Finančný trh a cenné papiere

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 181 slov
Počet zobrazení: 1 193
Tlačení: 73
Uložení: 58

FINANČNÝ TRH A CENNÉ PAPIERE

Definícia finančného trhu

 • najvyšší z trhov, je univerzálny, pretože jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach
 • prostredníctvom tohto trhu sa presúvajú prostriedky z prebytkového do deficitného sektora
 • trh, na ktorý finančný sprostredkovatelia pomocou finančných nástrojov zabezpečujú pohyb kapitálu medzi jednotlivými subjektami v národnom aj medzinárodnom meradle

Členenie finančného trhu

 • z vecného hľadiska:
  • peňažný trh
  • kapitálový trh
  • devízový trh
  • trh drahých kovov
  • poistný trh
 • z časového hľadiska:
  • peňažný trh
  • kapitálový trh
 • z územného hľadiska:
  • národný trh
  • medzinárodný trh
  • euromenový (európsky) trh
 • z hľadiska emisie cenných papierov:
  • primárny trh
  • sekundárny trh
 • z hľadiska použitých finančných nástrojov:
  • úverový trh
  • trh cenných papierov
  • devízový a valutový trh
 • z hľadiska organizácie:
  • organizovaný trh
  • neorganizovaný trh

Funkcie finančného trhu

 • základná – presun kapitálu pomocou finančných nástrojov z prebytkového do deficitného sektora
 • akumulačná – zhromažďujú sa finančné prostriedky z prebytkových zdrojov
 • alokačná – umiestenie finančných prostriedkov tak, aby boli čo najlepšie zhodnotené
 • politická – finančný trh vláda využíva na realizáciu svojej hospodárskej politiky
 • cenotvorná – zahŕňa sústreďovanie ponuky a dopytu po finančných nástrojoch a zabezpečenie objektívnej ceny
 • selekčná – podpora prosperujúcich podnikov a urýchlenie zániku neperspektívnych subjektov
 • ochrana investorov – ochrana proti rôznym rizikám uzavretím vhodného druhu poistenia
 • finančný trh môže plniť funkciu úverovú, prerozdeľovaciu, atď....

Peňažný trh

 • obchoduje sa na ňom s krátkodobým kapitálom, kde je splatnosť kratšia ako 1 rok
 • slúži na financovanie bežných prevádzkových nákladov
 • pomocou neho sa presúvajú finančné prebytky medzi podnikateľským sektorom, bankami, štátnymi orgánmi aj obyvateľstvom
 • štát na peňažnom trhu obstaráva prostriedky na krytie krátkodobého deficitu ŠR, podnikatelia na bežné prevádzkové potreby a banky na riešenie likvidity (napr. od NBS)
 • subjekty, ktoré vstupujú na trh:
  • štátne orgány
  • podnikateľská sféra
  • banky
  • obyvateľstvo
 • nástroje:
  • štát emituje štátne pokladničné poukážky
  • krátkodobé úvery a pôžičky
  • zmenky a šeky
  • faktoring (odkúpenie krátkodobých pohľadávok)
 • cenou na peň. trhu je úrok, pričom jeho výška závisí od ponuky, dopytu a politiky NBS a ECB

Kapitálový trh

 • ide o trh strednodobého a dlhodobého kapitálu a zdroje z neho slúžia na financovanie investícií
 • tovary, z ktorými sa obchoduje sú:
  • cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako 1 rok (hypotekárne listy, podielové listy, akcie, dlhopisy,...)
  • dlhodobé úvery, forfaiting (odkúpenie dlhodobých pohľadávok)
 • obchodovanie prebieha na primárnom a sekundárnom trhu
 • cenou na tomto trhu je úrok a kurz CP

Devízový trh

 • na tomto trhu sa uskutočňujú devízové transakcie, t. j. nákup a predaj jedných národných peňazí za druhé
 • súčasťou je aj valutový trh
 • ponuka a dopyt po devízach určujú cenu tohto trhu – devízový kurz – cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách inej krajiny zaznamenaná v kurzovom liste a udáva sa ako:
  • priamy kurzový záznam
  • nepriamy kurzový záznam

