Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 792 slov
Počet zobrazení: 675
Tlačení: 29
Uložení: 27

Majetok podniku

Majetok – podľa Obchodné ho zákonníka je nazývaný aj obchodným majetkom. Je všetko čo podnikateľ vložil do podnikania a naďalej ho s cieľom podnikať zveľaďuje. Dlhodobý majetok – má vyššiu cenu, vo výrobnom procese sa nespotrebúva naraz, ale postupne sa používaním opotrebúva.

Krátkodobý majetok – vo výrobnom procese sa mení jeho forma, t. j. spotrebúva sa naraz.

Dlhodobý majetok- doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, neobežný

 •  Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – obstarávacia cena je vyššia ako 2 400,- €, doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok (zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva...ale aj majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2 400,- €, a zaradila ho sem účtovná jednotka)
 •  Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – je hnuteľný majetok (dopravné prostriedky...), alebo aj nehnuteľný majetok (budovy, pozemky...), jeho obstarávacia cena je vyššia ako 1 700,- €
 •  Dlhodobý finančný majetok (DFM) – cenné papiere, podiely (akcie, dlhopisy), sú v držbe dlhšie ako 1 rok
 •  Dlhodobé pohľadávky (DPO) – sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.

Krátkodobý majetokdoba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok, obežný

 •  Zásoby – skladovaný materiál (suroviny, pomocný materiál, náhradné dielce)
 •  Krátkodobé pohľadávky - pohľadávky voči odberateľom za predané a doteraz nezaplatené výrobky, pohľadávky voči zamestnancom, (zdravotná, sociálna poisťovňa). Pohľadávka predstavuje nárok veriteľa na peňažné plnenie voči dlžníkovi.
 •  Krátkodobý finančný majetok – peniaze v hotovosti, rôzne ceniny (šeky, stravné lístky, kolky, poštové známky), peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty, resp. s výpovednou lehotou do 1 roka

Zdroje krytia majetku: Majetok podniku môže mať svoj pôvod buď vo vlastných, alebo v cudzích zdrojoch krytia. V súvahe sú to pasíva.

Vlastné imanie: predstavujú vlastný, dlhodobý zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou časťou je základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku.

 • Základné imanie – trvalý vlastný zdroj krytia majetku, ktorý do podnikania vložil vlastník pri vzniku firmy alebo neskôr pri jeho zvyšovaní. Výška, zvyšovanie a znižovanie sa zapisuje do Obchodného registra.
 • Kapitálové fondy – vlastný zdroj krytia majetku, tvoria sa z externých zdrojov, napr.: darovaním
 • Fondy tvorené zo zisku – fondy sú vytvárané pri rozdeľovaní dosiahnutého zisku
 • výsledok hospodárenia minulých rokov - môže byť vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov
 • Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia – zisk alebo strata

Cudzie zdroje:

 • Rezervypredstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Členia sa na zákonné a ostatné. Ide o krátkodobé a dlhodobé rezervy.
 • Záväzky – vznikajú predovšetkým z obchodných vzťahov (záväzky voči našim dodávateľom materiálu, tovaru, dlhodobého majetku alebo služieb), záväzky voči daňovému úradu z doteraz neuhradených daní, voči orgánom sociálneho zabezpečenia, zamestnancom (za doteraz nevyplatené mzdy)... Môžu byť krátkodobé a dlhodobé.
 • Úvery – finančné pôžičky, krátkodobé úvery, dlhodobé úvery, ktoré nám poskytuje obchodná (komerčná) banka za určitých zmluvne stanovených podmienok.

Obstarávanie dlhodobého majetku:

Spôsoby obstarávania:

 • Kúpou (dod. spôsob) – obstaranie za úhradu. DM možno obstarať:
  • jednorázovo – naraz
  • postupne – náklady, ktoré takto vznikajú od začiatku obstarania až po jeho zaradenie do používania sú nedokončené H a N investície
 • Vlastnou činnosťou – podniku tu vznikajú rôzne náklady. Zaradenie DM vlastnou činnosťou sa nazýva aktivácia DM (napr.: stavebná firma si postaví novú budovu)
 • Bezplatným prevodom – darovaním – podniku tu nevznikajú bežné náklady avšak môžu vzniknúť náklady súvisiace s uvedením do používania (napr.: montáž darovaného majetku) alebo náklady súvisiace s daňovou povinnosťou, ak sa odvádza daň z darov.
 • Preradením z osobného používania do podnikania – v prípade individuálneho podnikateľa, ktorý sa rozhodne, že svoj osobný majetok bude používať na podnikanie.
 • Na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný leasing – obstaranie majetku formou postupných splátok, pričom nájomca používa prenajatý DM počas doby dohodnutej v zmluve.

Oceňovanie Dm:

 • peňažné vyjadrenie hodnoty majetku

Vstupná cena : (OC, ROC, VN) cena, v akej bol DM ocenený pri jeho zaradený do užívania.

Zvýšená vstupná cena – je to vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie DM (nadstavby, prístavby)

Obstarávacia cena: cena, za kt. sa majetok obstaral, zvýšená o ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Reprodukčná obstarávacia cena: cena, za kt. by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje

Vlastné náklady: sú všetky priame a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením DNM a DHM vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii)

Zostatková cena – cena, ktorá sa vyčísli ako rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami majetku.

Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku

Opotrebenie – je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku. Hodnotu opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie v peňažnom vyjadrení, vyjadrujú odpisy.
Dlhodobý majetok potom možno rozdeliť:
-odpisovaný
-neodpisovaný – umelecké diela, zbierky, pozemky, nestrácajú hodnotu, preto lebo ich hodnota stúpa

Druhy opotrebenia:

1.fyzické opotrebenie – vzniká predovšetkým v dôsledku používania DM
2.morálne opotrebenie – vzniká v dôsledku rastu produktivity práce.(technický pokrok)

Peňažné vyjadrenie miery opotrebenia DM za určité obdobie sa označuje ako odpisy DM.

Účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia (zákon o účtovníctve).

Daňové odpisy – upravuje zákon o daniach z príjmov.

Odpisovanie možno uskutočňovať rovnomerne alebo zrýchlene, podľa rozhodnutia podniku.

Vyraďovanie DM: Likvidáciou v dôsledku morálneho alebo fyzického opotrebenia, predajom, darovaním, vyradením al. prevodom, v dôsledku škody, alebo manka, preradením majetku z podnikania do osobného užívania, vkladom do inej obchodnej spoločnosti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázky

Diskusia: Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.046