Chronologický prehľad významných udalostí

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 817 slov
Počet zobrazení: 33 818
Tlačení: 1 003
Uložení: 1 125

CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ 

Pravek
3. mil-8 000 pr. n.l. – paleolit
8 000 pr. n. l. - 5 000 pr. n. l. - mezolit
5 000 pr. n. l. - 3 000 pr. n. l. - neolit
3 000 pr. n. l. - 2 000 pr. n. l. - eneolit
2 000 pr. n. l. - 700 pr. n. l. - doba bronzová
700 pr. n. l. - zač. n. l. - doba železná

Otrokárska spoločnosť
3 000 pr. n. l. - zjednotenie Horného a Dolného Egypta obdobie tzv. Starej ríše
2 000 pr. n. l. - Stredná ríša
1 500 pr. n. l. - Nová ríša
525 pr. n. l. - ovládnutie Egypta Peržanmi
2 300 pr. n. l.- vznik prvej centralizovanej ríše v Mezopotámii ( Akkadská ríša)
1 900-1 600 pr. n. l. - Starobabylonská ríša

Staroveké Grécko
776 pr. n. l. - prvá olympiáda
492 - 449 pr. n. l. - grécko-perzské vojny
490 pr. n. l. - bitka pri Maratóne
480 pr. n. l. - bitka pri Salamíne
479 pr. n. l. - bitka pri Platajach
478 pr. n. l. - Aténsky námorný spolok
449 pr. n. l. -mier Grécka s Perzskou ríšou
431-404 pr. n. l. -peloponézska vojna
338 pr. n. l. - strata samostatnosti Grécka (Filip II.)

Staroveký Rím
753 pr. n. l. - založenie Ríma
753-510 pr. n. l. - kráľovská doba
510-31 pr. n. l. -obdobie republiky
270 pr. n. l. -ovládnutie Itálie Rímom
264-241 pr. n. l. -prvá púnska vojna
218-202 pr. n. l. -druhá púnska vojna
149-146 pr. n. l. -tretia púnska vojna
88-82 pr. n. l. -prvá občianska vojna
73-71 pr. n. l. - Spartakovo povstanie
60 pr. n. l. - prvý triumvirát
49-45pr. n. l. - druhá občianska vojna
43 pr. n. l. - druhý triumvirát
31 pr. n. l. -284 n. l. obdobie cisárstva
284 -476 n. l. obdobie dominátu
313 n. l. - Milánsky edikt - zrovnoprávnenie kresťanského náboženstva
476 n. l. - pád Západorímskej ríše

Ranofeudálne štáty
768-814 - vláda Karola veľkého
800 - Karol Veľký korunovaný za cisára
843 - rozpad Franskej ríše
527-565 - Justinián, byzantský cisár
532 - ľudové povstanie v Byzantskej ríši

Slovania. Veľkomoravská ríša

5.-6. storočie - sťahovsnie národov
500 - príchod slovanských kmeňov
570 - vpád Avarov
623-658 -Samova ríša
833 -vznik veľkomoravského kniežatstva
846-870 - vláda Rastislava
863 - príchod sv. Konštantína a Metoda
871-894 - vláda Svätopluka
885- smrť arcibiskupa Metoda
907 - zánik Veľkomoravskej ríše

Husitské revolučné hnutie

1378-1419 -vláda Václava IV
1409 - kutnohorský dekrét
6. júl 1415 - upálenie majstra Jána Husa v Kostnici
1420 - štyri pražské artikuly
1419-1434 - husitské hnutie
1422 -zavraždenie Jána Želivského
1428-1433 - husitské výpravy na Slovensko
1434 - bitka pri Lipanoch
1467 - porážka bratríckeho hnutia na Slovensku

Rozvoj Slovenska vo feudálnej uhorskej monarchii do roku 1526

1222 - Zlatá bula Ondreja II
1241 - tatársky vpád
1301 - vymretie Arpádovcov
1312 - bitka pri Rozhanovciach
1321 - smrť Matúša Čáka
1514 - roľnícke povstanie v Uhorsku
1526 - bitka pri Moháči

Politický vývoj v Anglicku, Francúzsku na území Nemecka a na Apeninskom polostrove v období vrcholného stredoveku.