Trh drahých kovov

 • obchoduje sa so zlatom, platinou, paládiom, ródiom
 • v medzinárodnom obchode sa so zlatom obchoduje vo forme odliatkov (tehly)
 • uskutočňuje sa v trojských uncách ( 1 trojská unca = 31 gramov)
 • ponuku zlata tvorí nová produkcia alebo predaje centrálnych bánk
 • dopyt tvorí nákup pre menové účely, priemyselné a umelecké spracovanie
 • bežný občan si zlato môže kúpiť vo forme šperkov alebo zlatých mincí
 • cena zlata sa určuje podľa rýdzosti (v karátoch)
 • obchodovanie sa sústreďuje vo veľkých centrách (New York, Londýn, Tokio), pričom cena je určená v USD za 1 trojskú uncu
 • rýdzosť odliatkov má byť 99,5% čistého kovu a musí byť zaručená značkou medzinárodnej afinérie (výroba zlatých odliatkov)
 • na tomto trhu rozlišujeme:
  • primárny trh – prichádza nové zlato a drahé kovy z krajín s vlastnou ťažbou
  • sekundárny trh – predávajú kovy banky konečným klientom alebo investorom

Poistný trh

 • stretáva sa na ňom dopyt a ponuka po poistnej ochrane, kde cenou je tzv. „poistné“
 • zvláštnosťou poistenia je podmienená návratnosť a neekvivalentnosť
 • sprostredkovateľom sú finančné inštitúcie – poisťovne

Kolektívne investovanie

 • zhromažďovanie fin. prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom takto získané prostriedky investovať do majetku (min. 10FO)
 • takto získané prostriedky sa následne investujú do majetku, z ktorých správcovská spoločnosť vytvára a spravuje tzv. „podielové fondy“
 • subjekty kolektívneho investovania:
  1. investori
   • ide o FO a PO, ktoré sa rozhodli investovať voľné peňažné prostriedky za účelom ich zhodnotenia
   • dokladom o investícii je CP tzv. „podielový list“
  2. správcovská spoločnosť – ide o investičnú spoločnosť, ktorá môže fungovať len s povolením NBS a zapisuje sa do OR, právnou formou je a. s.
  3. depozitár – ide o banku, v ktorej sú vedené účty podielových fondov a správcovskej spoločnosti (tým plní aj úlohu dohľadu)
 • správcovská spoločnosť je povinná vytvárať podielové fondy:
  • otvorený
  • zatvorený
  • špeciálny
 • výhody:
  • umožňuje malým investorom zapojiť sa
  • rozloženie rizika
  • jasná investičná stratégia
  • profesionálna správa – profesionálny investori, tým pádom vyšší výnos
 • nevýhody:
  • malý investor stráca možnosť ovplyvniť investičnú stratégiu
  • hrozí riziko nečestného konania správcovskej spoločnosti
 • typy investorov:
  • opatrný
  • konzervatívny
  • skúsený rozhodujú sa podľa miery rizika a výšky výnosu
  • dynamický
  • špekulatívny

