Neverbálna komunikácia a jej význam

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 450 slov
Počet zobrazení: 26 525
Tlačení: 1 106
Uložení: 1 086
Anotácia: Výraz osobného prejavu sa predovšetkým skladá z verbálnej a neverbálnej zložky. Slovná zložka je akoby viac spojená s oznamovaným obsahom, kým neverbálna stránka je skôr spojená s emotívnymi prvkami a vnútorným stavom komunikujúceho človeka. Jedno bez druhého nemôže existovať.

Reč tela: Mimika – výraz tváre, Pohľady – reč očí, Gestikulácia – gestá, Kinezika – pohyby, Haptika – dotyky, Proxemika – vzdialenosť, Posturika – polohy tela, nôh a rúk, Úprava zovňajška, Celkový vzhľad a Prostredie.

Mimické prejavy: Výraz tváre veľmi úzko súvisí s ľudskými prežitkami. Mimické prejavy môžu vyjadrovať škálu pocitov úzkosti až po radosť.(šťastie - nešťastie, strach – obava, radosť – smútok, kľud – rozčúlenie, spokojnosť – nespokojnosť, záujem – nezáujem, prekvapenie)

Gestické prejavy: Gestá predstavujú jednu z najstarších foriem ľudskej komunikácie, staršiu ako reč. Sú jednou s najčastejších a najprežívanejších podôb neverbálnej komunikácie. Termín gesto je odvodené z latinčiny, kde gero znamená prejavovať city, myšlienky, či vlastnosti.

Zrakový kontakt: Komunikačný akt medzi hovoriacimi ľuďmi je doprevádzaný aj zrakovým kontaktom. Centrálnu úlohu hrajú oči ( viečka, obočie a koreň nosa ). Oči sú najdôležitejšou oblasťou tváre. Reč oči sprevádza reč slov. Doba trvania pohľadu vyjadruje mieru záujmu o hovoriaceho.

Haptická komunikácia: Ide o komunikáciu telesným dotykom ľudí. Pri dotýkaní dochádza k dráždeniu a stimulácii kožných zmyslov a to tlakom, teplom, rýchlosťou a dĺžkou dotyku, vibráciou. V najčastejšej podobe to je podanie ruky, haptické signály sú veľmi silné, majú veľkú informačnú hodnotu a dosť napovedajú o vnútornom stave človeka. Práve preto by mala mať haptika svoje pravidlá, ktoré vychádzajú zo spoločenských zvyklostí.

Proxemika: Z latinského proxima – blízko. Patri medzi najjednoduchšie spôsoby neverbálnej komunikácie. V podstate ide o uplatnenie vplyvu vzdialenosti medzi komunikujúcimi osobami. Proxemika tiež súvisí z myslenou zónou tzv. sociálnou dotknuteľnosťou to je vzdialenosť okolo každého človeka, ktorá by nemala byť druhým človekom narušená.

1. Intímna vzdialenosť (blízka: telesný kontakt: okolo 20-60cm)
2. Osobná vzdialenosť (blízka: 60-90cm, ďaleká: 1m-1,5m)
3. Spoločenská vzdialenosť (blízka: 1,5m-2m, ďaleká 2-4m)
4. Verejná vzdialenosť (blízka: 4-8m, ďaleká od 8m – po horizont)

Posturika: Ide o súbor fyzických postojov, ktoré majú komunikačný účinok na okolie človeka. Ide o oznámenie pomocou polôh jednotlivých časti nášho tela (rukami, nohami, pohybom hlavy), ich vzájomná konfigurácia signalizuje tzv. otvorený alebo naopak uzavretý fyzický postoj. Posturologické zretele prezrádzajú na človeku rôzne stavy a majú vypovedajúcu hodnotu o jeho postojoch, názoroch a o vnútornom stave človeka.

