Komerčné poistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 704 slov
Počet zobrazení: 2 557
Tlačení: 72
Uložení: 73

KOMERČNÉ POISTENIE

Poistný vzťah

 • forma právneho vzťahu, do ktorého vstupujú subjekty z dôvodu poistnej ochrany
 • vzniká na základe poistnej zmluvy, kde sa poisťovateľ zaväzuje, že prevezme na seba riziko z poistnej udalosti a poistník sa zaväzuje, že za túto službu bude hradiť cenu, ktorou je poistné

Účastníci poistných vzťahov

 • poisťovateľ – finančná inštitúcia, ktorou je poisťovňa (právna forma a. s.)
 • poistník – FO alebo PO, ktorá vstupuje do právneho vzťahu s poisťovňou
 • poistený – osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie (nemusí byť totožná s poistníkom)
 • oprávnená osoba – osoba, ktorá môže prevziať poistné plnenie
 • osoba výhodou poctená – má nárok prevziať poistné plnenie, aj keď nie je v príbuzenskom vzťahu

Úlohy

 • plní úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikov a životnej úrovne obyvateľstva
 • posilňuje zodpovednosť FO a PO za ich ekonomickú a sociálnu oblasť
 • poisťovníctvo je vzťah, v ktorom platia vopred dohodnuté podmienky (prevzatie záväzku – úhrada poistného)

Kategórie (pojmy)

 • poistné – cena za poisťovaciu službu
 • poistná doba – čas, na ktorý uzatvoril poistník poistnú zmluvu
 • poistná suma – suma poistnej náhrady, na ktorej sa dohodli
 • poistná udalosť – udalosť, ktorá sa stane poistenému, môže byť:
  1. objektívna – nie je ovplyvniteľná ľudskou vôľou (živelné udalosti)
  2. subjektívna – závisí od ľudskej vôle (nehoda spôsobená alkoholom)

Význam poistenia

 • pre jednotlivca – zabezpečuje udržanie urč. živ. úrovne aj v prípade poistnej udalosti (náhrada škody)
 • pre podnikateľské subjekty – tým, že sa nahrádzajú škody zabraňuje bankrotom a likvidácii
 • pre národné hospodárstvo – zabezpečuje stabilitu podnik. prostredia tým, že zabraňuje bankrotom

Princípy (zásady) poisťovníctva

 • solidárnosť – všetci účastníci poistných vzťahov platia poistné a tým vytvárajú poistné fondy, ktoré poisťovňa následne rozdeľuje
 • podmienená návratnosť – poistné plnenie sa vyplatí len vtedy, ak nastane poistná udalosť
 • neekvivalentnosť – výška poistenej náhrady nezávisí od výšky plateného poistného, môže byť vyššia alebo nižšia

Funkcie poisťovníctva

 • primárna – prenesenie rizika na poisťovateľa
 • akumulačno-redistribučná – zo zaplateného poistného sa sústreďujú (akumulujú) finančné zdroje, z ktorých sa vytvárajú poistné fondy, ktoré sa následne rozdeľujú (redistribuujú) v rámci vyplácania poistných náhrad
 • stimulačná – poisťovníctvo stimuluje svojich klientov k tomu, aby sa chránili
 • kontrolná – poisťovne kontrolujú priebeh poistenia

Životné poistenie

 • môže byť kapitálové alebo investičné
 • kapitálové poistenie:
  • klientovi sa kumuluje a zhodnocuje sporivá zložka sporenia
  • poisťovňa znáša riziko z investovania a zaručuje už pri uzavretí zmluvy sumu, ktorú vyplatí na konci poistného obdobia
  • pri dožití má klient nárok aj na podiel z výnosov poisťovne
  • nevýhodou je nižšie zhodnotenie vložených peňazí
 • investičné poistenie:
  • spája výhody klasického životného poistenia s investovaním, pričom klient si sám zvolí investičný fond, do ktorého vloží poistné
  • počas poisteného obdobia môže meniť stratégiu investovania
  • poisťovňa nezaručuje pevne stanovenú sumu, ktorú vypláca na konci obdobia
  • riziko z investovania znáša klient
  • klient môže využívať mimoriadne vklady a výbery poistného
  • výhodou je možnosť lepšieho zhodnotenia investovaných peňazí

Členenie (klasifikácia) poistenia

 1. vznik poistenia
  1. zákonné – povinnosť poistiť sa stanovuje zákon, ale zmluva sa neuzatvára (verejné poistenie)
  2. zmluvné – zmluva sa uzatvára v každom prípade, existujú však druhy, kde je uzatvorenie zmluvy povinné (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, poistenie zodpovednosti pri výkone povolania), pokiaľ sa uzatvára nepovinne, ide o dobrovoľné zmluvné poistenie (životné poistenie)
 2. doba poistenia
  1. krátkodobé
  2. dlhodobé
 3. miera rizikovosti
  1. rizikové – obsahuje veľkú neurčitosť, neviem či poistná udalosť nastane (krádež)
  2. rezervotvorné – jednoznačne isté, že poistná udalosť nastane (smrť, dožitie určitého veku)
 4. direktúra EÚ
  1. životné – týka sa života a zdravia osôb
  2. neživotné – patrí sem úrazové poistenie, poistenie majetku aj poistenie zodpovednosti za škodu (druh poistenia, kde do vzťahu vstupuje tretí subjekt, ktorý je poškodený – vypláca sa mu náhrada)

Druhy poistenia v životnom poistení

 • poistenie pre prípad dožitia
 • poistenie pre prípad úmrtia
 • poistenie pre prípad invalidity
 • poistenie na výživu detí

Druhy poistenia v neživotnom poistení

 • poistenie stavieb a budov
 • poistenie domácností
 • poistenie voči krádeži
 • poistenie úrody (poľnohospodári)
 • poistenie zodpovednosti za škodu

Riziko

 • základným pojmom poisťovníctva a ide o pravdepodobnosť poistnej udalosti, o ktorom nevieme dopredu
 • druhy rizík:
  1. podľa charakteru
   1. živelné riziko
   2. dopravné riziko
   3. finančné riziko
   4. riziko krádeže
  2. podľa výsledku pôsobenia
   1. čisté riziká – výsledkom môže byť iba strata
   2. špekulatívne riziká – výsledkom môže byť zisk aj strata 

Zaistenie

 • poistenie poistenia, poistenie poisťovne
 • podstatou je, že poisťovňa odovzdáva časť poistných rizík „zaisťovateľovi“ na základe zaisťovacej zmluvy
 • význam (úlohy):
  • ochrana proti veľkým škodám (zvyšovanie kapacity poisťovne)
  • vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne
  • posilňuje platobnú schopnosť poisťovne
 • riziká, ktoré poisťovňa odsúva na zaisťovňu označujeme ako tzv. „cesiu“ a riziká, ktoré si poisťovňa ponecháva sú označované ako „vlastný vrub“
 • zaistenie môže byť:
  1. fakultatívne – zaisťovňa si vyberá riziká
  2. obligatórne – automatické
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015