Burza

 • vysoko organizovaný trh, na ktorom sa obchoduje pravidelne v určitom čase na určenom mieste s cieľom sústrediť ponuku a dopyt po určitom tovare (buď burzy CP alebo komoditné služby)
 • základné znaky:
  • povolenie na vznik burzy vydáva NBS a vykonáva aj dohľad
  • burza je PO, zapisuje sa do OR a má právnu formu a. s. (akcionárom môže byť iba PO)
  • musí mať min. 10 zakladateľov (musia byť PO, ktorý majú licenciu obchodníka s CP)
  • je určené ZI, musí mať v obchodnom názve „burza“
 • fungovanie burzy:
  • uskutočňujú sa burzové obchody, t. j. kúpa a predaj CP, pričom čas a miesto obchodovania určujú burzové pravidlá (burzové hodiny a burzový kalendár) a členovia vykonávajú obchody cez FO – makléri
 • podsystémy burzy:
  • podsystém obchodovania
   • tu dochádza k uskutočňovaniu vlastného obchodovania s CP, registrujú sa požiadavky klientov, triedia sa podľa podmienok obchodovania a realizujú sa obchody cez obchodníkov s CP
   • najznámejšie systémy obchodovania sú:
    • kontinentálny (na našej burze) – príkazy na nákup a predaj CP sa sústreďujú pred začatím obchodovania, určuje sa úradný kurz metódou tzv. „fixingu“ (obchodovanie pri jednej cene) – tento kurz platí až do vyhlásenia nového kurzu
    • anglosaský – kurzy CP vznikajú priebežne tak, ako prichádzajú ponuky
   • podsystém vyrovnania obchodov
 1. prevod vlastníctva CP z predávajúceho na kupujúceho
 2. prevod peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho
 • na burze v BA sa uskutočňuje zúčtovanie a vyrovnanie do 3 dní od uzavretia obchodu (zabezpečuje centrálny depozitár CP)
  • informačný podsystém
   • spracúva informácie z vonkajšieho prostredia a poskytuje ich ostatným podsystémom burzy
   • zabezpečuje aj výstup informácii do vonkajšieho prostredia, napr. o kurzoch CP, o prijatí nových CP na obchodovanie,...
   • kurzový lístok CP
    • obchody na burze sú zaznamenané v kurzovom lístku, ktoré sa viažu k určitému obchodnému dňu
    • sú v ňom uvedené kurzy CP, pri ktorých bola v daný deň zaznamenaná aktivita (dopyt, ponuka, uskutočnený obchod)
   • regulačný podsystém
    • jeho úlohou je premietnuť zákony krajiny do burzového poriadku
   • kontrolný podsystém
    • kontroluje dodržiavanie burzového poriadku, t. j. praktiky členov burzy aj emitentov CP a dodržiavanie etiky podnikania na kapitálovom trhu
   • fázy obchodného dňa na burze:
    • 30 – 11.00 h ® fixing (ponuky na predaj a kúpu sa zhromažďujú a určí sa pevný kurz)
    • 00 – 14.00 h ® reálne kontinuálne obchodovanie elektronickou formou pomocou systému EBOS (elektronický burzový obchodný systém)
    • po 14.00 h (14.20 – 14.50 h) ® potvrdenie príkazov, denná uzávierka obchodovania, distribúcia výsledkov

