Nový autorský zákon

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 798 slov
Počet zobrazení: 4 311
Tlačení: 360
Uložení: 383
- Autorský zákon = Zákon NR SR č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom; platí od 1. 1. 2004.
 
- nahrádza:
o  Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
o  Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
- Sprehľadňuje celú oblasť autorského práva, zvyšuje právnu istotu všetkých subjektov autorskoprávnych vzťahov a zároveň im dáva väčšiu zmluvnú voľnosť.

- Dualizmus = text nového autorského zákona zreteľne oddeľuje osobnostné práva autora od jeho majetkových práv.  Osobnostných práv ani majetkových práv sa autor nemôže vzdať a sú neprevoditeľné.
o  Osobnostné práva, napríklad právo rozhodnúť o zverejnení svojho diela, trvajú len počas života autora a jeho smrťou zanikajú. Dielo možno po smrti jeho autora použiť vždy len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a s uvedením mena autora, pokiaľ nejde o anonymné dielo.
o  Majetkové práva, ktoré na rozdiel od osobnostných sú predmetom dedičstva, trvajú počas života autora a ešte 70 rokov po jeho smrti. Ich obsahom je právo autora dielo používať a udeľovať iným osobám oprávnenie na výkon tohto práva.

- Autorské zmluvy = starý zákon upravoval niekoľko rôznych zmlúv podľa ich použitia, nový ich nahradzuje dvoma: zmluvou o vytvorení diela a licenčnou zmluvou.
o  Prvou z nich sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo. Objednávateľovi však na jej základe ešte nevzniká právo dielo použiť. Len ak by sa na tom s autorom v zmluve dohodli, prípadne súčasne uzavreli licenčnú zmluvu.
o  Licenciou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Udelením licencie si autor vytvára povinnosť strpieť zásah do svojho práva. Vzniká možnosť udeliť licenciu bezodplatne, napríklad na charitatívne účely. V licenčnej zmluve nemožno opomenúť ani spôsob alebo spôsoby použitia diela, pre ktoré autor udeľuje licenciu. Nový zákon výslovne uvádza, že nemôže byť dojednaný spôsob, ktorý nie je v čase udelenia licencie ešte známy.

- Nakladanie s licenciou = množstvo dispozitívnych ustanovení, ktoré platia, iba ak sa zmluvou nedohodlo inak. Platí napríklad, že bola udelená nevýhradná licencia, ak nebolo zmluvne dohodnuté, že autor udeľuje licenciu výhradnú.

- Zamestnanecké dielo a školské dielo = Osobitný právny režim určuje zákon pre nakladanie so zamestnaneckým dielom a školským dielom, teda s dielami, ktoré boli vytvorené na splnenie pracovnoprávnych a školských či študijných povinností.
o  Kým osobnostné práva sa zamestnancovi – ako autorovi – zachovávajú, jeho majetkové práva vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet zamestnávateľ, ak sa nedohodli inak > zamestnanec dal súhlas svojmu zamestnávateľovi na uvádzanie diela na verejnosť pod svojím menom.
o  Škole zákon priznáva nárok na licenciu na použitie školského diela. Ak by licenčnú zmluvu o použití školského diela jeho autor so školou odmietol uzavrieť, môže sa škola domáhať, aby jej obsah určil súd. Naopak autora v použití alebo v licencovaní školského diela limituje len prípadný rozpor s oprávnenými záujmami školy. Majetkové záujmy školy chráni ustanovenie, ktoré škole umožňuje od študenta - autora diela – požadovať, aby z odmeny za použitie diela alebo z poskytnutej licencie primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela.

- Kolektívna správa práv = najväčší rozdiel je iba formálnej povahy > pre kolektívnu správu už nie je osobitný zákon, zahrnutá je do autorského zákona.
o  Ochranné združenia sú štandardný a najrozšírenejší nástroj na ochranu práv autorov. V praxi je totiž nemožné, aby každý autor stíhal kontrolovať, ako, kde a kto používa jeho dielo, a mať pritom dosť možností na to, aby za to pýtal od používateľov odmenu.
o  Za autorov sa pritom považujú aj zahraniční umelci, ktorých zastupujú partnerské zahraničné ochranné združenia. Tento princíp zároveň predpokladá, že zahraničné autorské ochranky vyberajú peniaze aj za používanie diel slovenských autorov v zahraničí a posielajú ich slovenským ochranným združeniam.
o  Okrem príjmov od používateľov diel, ktorým zákon nehovorí presne, koľko majú za používanie práv autorov platiť, a necháva tak priestor na dohodu, prichádzajú do ochranných zväzov aj platby za takzvané autorské náhrady > 6% z predajnej alebo dovoznej ceny sa platí napríklad za čisté napaľovateľné CD, za napaľovačku či kopírku sú to 3%.
o  Nové sú v zákone platby za pevné disky osobných počítačov. Za touto povinnosťou stojí úvaha, že používaním týchto zariadení vznikajú nové kópie, a teda aj používania diel autorov.

- Organizácie kolektívnej správy
SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) – zastupuje autorov hudobných diel a textárov a všetkých autorov zahraničného hudobného repertoáru
Slovgram – zastupuje výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a vysielateľov
LITA – zastupuje spisovateľov, scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov a prekladateľov
OZIS  (Ochranné združenie interpretov Slovenska) – zastupuje výkonných umelcov
SAPA  (Slovenská asociácia producentov v audiovízii) – zastupuje výrobcov zvukovo-obrazových záznamov
- Slovenský autorský zákon nevylučuje možnosť udeliť licenciu na rovnaký druh práv viacerým ochranným združeniam. Vytvára tak možnosť konkurencie medzi jednotlivými združeniami > príkladom sú Slovgram a SAPA. Obe zastupujú svojich členov pri ochrane práv výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#autorsky zakon #autorske pravo #autorske prava #počítačové právo #Ochrana autorských práv #autorsky zakon 2015 #licencie #autorský zákov


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017