Špecifické pravidlá reklamnej praxe

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 04.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 828 slov
Počet zobrazení: 4 643
Tlačení: 516
Uložení: 501
Špecifické pravidlá reklamnej praxe (4.časť kódexu)
 
1. Reklama na alkohol
2. Deti a mládež
3.   Tabaková reklama
4. Reklama na lieky
5. Reklama na zásielkový predaj
6. Používanie štátnych symbolov
7. Hry a lotérie

1. REKLAMA NA ALKOHOL
   Reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v médiách určených pre maloletých, na billboardoch v tesnej blízkosti škôl, detských ihrísk a v podobných zariadeniach, ktoré sú určené predovšetkým maloletým.
Za reklamy odporujúce Kódexu reklamnej praxe sa budú považovať také reklamy propagujúce alkoholické výrobky, na ktoré sa bude vzťahovať niektorá z ďalej uvedených charakteristík:
 
1.1. Vlastnosti alkoholu
1.1.1 Reklamy oznamujúce nevhodným spôsobom, že konkrétny produkt má mimoriadny
účinok, alebo že rýchlo pôsobí.
 
1.1.2. Reklamy zdôrazňujúce obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.
 
1.1.3. Reklamy, ktoré obsahujú výrazy zľahčujúce účinok alkoholu ako nápoja tým, že na jeho popis použijú hovorový výraz, ktorý buď zníži, alebo preháňa skutočný obsah alkoholu v nápoji.
 
1.2. Konzumenti alkoholu
 1.2.1. Reklamy tvrdiace, že alkohol konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s používaním alkoholu spravidla nesúhlasí, alebo reklamy, ktoré obsahujú náznaky spotreby alkoholu osobami, ktoré sú považované za maloleté alebo je pre nich spotreba alkoholu považovaná za nevhodnú.
 
1.2.2. Reklama na alkoholické nápoje nesmie byť zameraná najmä na  spotrebiteľov mladších ako 18 rokov.
 
1. 3. Postoje voči spotrebe alkoholu
 1.3.1. Reklamy naznačujúce nezodpovedný postoj k spotrebe alkoholu, najmä čo sa týka spotrebovaného množstva alkoholu.
 
1.4. Miesto spotreby alkoholu
1.4.1. Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu v blízkosti cintorínov a posvätných miest.
 
1.4.2. Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu na ktoromkoľvek mieste, kde je to všeobecne zakázané.
 
1.4.3. Reklama zobrazujúca spotrebu alkoholu v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí.
 
1.5. Okolnosti spotreby alkoholu
 1.5.1. Reklamy, ktoré zobrazujú spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.
 
1.6. Okolnosti súvisiace s deťmi
1.6.1. Reklamy na alkohol využívajúce maloletých alebo fiktívne osoby či figúrky podobajúce sa či konaním pripomínajúce maloletých.
 
1.6.2. Reklamy zamerané najmä na spotrebiteľov pod 18 rokov.
 
1.7. Účinky použitia alkoholu
1.7.1. Reklamy naznačujúce nadmerné použitie alkoholu alebo následky tohto nadmerného použitia, reklamy súhlasiace s nadmernou spotrebou alkoholu.
 
1.7.2. Reklamy naznačujúce zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku.
 
1.7.3. Reklamy podporujúce agresivitu alebo fyzické násilie.
 
1.7.4. Reklamy tvrdiace, že alkohol má liečivé účinky,  alebo reklamy, ktoré takéto účinky naznačujú.
 
2. DETI A MLÁDEŽ
 
2.1. Všeobecné zásady
2.1.1. Spôsob, akým deti reagujú a prijímajú reklamu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú. Komisia berie pri posudzovaní reklám tieto všeobecné podmieňujúce faktory do úvahy. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať aj reklame, v ktorej sa deti a mládež objavujú ako herci alebo modely.
Reklama nesmie zneužívať prirodzenú dôverčivosť detí a  nedostatok ich životných skúseností.
 
2.1.2. Lieky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, žieraviny a zdravie ohrozujúce prostriedky nesmú byť v reklamách zobrazené v dosahu detí bez rodičovského dohľadu a nesmú v nich byť prezentované deti, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s takýmito produktmi.
 
2.1.3.  Reklama nesmie povzbudzovať deti, aby chodili na neznáme miesta alebo hovorili s neznámymi ľuďmi.
 
2.1.4. Reklama na komerčný produkt alebo službu nesmie obsahovať akúkoľvek výzvu deťom alebo  akýmkoľvek spôsobom naznačovať, že ak  si deti samy nekúpia určitý produkt alebo službu alebo ak nenájdu inú osobu na to, aby si takýto produkt alebo službu kúpila, nesplnia tým nejakú povinnosť voči určitým osobám alebo organizáciám. Nezáleží pritom na tom, či táto osoba alebo organizácia je pôvodcom takejto výzvy alebo nie.
 
