Sociálne poistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 524 slov
Počet zobrazení: 915
Tlačení: 51
Uložení: 54

SOCIÁLNE POISTENIE

 • zákon upravuje sociálne poistenie, vzťahy a financovanie sociálneho poistenia

Rozsah sociálneho poistenia

 1. nemocenské poistenie – poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva
 2. dôchodkové starobné poistenie – má zabezpečiť príjem v starobe
 3. dôchodkové invalidné poistenie – pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného vzťahu
 4. úrazové poistenie (povinne poistený je len zamestnávateľ) – pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 5. garančné poistenie (povinne poistený je len zamestnávateľ) – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnancov
 6. poistenie v nezamestnanosti – pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti
 • rezervný fond solidarity
 • osobný rozsah jednotlivých druhov poistenia: pre platiteľov vznikajú dňom vzniku právneho vzťahu povinnosti platiť poistné

Platitelia poistného

 1. Na nemocenské poistenie
  1. Zamestnanec – 1,4 % z vymeriavacieho základu
  2. Zamestnávateľ – 1,4 % z vymeriavacieho základu
  3. SZČO – 4,4 % z vymeriavacieho základu
  4. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (od 16 rokov a musí byť súčasne aj dobrovoľne dôchodkovo poistená a v nezamestnanosti) – 4,4 % z vymeriavacieho základu
 2. Na starobné poistenie
  1. Zamestnanec – 4 % z vymeriavacieho základu (aj invalid s poklesom pracovnej schopnosti o viac ako 70 %)
  2. Zamestnávateľ – 14 % z vymeriavacieho základu
  3. SZČO – 18 % z vymeriavacieho základu
  4. Dobrovoľne poistená osoba – 18 % z vymeriavacieho základu
  5. Štát – 18 % z vymeriavacieho základu (za osobu na materskej, starajúca sa o dieťa do 6 rokov, stará sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po 6 roku, ktorá vykonáva osobnú asistenciu)
  6. Sociálna poisťovňa – 18 % z vymeriavacieho základu (za poberateľov úrazovej renty – po novom neplatí za invalidov, ale rátajú sa im napriek tomu odrobené roky )
 • do III. Piliera ide 4,25 % z 18 %
 1. Na invalidné poistenie
  1. Zamestnanec – 3 % z vymeriavacieho základu
  2. Zamestnávateľ – 3 % z vymeriavacieho základu
  3. SZČO – 6 % z vymeriavacieho základu
  4. Dobrovoľne poistená osoba – 6 % z vymeriavacieho základu
  5. Štát – 6 % z vymeriavacieho základu (ako pri starobnom)
 • invalidné neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený a bol mu už priznaný starobný dôchodok
 1. Na úrazové poistenie
  1. Zamestnávateľ – od 0,3 % - 2,1 % v závislosti od bezpečnostného rizika (platí pre zamestnanca, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu)
 • v tomto roku platí jednotná sadzba 0,8 %
 1. Na garančné poistenie
  1. Zamestnávateľ – 0,25 % z vymeriavacieho základu

 

 1. Na poistenie v nezamestnanosti
  1. Zamestnanec – 1 % z vymeriavacieho základu
  2. Zamestnávateľ – 1 % z vymeriavacieho základu
  3. Dobrovoľne poistená osoba (zároveň musí byť dôchodkovo a nemocensky poistená) – 2 % z vymeriavacieho základu
 2. Rezervný fond solidarity
  1. Zamestnávateľ – 4,75 % z vymeriavacieho základu
  2. SZČO – 4,75 % z vymeriavacieho základu
  3. Dobrovoľne poistená osoba – 4,75 % z vymeriavacieho základu
  4. Štát – 2 % z vymeriavacieho základu
 • zamestnanci, ktorým bol priznaný starobný dôchodok a invalidný dôchodok neplatia niektoré zložky sociálneho poistenia
 • zamestnanci pracujúci na dohodu, platia odvody ako iný zamestnanec
 • výnimkou sú len dohodári – poberatelia starobného, invalidného dôchodku a študenti
 • títo platia len niektoré odvody

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 1. do 26 rokov, príjem do 200 € študent neplatí odvody (zamestnávateľ platí len garančné a úrazové poistenie)
 2. nad túto hranicu sa platí aj starobné a invalidné poistenie a rezervný fond solidarity (teda študent 7 % a zamestnávateľ 22,8 %)

