Výstavy a veľtrhy – význam, poslanie

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 822 slov
Počet zobrazení: 11 110
Tlačení: 857
Uložení: 857
Výstavy a veľtrhy – význam, poslanie, príprava a tvorba výstav, porovnanie s veľtrhmi...

Výstava – vystavovanie, prehliadka (um diel, výr, historických exponátov, javov, udalostí...)s primárne nekomerčnými cieľmi: zoznámiť s nimi verejnosť, informovať, vzdelávať, vychovávať, šíriť kultúru
Trvalé expozície / čiastkové výstavy s obmedzeným trvaním
!Nezamieňať s komerčným vystavovaním – veľtrhom!!! V knihe Marketingová komunikace aj Prachárovej Reklame sú tieto pojmy bežne spájané a zamieňané!
Najznámejšie svetové Expo ( 1. v Londýne 1851)
 
Veľtrh – výstava vzoriek výr /sl, komerčného charakteru, spravidla tematicky ohraničená, s ustálenou periodicitou (na rozdiel od výstavy v tom istom čase na tom istom mieste pravidelne) a často medzinárodnou účasťou. Výrobcovia/ veľkoobchod tu usiluje o obchodné kontakty, resp. predaj prezentovaním vzoriek v špeciálnych stánkoch, za plochu ktorých platia usporiadateľom veľtrhu. Vyvinul sa z výročných trhov v Londýne, Antverpách, Lipsku... Na zníženie nákladov a zvýšenie návštevnosti – často príbuzné veľtrhy súčasne (napr. Salma (potravinársky veľtrh) + Vinex + Pivex v priestoroch BVV)
Napr.: Medznár. Salón automobilov a autopríslušenstva – Autosalón, Medzinár. Veľtrh cest. Ruchu ITF- Slovakiatour,  Intermedia,  Bibliotheka  - predajný medzinárodný knižný veľtrh)

Rozdiely majú byť v 
Zámere
Stvárnení
CS a návštevnosti
Vystavovateľoch a exponátoch
Dĺžke trvania

Bruselský Trade Mart najväčšia stála európska výstava pre profi nákupcov (Trammell Crow Group – us realitná fi, organizátor – zavádza trhoviská aj v Mníchove, Istambule, Šanghaji...výstavy nábytku, módy, darčekov, hračiek, koženého tov. ...)

Význam, poslanie
Osobný, teda podlinkový  kom. nástroj – spojenie predvádzanie, priame kontakty, priamy predaj a PR, pôsobenie na všetky zmysly, (nadlinkový efekt pri využití TV eventu – vysielania z výstaviska),...
Podľa prieskumov menej zaujímavé pre oblasť služieb (ale napr. cestovný ruch ich využíva hojne)
 +  pre vystavovateľov – môžu sa na jednom mieste stretnúť s vlastnými zákazníkmi aj zákazníkmi konkurentov
 +  pre návštevníkov – v krátkom čase môžu vidieť a porovnať veľa konkurenčných výr. ešte pred nákupom
  -  zákazníci sú presýtení informáciami a unavení – len povrchné kontakty
 
Výstavy a Veľtrhy sú miesto stretnutia výroby a obchodu aby prezentovali a predvádzali svoje produkty, vymieňali si skúsenosti, získavali kontakty,... ale aj predávali, nakupovali a pripravovali budúce obchody (veľtrh).
 
Vznikli v období starého Ríma (výmen. Obchod až do 16. stor – mince)
Dodnes – dôležitá súčasť komunikačného mixu (napriek pochybnostiam o ich pokračovaní po vynájdení automobilu 19. stor.)

