Tlačové podujatia a propagácia

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 6 123
Tlačení: 493
Uložení: 476
TLAČOVÉ PODUJATIA A ICH VAZBA S PROPAGÁCIOU
Realizácia tlačových podujatí má veľa spoločného s reklamou, či ďalšími marketingovými aktivitami. Spoločný býva väčšinou cieľ. V praxi môže totiž tlačové podujatie organizovať výrobca, ktorý chce týmto spropagovať svoj výrobok či službu.

Tlačové podujatie (konferencia, beseda) možno charakterizovať ako zaužívanú formu podávania informácií novinárom s tým, že ich prostredníctvom sa s informáciami má zoznámiť verejnosť. Skladá s z oficiálneho z oficiálneho vystúpenia predstaviteľov inštitúcie, ktorá dala k zvolaniu akcie podnet a z doplňujúcej diskusie, ktorá poskytne novinárom celistvejšie informácie. Základnou úlohou tlačovej konferencie je informovať prostredníctvom novinárov verejnosť.
 
Príprava tlačového podujatia
· Správne stanovenie predmetu – cieľa
· Starostlivý výber prednášateľov úvodných referátov a moderátora tlačového podujatia
· Výber zástupcov prostriedkov masovej komunikácie
· Príprava tlačených materiálov a ďalších predmetov určených pre účastníkov akcie
· Stanovenie miesta, termínu a dĺžky trvania podujatia
 
Priebeh tlačového podujatia
1.  Prezentácia zúčastnených spojená s odovzdaním tlačených materiálov
2.  Otvorenie podujatia – realizuje buď moderátor, alebo oficiálny predstaviteľ zadávateľského subjektu
3.  Referáty
4.  Diskusia – po prípadnej krátkej prestávke na občerstvenie
5.  Záver – zhrnutie nových skutočností

Počas podujatia majú mať novinári možnosť fotografovať. K oživeniu prispeje videozáznam. Súčasťou býva aj vystavenie predmetu.
Väčšinu organizačných úloh spojených s prípravou tlačového podujatia (návrh na realizáciu, príprava podkladových materiálov, materiálov pre vystúpenie subjektu, vyhodnocovanie publicity) majú v mnohých inštitúciách na starosti tlačový hovorcovia.

Je zrejmé, že tlačové podujatie môže v značnej miere využiť oblasť public relations, resp. press relations, či reklama a  propagácia a ďalšie im príbuzné aktivity, ktorými ovplyvňujeme verejnú mienku. Informácie tu získané však možno ťažko odkázať priamo do inzertnej časti, resp. odmietnuť ako skrytú reklamu. Novinárom môže byť niekedy zložité sa zorientovať, kde presne sa končí verejný záujem a kde sa začína obchodná propagácia. Táto skutočnosť, aj keď by ju podnik nemal nikdy zneužívať, takisto podčiarkuje význam tlačových podujatí vo vzťahu predovšetkým k public relations. Tlačové podujatia na rozdiel od prezentácií nemajú často priamy reklamný charakter, ale pôsobia na vytváranie verejnej mienky. Sú významným nástrojom public relations, propagácie a ďalších príbuzných aktivít. Spolu s prezentáciami a ostatnými tlačovými prostriedkami zostávajú jedným z najúčinnejších nástrojov účelnej marketingovej komunikácie a komunikácie inštitúcie vôbec s cieľovou skupinou, ktorú chce zasiahnuť a ovplyvniť a tak ovplyvniť v zmysle šírených informácií.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037