Štylotvorné činitele v propagačnom texte

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 606 slov
Počet zobrazení: 4 855
Tlačení: 477
Uložení: 495
FUNGOVANIE ŠTÝLOTVORNÝCH ČINITEĽOV V PROPAGAČNOM TEXTE
Štýlotvorné činitele: sú faktory ovplyvňujúce výber a usporiadanie jazykových a kompozičných prostriedkov

Štýlotvorné činitele:
1. subjektívne:
-  individuálne vlastnosti autora
(povahové vlastnosti, citové založenie, temperament, sociálne zaradenie, jazykové vzdelanie, intelektuálna vyjadrovacia vyspelosť, schopnosť a pohotovosť, zamestnanie, vek pohlavie)
Miera vrodeného nadania autora a stupeň jeho odbornej pripravenosti - jazykové vzdelanie, intelektuálna vyjadrovacia schopnosť, vyspelosť, t.j. schopnosť primeranie narábať s jazykovým inventárom, znalosti o špecifickom uplatňovaní mimojazykových prostriedkov v reklame, vedomosti z rozmanitých oblastí praktického života, umenia, vedy, techniky a potrebné predpoklady na ich pohotové uplatnenie vo vlastnej tvorbe a napokon skúsenosť, prax. Sčítanosť.

2. objektívne:
-  vonkajšie podmienky, ktoré stoja mimo autora a ktoré akýmkoľvek spôsobom prispievajú k štylistickej podobe textu
(funkcia prejavu, situácia, prostredie)
(adresát, forma prejavu a kontinuita prejavu)
(monológ, dialóg)
 
V reklamných textoch na rozdiel od textov v iných štýloch, je postoj autora potlačený na nulu, lebo autor nevyjadruje svoj osobný postoj, ale postoj subjektu reklamy (iniciátora, zadávateľa)
Napr. ak vystupuje v l. osobe - nie ako autor, lež ako tlmočník postoja subjektu reklamy, alebo sa vníma ako výrobca tovaru,  predávajúci, ako ten čo poskytuje službu, organizuje istú akciu.
Autor reklamného textu si nevyberá tému ako napríklad spisovateľ, lebo vyslovuje reklamnú myšlienku, rozpracúva námet zadávateľa a postupuje pri jej realizácii.
Dominantnou funkciou reklamného textu: je ovplyvniť v plánovanom smere určité konanie ľudí. V tomto ovplyvňovaní , ktoré predstavuje pragmatický aspekt reklamnej komunikácie, a to využívaním racionálnych prostriedkov s vplyvom na myslenie, ale i emocionálno-expresívnych prostriedkov, príp. aj estetických prostriedkov pôsobiacich na cítenie adresáta.
Vplyv  adresáta ako štýlotvorného činiteľa: Apely, hodnotiace výrazy, oznamovanie, adresné postoje modality /rozkazovacie, resp. želacie, opytovacie/, neobyčajne vysoká frekvencia zámien v 2.os.sg. a pl. I príslušných gramatických tvarov slovies, ako aj oslovenia.
Základnou jazykovou formou reklamy v tlači je napísaný text, ktorý často funguje popri paralelne uvádzanom obraze ako mimojazykovej forme reklamnej výpovede. Funkčné zapojenie obrazu, ale aj ďalších grafických prostriedkov /optické rozvrhnutie textu a obrazu, 
Na istej ploche, typografické prostriedky/do reklamnej výpovede má za následok tiež určité ovplyvňovanie jazykovej formy textu. V týchto podmienkach, v ktorých sa písomne realizuje text, sú relevantné najmä také vlastnosti, akými sú prehľadnosť, presnosť a jednoznačnosť.
Reklamný text je v dôsledku svojho osobitého členenia a odstupňovania a starostlivého výberu slov kompozične prehľadnejší, obsahovo presnejší i jednoznačnejší.

Špecifickosť reklamného textu je v tom, že klasické členenie textu na úvod, obsah a záver môže chýbať. Ide o také členenie, ktoré možno formálne prirovnať iba k básnickému textu s jeho rozvrstvením veršov do riadkov. Napr. v enumeratívnych textoch sa každý reklamný predmet uvádza na osobitnom riadku, čo zvyšuje prehľadnosť textu. Z hľadiska vnímania textu je to okolnosť pre adresáta mimoriadne závažná. To čo sa v ústnom prejave vyjadrí jazykovo-intonačnými prostriedkami reči v písomnom reklamnom texte grafickými prostriedkami, slovosledom, interpunkciou.

Na zdôraznenie kľúčového slova alebo slovného spojenia sa v písaných reklamných prejavoch využíva slovosled, hlavne v minimálnych textoch. Interpunkčná stránka reklamného textu sa líši od interpunkcie písaných prejavov v iných štýloch. Variabilnosť v písomnom zaznačení tej istej zvukovej realizácie /melódia, prestávka/ reklamného textu sa dosahuje použitím rozličných interpunkčných znamienok alebo ich vynechaním.

Text inzerátu musí obsahovať také znaky, ako je stručnosť, výstižnosť, hutnosť, presnosť, jasnosť, vecnosť,  prekvapivosť, zrozumiteľnosť, zmysel pre dôvtip, pre aktuálne potreby ľudí, pohotovosť, ľudovosť, obraznosť a mnohé ďalšie, teda vlastnosti také rôznorodé, že na ich správne využívanie nejestvuje nijaký recept.

Autor inzertného textu musí mať prirodzené propagačné vlohy a talent, mnoho praktických životných a reklamných skúseností. Vynaliezavosť, vtip, vzdelanie, skúsenosť umelecký cit a tvorivá invencia.. V inzertnom texte musia byť slová volené presne a zámerne, štýl musí byť zrozumiteľný a pritom má obsah vyvolať u čitateľa očakávaný účinok, presvedčiť ho a priviesť k určitému rozhodnutiu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042