Splatnosť

 • splatnosť poistného pre SZČO je k 8. dňu nasledujúceho mesiaca, za ktorý poistenie platí
 • preddavkové obdobie je od 01.07. – 30.06. nasledujúceho kalendárneho roku

Pojmy

 • všeobecný vymeriavací základ (mesačný) – priemerná mesačná mzda v NH 2 roky dozadu (v roku 2015 bola priemerná mesačná mzda 883 €, platí od 01.07.2016 – 30.06.2017)
 • vymeriavací základ zamestnanca – celý zdaniteľný príjem (hrubá mzda)
 • vymeriavací základ zamestnávateľa – jednotlivé hrubé mzdy zamestnancov (zdaniteľné príjmy)
 • vymeriavací základ SZČO – základ dane z príjmov FO, ktorý nie je znížený o zaplatené odvody a koeficient 1,486; takto určený vymeriavací základ sa použije vždy od 1. júla nasledujúceho po roku, v ktorom SZČO dosiahla vypočítaný vymeriavací základ (ZD + odvody zaplatené) : 1,486
 • vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby – osobou určená suma, ale minimálne z minimálneho vymeriavacieho základu
 • vymeriavací základ štátu – 60 % všeobecného vymeriavacieho základu za osoby na materskej a starajúce sa o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom na d 6 rokov alebo 50 % všeobecného vymeriavacieho základu pri osobnej asistencii
 • vymeriavací základ sociálnej poisťovne – 1,25 násobok sumy vyplatenej úrazovej renty
 • minimálny vymeriavací základ (mesačný) – 50 % z priemernej mzdy v NH 2 roky dozadu, mení sa k 1.1. v bežnom roku (od 1.1.2017 je to teda 50 % z 883 € = 441,50 €), pri zamestnancoch sa zohľadňuje aj výška minimálnej mzdy
 • maximálny vymeriavací základ (mesačný)/pre všetky fondy okrem úrazového poistenia – 7-násobok všeobecného vymeriavacieho základu, teda 7-násobok priemernej mzdy v NH 2 roky pozadu (v roku 2017 = 7 x 883 = 6181 €)
 • maximálny vymeriavací základ pre úrazové poistenie nie je stanovený
 • vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol

Dávky

 1. Nemocenské poistenie
  • Nemocenské
  • Ošetrovné
  • Vyrovnávacia dávka
  • Materské 
 1. Dôchodkové poistenie
  • Starobný dôchodok
  • Predčasný starobný dôchodok
  • Invalidný dôchodok
  • Vdovský a vdovecký
  • Sirotský dôchodok
 2. Úrazové poistenie
  • Úrazový príplatok
  • Úrazová renta
  • Jednorazové vyrovnanie
  • Pozostalostná úrazová renta
  • Jednorazové odškodnenie
  • Rehabilitačné
  • Rekvalifikačné
  • Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
  • Náhrada nákladov spojených s liečením
  • Náhrada nákladov spojených s pohrebom
 3. Garančné poistenie
  • Uspokojenie nároku zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 4. Poistenie v nezamestnanosti
  • Dávka v nezamestnanosti

Nemocenské dávky

 • denný vymeriavací základ vypočítame z vymeriavacieho základu z dní trvania poistenia predchádzajúceho kalendárneho roku + dni trvania poistenia bežného roku (ak poistenie trvalo nepretržite)
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok je 2 x všeobecný VZ

Nemocenské

 • ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia
 • nárok vzniká prvým dňom PN, okrem zamestnanca – jemu až 11 dňom, max 52 týždňov (prvých 10 dní vypláca zamestnancovi náhradu PN zamestnávateľ)
 • poskytuje sa za kalendárne dni
 • výška:
  • prvé 3 dni – 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. dňa – 55 % denného vymeriavacieho základu

Ošetrovné

 • nárok ak ošetruje osobne a celodenne choré dieťa, manžela, manželku,...
 • poskytuje sa za kalendárne dni
 • výška je 55 % denného vymeriavacieho základu
 • poskytuje sa max 10 dní

Vyrovnávacia dávka

 • poskytuje sa najmä počas tehotenstva, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu
 • poskytuje sa za kalendárny mesiac
 • výška je 55 % rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom pôvodným a novým

