Úloha vlády v ekonomike

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 631 slov
Počet zobrazení: 356
Tlačení: 15
Uložení: 16

Úloha vlády v ekonomike

Skúsenosti z predchádzajúceho vývoja ekon. vyspelých krajín ukazujú, že aj v podmienkach trhového hosp. plní štát niektoré významné funkcie. Štát reprezentovaný vládou má určitú zodpovednosť za vývoj v ekonomike. Mal by však aktívne zasahovať do hosp. života len vtedy, ak je to nevyhnutné.

Úlohou štátu v ekonomike je zabezpečiť:

  • stabilitu
  • efektívnosť
  • rovnosť

STABILITA - v ekon. zn. zabezpečiť primeranú rastúcu úroveň HDP, dostatočne vysokú zamestnanosť, cenovú stabilitu a rovnováhu platobnej bilancie.

EFEKTÍVNOSŤ - efekt. fungovanie ekon. štát zabezpečuje konkrétnou hosp. politikou. Štát sa usiluje zabezpečiť konkurencie a zmierniť negatívnu činnosť monopolov, obmedziť negat. následky znehodnocovania živ. prost. a podporiť činnosť verejného sektora, ktorého úlohou je prinášať úžitok celej spoločnosti.

ROVNOSŤ - dôchodková nerovnosť medzi ľuďmi je výsledkom rozdielnych schopností, aktivity a podnikavosti, ale tiež výsledkom šťastia, sociálnych pomerov a živ. podmienok. Prehlbuje nerovnosť v uspokojovaní potrieb a pre štát nie je ekon. ani politicky žiaduce, aby sa tieto rozdiely prehlbovali. Na tento účel vláda využíva systém zdaňovania a sociálnej pomoci.

HOSPODÁRSKA POLITIKA = samostatná vedná disciplína, predstavuje súhrn nástrojov, metód, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrní štátu v jednotlivých oblastiach ekonomiky v danom období. Jej nositeľom je vláda, parlament a orgány verejnej správy. Medzi objekty, ktoré sú ovplyvňované patria podniky a domácnosti.

Ciele HP možno rozčleni:

  • z čas. hľ. = krákodobé (dni, týžde, mesiace); strednodobé (1 - 5 r.); dlhodobé (5 - 20 r.)
  • z hľ. stability ekonomiky:

- zamestnanosť - udržať nezam. na úrovni, ktorá sa približuje k prirodzenej miere

- stabilita (cenová) - minimalizovať zmeny v cenách, zabrániť cenovým výkyvom a vzniku inflácie

- ekonomický rast - rast reálneho HDP

- rovnováha platobnej bilancie - rovnováha vonkajších ekon. vzťahov, stabilita meny a menových kurzov

- optimálne rozdelenie dôchodkov - zmierniť dôchod. nerovnosť tým aj sociálne napätie v spoločnosti.

HP, ktorá sleduje všetky tieto ciele sa nazýva STABILIZAČNÁ HP.

Nástroje HP = úlohy a ciele, ktoré si štát v ekon. vytýčil dosahuje určitými prostriedkami nazýv. nástroje HP. Voľba nástrojov závisí od toho, ktoré ekon. veličiny chce štát ovplyvniť a čo chce dosiahnuť. Podľa konkrétnej hosp. situácie, môže štát uplatňovať rôzne formy štát. zásahov do ekon., tzv. štát ovplyvní jednotlivé hosp. objekty a subjekty tka, abyk onkrétne rozhodnutia smerovali k dosiahnutiu cieľa, ktorý štát sleduje z makroekon. hľ.

Medzi nástroje HP patrí:

  • monetárna politika = menová, usiluje sa regulovať množstvo peňazí v obehu, ovplyvňuje úrokovú mieru a podmienky poskytovania úveru a tým ovplyvňuje vývoj makroekon. veličín. Hl. prostriedkom sú peniaze. Nositeľom je NBS. Má 2 typy: expanzívna monet. politika = centrálna banka zvyšuje ponuku peňazí v obehu; reštriktívna monet. politika = centrálny banka znižuje ponuku peňazí v obehu
  • fiškálna politika = využitie ŠR a verejných financií na makroekon. stabilizáciu. Hl. nástrojom je ŠR, ktorý je aktívnym nástrojom regulovania politiky. Realizuje ju vláda. Okrem ŠR zahŕňa aj celé verejné rozpočty (rozpočty miest a obcí, sociálne poisťovne, verejných zdravotných poisťovní a pod.). Typy = expanzívna politika - spája sa so znižovaním daní, štát podporuje agregátny dopyt, podn. aktivitu výrobcov a stimuluje ekon. rast; reštriktívna politika - spája sa so zvyšovaním daní, štát obmedzuje agregátny dopyt, ekon. rast, výrobu a investície.
  • dôchodková politika
  • zahraničný obchod 

Bankový systém - je u nás dvojstupňový, na čele je centrálna banka a v druhom stupni obchodné (komerčné) banky.

Centrálna banka = ceduľová, emisná; má nadradené postavenie, z pravidla je vo vlastníctve štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny a preto musí byť vo svojich rozhodnutiach čo najviac nezávislá od vlády. Jej cieľom nie je maxim. zisk, čiže nie je komerčne orientovaná. Jej hl. cieľom je udržať cenovú stabilitu čo dosahuje regulovaním masy peňazí v obehu a regulovaním úrok. sadzieb.

Obchodné banky = zákl. úlohou je prijímanie dočasne voľných peňaž. prostriedkov od ekon. subjektov, čo nazývame pasívne bankové operácie.  Ich sprostredkovanie k tým subjektom, ktoré predstavujú dopyt po nich vo forme úverov sa uskutočňuje pomocou aktívnych bankových operácií. Činnosť bánk má obchodno-podnikateľský charakter. Hl. cieľom je dosahovanie zisku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#priklad na uctovnu suvahu #zásahy vlády do ekonomiky

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018