1215 - Veľká listina slobôd
1337-1453 - storočná vojna
1346 - bitka pri Kreščaku
1358 - povstanie E. Marcela
1358 - povstanie roľníkov vo Francúzsku
1381 - sedliacka vojna v Anglicku
1455-1485 - vojna "ruží" v Anglicku

Zámorské objavy

1415 -dobytie Ceuty
1453 - pád Carihradu
1492 -objavenie Ameriky
1519-1521 - dobytie ríše Aztékov
1531-1535 - dobytie ríše Inkov

Reformácia a nemecká sedliacka vojna

1517 - vystúpenie M. Luthera
1524-1526 - nemecká sedliacka vojna
1555 - náboženský mier v Augsburgu

Postavenie Slovenska v habsburskom Uhorsku

1541 - Uhorsko rozdelené na tri časti
1593-1608 - pätnásťročná osmansko-habsburská vojna
1604-1606 - protihabsburské povstanie Štefana Bocskayho
1619-1622 - protihabsburské povstanie Gabriela Bethlena
1643-1645 - protihabsburské povstanie Juraja Rákocziho
1671 - potlačenie tzv. Vesselényiho sprisahania
1680 -protihabsburské povstanie Imricha Tökölyho
1683 - porážka osmanských Turkov pod Viedňou
1703 - 1711 - protihabsburské povstanie Františka Rákocziho
1711 - szatmársky mier

Tridsaťročná vojna

1609 - Majestát o náboženskej slobode nekatolíkov (Rudolf II.)
23. máj 1618 - pražská defenestrácia
1618 -1648 - tridsaťročná vojna
1618 - 1620 - česká vojna
8. november 1620 - porážka českého stavovského odboja
1627 - obnovenie zemskéhoi zriadenia v Čechách
1621 - 1623 - falcká vojna
1625 - 1629 - dánska vojna
1630 - 1635 - švédska vojna
1635 - 1648 - francúzsko-švédska vojna
1648 - koniec tridsaťročnej vojny - vestfálsky mier

Buržoázne revolúcie (Nizozemsko, Anglicko, Francúzsko)

1566 - ľudové obrazoborecké hnutie v nizozemských provinciách
1579 - Utrechtská únia
1581 - vznik Spojených nizozemských provincií
1648 - nezávislosť Nizozemska
1640-1660 - Anglická buržoázna revolúcia
1640-1642 - prvé obdobie revolúcie
1642-1649 - občianska vojna v Anglicku
1651 - navigačné akty
1653 - vojenská diktatúra
1649 - 1660 - tretie obdobie revolúcie
14. júl 1789 - dobytie Bastily
14. júl - 10. august 1792 - konštitučná monarchia
1791 - nová ústava
1792 -začiatok revolučných zmien
september 1792 - vyhlásenie republiky
10. august 1792 - 2. jún 1973 - obdobie vlády girondistov
2. jún 1793 -27. júl 1794 - jakobínska diktatúra

Naše krajiny v období osvietenského absolutizmu

1740-1780 -vláda Márie Terézie
1756-1763 - sedemročná vojna
1767 - urbariálny patent
1777 - školská reforma v Uhorsku
1780-1790 - vláda Jozefa II.
1781 - zrušenie nevoľníctva v Čechách
1781 - tolerančný patent
1785 - zrušenie nevoľníctva na Slovensku

Napoleonove výboje. Viedenský kongres

1796 - sprisahanie rovných
1799 - nastolenie vojenskej diktatúry vo Francúzsku
1804 - vyhlásenie cisárstva vo Francúzsku
1805 - bitka pri Trafalgare
1805 - bitka pri Slavkove
1806 - kontinentálny systém
1812 - výprava Napoleona do Ruska
1813 - bitka národov pri Lipsku
1814 - 1815 - Viedenský kongres
1815 - bitka pri Waterloo
1815 - Svätá aliancia

Rusko v období reforiem Petra I. Krymská vojna

1689 - 1725 - vláda Petra I.
1700 - 1721 - Severná vojna
1773 - 1775 - Povstanie J. Pugačova
1853 - 1856 - Krymská vojna
1861 - zrušenie nevoľníctva v Rusku