Význam pozícií a pohybov tela (Gurnther Rebel)


HLAVA, KRK


Pohyb dopredu – koncentrácia pozornosti, náklonnosť alebo agresia

Pohyb dozadu – vyčkávanie, skepsa

Obrat – v smere partnera – pozornosť, pozornejšie započúvanie sa

Obrat – na bok od partnera – nepozornosť

Nachýlenie dopredu:

Rýchle – strach, zlosť, neistota

Pomalé – pokora, smútok, hľadanie

Nachýlenie na bok:

Rýchle – skeptické zainteresovanie

Pomalé – nedôvera, nadutosť

OČI, VIEČKA, OBOČIE

Oči
Smer pozerania:

Rovno – pripravenosť alebo záujem

Dole – koncentrácia, vnútorné „vypnutie sa“ alebo neistota

Hore – hľadanie východiska, ponorenie sa do spomienok

Do prázdna – bytie myšlienkami na inom mieste

Putovanie očami: zhora dole – namyslenosť, zdola hore – strach

Zrakový kontakt: dlhý – záujem alebo vnucovanie sa, krátky – nesmelosť alebo neistota, premenlivý – chuť byť niekde inde, absencia kontaktu – koncentrácia, strach alebo nadutosť.

Viečka:
Široko otvorené – strach, podliehanie psychickému vplyvu, normálne otvorené – pripravenosť, spustené viečka – pozornosť, nuda alebo skromnosť, časté pohybovanie viečkami – nervozita.

Obočie:
Zdvihnuté – namyslenosť, nedôvera alebo prekvapenie, stiahnuté – hnev

ÚSTA, PERY, JAZYK

Ústa:
Ľahko otvorené počas mlčania – údiv alebo chuť ozvať sa
Ľahko otvorené počas hovorenia – neistota alebo skromnosť
Široko otvorené počas hovorenia – silné sebavedomie o svojich schopnostiach (alebo poškodenie CNS..)

Kútiky úst:
Obidva v polohe bez napätia – som pripravený
Obidva vytiahnuté dohora – radosť
Obidva spustené dole – depresia
Jedna strana spustená dole – ľahkováženie alebo cynizmus

Pery:

Zavreté, bez napätia – zostávam v pohotovosti
Zatisnuté – uzavretosť, agresia alebo koncentrácia
Hryzenie pier – nervozita, zamyslenie, váhanie

Podnesená horná pera – branie na ľahkú váhu
Podnesená dolná pera – pochybnosť
Horná pera nasunutá na dolnú alebo dolná na hornú – rozčarovanie
Zahryznutie do dolnej alebo hornej pery – nesmelosť, strach
Konček jazyka na hornej pere – koncentrácia

Iné pohyby jazyka – sú spojené s hovorením, pískaním, mľaskaním, spievaním, jedením a tiež sú pripájané k erotickým signálom alebo k urážlivým gestám.

PLECIA


Pohyby:
Pohyby vystretých rúk – pribrzdenie napätia
Zaokrúhlený pohyb rúk – sebaistota, nedbalosť alebo neistota
Široké gestá rúk – sebaistota alebo veľkodušnosť
Úzke gestá rúk – neistota, skromnosť, chtivosť

Prekrížené ruky:
Spredu – opanovanie, uzavretosť
Za chrbtom – strach neistota
Pohyb rúk ďaleko od tela – otvorenosť, obrana, útok alebo náklonnosť
Pohyby rúk v smere tela – zámer chrániť sa, neistota alebo namyslenosť

Miešané formy:
Jedna ruke je nasmerovaná k telu, druhá od tela – signál „Chcem aby si sa ma dotkol/kla.“

DLANE A PRSTY


Otvorená dlaň:

Obrátenie k telu – gesto uistenia, namyslenosť alebo ochrana
Obrátená od tela – otvorenosť, obrana alebo hľadanie kontaktu

Zatvorená dlaň (päsť):

Obrátená k telu – prehnané uistenia, obžalovanie samého seba

Obrátená od tela – hnev, zosilnený útok, obrana, sťažnosť

Obe dlane priliehajú k sebe:

Trenie dlaní o seba – namyslenosť

Plocho zložené – koncentrácia alebo prosba

Prepletené – sebaistota alebo pokoj

Zložené v tvare pištole – varovanie, obrana

Zložené ako strieška – námietka alebo pochybnosť

Prsty spletené so sebou – najvyššia koncentrácia

Pozícia dlaní na tele:

Opretie pästí na bokoch – zlosť alebo gesto imponovanie

Opretie vystretej dlane na boku – silné povedomie

Prekrížené spredu – podliehanie alebo pokorný a modlitebný postoj

Prekrížené zozadu – nesmelosť alebo arogancia

Prekrížené vyššie od línie pása – spokojnosť

Prekrížené pod líniou pása – nemilý pocit

Gestá a umiestenie dlaní:

