Ukazovatele národného hospodárstva - HDP

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 636 slov
Počet zobrazení: 490
Tlačení: 14
Uložení: 19

Ukazovatele národného hospodárstva - HDP

Hrubý domáci produkt (HDP)

Hrubý národný produkt (HNP)

Čistý domáci produkt (ČDP)

Čistý národný produkt ( ČNP)

Národný dôchodok (ND)

HNP = predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb vyrobených a poskytnutých za urč. čas. obd. národnými výrobnými faktormi urč. štátu. Nie je dôležité, na území ktorého štátu tieto VF pôsobia, ale kto je ich majiteľom. Vypočítame ho HNP = HDP + čistý príjem z majetku v zahraničí.

ČDP = predstavuje HDP zmenšený o amortizáciu A - predstavuje hodnotu spotrebovaných a opotrebovaných kapitálových (invest.) statkov (stroje, zariadenia) prenáša sa do hodnoty (ceny) výrobku. Vystupuje ako nákladová položka a vyjadrujeme ju prostredníctvom odpisov.

ČNP = HNP - A (amortizácia)

NÁRODÝ DôCHODOK = súhrn všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za 1 rok.

HDP

- predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov (sspotrebných aj invest.) a služieb vyrobených a poskytnutých za urč. čas. obd. na území danej krajiny

- je to najkomplexnejší ukazovateľ, má tieto výhody: používa ho väčšina krajín sveta, čo zjednodušuje medzinárodné porovnania; pri výpočte sa využívajú štatistické údaje, ktoré sú k dispozícii danej krajine a nie je potrebné získavať údaje zo zahraničia

Meranie výkonnosti ekonomiky = existujú 2 meradlá HDP. HDP možno merať ako tok produktov al. ako sumu dôchodkov.

Pokladnica národného hospodárstva

Výdavková, spotrebná metóda

Dôchodková - príjmová metóda

Spotreba

Mzdy

Investície

Úroky

Vláda

Renty

Čistý export = V - D

Zisky

 

Nepriame dane

 

Amortizácia

HDP

- tok produktov - tok dôchodkov al. N

Predaj finálnych produktov dáme na ľavú stranu a rôzne výrob. náklady na pravú str. Ak uvažujeme, že zisk je jednou z náklad. položiek, potom celkové tržby = celkové náklady. Existuje teda rovnosť obidvoch prístupov. Na ľavej strane je HDP v trhových cenách a na pravej v cenách výrob. faktorov.

  • Výdavková - spotrebná metóda = HDP je súhrnom všetkých finálnych produktov. Spolu so spotrebnými T a S sa sem zahŕňajú aj hrubé investície. Sem zahŕňame ešte všetky vládne výdavky na T a S a čistý vývoz ako rozdiel medzi vývozom a dovozom.
  • Dôchodková metóda (príjmová) = mzdy, úrok, renta a zisk - tu vždy treba vylúčiť 2-násobné započítanie medziproduktov, ktoré sa kupujú od iných podnikov pomocou metódy pridanej hodnoty. Nepriame dane - vystupujú ako náklady, patria sem spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty. Účinok týchto daní dopadá na konečného spotrebiteľa, ale platiai ich tie subjekty, ktorých produkty predávajú. Amortizácia - statkov, ktoré boli opotrebované sa tiež vykazuje ako náklad.

Nominálne ukazovatele sú vyjadrené v bežných trhových cenách. Reálne ukazovatele vyjadrujeme v stálych cenách daného roka, napr.: nominálny HDP za rok 2006 vyjadruje hodnotu T a S vyrobených v r. 2006 v bežných trhových cenách platných v r. 2006. Reálny HDP koriguje nominálny HDP tak ,že HDP oceňuje stálymi cenami základného východiskového roka, napr.: ak chceme skutočne zistiť o koľko vzrástol HDP v r. 2006 oproti r. 2005 zoberiem za základ bežné trhové ceny v r. 2005, ale hodnotu vyrobených T a S v r. 2006. Tak sme vylúčili vplyv rastu cien (inflácie) a dostanem reálny HDP vyjadrený cenami r. 2005. Reálny HDP tak vytvára konštantné meradlo HDP v priebehu dlhšieho čas. obd.

Údaje o HDP sa v praxi využívajú nielen na to, aké množstvo finálnych T a S ekonomika vyprodukuje, ale aj na posúdenie blahobytu obyvateľov danej krajiny.Individuálny blahobyt obyv. možno posúdiť týmito ekon. kategóriami:

  • Osobný dôchodok - predstavuje hrubý príjem jednotlivca (obsahuje dôchodky z VF, ale aj transferové platby). Osobný dôchodok je príjem, ktorý domácnosti skutočne za určité obdobie dostanú.
  • Disponibilný dôchodok - suma peňazí, z ktorej už jednotlivec môže disponovať podľa vlast. uváženia a rozhodnutia. Disponibilný dôchodok vypočítame, keď od osobného d. odpočítame priame dane, ktoré platí jednotlivec. Je to taká výška dôchodkov, ktoré majú domácnosti k dispozícii na spotrebu a úspory.
  • HDP na obyvateľa - je dôležitým ukazovateľom na medzinárodné porovnanie výkonnosti ekonomiky a vypovedá o individuálnom blahobyte obyvateľov. Vypočítame ho ak HDP: počet obyvateľov danej krajiny. Hovoríme o životnej úrovni obyvateľstva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#narodne hospodarstvo ukazovatele #slová začínajúce na tok #makroekonomické ukazovatele HDP, HNP, ČDP, ČNP, ND

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.202