Začlenenie propagačného celku do žurnalistického kontextu

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 04.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 2 958
Tlačení: 465
Uložení: 405
Začlenenie propagačného celku do žurnalistického kontextu
Na začlenenie propagačného prostriedku do žurnalistického celku v kontexte s perio­dikom a jeho cieľovou skupinou sa možno pozerať z viacerých zorných uhlov.
-  hľadisko priestorového umiestnenia na strane periodika (vľavo, vpravo, hore, dole) resp. úvaha, na ktorej strane čísla umiestniť materiál
o  účinnejšia je pravá horná časť strany
o  umiestnenie treba vnímať z hľadiska ostatných materiálov
o  inzerát inak vynikne, ak
•  je na stránke sám
•  má jediný farbu
•  je medzi redakčnými materiálmi novín a pod.
-  členenie podľa druhu periodika (Tušer):
o  denníky (lokálne, regionálne, centrálne)
o  časopisy (univerzálne, špecializo­vané časopisy sociálnych a záujmových skupín)
o  periodiká profesionálnych skupín
o  inzertné periodiká
o  erotické periodiká

-  základné atribúty periodík, ktorým sa má propa­gačný prostriedok prispôsobiť:
o  periodicita
o  teritoriálna pôsobnosť
o  obsahové zameranie

-  čím väčší súlad bude medzi charakterom propagačného prostriedku a charakterom periodika, tým bude účin­nosť pôsobenia vyššia.

-  ďalšie zásady špecifické pre noviny a časopisy:
o  všeobecne by v novinách bolo výhodné propagovať pred­met propagácie určený širokej cieľovej skupine
o  v denníkoch je vhodné propago­vať napr. tovar okamžitej spotreby, resp. mimoriadne aktuálnu udalosť, ktorej zverejnenie v týždenníku by jej účinnosť značne znížilo
o  propagačná výpoveď v novinách, predovšetkým v denníkoch, by mala byť vecná, stručná, jasná a mala by mať univerzálny charakter, čomu má pomôcť i príslušná grafická úpra­va periodika, resp. kompozícia vhodného prostriedku.
o v časopisoch, vzhľadom na väčší počet strán, príťažlivejšiu grafickú úpravu, skôr oddychový charakter i pôsobenie na vymedzeného recipienta môže byť propagačná výpoveď nákladnejšia (farba, rozsah, kvalita tlače), štylisticky náročnejšia i emocionálnejšia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#autorský kontext #periodika #noviny a časopisy

Diskusia: Začlenenie propagačného celku do žurnalistického kontextu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012