Slovenské národné obrodenie

1787 - uzákonenie kultúrnej západoslovenčiny A. Bernolákom na spisovný jazyk Slovákov
1792 - založenie Slovenského učeného tovarišstva
1829 - založenie Českoslovanskej spoločnosti pri evanjelickom lýceu v Bratislave
1837 - vznik tajného spolku Vzájomnosť
1843 - uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom
1844 - založenie spolku Tatrín
1845 - založenie Slovenských národných novín
1847 - zjednocovacie zhromaždenie v Čachticiach

Revolučný rok 1848 v Európe

február 1848 - revolúcia vo Francúzsku
jún 1848 - povstanie robotníkov vo Francúzsku
1852 - Ľudovít Napoleon cisárom
 marec 1848 - revolúcia v Nemecku, v Rakúsku a v Uhorsku
10. máj 1848 - Žiadosti slovenského národa
jún 1848 - slovanský zjazd v Prahe
september 1848 - prvá slovenská dobrovoľnícka výprava
december 1848 - apríl 1849 - druhá (zimná) slovenská dobrovoľnícka výprava
august-september 1849 - tretia slovenská dobrovoľnícka výprava
13. august 1849 - porážka maďarských vojsk rakúskou a ruskou armádou pri Világoši

Slovenské politické hnutie v 2. pol. 19. storočia
1851 - 1859 - obdobie Bachovho absolutizmu
1861 - nová ústava
6.-7. jún 1861 Memorandum národa slovenského
1862 - založeenie slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej
1863 - založenie Matice slovenskej v Martine
1866 - porážka rakúskych vojsk pruskými pri Hradci Králové
1867 - založenie slovenského gymnázia v Martine
1868 - vydanie národnostného zákona uhorským snemom
1869 - založenie gymnázia v Kláštore po Znievom
1874 - zatvorenie troch slovemských gymnázií maďarskou vládou
1875 - zatvorenie Matice slovenskej
1883 - vznik Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku v NItre (FEMKE)
1893 - založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine

Vojna amerických osád za nezávislosť. Občianska vojna v USA
4. júl 1776 - vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov
1783 - uznanie nezávislosti
1783 - povstanie D. Shajsa
1787 - vyhlásenie ústavy USA
1854 - založenie republikánskej strany v USA
1859 - povstanie otrokov
1860 - Lincoln prezidentom
1861 - 1865 - vojna Severu proti Juhu
1865 - 1877 -obdobie rekonštrukcie

Ισοτιμία δολλάριο Αμερικής (USD) - Ηνωμένες Πολιτείες

Zjednotenie Talianska a Nemecka
1859 - vojna Francúzska a sarddínskeho kráľovstva s Rakúskom
1860 - povstanie roľníkov na Sicílii
1866 - prusko-rakúska vojna
1870 - prusko-francúzska vojna
1870- zjednotnie Talianska a Nemecka

Prvá svetová vojna
1882 - vznik Trojspolku
1907 - vznik Dohody
1912 - prvá balkánska vojna
1913 - druá balkánska vojna
1914-1918 - prvá svetová vojna
28. júl 1914 - vypuknutie prvej svetovej vojny
1915 - vstup Rumunska a Talianska do vojny
1916 - boje pri Verrdune
apríl 1917 - vstup USA do vojny
11. november 1918 - koniec 1. svetovej vojny
1919 - Versailleská konferencia
1920 - založenie Spoločnosti národov

Vznik ČSR
1915 - Clevelandská dohoda
1916 - vznik Československej národnej rady v Paríži
6. január 1918 - "Trojkráľová deklarácia" prijatá na zhromaždení českých poslancov v Prahe
30. máj 1918 - Pittsbuská dohoda
28. október 1918 -vyhlásenie ČSR
30. október 1918 - Deklarácia slovenského národa
14. november 1918 - utvorenie prvej československej vlády
1920 - prvá ústava ČSR
1920-1921 -vznik Malej dohody

