Ekonomická a mimoekonomická propagácia

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 492 slov
Počet zobrazení: 6 270
Tlačení: 528
Uložení: 556
Za základný atribút rozčlenenia druhov propagácie môžeme považovať primárny cieľ, resp. efekt propagácie. Podľa neho propagáciu členíme na ekonomickúmimoekonomickú.

Príbuzné aktivity propagácie (PR, CI, human relations, publicita, inzercia, sponzoring, podpora predaja, merchandising, direct mail...) potvrdzujú tesnú prepojenosť propagácie a reklamy. Vytvorili sa z jednotlivých druhov propagácie a väčšina z nich zasahuje do ekonomickej aj mimoekonomickej oblasti súčasne. Napríklad PR aj keď primárne usiluje o vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi účastníkmi komunikácie, je ideálnym prostriedkom na vytvorenie priestoru pre predaj alebo kúpu, ktorú už skonkretizuje reklama. Sponzoring obidve roviny dokonca ideálne spája. Za finančné prostriedky požaduje šírenie informácii o sebe, ktoré spadá skôr do mimoekonomickej sféry. Ekonomický efekt dopĺňa mimoekonomický a naopak.
 
  Ekonomická propagácia je najstarším druhom propagácie. Vyvinula sa z reklamy a stáva sa s reklamou takmer identickou. Pôsobí súčasne na výrobu, obeh i spotrebu, pričom jej hlavným cieľom je ovplyvniť predaj a nákup výrobkov a služieb, ktoré sú jej predmetom.
 
Členenie ekonomickej propagácie:

- podľa charakteru predmetu - môžeme propagáciu členiť na propagáciu výrobkov a služieb osobnej - konečnej spotreby (výrobky a služby ponúkané prostredníctvom obchodu cieľovým skupinám) a výrobnej spotreby (stroje a zariadenia..)
- podľa subjektu – môžeme propagáciu členiť na výrobnú (činnosť výrobcov na podporu svojich výrobkov, ktorá úzko súvisí s PR) a na obchodnú reklamu, ktorú ešte ďalej rozdeľujeme na reklamu na mieste predaja (vývesné štíty, výklady, interiér predajne) a na reklamu mimo miesta predaja (billboardy, reklamné spoty, inzercia a pod.).

Mimoekonomická propagácia bola v minulosti chápaná skôr ako sprievodný účinok pôsobenia reklamy. Reklama tento mimoekonomický účinok má, ale mimoekonomická propagácia oň usiluje primárne. Využívajú ju nehospodárske inštitúcie a jej cieľom je spoločensko-výchovný zámer, pre ktorý chcú získať čo najväčšiu časť verejnosti (niekedy sa preto zamieňa s PR, čo nie je adekvátne).
 
Členenie mimoekonomickej propagácie:

- štátna propagácia, chápeme pod ňou predovšetkým propagáciu štátu Ministerstvom zahraničných vecí a ďalšími štátnymi rezortami, smerom do zahraničia i do vnútra krajiny.
- spoločensko – výchovná propagácia je označením pre spoločensky užitočné informácie výchovnovzdelávacieho charakteru štátom a jeho inštitúciami. Môžeme ju ďalej rozdeliť podľa konkrétneho predmetu, ktorým je výchovný zámer napríklad na propagáciu zdravotnícku, telesnej výchovy a športu, kultúrnu, ochrany životného prostredia, umeleckej činnosti atď.

Ekonomickú a mimoekonomickú propagáciu ďalej rozdeľujeme:


- podľa subjektu, zadávateľa
  - propagácia výrobná, obchodná, propagácia konkrétnych podnikov, ministerstiev a pod.

- podľa predmetu propagácie
  - propagácia výrobkov, služieb, konkrétnejšie propagácia značková, imidžová, cestovného ruchu atď.

- podľa médií
  - propagácia tlačová, televízna, rozhlasová a pod.

- podľa pôsobenia na zmysly recipienta
  - propagácia zvuková, obrazová, audiovizuálna a pod.

- podľa spôsobu komunikácie
  - priama propagácia, ktorá sa vyčlenila na samostatnú aktivitu – direct mail, resp. direct marketing – telefónny marketing a pod. a nepriama propagácia, napr. prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie, plagátmi a pod.

- podľa charakteru novosti informácie
  - propagácia uvádzacia (uvádzanie nového výrobku, služby a pod. na trh), pripomínacia propagácia (pripomíname známy výrobok).

- podľa druhu kampane
  - reklamná kampaň imidžová, resp. výrobkov.

- podľa lokality pôsobenia propagácie
  - propagačná činnosť smerom do zahraničia a dovnútra štátu, resp. propagácia lokálna, regionálna, celoštátna a pod. Okrem tohto územného rozsahu môže byť kritériom členenia aj rozsah samotnej propagačnej akcie na propagáciu jednorazovú, sériovú, sústavnú, resp- propagačnú kampaň. Okrem toho možno hovoriť ešte o kritériu finančnom, o platenej a neplatenej propagácii, o kritériu podľa princípov propagácie, pravdivá, plánovitá atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017