Nástroje finančného trhu – CP

 • CP je dokument alebo zápis, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva
 • podoba CP:
  1. listinné CP
   • sú materializované na nosiči, kt. je listina alebo papier
   • tvoria ich:
    1. plášť – hlavná listina, ktorej náležitosti určuje zákon
    2. kupónový hárok – poukážky na výnos z CP
    3. talón – obnovovací list na nový kupónový hárok
 1. zaknihované CP
  • sú dematerializované
  • existujú len ako zápis v evidencii centrálneho depozitára CP
  • operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodu na účtoch
 2. osobitný druh CP sú imobilizované, kt. sú síce listinné ale uložené emitentom v centrálnom depozitáry a operácie sa uskutočňujú ako so zaknihovanými
 • forma CP:
  1. CP na doručiteľa – nárok na plnenie záväzkov z takéhoto CP má vlastník, držiteľ
  2. CP na meno – je na ňom uvedené meno majiteľa (je kontrolovaná totožnosť) a sú prevoditeľné postúpením alebo dedičstvom, pričom zmena sa ohlasuje emitentovi
  3. CP „na rad“ a CP „nie na rad“
 • členenie CP:
  1. podľa ekonomickej funkcie (podľa času)
   1. CP peňažného trhu – krátkodobé
   2. CP kapitálového trhu – dlhodobé
  2. podľa práv a povinností
   1. základné – kmeňové
   2. prednostné – prioritné (zvýhodnené)
  3. podľa obehu
   1. obchodovateľné
   2. neobchodovateľné
   3. s obmedzenou obchodovateľnosťou
  4. podľa druhu práva na majetok
   1. majetkové
   2. úverové
   3. dispozičné
  5. podľa emisie
   1. individuálne
   2. hromadné
  6. podľa zabezpečenia
   1. bez zámky – garantuje ich len emitent
   2. so zámkou – ich zaistenie je zabezpečené napr. hnuteľným majetkom (HZL), v prípade, ak ručí štát, ide o prvotriedne CP
 • CP peňažného trhu
  1. štátne pokladničné poukážky
 • štát nimi vykrýva krátkodobý deficit ŠR
 • riešia krátkodobý nesúlad medzi príjmami a výdavkami ŠR
 • ich splatnosť je do 1 roka, emitentom je štát
 • za vydávanie zodpovedá NBS
 • sú vysoko bezpečné a dobre likvidné (dajú sa rýchlo zmeniť na hotovosť)
 1. vkladové listy
  • krátkodobé CP, vydávajú ich banky na dohodnuté obdobie s pevnou úrokovou sadzbou ( od 1 mesiaca do 1 roka)
  • vkladná knižka – CP dokumentujúci vznik vkladového vzťahu medzi vkladateľom a bankou; každá banka stanovuje výšku minimálneho vkladu pri založení vkladnej knižky a výšku minimálneho zostatku, pod kt. nesmie vklad na knižke klesnúť; zaznamenávajú sa tam vklady, úroky, daň a zostatky
 2. zmenky a šeky
 • náležitosti zmenky – označenie „zmenka“ v texte, bezpodmienečný príkaz alebo prísľub, suma (slovom aj číslom), meno dlžníka a veriteľa, údaj splatnosti, dátum a miesto vystavenia zmenky, podpis vystaviteľa
 • druhy zmeniek:
  1. podľa toho, kto zaplatí
   1. vlastná zmenka – vystaviteľ zmenky sa zaväzuje, že zaplatí veriteľovi v určitom čase stanovenú sumu, do zmenkového vzťahu vstupujú dlžník a veriteľ, pričom zmenka obsahuje formulu: „Zaplatím za túto zmenku...“, t. j. PRÍSĽUB
   2. cudzia zmenka – obsahuje formulu: „Zaplaťte za túto zmenku...“, t. j. PRÍKAZ vystaviteľa zmenky 3. osobe (zmenkovníkovi), aby zaplatila sumu uvedenú na zmenke veriteľovi, do zmenkového vzťahu vstupujú dlžník(vystaviteľ), veriteľ a zmenkovník
  2. podľa splatnosti
   1. vistazmenka – splatnosť pri predložení zmenky
   2. fixná – splatná na presný dátum
   3. terminovaná vistazmenka – splatná určitý čas po predložení
   4. dátozmenka – splatná určitý čas po vystavení
 • operácie so zmenkou:
  1. akcept – akceptáciou zmenky prechádza záväzok z vystaviteľa na zmenkovníka, zmenkovník sa stáva dlžníkom a je zodpovedný za to, že v čase splatnosti bude zmenová suma zaplatená
  2. aval – ručenie za dlžníka, pričom ručiteľ sa zaväzuje, že v prípade nezaplatenia zmenkovej sumy uhradí zmenku za dlžníka
  3. eskont – odkúpenie zmenky bankou pred lehotou splatnosti
  4. indosament – prevod zmenky na inú osobu
  5. protest – ak zmenka nebola zaplatená majiteľ zmenky ju musí dať protestovať aby si zachoval právo na zaplatenie zmenky
  6. platenie – po zaplatení zmenky môže dlžník žiadať o vrátenie zmenky aj o potvrdenie o zaplatení
 • náležitosti šeku – označenie „šek“ v texte, bezpodmienečný príkaz zaplatiť sumu v dohodnutej mene, meno banky, ktorá má vyplatiť šekovníka, dátum a miesto, podpis vystaviteľa
 • druhy šekov:
  1. podľa spôsobu zaplatenia
   1. hotovostný – vypláca sa v hotovosti
   2. zúčtovací – uhradí sa na účet
  2. podľa príjemcu platby
   1. šek na doručiteľa – neskúma sa totožnosť osoby, ktorá šek predkladá
   2. šek na meno
   3. šek na rad – možno ho prevádzať na inú osobu
   4. šek nie na rad – zakazuje prevod na inú osobu
  3. podľa vystaviteľa
   1. súkromný – vystaviteľom je klient banky
   2. obchodný – vystaviteľom je banka dlžníka
 • operácie so šekmi:
  1. prevod – možno previesť na inú osobu
  2. protest – uskutočňuje sa, ak bol šek riadne a včas predložený a bolo odmietnuté jeho preplatenie
  3. križovanie – používa sa na zabránenie zneužitia šeku neoprávnenou osobou, môže byť:
   1. šek na zúčtovanie
   2. všeobecné križovanie
   3. špeciálne križovanie
 • porovnanie zmenky a šeku – šek je vždy splatný na videnie, čiže po predložení a zmenka je splatná po predložení, na určitý dátum, určitý čas po predložení alebo určitý čas po vystavení
 1. dispozičné CP
  • CP na tovar
  • ide o nákladné a skladiskové listy
  • nákladný list je CP používaný pri preprave tovaru, s kt. je spojené právo na vydanie tovaru prepravcovi (konosament – nákladný list v námornej preprave)
  • skladiskový list je CP, s kt. sa spája právo na vydanie tovaru, kt. vystavila osoba, kt. prevzala tovar do úschovy (používa sa pri vydávaní tovaru z burzového skladu na komoditných burzách)
 • CP kapitálového trhu
  1. akcie – majetkový CP, kt. oprávňuje akcionára k zúčastneniu sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku na jej likvidačnom zostatku
  2. dočasný list – nahrádza akciu, až do úplného splatenia menovitej hodnoty
  3. podielový list – CP, s kt. sa spája právo investora na zodpovedajúci podiel v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku
  4. dlhopisy – ide o úverové CP, s kt. sa spája:
   1. právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v MH
   2. právo majiteľa na vyplácanie výnosov k určitému dátumu
   3. povinnosť emitenta plniť tieto záväzky
 • náležitosti dlhopisu upravuje príslušný zákon, pričom dlhopis môže mať zaknihovanú aj listinnú podobu
 • MH dlhopisu je suma, na ktorú dlhopis znie, kurz je cena určená a zverejnená burzou CP (emisný kurz je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní)
 • osobitnými druhmi dlhopisu sú hypotekárne listy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie,...

