Etické princípy tvorby propagačných celkov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 098 slov
Počet zobrazení: 5 075
Tlačení: 517
Uložení: 475
Základne etické princípy tvorby propagačných celkov

I. časti – „Úvodné ustanovenia“ – sú vymedzené základné požiadavky na reklamu. Sú tu zadefinované tieto pojmy:
 
pojem reklamy, subjekty reklamy ako komunikačného procesu, základné požiadavky na reklamu, uplatňovanie Kódexu
 
1. Pojem reklamy
Podľa Kódexu sa reklamou rozumie komunikačný proces, ktorého účelom je prostredníctvom komunikačných médií poskytnúť spotrebiteľovi informácie o tovare a službách, nehnuteľnostiach, obchodnom mene, ochrannej známke a iných právach a záväzkoch (ďalej len „Produkt“). Za komunikačné médiá sa pokladá televízia, rozhlas, nosiče audiovizuálnych diel, periodická tlač a neperiodické publikácie, billboardy, dopravné prostriedky, plagáty a letáky, ako aj ďalšie komunikačné prostriedky umožňujúce prenos informácií. 
 
Kódex za reklamu nepokladá články v periodickej tlači, ktoré vznikli a boli uverejnené bez priameho zadania zadávateľa (objednávateľa), alebo ním poverenej osoby (redakčné materiály).
 
Za reklamu sa pokladajú len nadlinkové reklamné prvky politickej reklamy. Ostatné reklamné prvky sa za reklamu nepovažujú. Rovnako Kódex za reklamu nepovažuje politickú reklamu, ktorá je šírená počas volebnej kampane alebo ktorá súvisí s referendom.
 
Reklama regulovaná Kódexom je predovšetkým reklama komerčná, pod ktorou sa rozumejú informácie o produktoch alebo aj informácie o subjektoch pôsobiacich na trhu.
 
Pojem reklama sa pre potreby Kódexu vzťahuje aj na reklamu vykonávanú nekomerčnými subjektami (charitatívne a neziskové organizácie) alebo tými, ktorí konajú na základe ich poverenia.
 
2. Subjekty reklamy ako komunikačného procesu
Subjektami reklamného komunikačného procesu, ktoré  zodpovedajú za dodržiavanie Kódexu sú najmä zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, prevádzkovatelia komunikačných médií.
 
Pod pojmom spotrebiteľ sa podľa Kódexu rozumie akýkoľvek subjekt, ktorý môže byť reklamou ovplyvnený, či už ide o konečného spotrebiteľa, distributéra, alebo inú osobu.
 
3. Základné požiadavky na reklamu
Reklama nesmie navádzať na  porušovanie právnych predpisov alebo inak vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí. Reklama musí byť slušná a čestná. Musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej, alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom.
 
4. Uplatňovanie Kódexu
Kódex uplatňuje  Rada a Arbitrážna komisia Rady. Výlučné právo  interpretovať Kódex má Komisia, ktorej členmi sú fyzické osoby z radov členov Rady, zadávateľov reklamy, reklamných agentúr, médií, ďalej právni odborníci a zástupcovia spotrebiteľskej verejnosti.
 
Sťažnosti a podnety na prešetrenie konkrétnej reklamy môžu podávať akékoľvek právnické a fyzické osoby (s výnimkou členov Komisie).  Právnické i fyzické osoby môžu podávať aj žiadosti o posúdenie súladu reklamy alebo návrhu reklamy s Kódexom. Za návrh reklamy sa pre tieto účely považuje reklama pred jej uvedením do komunikačného procesu.
 
Sťažnosti, podnety a žiadosti sa podávajú písomne Rade na adresu jej sídla. Za sťažnosť podanú Rade sa považuje aj sťažnosť, postúpená Rade inými štátnymi orgánmi a inštitúciami. Posúdenie sťažností sa realizuje bez poplatkov. Žiadosti o Atest sú spoplatňované, výšku poplatku určí  Valné zhromaždenie Rady.
 
O sťažnostiach a podnetoch rozhoduje Komisia hlasovaním, pričom o výsledku vydá arbitrážny nález. Na základe žiadosti o posúdenie súladu reklamy s Kódexom alebo návrhu reklamy vydáva Komisia Atest. Pri rozhodovaní o Ateste a jeho vydávaní sa primerane použije postup platný pre vydávanie arbitrážneho nálezu.

Komisia sťažnosť posúdi a podľa okolnosti prípadu:
oznámi sťažovateľovi, že obsah sťažnosti sa netýka vecí upravených Kódexom a na vyriešenie takej sťažnosti sú príslušné iné orgány. V zrejmých prípadoch môže toto oznámenie zaslať aj sekretariát Rady, bez predchádzajúceho prerokovania Komisiou. vydá arbitrážny nález, v ktorom konštatuje, že posudzovaná reklama je alebo nie je v rozpore s Kódexom. 
 
Posúdiť reklamu a vydať nález podľa predchádzajúcich ustanovení môže Komisia aj z podnetu výkonného riaditeľa Rady na základe monitoringu vykonávaného v súlade so stanovami Rady. Postupuje pritom obdobne, ako pri rozhodovaní o sťažnosti.
 
II. Časť - Všeobecné zásady reklamnej praxe uvádza tieto požiadavky na reklamu:
slušnosť, čestnosť, spoločenská zodpovednosť, pravdivosť
 
1. Slušnosť reklamy
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy spotrebiteľov. Porušenie Kódexu  sa posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité médiá.
 
Reklama nesmie obsahovať predovšetkým prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.
 
2. Čestnosť reklamy
Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.
 
3. Spoločenská zodpovednosť reklamy
Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.
 
Reklama nesmie zneužívať predsudky a povery.
 
Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by nabádalo na nezákonné alebo kriminálne činy, alebo čo by ich podporovalo, a ani nesmie budiť dojem, že s týmito činmi súhlasí. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov.
 
Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.
 
4. Pravdivosť reklamy
Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku a ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu. Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.
 
Reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, že označený produkt pochádza z určitého štátu, určitej oblasti či miesta alebo od určitého výrobcu alebo, že vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť.
 
Za klamlivé označenie sa pre účely tohto Kódexu chápe aj označenie produktu, ku ktorému je pripojený dodatok slúžiaci na odlíšenie od značkového produktu, na ktorý sa  komunikovaný produkt podobá, a toto označenie je napriek tomu spôsobilé vyvolať o pôvode alebo povahe produktu mylnú domnienku.
 
Reklama sa nepovažuje za klamlivú v prípade označenia produktu, ktoré je všeobecne zaužívané ako údaj slúžiaci na označenie druhu alebo akosti produktu, pokiaľ k nej nebude pripojený dodatok, ktorý môže vyvolať o pôvode alebo povahe produktu u spotrebiteľa mylnú domnienku..
 
Reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľov, najmä vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, keď ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcim sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení.   Zvyšné dve časti kódexu (25. Osobitné požiadavky na reklamu (3.časť kódexu) a 26. Špecifické pravidlá reklamnej praxe (4.časť kódexu)) sú súčasťou iných otázok a je možné, že v nich nájdete niečo, čo sa Vám hodí k tejto téme viac.....Nechávam na zváženie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030