Materské

 • podmienkou je povinné poistenie alebo pri dobrovoľnom poistení musí byť doba trvania poistenia min. 270 dní za posledné 2 roky
 • nárok vzniká 6 týždňov pred očakávaným pôrodom, najskôr 8 t. maximálna dĺžka je 34 t.
 • poskytuje sa za kalendárne dni
 • výška je 70 % denného vymeriavacieho základu (od mája 2017 to bude 75 %)

 

Starobný dôchodok

 • nárok vzniká, ak bol poistenec poistený aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek – 62 rokov a 76 dní (od r. 1954)

Predčasný starobný dôchodok

 • nárok ak bol poistený aspoň 15 rokov a chýba mu do dôchodkového veku max. 2 roky
 • suma predčasného dôchodku je min. 1,2 násobok životného minima
 • výška sa určí ako pri starobnom, ale zníži sa o 0,5 % za každých 30 dní predčasného odchodu

Invalidný dôchodok

 • má nárok poistenec, ak sa stal invalidným, získal počet rokov invalidného poistenia a nespĺňa nárok na starobný dôchodok, najskôr dovŕšením 18 rokov
 • poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má zníženú pracovnú schopnosť o viac ako 40 %

Vdovský a vdovecký dôchodok

 • vdova a vdovec má nárok po partnerovi, ktorý bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku alebo splnil podmienky na jeho poberanie
 • nárok trvá 1 rok dlhšie, ak:
  • sa stará o nezaopatrené dieťa
  • je invalidná so znížením o viac ako 70 %
  • vychovala aspoň 3 deti
  • dovŕšila 52 rokov a vychovala 2 deti
  • dovŕšila dôchodkový vek
 • suma je 60 % starobného a invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomrelý nárok

Sirotský dôchodok

 • nárok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ a tento poberal alebo mu vznikol nárok na niektorý dôchodok
 • nárok zaniká 26. rokom života
 • suma je 40 % niektorého z dôchodkov – z toho najvyššieho

Dávky úrazového poistenia

 • poškodeným je zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz
 • denný vymeriavací základ sa počíta za uplynulý kalendárny rok

Úrazový príplatok

 • poskytuje sa za kalendárne dni
 • ak zamestnanec utrpel pracovný úraz, má nárok od 1. dňa PN-ky do jej skončenia
 • suma je 55 % denného vymeriavacieho základu prvé 3 dni a 25 % od 4. dňa

Úrazová renta

 • nárok má zamestnanec, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles schopnosti vykonávať doterajšiu prácu o viac ako 40 %
 • suma sa určí podľa % poklesu pracovnej schopnosti a denného vymeriavacieho základu

Jednorazové vyrovnanie

 • nárok má zamestnanec, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti od 10 – 40 %
 • suma sa určí v závislosti od denného vymeriavacieho základu x 365 dní x percentuálny pokles pracovnej schopnosti

Pozostalostná úrazová renta

 • nárok na ňu má osoba, voči ktorej mal poškodený vyživovaciu povinnosť

Jednorazové odškodnenie

 • nárok má manžel, manželka, deti 

Pracovná rehabilitácia

 • nárok má poškodený, ak sa dá predpokladať obnovenie pracovnej schopnosti

Rehabilitačné a rekvalifikačné

 • obidve, ak je pravdepodobnosť zaradenia poškodeného opäť do pracovného procesu

Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia

 • podľa osobitného predpisu

Dávky garančného poistenia

 • nárok má zamestnanec, ak jeho zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky zamestnanec na mzdu
 • dávka sa poskytne v sume nároku mínus odvody
 • poskytne sa v rozsahu najviac 3 mesiace

Dávky v nezamestnanosti

 • má nárok poistenec, ak za posledné 3 roky bol poistený najmenej 2 roky
 • nárok vzniká dňom zaradenia do evidencie nezamestnaných a zaniká ukončením podporného obdobia – 6 mesiacov
 • poskytovanie dávky je za kalendárne dni
 • výška dávky je 50 % denného vymeriavacieho základu
 • denný vymeriavací základ sa počíta z vymeriavacích základov, z kt. bolo platené za posledné 2 roky poistenie v nezamestnanosti
 • dávka sa počíta maximálne z 2 x všeobecného vymeriavacieho základu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#sociálne poistenie #sociálne poisťovne


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015