2.1.5.  Reklama nesmie povzbudzovať deti k tomu, aby si mysleli, že ak nebudú vlastniť inzerovaný produkt, stanú sa akýmkoľvek spôsobom menejcenné vo vzťahu k iným deťom.
 
2.1.6.  Reklama nesmie priamo alebo  nepriamo neprimerane agresívnym spôsobom nabádať deti, aby naliehali na iné osoby v snahe získať konkrétny produkt či službu.
 
2.1.7. Ak reklama obsahuje  odkaz na detskú súťaž, potom pravidlá takejto súťaže musia byť primerane vhodným spôsobom publikované.
 
2.1.8. Pre deti musia byť jednoznačne rozlíšiteľné skutočné rozmery, charakteristika a vzhľad akéhokoľvek propagovaného produktu a musia vedieť ľahko rozlíšiť medzi reálnymi scénami a fantáziou.
 
2.1.9. Reklama nesmie v deťoch vzbudzovať pocit, že ich rodičia alebo iní členovia rodiny si voči nim nesplnili nejakú povinnosť.
 
2.1.10.  Vystupovanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom.
 
2.1.11.  Reklama nesmie pôsobiť na deti  pôsobiť využitím neprimeraného násilia.
 
2.2. Bezpečnosť
2.2.1. Všetky situácie,  v ktorých vystupujú v reklame deti, musia byť dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti.
 
2.2.2. Deti nesmú byť v scénach na ulici zobrazené bez dozoru, ak  nie je úplne zrejmé, že sú dostatočne vyspelé na to, aby zodpovedali za svoju bezpečnosť.
 
2.2.3. Deti sa nesmú v reklame objavovať pri hre na ulici, pokiaľ nebude zrejmé , že ide o oblasť jednoznačne vymedzenú detským hrám alebo inú bezpečnú oblasť.
 
2.2.4. V reklamách, v ktorých vystupujú deti ako účastníci cestnej premávky, musí byť zrejmé, že  deti sa správajú v súlade s bezpečnostnými pravidlami a zásadami cestnej premávky.
 
2.2.5. Deti môžu byť v reklame náznakovo zobrazené v hazardných a nebezpečných situáciách len v prípade, že ide o reklamu, ktorej zámerom je propagácia bezpečnosti zásad bezpečnosti.
 
3. TABAKOVÁ REKLAMA
 
 3.1. Pod tabakovým výrobkom sa pre účely tohto Kódexu rozumejú cigarety, „cigarilos“, cigary, cigaretový tabak, ľuľkový tabak, šňupací a žuvací tabak, „snuff“.
 
3.2.  Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloleté osoby,  nabádať ich k fajčeniu a znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať.
 
3.3.  Reklama tabakových výrobkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť.
 
3.4. V reklame na tabakové výrobky nesmú vystupovať neplnoleté osoby.
 
3.5. Názvy a značky tabakových výrobkov nesmú byť používané na tovaroch, určených  najmä deťom.
 
3.6. Oblečenie s názvami cigariet alebo s ich logami musí byť len vo veľkostiach určených pre dospelých spotrebiteľov.
 
3.7. Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že použitie tabakových výrobkov podporuje a rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy.
 
3.8. Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov je prirodzený a nevyhnutný prostriedok na relaxáciu alebo koncentráciu.
 
3.9. Priama propagácia tabakových výrobkov môže  byť zameraná iba na  plnoletých spotrebiteľov. V reklamných tabakových súťažiach môžu súťažiť len  plnoletí spotrebitelia.
 
3.10. Reklama tabakových výrobkov musí obsahovať označenie stanovené príslušnými zákonmi.
 
4. REKLAMA NA LIEKY
 
 4.1. V reklame  liekov sa  môžu objavovať len  lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na území Slovenskej republiky registrované alebo legálnym postupom schválené.
 
4.2. Reklama liekov sa môže zameraná len na liečivé prípravky, lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú prístupné voľnému predaju.
 
4.3. Nie je prípustná reklama liekov, obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky.
 
4.4. Reklama liekov a zdravotníckych pomôcok nesmie obsahovať údaje vedúce k mylnému hodnoteniu vlastného zdravotného stavu.
 
4.5. Reklama liekov nesmie obsahovať údaje o neškodnosti lieku, ak  jediným dôvodom takejto neškodnosti je jeho prírodný pôvod.
 
4.6. Reklama liekov musí obsahovať názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky. Odporúča sa, aby reklama obsahovala výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch liečivého prípravku alebo prostriedku s lekárom alebo lekárnikom.
 
