzor a dodávateľ. Tí poskytujú svoj mediálny priestor na spropagovanie danej udalosti.

Sponzor akcií môže využívať široké spektrum reklamných možností v rámci športsponzoringu. A to integráciu mena, značky v titule športového podujatia, meno a značka sa dostanú do televízneho vysielania, pozornosť značke na všetkých oficiálnych tlačivách, informačných a reklamných plochách, umiestnenie loga na dresoch atď. Olympijské hry sú v porovnaní s inými športovými podujatiami najdôležitejšou a najsledovanejšou udalosťou pre športových fanúšikov ale aj bežných spotrebiteľov. Televízne prenosy z olympijských hier sú sledované nielen športovcami a ich fanúšikmi, ale i príležitostnými televíznymi divákmi športových prenosov, čiže z pohľadu firiem veľkým počtom spotrebiteľov, či potenciálnych spotrebiteľov. Preto stať sa sponzorom národného olympijského tímu patrí vo všeobecnosti ku cti.
Ak je firma sponzorom olympijských hier, objavuje sa to napísané na jej výrobkoch dlhý čas pred a takisto po samotných olympijských hrách, čo prispieva k tomu, aby zákazník uprednostnil práve tento výrobok a nie výrobok konkurencie. V oblasti športsponzoringu sa pohybuje množstvo firiem, napr. Nike, Škoda Auto Slovensko, Orange, Eurotel, Corgoň, Allianz Slovenská poisťovňa, Nike, S.I.T., Coca-Cola a iné. Prijímatelia reklamného posolstva si potom spájajú jednotlivé značky s určitým druhom športu, s udalosťou, akciou a vytvárajú si vzájomné asociácie, napr. Eurotel, Slovak Telekom a Škoda Auto Slovensko – hokej / Mars, Corgoň – futbal.
 
Kultúrny sponzoring
Pravdepodobne druhý najpoužívanejší nástroj po šport sponzoringu. Menej sa zameriava na širokú verejnosť. Umožňuje exkluzívnejšie vystupovanie sponzora. V niektorých prípadoch je dokonca výhodnejšou alternatívou ako športsponzoring. Uplatňuje sa v rôznych oblastiach kultúry, a to v divadle, výtvarnom umení, hudbe, literatúre, filme. Pre zainteresovanie firmy treba vybrať relevantnú oblasť kultúry, ktorá má spoločné atribúty so sponzorom.
Spoločenské podujatia rôzneho druhu sú často vyhľadávaným miestom pre podporenie a pozdvihnutie svojej značky na trhu. Ako dobrým príkladom sú projekty súťaže krásy MISS, MFF Bratislava, a hudobný festival Pohoda.
 
Sociosponzoring
Sa uplatňuje hlavne vo sfére zdravotníctva, vedy a vzdelávania a ekológii. Pod nekomerčné organizácie, ktoré potrebujú financie na plnenie vlastných úloh patria štátne inštitúcie, cirkevné inštitúcie, výchovné a vedecké inštitúcie, organizácie životného prostredia, politické inštitúcie a nadácie. Spoločnosti ako ČSOB, Coca-Cola, Opavia-LU  sú jasným príkladom toho ako môžu takéto subjekty prispieť pomocou sponzoringu svojmu okoliu.
 
Agentúry, ktoré sa venujú sponzoringu:
Progress Promotion, Šport progress, Monarch, AG Media, a Fajn Production
 
Právne aspekty vysielania sponzoringu
Približuje zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026