Financovanie

 • zdroj peňazí, získavanie finančných prostriedkov
 • spôsoby financovania:
  1. priame financovanie – ak dlžníci získavajú prostriedky priamo od veriteľa
   • výhody priameho financovania
    • nemusia sa platiť poplatky za sprostredkovanie
    • jednoduchá operácia, lebo do vzťahu vstupujú len 2 subjekty
   • nevýhody priameho financovania
    • záujem dlžníka sa musí stretnúť v čase aj v množstve so záujmom veriteľa (je to spojené so získavaním informácií, s čím sú vysoké náklady)
 1. nepriame financovanie – uskutočnené pomocou finančných sprostredkovateľov (títo získavajú prostriedky od veriteľov a rozdeľujú ich v prospech dlžníkov)
  • výhody nepriameho financovania
   • sprostredkovatelia zjednodušujú kontakt medzi veriteľmi a dlžníkmi, majú k dispozícii veľký kapitál a kvalifikovaných zamestnancov
  • nevýhody nepriameho financovania
   • poplatky platené finančným sprostredkovateľom (bankám) za ich služby

Investovanie

 • uloženie voľných peňažných prostriedkov do rôzneho majetku s cieľom dosiahnuť výnos
 • zlaté pravidlo investovania hovorí, že investor by mal dosiahnuť čo najvyšší výnos pri čo najnižšom riziku a pri čo najvyššej likvidite
 • výnos – príjmy získané z investičného nástroja
 • riziko – stupeň neistoty
 • likvidita – ako rýchlo sa môže investičný nástroj (CP, zmenka, šek) premeniť späť na hotovosť
 • portfólio – rozmanitosť uloženia do rôznych finančných nástrojov jedného investora
 • druhy portfólia:
  1. agresívne (rastové) – obsahuje najrizikovejšie nástroje, ale s možnosťou najvyššieho zhodnotenia (napr. akcie)
  2. defenzívne – obsahuje nástroje s fixným výnosom – pravidelným, ale nižším (napr. dlhopisy)
  3. štandardné – je kombináciou predchádzajúcich, t. j. obsahuje časť rizikových a časť menej rizikových nástrojov (stratu z jedného viem vyrovnať ziskom z druhého CP)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cenné papiere #výpočet úrokov z vkladu #neekvivalentnosť


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021