Dlhodobý majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 671 slov
Počet zobrazení: 1 718
Tlačení: 52
Uložení: 63

DLHODOBÝ MAJETOK PODNIKU

Definícia majetku

 • prostriedky, ktoré podnik obstaráva, využíva a vytvára a s ktorými vo vlastnom záujme hospodári
 • sú to hmotné a nehmotné zložky podniku

Rozdiel medzi krátkodobým a dlhodobým majetkom

 • dlhodobý majetok má dlhodobý charakter (nad 1 rok); spravidla má vyššiu cenu, vo výrobnom procese sa nespotrebúva naraz, ale postupne; používaním sa len opotrebúva
 • krátkodobý majetok má krátkodobý charakter (do 1 roka); vo výrobnom procese sa mení jeho forma; spotrebúva sa naraz

Členenie majetku na prihliadnutie so súvahou

Aktíva Súvaha Pasíva

Majetok podniku

Zdroje krytia majetku

· DNM

Vlastný kapitál

· DHM

Cudzí kapitál

· DFM

 

Štruktúra dlhodobého majetku

 • dlhodobý hmotný majetok
  • doba používania je dlhšia ako 1 rok a vstupná cena je vyššia ako 1700 €
  • budovy a stavby sú hmotným majetkom bez ohľadu na ocenenie
  • člení sa na odpisovaný a neodpisovaný
  • druhy:
 • stavby – stavebné konštrukcie spojené pevne so zemou, môžu byť pozemné (bytové a nebytové budovy) a inžinierske (ropovody, mosty, cesty, stožiare, zábavné parky a iné)
 • SHV a súbory HV – sú to výrobné zariadenia a iné predmety a zariadenia na poskytovanie služieb, ktoré netvoria so stavbou jeden funkčný celok, patria sem stroje, prístroje a zariadenia (obrábacie stroje, kancelárske stroje, počítače, hodinky a iné), dopravné prostriedky, inventár (nábytok, umelé kvety, rozhlasové prijímače a iné), pod súborom hnuteľných vecí rozumieme tie veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie
 • pestovateľské celky trvalých porastov – zaraďujú sa tu pestovateľské celky s dobou plodnosti viac ako tri roky (vinice, ovocné sady, kríky, chmeľnice), ocenenie sa neberie do úvahy
 • základné stádo a ťažné zvieratá – zaraďujú sa tu dostihové a plemenné kone, zvieratá základného stáda (ovce, ošípané, hovädzí dobytok a iné), ocenenie sa neberie do úvahy
 • ostatný dlhodobý majetok – zaraďujú sa tu otvárky nových pieskovní, lomov, hlinísk, technická rekultivácia aj technické zhodnotenie úplne odpísaného hmotného majetku
 • pozemky – vlastní ich účtovná jednotka alebo má k nemu právo hospodárenia
 • umelecké predmety a diela – zaraďujú sa sem umelecké diela (sochy, obrazy, plastiky), predmety z drahých kovov (musí tvoriť väčšiu časť predmetu drahý kov), len v tom prípade sú DHM, ak nie sú súčasťou stavby bez ohľadu na ocenenie
 • dlhodobý nehmotný majetok
  • vstupná cena musí byť vyššia ako 2400 € a doba používania je dlhšia ako 1 rok
  • druhy:
   • zriaďovacie náklady – tvoria všetky náklady vznikajúce so založením nového podniku (notárske poplatky, mzdy, nájomné, náklady na pracovné cesty, odmeny za sprostredkovanie atď.)
   • aktivované náklady na vývoj – ide o úspešné dokončenie vývojových prác, ide o použitie výsledkov výskumnej činnosti pred začatím výroby (zhotovenie nástrojov, šablón, testovanie prototypov a modelov a iné)
   • softvér – považuje sa za dlhodobý nehmotný majetok podľa zákona o účtovníctve vtedy, ak je kúpený samostatne, čiže nie je súčasťou hardvéru a jeho ocenenia alebo vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru
   • oceniteľné práva – výsledky duševnej tvorivej činnosti: know-how (sústava vedomostí a postupov získané dlhodobými skúsenosťami), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, autorské práva, ochranné známky, predmety priemyselných práv (vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy) a iné
   • goodwill – znamená dobré meno výrobku alebo podniku, ide vlastne o podnikateľské postavenie podniku na trhu vo vzťahu ku konkurenčným firmám, pričom sa zvažuje jeho povesť, schopnosť pružného financovania, pozícia na trhu, kvalita výroby, úžitková hodnota výrobku, spoľahlivosť i servis
   • ostatnýDHM – zaraďuje sa sem všetok majetok, ktorý svojím charakterom nepatrí ani do jednej z predchádzajúcich skupín
  • dlhodobý finančný majetok
   • podnik ho nepoužíva na prevádzkové účely, ale vkladá do neho kapitál s cieľom dosiahnuť výnos
   • doba držby viazaných prostriedkov vo finančnom majetku alebo doba splatnosti finančného majetku je dlhšia ako jeden rok
   • druhy:
    • cenné papiere a podiely– cenné papiere sú listiny vyjadrujúce pohľadávky držiteľov (majiteľov, vlastníkov CP) voči vystavovateľovi cenného papiera
    • podielové CP a podiely – podľa toho aký podiel má na majetku majiteľ cenného papiera, ktoré mu prinášajú pravidelný výnos, má právo za určitých okolností podieľať sa na riadení a rozhodovaní obchodnej spoločnosti
    • realizovateľné CP a podiely – je to cenný papier, ktorého menovitá hodnota predstavuje menej ako 20 % podiel na základnom imaní spoločnosti (nie je určený na obchodovanie)
    • pôžičky – poskytovanie pôžičky s dobou platnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré poskytla účtovná jednotka iným subjektom
    • ostatný DFM – zaraďujeme sem majetok hmotnej povahy (umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky), ktoré fyzická alebo právnická osoba (účtovná jednotka) obstaráva za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov, nepredpokladá sa z toho okamžitý výnos v súčasnosti, ale jej návratnosť v budúcnosti
   • dlhodobé pohľadávky
    • predstavujú právo veriteľa požadovať od dlžníka plnenie svojich záväzkov
    • môžu vznikať voči odberateľom, voči zamestnancom, štátu, dodávateľom (reklamácie) a pod.
    • majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok

Spôsoby obstarávania dlhodobého majetku

 1. kúpou
  • túto formu obstarania označujeme aj ako dodávateľskú
  • nie všetky druhy majetkov sa dajú kúpiť naraz, ale náklady na ne vznikajú postupne (stavby)
  • úhrada obstarania DM môže byť aj formou preddavkov (po dohode s dodávateľom)
  • investícia sa stáva DM až po jej úplnom dokončení a zaradení do používania
  • DM sa po obstaraní uvádza do používania, z. majetok sa začal používať v podnikateľskej činnosti na stanovený účel a spĺňa podmienky príslušných právnych predpisov (stavebné, hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné)
  • dokladom je protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania
 1. vytvorením vlastnou činnosťou
  • v podniku vznikajú náklady pri obstarávaní majetku, ktoré sa po dokončení spočítavajú
  • v tej výške sa zaradia do majetku, čo sa nazýva aktivovanie dlhodobého majetku
 2. bezplatným nadobudnutím (darovaním)
  • darovaním podniku nevznikajú náklady na obstaranie dlhodobého majetku, ale môžu vzniknúť náklady iného druhu (náklady na montáž, dopravu a pod.)
 3. preradením z osobného používania do podnikania
  • vyskytuje sa v prípade individuálneho podnikateľa, ak sa rozhodne že svoj osobný majetok bude používať na účely svojho podniku
 4. finančným lízingom
  • podnikateľ (nájomca) si obstará majetok na základe lízingovej zmluvy
  • po skončení platnosti tejto zmluvy môže nájomca majetok odkúpiť za dohodnutú cenu v lízingovej zmluve (finančný lízing) alebo ju vráti prenajímateľovi (operatívny lízing)

Zdroje financovania dlhodobého majetku

 1. podľa vlastníctva
  1. vlastné (vlastný kapitál) – základné imanie, zisk
  2. cudzie (cudzí kapitál) – záväzky, úvery
 2. podľa spôsobu získavania
  1. interné – vnútorné zdroje, sú výsledkom podnikateľskej činnosti (zisk bežného roka a predchádzajúcich rokov, odpisy, ostatné interné zdroje)
  2. externé – vonkajšie zdroje, podnik ich získava z vonkajšieho okolia, nie sú výsledkom jeho podnikateľskej činnosti (úvery, záväzky, dotácie a osobitné formy financovania – lízing, faktoring)

Oceňovanie dlhodobého majetku

 • vstupná cena (VC) – celková vyčíslená cena DM, z kt. sa pri odpisovanom DM uskutočňujú odpisy
 • obstarávacia cena (OC) – cena, za kt. sa majetok obstará, vrátane všetkých nákladov spojených s jeho obstaraním (prieskumné práce, preprava, montáž a pod.), OC sa oceňuje majetok získaný kúpou
 • reálna hodnota (RH) – cena, za ktorý by sa majetok obstaral v čase, v ktorom sa o ňom účtuje, cenu zistíme porovnaním s niečím podobným alebo súdny znalec určí cenu
 • vlastné náklady (VN) – náklady, kt. podnik vynakladá, keď si obstaráva majetok vlastnou činnosťou
 • menovitá hodnota (MH) – cena uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú znie pohľadávka alebo záväzok
 • zostatková cena (ZC) – sa určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného alebo nehmotného majetku a oprávkami (celková výška odpisov)

