Zásady tvorby propagácie v tlači

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 387 slov
Počet zobrazení: 5 242
Tlačení: 489
Uložení: 499
ZÁSADY TVORBY A REALIZÁCIE PROPAGAČNÝCH PROSTRIEDKOV V TLAČI
 
Zásada rešpektovanie výsledkov marketingového prieskumu
Netýka sa len reklamnej kampane, ale chápeme ju komplexnejšie. Z hľadiska marketingu sú dôležité najmä tieto skutočnosti:
-  Analýzy trhu: imidž výrobku, konkurencia, distribučné možnosti
-  Vymedzenie cieľa: krátkodobý informatívny cieľ, zvýšenie obratu, imidžu
-  Vymedzenie výška rozpočtu: podľa druhu reklamy (uvádzacia, pripomínacia) množstva výrobkov na trhu, stupňa konkurencie
-  Vymedzenie cieľovej skupiny: prostredníctvom psychologických a demografických prieskumov
 
Zásady platné pre tvorbu propagačných prostriedkov
Vychádzajú z marketingu no predovšetkým sa viažu k propagačnému procesu. Tvorca musí mať dokonalú predstavu o propagovanom predmete, musí mu byť jasný cieľ aktivity a predovšetkým musí mať jasnú predstavu o cieľovej skupine. Vzbudiť pozornosť, vyvolať záujem, resp. potrebu vedúcu k želateľnej aktivite sa mu podarí iba ak v plnej miere rešpektuje základné atribúty propagácie, pod ktorými chápeme: myšlienkovú originalitu, pravdivosť, vedeckosť, užitočnosť , ale aj zásady plánovania a vyhodnocovanie účinnosti propagačných prostriedkov.
 
Zásady jazyka a štýlu propagácie
Slovo je základným stavebným prvkom väčšiny propagačných výpovedí. K hlavným zásadám tvorby propagačného textu patrí prístupnosť a pôsobivosť. Dosahujeme ich predovšetkým vhodným výberom slov, zrozumiteľnosťou, ale aj vecnou správnosťou či zacielením na emocionálnu/racionálnu zložku osobnosti recipienta. Propagačný text by teda nemal obsahovať odborné termíny, ktoré možno nahradiť opisom, ale ani cudzie slová, či neznáme skratky. V žiadnom prípade nesmie obsahovať frázy, zbytočné slová, či abstraktné neidentifikovateľné výrazy. Živosť textu dosiahneme prirodzených, no originálnych myšlienok a spojení. Vo väčšine prípadov nemajú opodstatnenie  ani slangové či nespisovné výrazy – vulgarizmy. Jazyk propagačných textov však musí byť nielen prístupný a zrozumiteľný, ale aj presný, vecný, jednoduchý, jasný, stručný a dynamický. Tomuto napomôže využívanie slovies a krátkych viet. Dôležitý je predovšetkým titulok, ktorý rozhoduje o čítaní ďalšieho textu. Dôraz však kladieme aj na prvé slovo, vetu textu.
 
Zásady vizuálneho stvárnenia propagačných prostriedkov v tlači
Vizuálne stvárnenie tlačového prostriedku je primárnym najmä pri obrazových inzerátoch, inzerátoch plagátového typu, ale aj pri formálnom stvárnení samostatných propagačných textov od grafickej podoby. Z psychologického hľadiska je obraz skôr vnímaný, myšlienkovo spracovaný i zapamätateľný, keď viac pôsobí na emocionálnu zložku osobnosti. Najdôležitejším predpokladom účinného pôsobenia z tohto hľadiska je predovšetkým formát inzerátu/propagačného materiálu.
S rastúcou plochou účinnosť narastá. Fotografia je účinná pri vernom zobrazení predmetu, karikatúra pri využití humoru. Logo a značka tovaru je mimoriadne funkčným doplnením, oživí grafiku materiálu a napomôže zapamätateľnosti prostriedku.
 
Začlenenie propagačné prostriedku do žurnalistického kontextu
Kritéria začlenenia:
-  Priestorové umiestnenie – účinnejšia je pravá horná strana
-  Členenie podľa druhu periodika – možnosť výberu podľa periodicity, teritória pôsobnosti, obsahového zamerania...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037