 4.7. V reklame nesmú vystupovať konkrétne osoby, ktoré vzhľadom na svoje funkcie či pracovné zameranie môžu ovplyvniť spotrebu liekov a zdravotníckych pomôcok.

5. REKLAMA NA ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
 
5.1. Pre účely tejto časti Kódexu termín reklama na zásielkový predaj bude zahŕňať  reklamu, okrem nižšie uvedených, v ktorej je priamo či nepriamo uvedená ponuka na odoslanie alebo doručenie tovaru kupujúcemu po prijatí písomnej objednávky, sprevádzaná čiastočnou alebo úplnou platbou s tým, že spotrebiteľ nemusí navštíviť žiadnu maloobchodnú predajňu a tovar pred nákupom skontrolovať. Pravidlá v nasledujúcich odsekoch platia pre všetky reklamy na zásielkový predaj,  vrátane tých, ktoré sa bežne zaoberajú maloobchodným predajom.
 
5.2. Reklamy na zásielkové služby musia vyhovovať všetkým zásadám uvedeným v Kódexe a tiež požiadavkám uvedených nižšie v bodoch 5.3. - 5.5.
 
5.3. Povinnosti inzerentov v reklame na zásielkové služby.
5.3.1. V základnom inzeráte musí byť uvedené meno alebo názov inzerenta spolu so skutočnou adresou sídla, nielen kontaktné adresy (napr. P.O.BOX), na ktorých môže byť inzerent kontaktovaný. V prípade, že inzerát zahrňuje kupón, musí byť uvedené meno alebo názov a úplná adresa inzerenta s uvedením ulice aj na kupóne. Prechodné adresy sa nesmú používať.
 
5.3.2. Meno alebo názov inzerenta musí byť v inzerovanej adrese zobrazené výrazne.
 
5.3.3.  Inzerent zabezpečí dostatočné opatrenia na to, aby na danej adrese boli prípadné otázky zodpovedané kompetentnou osobou.
 
5.3.4. Okrem prípadu opísaného v bode 5.3.4.1 musia byť k dispozícii vzorky inzerovaného tovaru tak, aby si ich ktokoľvek mohol prezrieť.
 
5.3.4.1. Ak ide o tovar na mieru alebo na zákazku, alebo ak inzerent povie, že výrobu nezačne do času, kým sa o ponúkané predmety neprejaví dostatočný verejný záujem (v tomto prípade táto skutočnosť musí byť v danom inzeráte jasne vyjadrená), musia byť namiesto vzoriek predmetov, ktoré majú byť dodané, poskytnuté modely alebo príklady podobnej práce.
 
5.3.5. Inzerent musí byť pripravený splniť všetky objednávky, podané na základe reklamy na zásielkovú službu, a to buď okamžite po obdržaní alebo počas obdobia, ktoré je uvedené v reklame.
 
5.3.6. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je možné objednávku okamžite splniť a inzerát neuvádza žiaden termín dodávky, musí byť poštou zákazníkovi zaslané potvrdenie objednávky s uvedením referencie pre korešpondenciu.
 
5.4. Zhoda tovaru s popisom, vzorkou a s príslušnými normami.
 5.4.1. Všetok tovar poslaný ako reakcia na objednávky, ktoré inzerent obdrží na základe reklamy na zásielkový predaj, musí vyhovovať jeho popisu v príslušnom inzeráte i všetkým vzorkám, ktoré boli vydavateľovi poskytnuté na inzerát.
 
5.5. Tovar neprijateľný v reklame na zásielkovú službu.
5.5.1. Kúzla pre šťastie, maskoty alebo iný tovar, snažiaci sa zneužívať poverčivosť.
 
5.5.2. Tovar, ktorého predaj na území SR nie je povolený alebo je zakázaný.
 
6. POUŽÍVANIE ŠTÁTNYCH SYMBOLOV
 6.1. Štátne symboly môžu byť použité v reklame len v súlade s platnými právnymi predpismi, a to spôsobom, ktorý neznižuje alebo nezneužíva ich vážnosť a dôstojnosť.

7. HRY A LOTÉRIE
 
7.1. Reklama na hry, reklamné súťaže a lotérie (ďalej len „súťaž“) nemôže sľubovať, že účasť v nich zaručene prinesie spotrebiteľom šťastie ak nie je odmenený každý účastník súťaže. V reklame sa taktiež nesmie uvádzať, že neúčasť v súťaži prinesie nešťastie.
 
7.2. Každá súťaž musí mať pred jej začatím stanovené pravidlá, ktoré musia byť primerane uverejnené a na požiadanie sprístupnené každému účastníkovi súťaže.
 
7.3. Nezávislosť náhodného výberu výhercov musí byť dostatočne zabezpečená.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012