Ak človek manipuluje s oblečením v oblasti hornej časti tela (dlane, palce založené za traky) – sila, neistota

Ak sú ruky založené z vnútornej strany odevu v hornej časti tela (dlane vo vreckách saka, za košeľou) – namyslenosť

Manipulácia s odevom na dolnej časti tela (dlane sa kŕčovito držia materiálu) – neistota

Zvnútra odevu na dolnej časti tela (dlane vo vreckách nohavíc alebo sukne) – veľká neistota , arogancia alebo nedbalosť

Dlane umiestnené v okolí výstrihu odevu v hornej oblasti tela – uvoľnenie, dobrá nálada

Dlane umiestnené v okolí rázporku na dolnej časti tela – silné uvoľnenie, zrieknutie sa intímnej sféry

Gestá dlaní v smere od hora dole – uvedomenie si svojej sily, gestá dlaní zdola hore – podliehanie

Kontakty dlaní s hlavou:

Brada:

Chytanie sa – zamyslenie

Hladkanie – zamyslenie a neistota

Škriabanie – pochybnosť

Podopieranie – spokojné zamyslenie alebo únava

Trenie – nadutosť

Ústa:

Ukazovák položený na ústach – zamotanie sa v probléme alebo zamyslenie

Dlaň položená na ústach pred začatím hovorenia – zamyslenie

Dlaň položená na ústach počas hovorenia – neistota

Dlaň položená na ústach po skončení hovorenia – zamyslenie alebo chuť stiahnuť späť vypovedané slová

Nos:

Chytanie – koncentrácia alebo zamotanie sa v probléme

Trenie – zamotanie sa v probléme

Škriabanie – nervozita

Vlasy:


Chytanie – nezdar, prehra

Hladkanie – intímne gesto voči samému sebe

Škriebanie – hľadanie nápadu alebo prekvapenie

Okuliare:

Pomalé zakladanie – koncentrácia na určitú vec

Pomalé skladanie – chuť skončiť rozhovor

Pomalé posunutie hore – chuť robiť pauzu

Rýchle založenie – rýchly prístup k veci

Rýchle zloženie – chuť rýchleho ukončenia rozhovoru

Rýchle posunutie hore – nervózne prerušenie

Manipulácia s predmetmi:

S ceruzkou – nervozita, útok alebo bránenie samého seba

S papiermi – neistota alebo podčiarkovanie vlastnej dôležitosti

So stoličkou – veľká neistota

Neustála zmena polohy predmetov – signalizovanie úteku
TRÉNING ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIE

V prípade, že niekto.. Môže to znamenať, že..
1.Bubnuje prstami po stole - je netrpezlivý
2.Podopiera si hlavou ruku - je unudený a nezaujatý
3.Hladí sa po brade - hodnotí situácia, analyzuje návrhy
4.Má prekrížené ruky na hrudi a - cíti sa ohrozený, prekrížené nohy nedôveruje
5.Sediac na stoličke sa prehol dozadu - má recept na všetky problémy, a ruky si založil za hlavu odpovede na všetky otázky
6.Stláčajúc tvoju dlaň ju obracia tak, - skúša ťa ovládnuť, opanovať,
že jeho dlaň sa nachádza hore získať moc nad tebou
7.Podopierajúc si hlavu drží dlaň na líci - je zaujatý
8.Ohrýza si nechty - cíti sa neisto, má nízku nepravdivú mienku o sebe

Chyby v komunikácii, ktoré vznikajú z nesprávnych zvykov:
1. Neustále postavenie v blízkosti dverí (útek, blokovanie vchodu), alebo pohybovanie sa pozdĺž steny (ochrana)
2. Státie príliš blízko, alebo príliš ďaleko od iných ľudí
3. Vykonávanie príliš mohutných, alebo príliš malých gest
4. Hryzenie do perí
5. Neustále dotýkanie sa svojej tváre
6. Hovorenie príliš hlasno, alebo príliš ticho
7. Hovorenie príliš rýchlo, alebo príliš pomaly
8. Obliekanie sa príliš excentricky, alebo príliš nenápadito
9. Používanie príliš iskrivých farieb a predmetov, príliš smutných alebo neproporcionálne veľkých.

Niekedy sa oplatí vedieť, čo komunikuje naše podvedomie, aby sme neboli milo alebo prekvapený efektmi stretnutia, rozhovoru alebo zábavy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.047 s.
Zavrieť reklamu