DRUH DM

FORMA OBSTARANIA

DRUH VSTUPNEJ CENY

DHM

Kúpa

Obstarávacia cena

 

Darovanie

Reálna hodnota

 

Vlastná činnosť

Vlastné náklady

 

Lízing

Reálna hodnota

 

Preradením z os. užívania do podnikania

Reálna hodnota

 

Novozistený majetok pri inventarizácii

Reálna hodnota

DNM

Kúpa

Obstarávacia cena

 

Darovanie

Reálna hodnota

 

Vlastná činnosť RH < VN

Reálna hodnota

 

Vlastná činnosť RH > VN

Vlastné náklady

 

Lízing

Reálna hodnota

 

Novozistený majetok pri inventarizácii

Reálna hodnota

DFM

Kúpa

Obstarávacia cena

Dlhodobé pohľadávky

Pri vzniku

Menovitá hodnota

 

Kúpa

Obstarávacia cena

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

 • výdavky na dokončenie prístavby
 • výdavky na dokončenie nadstavby
 • výdavky na stavebné úpravy (zmeny vnútorného zariadenia)
 • výdavky na rekonštrukciu (ich dôsledkom je zmena účelu použitia, kvalitatívna zmena výkonnosti alebo technických parametrov majetku)
 • výdavky na modernizáciu (rozšírenie vybavenosti majetku o súčasti, ktoré neobsahoval - rozšírenie použiteľnosti softvéru)

Využívanie dlhodobého majetku

 1. extenzívne využitie (časové využitie)
  • využívanie majetku v čase a porovnáva reálny čas činnosti stroja s využiteľným časovým fondom
 2. intenzívne využitie (výkonové využitie)
  • využívanie výkonnosti hmotného majetku a porovnáva reálny výkon s normovaným výkonom
  • výkonnosť je možné zvýšiť napr. automatizáciou výrobného procesu a pod.
 3. integrálne využitie (celkové využitie)
  • vyjadruje celkové využívanie hmotného majetku, je to súčin extenzívneho a intenzívneho využívania

Obnova dlhodobého majetku

 • činnosť, ktorou sa zabezpečuje odstránenie opotrebenia
 • môže uskutočniť formou úplnej alebo čiastočnej obnovy
 • úplná obnova – likvidácia pôvodného majetku vyradením z používania a obstaranie nového majetku
 • čiastočná obnova – čiastočné odstraňovanie opotrebenia formou údržby a opravami

Údržba a opravy dlhodobého majetku

 • údržba – pravidelná starostlivosť o majetok, ktorou sa predchádza opotrebeniu
 • opravy – činnosť vykonávaná na odstraňovanie následkov opotrebenia hmotného majetku, opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu, bývajú často spojené s modernizáciou a rekonštrukciou
 • druhy opráv:
  • bežné – čistenie, mazanie
  • malé – výmena súčiastky
  • stredné – výmena poškodenej časti
  • generálne – kompletná oprava, modernizácia, rekonštrukcia
 • základné metódy opráv:
  • opravy po poruche – oprava až po vzniku škody alebo havárie
  • opravy po prehliadke – po pravidelných prehliadkach strojov, až po zistení opotrebenia
  • štandardné opravy – v pravidelných termínoch, bez prihliadania na konkrétny stav stroja
  • pravidelné opravy – preventívne opatrenia nad zariadeniami a uskutočňujú sa podľa vopred určeného plánu

Evidencia dlhodobého majetku

 • majetok sa eviduje od prevzatia do podniku až po jeho vyradenie
 • ako prvý písomný záznam sa vyhotoví zápis o prevzatí
 • nový majetok (inventár) sa označí inventárnym číslom, pod ktorým sa bude nachádzať v evidencii až do jeho vyradenia
 • ku každému DM sa vyhotoví zápis o zaradení do užívania (protokol o zaradení)
 • na základe zápisu o prevzatí sa vyhotoví inventárna karta, ktorá obsahuje obstarávaciu cenu, odpisovú skupinu, spôsob odpisovania, odpis, oprávky, a iné
 • sleduje sa na nej majetok počas celej doby používania a zapisujú sa do nej všetky zmeny
 • inventárne karty sa zapisujú do inventárnej knihy dlhodobého majetku
 • zoznam majetku je uvedený v časovom slede, podľa dátumu obstarania majetku
 • vo vnútri podniku sa majetok premiestňuje na základe prevodky

Vyraďovanie DM

 • doklad – zápis o vyradení dlhodobého majetku
 1. predajom – podnik majetok predá, ak ho už nepotrebuje
 2. likvidáciou – ak je majetok technicky zastaraný alebo ho už nemožno použiť
 3. darovaním – formou sponzorského daru rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
 4. v dôsledku škody alebo manka
 5. preradením z podnikania do os. užívania – ak ho nepotrebuje na podnikanie, môže si DM preradiť
 6. vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019