- svetová výstava EXPO 1851 Londýn (GB, FR,...) symbol – krištáľový palác

mala reprezentovať civilizačný pokrok ľudstva
Paríž – Eifelovka
Brusel – Atómium
Lisabon 1998
Hanower 2000
 
VIE – organizácia pre usporiadanie svetových výstav
UFE – organizácia zaoberajúca sa veľtrhmi
 
Kom. ciele účasti na veľtrhu:
Uvedenie a testovanie nových produktov
Generovanie možností predaja (kontrakty, kontakty, šírenie ponuky)
Predaj produktov
Budovanie vzťahov
Sledovanie konkurencie
Tradícia (každoročná účasť, účasť poskytuje výhodu oproti nezúčastneným konkurentom)
Posilnenie image fi
Internacionalizácia
Demonštrácia produktov
Motivácia zamestnancov (vhodné miesto na nábor)
Budovania povedomia o zn a fi
 
Druhy
Podľa účelu  - politické / kultúrne / Emicko-hospodárske / záujmové
Podľa významu a okruhu pôsobnosti – domáce / miestne / regionálne / putovné
Podľa usporiadateľa – štátne / rezortné / podnikové / podnikateľské subjekty /
  jednotlivci
Podľa periodicity – jednorazové / periodické (bienále, trienále, quadrienále)
 
 
Verejné výstavy – všeobecne zamerané
- špeciálne zamerané
Obchodné výstavy – horizontálne veľtrhy (vystavovatelia z jedného odvetvia pre CS 
  z viacerých odvetví)
- vertikálne veľtrhy ( vystavovatelia z viacerých odvetví pre CS
z jedného odvetvia)
  - spojené s konferenciou (menší dosah, ale vysoká zacielenosť =
   efektivita, 
  obľúbené v USA, oproti nákupným a predajným akciam)
- obchodné trhy (hybrid výstavy a predaja)
 
Iné členenia – súkromné / verejné
- stabilné / mobilné výstavy
- v pavilónoch / na voľnej ploche
 
Podľa návštevníkov a typu výstav:
Vertikálne v, vertikálni návštevníci: Zacielená výstava (pre fi a klientov určitého
  odvetvia)
Vertikálne v, horizontálni návštevníci: fi z určitého odvetvia pre návštevníkov
z rôznych sektorov
Horizontálne v, vertikálni návštevníci: Výstavy pre viacero sektorov (fi z rôznych
odvetví pre návštevníkov z jedného odvetvia)
Horizontálne v aj návštevníci: Diverzifikované výstavy ( rôzne fi pre rôzne publikum)
 
Príprava a tvorba:
Námet výstavy (téma, zámer)
Libreto (obsahuje termín s čas trvania, miesto, CS, architektonické a výtvarné stvárnenie,  sprievodné akcie)
Scenár (propagácia pred, vernisáž, expozícia)
 
Výstavná akcia sa skladá z propagácie, vernisáže, konania a sprievodných akcií
Propagácia: PR, médiá – partneri aj platená inz, tlačové konferencie,  (zameranie na vystavovateľov aj návštevníkov)
Sprievodné akcie: odborné (prednášky, semináre, okrúhle stoly, video konferencie...)
  Kultúrno – spoločenské (recepcia, vystúpenie, koncert, súťaž...)
  Športové (súťaže, zápasy, vystúpenia...)
Plánovanie účasti na výstave / veľtrhu:
Analýza projektu výstavy (profil návštevníkov, tradícia, účasť (počet hlavných zn.),
povesť, N a publicita, sprievodné akcie...)
- kom. stratégia
- výber média
Súpis
- možnosti a aktíva
- zodpovednosť za realizáciu (garant našej účasti)
Príprava
  - prevod našej kom. stratégie do stratégie výstavy (definovať ciele účasti)
- rozpočet, časový plán a info pre tvorbu koncepcie
Tvorba koncepcie
- výstavný stánok (návrh), organizácia ...
- návštevy, návštevníci, podpora, registrácia, pozvánky...(propagačná fáza – dôležitá! R, direct mail - pozvánky, voľné vstupenky,...)
Realizácia
- rezervácia, obchody, poistenie
- doprava, vybavenie a postavenie stánku
- stravovanie, ubytovanie
- podpora
- info o našich produktoch, predvádzanie
- tlač
- následný prieskum
Hodnotenie (porovnanie výsledkov s cieľmi)
- analýza N a výnosov (hrubý dosah = všetci návštevníci, čistý dosah = návštevníci nášho stánku)
- silné a slabé stránky
- splnenie kom. cieľov
(pri hodnotení napr. predaj existujúcim a novým zákazníkom, MTG info, info o konkurencii, ukazovatele ako N na plochu, N na návštevníka, Koeficient účinnosti predaja, ...)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu