Charakteristika zložiek makroprostredia, v ktorom pôsobia reklamné agentúry na Slovensku

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 718 slov
Počet zobrazení: 10 094
Tlačení: 614
Uložení: 736
Charakteristika zložiek makroprostredia, v ktorom pôsobia reklamné agentúry na Slovensku
Milé deti, na Slovenské pomery si túto problematiku budete musieť aplikovať samé, ale verím, že to hravo zvládnete! Ja totiž o slovenskom reklamnom trhu viem holé nič…

Úvod – Komplexné strategické plánovanie
Komplexné strategické plánovanie organizácie je tvorené na úrovni vrcholového riadenia firmy. Dáva odpoveď na tieto základné otázky:
• Aké je poslanie firmy
• Aké sú hlavné strategické ciele firmy
• Aké sú slabé a silné stránky firmy
• Aké možnosti jej ponúka okolie
• Aký bude základný smer správania sa firmy
• Aké budú základné stratégie správania sa portfólia firmy
• Aké budú základné pravidlá a prostriedky na dosiahnutie  vytýčených cieľov
• Aké bude celkové rozloženie zdrojov
• Aké budú základné pravidlá pre manažment

Analýza okolia firmy
Základom pre strategické plánovanie je rozbor základného  okolia firmy - jednak makrookolia firmy, jednak (a to zvlášť)  mikrookolia firmy.

Makrookolie
Makrookolie alebo makroprostredie tvorí širšie okolie  organizácie, teda také spoločenské vplyvy, ktoré pôsobia na  mikroprostredie ako celok - sú to vplyvy ekonomické,  technické a technologické, demografické, ale tiež kultúrne a  politicko-regulatívne a prírodné podmienky.
Makrookolie prináša rad zaujímavých príležitostí pre  organizáciu, ale je na druhej strane plné množstva rizikových  situácií, s ktorými sa daný subjekt nepretržito stretáva a  ktoré musí úspešne riešiť, ak che byť alebo zostať úspešný.

Ekonomické faktory
Sem patria predovšetkým tie, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu  spotrebiteľov a štruktúru ich výdavkov. Organizáciu zaujíma  najmä celková kúpna sila, ktorá je závislá na skutočných  príjmoch spotrebiteľov, úrovni cien, výške úspor a výške  úverov, ktoré môžu byť spotrebiteľom poskytnuté. Hlavné  trendy, ktoré musíme sledovať,, sú zmeny v úrovni príjmov a  zmeny v štruktúre výdavkov. Príjmy sa v posledných rokoch na  Slovensku výrazne diferencujú. Diferencované príjmové  skupiny obyvateľov majú potom rôznu štruktúru výdavkov.

Technické a technologické faktory
Ide o dominujúcu zložku makroprostredia. Organizácia nesmie  stratiť kontakt s pokrokom v tejto oblasti. Niektoré vplyvy  vytvárajú bariéry, brániace slabším firmám v rozvoji änapr.  náročnosť nákladov na výskum a vývoj). Všetky sféry  podnikania boli významne ovplyvnené novými komunikačnými  technológiami. Komunikácia sa nebývalým, spôsobom zrýchlila a  skvalitnila vďaka širokému uplatneniu takých objavov ako  optické prenosové siete, digitalizácia elektrického signálu a  asynchrónne spôsoby prenosu.

Demografické faktory
Demografia skúma základné problémy, týkajúce sa obyvateľstva  ako celku, ale tiež jeho počtu, hustoty osídlenia, veku,  pohlavia, zamestnania a mnohých ďalších štatistických  veličín. Dôležité je uvedomiť si charakter zmien  demografických dát - zmien v úrovni vzdelanosti, zmien  zamestnania, rozsahu a časových hodnôt migrácie a i. ich  vývoj sa sleduje v dlhodobom časovom horizonte.

Kultúrne faktory

Každý človek žije v určitom prostredí, ktoré obsahuje  základné hodnoty spoločnosti a ovplyvňuje jeho postoje a  správanie. Spoločnosť pôsobí na svojho člena aj tým, že  formuje jeho základné nízory a hodnotový systém. Je potrebné  poznať základné názory a hodnoty, ktoré dedia potomkovia po  rodičoch, a ktoré upevňujú spoločenské inštitúcie a  organizácie, v ktorých sa ľudia zhromažďujú, pracujú a žijú.  Existujú však ešte druhotné názory a hodnoty, ktoré už  podliehajú zmenám, pretože si ich vytvára jednotlivec v styku  s ostatnými členmi spoločnosti. Sledovať prebiehajúce zmeny  vzťahov ľudí k sebe samým, k iným ľuďom, k inštitúciám, ku  spoločnosti ako celku nie je ľahká úloha.

Politicko - regulačné faktory

Majú obrovský význam pre oblasť médií, pretože médiá svjím  pôsobením zasahujú do politiky. Na jednej strane sú to  zákony, ktoré vytvára a ukladá štátna moc, na druhej strane  sú to rôzne vplyvné skupiny, ktoré sa snažia vplyv zákonných  noriem paralyzovať a obmedziť alebo nepriaznivé dôsledky  aspoň podstatne znížiť. Patria sem zákony na ochranu  podnikania, zákony na ochranu spotrebiteľa aj na ochranu  záujmov spoločnosti.
 V mediálnej oblasti ide napr. o tieto právne normy: Zákon o  periodickej tlači, Zákon o rozhlasovom a televíznom  vysielaní, zákon o reklame, autorský zákon, zákon o  kolektívnej správe autorských práv, zákon o  telekomunikáciách, zákon o Slovenskom rozhlase, zákon o  Slovenskej televízii, zákon o Rade SR pre rozhlasové a  televízne vysielnie a mnohé ďalšie.

Prírodné prostredie
Zahrnuje prírodné zdroje, ktoré tvoria vstupy dp výrobného  procesu a sú limitované napr. začínajúcim nedostatkom  prírodných zdrojov všeobecne, rastúcou náročnosťou  spoločnosti na energie, zvyšujúcim sa znečisťovaním našej  planéty, ako aj zásahmi štátnej správy do procesu získavania  a využívania prírodných zdrojov. V oblasti elektronických  médií sa napr. éter považuje za prírodný zdroj, ktorý je  národným majetkom. Pre šírenie rozhlasového a TV signálu má  význam geografický profil územia - na hornatom Slovensku  plnom úzkych údolí je šírenie signálu nákladnejšie než napr. v rovinatom Maďarsku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Charakteristika zložiek makroprostredia, v ktorom pôsobia reklamné agentúry na Slovensku

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu