Štylotvorné prostriedky v propagačnom texte

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 870 slov
Počet zobrazení: 27 944
Tlačení: 943
Uložení: 930
prirovnanie -lenivý ako trúd
epiteton -chmúrne chvíle
antonomázia -Herkules -silák
irónia -smiešna láska
hyperbola -byť samé ucho
symbol –ľalia -nevinnosť
parabola- podobenstvo o Svätoplukových prútoch
perifráza - perla stredomoria
 
Metafora - obrazné pomenovanie založené na prenášaní významu slova.
-  jeden predmet sa pomenuje názvom pre iný predmet na základe ich vonkajšej podobnosti.
-  autor takto zámerne aktualizuje vzťah medzi vecou a pomenovaním
-  metaforické pomenovanie odkrýva súvislosti, ktoré zbežne unikajú
-  možno ju pokladať za autorské hodnotenie
-  vyjadruje nový pohľad na novo označenú vec.
-  je typický prostriedok umeleckých textov, najmä básnických
-  keď sa použije v texte iba jediný raz, alebo sa použije zriedka, ide o originálnu metaforu. Častým používaním sa metafora "ošúcha!, stratí svoju pôvodnú silu a lexikalizuje sa.
-  vo vecných textoch sa využíva lexikalizovaná morféma, z ktorej obraznosť vyprchala (mať smrť na jazyku, horieť od hanby)
Lexikalizovaná morféma - je bežná v hovorovom štýle: hruška-žiarovka, uši na hrnci
-  moderná metafora je vybudovaná na asociáciách a na vzdialených dotykoch dvoch predmetov (nežný kúpeľ noci)

Básnické metafory sa delia na
- jednoduché -slnko je veľký básnik
- rozvité - v ktorých obraz toho istého predmetu tvorí séria metaforických výrazov (ó mesto, loď! Ó flotila! Hry vĺn! Dni samôt plné! periféria, na ktorej len veslom si bol v člne)
 
Byť na blízku je našim poslaním Nationale Nederlanden - Priestor pre váš život Wolkswagen auto - Zdravie je len jedno čaSOPIS Zdravie - Obchodný partner na ceste za úspechom – Metro - Časopis pre dôverný rozhovor – Ema - Dotknite sa zvuku-audio systémy Sharp - Inšpiruj sa životom-parfém Mexx
 
Personifikácia - druh metafory vznikajúci tak, že sa neživým predmetom prisudzujú vlastnosti a schopnosti ľudí. V personifikácii predmety ožívajú, nadobúdajú schopnosť konať a hovoriť ako živí ľudia.
-  v umeleckej literatúre sú na princípe personifikácie vybudované mnohé metaforické kontexty. Mnoho metaforických personifikácií je v hovorovom štýle-usmialo sa naňho šťastie, deň sa prebúdza, nešťastie ho prenasleduje, strach mu nohy podkopáva.
Personifikácia sa využíva:
-  v umeleckej literatúre: Nejaký deň nejakého leta, keď včely ladia klavír v úľoch.  keď voda nie je pre nikoho doma, keď túži stať sa zasa ničím dážď.
-v hovorovom štýle: usmialo sa na vás šťastie, hryzie ma svedomie
 
Verný len vám (mobil.tel.Nokia) - Spoľahlivý člen rodiny - Sebavedomie pre vaše vlasy-šampón - Ľahký dotyk slnka-kozmetika - Živé jogurty (jogurt Zdravo) - Výživa, ktorá rozumie Vášmu psovi (Eukanuba) - Pivo, ktoré nestarne (Pilsner Urquel) - Hodinky Rado...., aby prežili samotný čas (Rado Switzerland) - Tento parfum pohládza kožu ako zvláštna kvetina (Givenchy)
 
Metonymia - obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnútornej väzby medzi nimi.
-  môže ísť o vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a diela, vlastníka a vlastníctva
-   väzba medzi predmetmi je taká silná, že sa môžu vzájomne zastupovať
(Odkazuje ti, aby si zlato(obrúčky) nekupoval - recitovať Hviezdoslava, hľadisko zahučalo, kúpiť si Alexyho, sused vyhorel, fajčiť fajku)
Osobitným druhom metonymie je alegória a synekdocha.
O metonymiu ide, ak:
- namiesto pomenovania ľudí sa použije výraz označujúci priestor  (divadlo tlieska)
- namiesto priameho pomenovania sa použije predmet, jav, ktorý je sním v nejakom vzťahu (nebo nepozná obľúbencov)
- vyjadruje vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a diela, obsahu a formy, vlastníka a vlastníctva (zavesiť Fullu, počúvať Čajkovského, sused vyhorel)
 
Fischer vám ponúka viac – cestovná kancelária - Z nekonečného priestoru k vám prichádza... (vesmír) - Každá farba tromf (maliarske farby) - Zisk z rozumu (z rozumnej investície)  - Chuť Škótska (Johny Walker) - Honda uvádza limitovanú sériu - Fischer už má aj Bratislavu
 
Synekdocha - druh metonymie založený na prenášaní pomenovaní na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi.
-  najbežnejší typ synekdochy vzniká tak, že sa uplatní totum prop parte (celok za časť) a pars pro toto (časť za celok), že sa použije singulár namiesto plurálu a naopak, druh za rod i rod za druh.( Banujem, že som halenu a strechu domu slamenú zamenil a šiel v iný kraj, kde bledo môj obličaj, prežil mnoho zím- celok časťou (mnoho rokov))
 
Prirovnanie - druh trópu založený na porovnaní spoločnej stránky alebo vlastnosti medzi dvoma javmi, predmetmi, osobami alebo predstavami.
- základom je istá podobnosť v tvare, vo farbe, veľkosti, v činnosti
- má tri  časti: porovnánaný člen
porovnávajúci člen
   spoločná vlastnosť, ktorá je základom porovnávania
Prvá a druhá časť sa spája prirovnávacou spojkou ako, ani, sťa, než, tretia časť sa zvykne vynechať Čas sa vlečie (pomaly) ako slimák.
Rozlišujeme prirovnanie:
- názorné  - chudý ako vyžla
- intenzívne -  zdôrazňujú vlastnosť zveličovaním - bledý ako smrť
- estetické - cesta sa vlnila ako červená stuha
 
Seat Ibiza. Viac ako nová vizáž - Tento parfum pohládza kožu ako zvláštna kvetina (Givenchy)
Luxusný ako šaty z najlepšej návrhárskej dielne (Givenchy)
 
Epiteton - druh obrazného pomenovania
-  podobne ako gramatický prívlastok epiteton vyjadruje príznak substantíva.
-  prehlbuje nielen jeho vecný význam, ale emocionálno-esteticky umocňuje niektorú jeho vlastnosť.
-  prostredníctvom epiteta odhaľuje autor na predmetoch a javoch skryté vyjadrenie citového alebo hodnotového postoja zobrazovanej skutočnosti. (Počmáraný život, zastretý hlas, uplakané počasie)
-   epiteton ornans - má estetizujúcu funkciu, lyrizuje
Metaforické epiteton býva názvom literárnych diel- Drevená dedina, Absolútny zákaz, Horký chlieb S Triezvy pohľad na svet - Tajuplný votrelec - Vzrušujúci výtvor - Nespútaná fantázia - Sivé okolie - Pestré stránky života - Slnečné okuliare nového milénia-Ray-ban
epiteton constans - vyskytuje sa najmä v ľudovej slovesnosti a v textoch pre deti –býva formálne, ošúchané, lacné. (každý koník je vraný, každý šuhaj je milený, každá deva je švárna)
 
Jedinečná sada - Lákavé ceny - Maximálna ochrana - Presné informácie - vynikajúca cena, lákavá zimná ponuka bonusov, výhodná kúpa, jesenný balík výhod, vianiočné ceny - zaručená zábava pre všetkých, čas  stužkových slávností sa nezadržateľne blíži
 
Parabola- podobenstvo podávajúce ponaučenie rozprávaním analogického príbehu
V parabole sa v literárnych a rečníckych útvaroch využívajú>
- známe príhody a udalosti z histórie - o Sv.prútoch
- biblické príbehy- o márnotratnom synovi, o Lótovej žene, o stavbe Babylonskej veže
- epigramy
- mikropoviedky
Vyabstrahované pravdy a poučenia sa ustaľujú ako príslovia, porekadlá a aforizmy. Parabola môže byť samostatný literárny útvar, súčasť iného literárneho žánru alebo pôsobivá rečnícka figúra.
 
Antonomázia - zámena všeobecného mena alebo jeho vlastnosti osobným menom.
Rozlišujeme dva druhy antonomázie:
- zámena vlastného mena známej osobnosti jej typickou vlastnosťou (Komenský - učiteľ národov, Homér-knieža básnikov)
- pomenovanie osoby s určitou vlastnosťou vlastným menom významného nositeľa tejto vlastnosti: zradca -udáš, silák – Herkules
 
Irónia - jemný výsmech alebo vtipné vyjadrenie, ktoré je obyčajne opakom toho, čo by sa ináč mohlo chápať ako antonymia. Takýmto spôsobom irónia pomocou pozitívneho výrazu vyjadruje negatívny jav"
(skvelý odborník (diletant), vatikánska mena (Pán Boh zaplať))
 
Hyperbola - zveličené, nadnesené pomenovanie.
- vyskytuje sa v rečníckych prejavoch a niekedy nevhodne aj v žurnalistických textoch.
- Častým používaním vznikajú lexikalizované hyperboly: báječný, fantastický, strašný.
- lexikalizovaná - ohromujúci, kolosálny
- opisná - nevidel som ťa sto rokov, byť samé ucho, uťahaný na smrť
 
Slastná ako láska, opojnú má chuť – Tchibo - Ešte ste sa nikdy netúlali prírodou  - Extra porcia  energie – OMV
Tri nové tromfy, čo všetko prebijú (Dunlop)
 
Symbol - znak s hlbším alebo skrytým významom, ktorý patrí medzi základné prostriedky zobrazovania javov
Symbol predstavuje:
- v rečovej komunikácii: znak, ktorý vznikol na základe zaužívaného označenia, pričom konkrétny predmet má aj abstraktný zmysel: kríž-symbol kresťanstva, srdce-symbol lásky, kotva-symbol nádeje, olivová ratolesť-symbol mieru
- v literatúre: je to druh trópu , ktorý patrí k základným prostriedkom náznakovosti s vlastnosťami mýtu a mnohovýznamovosti básnického obrazu pri umeleckej výpovedi
- v umení: sa vzťahuje  na význam umeleckého diela, je to premietnutie myslenia do obrazu.
 
Perifráza - opisné pomenovanie metonymického charakteru.
-  výstižne charakterizuje istý jav alebo zvýrazňuje jeho najtypickejšiu vlastnosť
-  vzniká tak, že sa predmet alebo jav nepomenuje priamo, ale vymenovaním jeho charakteristických znakov alebo vlastností. (veľký mág slova- básnik Milan Rúfus, krajina golfského kohúta - Francúzsko, trezor mojej hlavy – mozog)
-  sú príznačné pre publicistický a rečnícky štýl ako jeden z prostriedkov variabilnosti jeho slovnej zásoby.
Perifrázy, ako aj frazeologizmy sú viacslovné pomenovania. Rozdiely sú:
- že frazeologizmy majú slovesný základ, kým perifráza má menný charakter: hádzať polená pod nohy-frazeologizmus, krásavica na Dunaji-perifráza.
- perifrázy majú vždy svoj jednoslovný ekvivalent, zatiaľ čo všetky frazeologizmy sa nedajú nahradiť jednoslovnými pomenovaniami - loviť v mútnych vodách, ťažiť z komplikovanej, rozháranej situácie - frazeologizmus, krajina pod Tatrami- Slovensko- perifráza.
- perifráza  sa využíva  aj na vyjadrenie spoločenského tabu, hádanky, zveličenia alebo zjemnenia pomenovania.
rozmanitým usporiadaním opakujú a tým ho vyzdvihujú, posilňujú vo všetkých jazykových rovinách reklamného textu (hlásky, hláskové zoskupenia, slabiky, slová, gramatické tvary, konštrukcie, významy)
 
Druhy figúr
1. hláskovo-fonetické:
- akrostichon
- paranomázia
- kalambúr
2. lexikánlne
a. opakovacie:
- epizeuxa
- epanalepsa
- epanastrofa
- anafora
- epifora
- symploké
b. priraďovacie:
- perisológia
- pleonazmus
- tautológia
- dilógia
- polysendeton
- asyndeton
- amplifikácia
- paradoxon
- oxymoron
3. syntaktické:
- apoziopéza
- proziopéza
- prerývaná výpoveď
- osamostatnený cetný člen
- vytýčený vetný člen
 - elipsa
 - inverzia
 - paralelizmus
 - klimax
 
- Hláskovo-fonetické
Vznikajú spontánnym alebo zámerným usporiadaním hlások. Ide o opakovanie tých istých alebo podobných hlások, hláskových skupín, rovnakých slabík v rámci jednej výpovede: Skús Plus, Pre vás o vás, komu tomu
 
Akrostichon – vytvárajú ho začiatočné písmena jednotlivých slov na osobitných riadkoch, z ktorých pri čítaní zhora nadol vzniká slovo, skupina slov i celá veta- značka firmy, výrobok
V-Všeobecná
Ú-Úverová
B-Banka
T-Trenčín
M-Mesto
M-Módy
 
Paranomázia – hromadenie pomenovaní, ktoré majú rovnaký slovný základ – vlastne s vlastným, podobne s podobným
Ochutnajte nové príchute - Presné...presne pre Vás - Keď je sila krásna. A krása svedčí o sile. - Blízka vám aj vašim blízkym - Vhodnou protihodnotou sú nehnuteľnosti - družstvo združených stavebných družstiev
príjemný personál-profesionálny prístup, pohodlné parkovanie - platby platobnými kartami - rada si farbím vlasy, ale informácie chcem mať neprifarbené - Nech ste kdekoľvek. Nech robíte čokoľvek
 
Kalambúr – vzniká vtedy, keď sa použijú zvukovo podobné alebo rovnaké, významom rozdielne pomenovania .
tvaroh v dobrých tvaroch - Každý pozná, že je z hrozna - Niečo extra. Darček NEXTRA!
 
2. Lexikálne / opakovacie
Epizeuxa – viacnásobné opakovanie slova na začiatku, v strede, na konci textu. Môže byť prerušené aj iným slovom -–Pozor, pozor, pozor...- -investuje...jednoducho investujte - Nivea denne. Nivea vždy. - Viac hudby, viac informácií. - Prší, prší len sa leje so strešnými žľabmi plastiky Nitra sa nič nedeje
 
Epanalepsa – opakovanie toho istého slova na začiatku a na konci riadku- Pečenie je radosť- Hera je pečenie
Pozor.Novinka.Pozor.(Je to symloké, ibaže v jednom riadku.)-družstvo združených stavebných družstiev
Rádio Flash vás pozýva na oslavu 7.narodenín Rádia Flash - Som taká, aká som
 
Epanastrofa – opakovanie slova na konci jedného a súčasne na začiatku druhého bezprostredne nasledujúceho riadku, alebo na konci jednej a začiatku druhej vety
Harward, to sú fondy pre ľudí. Pre ľudí ako ste y. - Zdravie pre vaše deti. Deti nešetria svojou ani našou energiou.
 
Anafora – opakovanie rovnakého slova či slovného spojenia na začiatku vety alebo riadku – názvy propagovaných výrobkov, opakovanie značky, modálne slovesá, príslovky, zámeno...
-Každý deň stierajte. Každý deň vyhrajte. - -úver bez ručiteľov - -úver s minimálnymi mesačnými splátkami
-úver s platnosťou 6 rokov - Nech ste kekoľvek. Nech robíte čokoľvek. - Odolá dotyku vášne, odolá dotyku vankúša  (make up) - Bez poplatkov. Bez rizika.  Bez problémov. - Viac ako záznam. Viac ako reprodukcia. Viac ako predtým. - Dlhšia hebkosť – dlhšia krása. - Život – ľudia. Život zaujímavosti. Život – príbehy.
Prší, prší, len sa leje so strešnými žľabmi plastiky Nitra sa nič nedeje.  - Fiat Marea a Marea Weekend.
Umenie v priestore. Umenie v pohybe.
 
Epifora – opakovanie rovnakého slova na konci bezprostredne susediacich viet alebo riadkov
Založte si terminovaný vklad
Invest konto
Inter konto
Kapital konto
a môžete vyhrať fantastické ceny!
Ja si dám džínsy Dallas. Ty si dáš džínsy Dallas. Ona si dá džínsy Dallas. My, vy, oni si dajú džínsy Dallas sedia každej osobe, sú vhodné pre všetky rody
Košický večer - riadková inzercia
  plošná inzercia
 
Polyptotón -  pri opakovaní sa mení len gramatický tvar – veselšie ako veselo
S novým domom do nového milénia. - Skvelá pneumatika za skvelú cenu.
 
Symploké – figúra rámcuje iné figúry – ohraničuje reklamnú výpoveď na jej začiatku a na jej konci – podporené aj graficky
 
2.  Lexikálne / priraďovacie
Priraďovanie, hromadenie významov prípuzných slov
 
Perisológia – priraďovanie synoným – atraktívny, príťažlivý – zdôrazňujúc funkciu, niekedy zintenzívnenie stupňovaním – pekný, krásny, nádherný - vôňa Hugo Woman - jednoduchá, nekomplikovaná, uvoľnená
jasná, čistá nenapodobiteľná - Záhadná a atraktívna - Vábivá a okúzľujúca - žiadne otázky, nijaké pochybnosti
 
Pleonazmus – hromadenie slov, kde sa jedno alebo viac z nich pociťuje ako nadbytočné – magické čaro, hodinu čo hodinu, deň čo deň
 
Tautológia – priraďovanie, v ktorom to isté vysvetľujeme tým istým – obchodnícke obchodovanie, vyhrajte výhry (niekedy sú to chyby)
Ochutnajte nové príchute - Pardon - mikroskop nad mikroskopy
 
Dilógia – vo dvojici vyjadrený dvojzmysel – Istota je istota
 
Polysyndeton – hromadenie spojok
Šťastné a veselé a ešte lacnejšie!
Asyndeton – dynamické i úsporné priraďovanie slovných spojení bez spojok, bezspojkové vymenúvanie predmetov, vlastností, činností. Pri hromadení slov sa využívajú interpunkčné znamienka a grafické znaky
Kalendáre 2001, diáre, novoročné pozdravy s možnosťou potlače, loga, výhodné zľavy pre firmy, organizácie.
Garantovaná výška splátok. Individuálna akontácia. Poistebnie na jeden rok zdarma. Nový automobil už za jednu hodinu.
 
Amplifikácia – enumeratívne priraďovanie výrazov príbuzného charakteru – nôž, vidlička, lyžička
Život bez bolesti hlavy, únavy, ekzémov, angíny, alergií, bolesti v chrbte ...
Štýlové, elegantné....(hodinky) - Sympatická.Príťažlivá .Krásna. - Predaj: pittbul, staford, maltézsky westík, americký buldog
 
Paradoxon – uvádza príčinnú súvislosť medzi pojmami, ktoré sa navzájom vylučujú – za nízke ceny vysoká kvalita, malé znamená veľké - rozhodnite sa pre najlepší pomer medzi výškou výnosov a nízkym rizikom
navonok jednoduchá, vo vnútri premyslený systém ochrany zdravia - zlý začiatok, dobrý koniec  - Schizandra - zvládnete, čo ste nezvládli - Ďaleko vpredu, predsa však na dosah - Dozrel čas! Starú za novú. Nová jar, nová Škoda, stará láska - Dobrá a zlá správa - Fantastická cena. Nebezpečný výkon - výrazný nárast výkonu a nižžšia spotreba - najvyššie zľavy z najnižších cien - Malý velikán - Škoda Green line- žiaden zelenáč - Nikde nie je všetko - ale u nás nájdete najviac - Hľadáte prácu? Ponúkate prácu? - Pri snívaní nespite. - Vymeňte svoj starý GSM telefón za nový a získate zľavu na príslušentstvo
Oxymoron –spojenie dvoch pomenovaní, ktoré sa navzájom popierajú malé - veľké bytosti, nebezpečný priateľ
 
3.  Syntaktické
Apoziopéza znamená v reklamnom texte zámerne nedokončenú výpoveď, ktorá sa graficky vyznačuje troma bodkami a ojedinele pomlčkou. V audiovizuálnych médiách je na ich mieste pauza. Na mieste prerušenia vznikne priestor na jednoznačné doplnenie dominanty reklamnej výpovede. Ide o aktivizačný prvok úmyselne nasmerovaný na adresáta a je pre reklamné výpovede typický. V reklamných textoch býva apoziopéza aj iného druhu- predstavuje to, čo sa dá doplniť skratkami atď., apod.  
Som...(Rádio Twist) - Pre osvieženie pleti... (krém) - Život bez bolesti hlavy, únavy, ekzémov, angíny, alergií, blesti  v chrbte....(prírodné liečivo) - Nákup v pravý čas....
Otvorte si dvere k vlastnému domovu, čoskoro Vám ponúkneme kľúč... - To, čo vám v kúpeľni chýba...
To pozeráte, čo počúvate...Fun Radio - Je to viac ako pocit... - Stihl... a ste v pohode
 
Proziopéza vzniká tak, že sa vynechá začiatok výpovede. Niekedy je pr. spojená s apoz.
....tešiť sa zo života (jogurt) - ...bez falošných tonov - ...a červený hrnček môže byť váš
 
Prerývaná výpoveď je na rozdiel od apod. formálne a významovo ukončená
Leto sa končí...A myslite už na zimu
Niekto chce byť najlepší, niekto najkrajší, niekto najčítanejší...My chceme, aby ste vy a Vaše inzeráty boli najúspešnejší
 
Osamostatnený vetný člen- takýto člen je formálne povýšený na samostatnú výpoveď, ale významovo je zviazaný so susednou vetou:
Robme veci lepšie. Philips. - Zdravotné ortopedické pružinové a penové matrace. Atypické rozmery. Atypické tvary
 
Vytýčený vetný člen je syntaktická figúra, ktorá sa skladá z menného základu a vytyčovacieho zámena. Vytýčením sa stavia mimo rámca vety (hoci s ňou významovo súvisí), a to pauzou, čím sa osobitne zdôrazňuje
 
Frolo - to je zmrzlina - Krásne  čisté línie - to je fasacinujúce športové trojdverové kupé
Elipsa (výpustka) vynechávajú sa tie časti výpovede (slovo, slovný výraz, časť vety, príp. Aj celá veta zo súvetia), ktoré majú nízku informačnú hodnotu, alebo sa pociťujú ako nadbytočné. Elipsa vzniká zo snahy vyjadriť sa stručne, zreteľne a zrozumiteľne bez toho, aby sa opakovalo to, čo už bolo vyslovené, alebo čo je jasné z kontextu. Táto skutočnosť robí z elipsy prostriedok dynamickosti textu . Z vety sa najčastejšie vynechá prísudok, najmä spona v neslovesnom prísudku, ale aj iné vetné členy.
Alianz – viac ako poistenie - Poistenie – ochrana vášho domova - Rexona – účinný antiperspirant - Wella – odborník na krásne vlasy. - Všetko nové topánky, ktoré ste ešte nevideli
 
Inverzia vzniká narušením ustáleného poriadku slov vo vete a má príznakový charakter – Zlatý kľúč všetky zámky otvorí – zlatý kľúč otvorí všetky zámky
 
Paralelizmus je syntaktická anafora- opakovanie totožných syntaktických konštrukcií. Za typický príklad syntaktického paralelizmu možno považovať zhodné konštrukcie dvoch súvetí, kde sa zamieňajú iba gramatické kategórie slovných druhov vo funkcii vetných členov, zatiaľ čo  samy vetné členy svoju pozíciu nemenia
 
Klimax paralelizmus so stupňovitou stavbou. V paralelizme sa jako výstavbové prvky uplatňujú aj rozmanité lexikálne opakovacie figúry a z trópov. Spojenie paralelizmu s personifikáciou je dosť frekventované vtedy, ak j epredmetom reklamnej výpovede názov firmy, alebo značka výrobku.
Prídeme – Predvedieme – Zameriame – Namontujeme!
 
Frazeologizmy
(frazeologické jednotky) sú formálne a významovo ustálené spojenia so syntaktickou, vetnou alebo súvetnou stavbou. Vyznačujú sa obraznosťou a nerozlučiteľnosťou svojho významu, ako aj expresívnosťou. Prienik frazeologizmov do reklamných textov je podporený aj ďalšou vlstnosťou, a to koncíznosťou (zhustenosťou, stručnosťou). Frazeologizmy vystupujú najčastejšie ako nesamostatné heslá a slogany a v takejto pozícii sú východiskom reklamnej výpovede, ktorým sa upozorňuje na jej jadro, tj. na reklamný cieľ.
-  informácie majú cenu zlata - Hovorte na náš účet - Kto šetrí má za tri - Recepty nad zlato - Dvakrát meraj, kým kúpiš nové auto - Kto zaváha..- Čas pracuje pre vás - Rúže z Avonu na perách každej ženy - Hoďte si kockami - Kde nie je kábel, prichádza UPC Direct - Viac než len strecha nad hlavou - Luke . Všetky cesty vedú do ADI

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.026 s.
Zavrieť reklamu