Nástup nemeckého fašizmu a boj za obranu republiky
1933 - nastolenie fašistickej diktatúry v Nemecku
1935 -napadnutie Etiópie Talianskom
1935 - československo-sovietska zmluva o vzájomnej pomoci
1936 - Os Berlín-Rím
1936-1939 -občianska vojna v Španielsku
marec 1938 - obsadenie Rakúska Nemeckom
29.-30. september 1938 -mníchovská konferencia
6. október 1938 - vyhlásenie autonómie Slovenska
14. marec 1939 -vyhlásenie Slovenskej republiky
16. marec 1939 - zriadenie protektorátu Čechy a Morava

Druhá svetová vojna
23. august - nemecko-sovietska zmluva o neútočení
1. september 1939 - vpád Nemecka do Poľska
1939-1945 - druhá svetová vojna
22. jún 1941 - prepadnutie ZSSR Nemeckom
6. december 1941 - zastavenie postupu nemeckých vojsk (Moskva)
7. december 1941 - útok Japonska, vojna v Tichomorí
prelom rokov 1942 - 1943 - bitka pri Stalingrade
1943 - bitka pri Kursku
1943 - Teheránska konferencia
jún 1944 - utvorenie druhého frontu vo Francúzsku
1945 - Krymská konferencia
2. máj 1945 - dobytie Berlína
8. máj 1945 - kapitulácia Nemecka
17. júl - 2. august 1945 - Postupimská konferencia
2. september 1945 - kapitulácia Japonska

Česi a Slováci v boji proti fašizmu
12. december 1943 -československo-sovietska zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci
december 1943 - Vianočná dohoda, vznik ilegálnej Slovenskej národnej rady
29. august 1944 - začiatok Slovenského národného povstania
6. október 1944 - precho československých a sovietskych jednotiek cez

Dukliansky priesmyk
27. október 1944 - obsadenie Banskej Bystrice nemeckými fašistami
4. apríl 1945 - oslobodenie Bratislavy
5. apríl 1945 - vyhlásenie Košického vládneho programu
1.-9. máj 1945 - Májové povstanie českého ľudu

Vývoj Československa v rokoch 1945- 1948
28. október 1945 - znárodnenie kľúčového priemyslu a peňažníctva
január 1947 - začiatok dvojročnice
25. február 1948 - nastolenie diktatúry proletariátu v ČSR
9. máj 1948 - prijatie ústavy 9. mája
14. jún 1948 - voľba Klementa Gottwalda za prezidenta

Vývoj Čekoslovenska v rokoch 1948- 1989

1949 - 1953 - roky prvej päťročnice
1949 - rokovanie IX. zjazdu KSČ
1949 - Severoatlantický pakt NATO
1949 - RVHP
1950 - IX. zjazd KSS
1952 - založenie ČSAV
1953 - A. Zápotocký prezident
1955 - vznik Varšavskej zmluvy
1956 - XX. zjazd KSSZ
1956-1960 - roky druhej päťročnice
1957 - A. Novotný prezident
1960 - prijatie ústavy Československej socialistickej republiky
1968 - L. Svoboda prezident
21. august 1968 - invázia armád VZ do ČSSR
22. august 1968 - mimoriadny zjazd KSČ v Prahe-Vysočanoch
23.-26. august 1968 - rokovania v Moskve
október 1968 - Ústavný zákon o československej socialistickej federácii
6. máj 1970 - zmluva medzi ČSSR a ZSSR
máj 1975 - Gustáv Husák prezident
august 1975 - Helsinská konferencia
január 1977 - vydanie dokumentu Charta 77
1985 - M. Gorbačov na čele ústredných straníckych orgánov ZSSR, politika "perestrojky" a "glasnosti"
25. marec 1988 - "sviečková" manifestácia veriacich v Bratislave
17. november 1989 - brutálny zásah bezpečnostných síl proti študentom v Prahe

Vývoj po roku 1989
26. február 1990 - odchod sovietskych vojsk z ČSFR (boli tu od roku 1968)
3. október 1990 - zanikla NDR a Nemecko bolo opäť zjednotené
 1. júl 1991 - zanikla Varšavská zmluva
 21. december 1991- po 69 rokoch zanikol ZSSR
31. december 1992 - zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika
1.január 1993 - vznik samostatnej Slovenskej republiky
19. január 1993 - Slovenská republika bola prijatá za člena OSN
30. jún 1993 - Slovenská republika bola prijatá do Rady Európy
4. október 1993 - podpísaná dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskemu spoločenstvu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.783