Agregátny dopyt a agregátna ponuka

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 641
Tlačení: 22
Uložení: 23

Agregátny dopyt a agregátna ponuka

Agregátny dopyt - po T a S na trhu je daný súčtom individuálnych dopytov všetkých spotrebiteľov.

Tvoria ho:

  • výdaje na spotrebu domácností
  • investície podnikov a firiem
  • štátne nákupy T a S
  • čisté vývozy ako rozdiel medzi exportom a importom

Krivka AD - znázorňuje vzťah medzi množstvom T a S (HNP), ktoré sú ekonomické subjekty ochotné kúpiť a cenovou hladinou P. Krivka má klesajúci priebeh, čo zn., že pri zvyšujúcej sa cenovej hladine klesá celkový objem dopytovaného množstva T a S. Krivka AD poukazuje na množstvo dopytovaného reálneho HNP na rôznych cenových úrovniach.

Faktory ovplyvňujúce posun krivky AD:

  • úroková miera - ak rastie = vedie to k poklesu nákupu nových investičných zariadení a predmetov dlhodobej spotreby; pri poklese = možno pozorovať rast AD po týchto tovaroch
  • očakávaná inflácia - ak rastie vedie to k rastu AD
  • vlastné nákupy T a S - vplývajú na AD (rozvoj infraštruktúry, školstva, zdravotníctva a verejných služieb)
  • celkové bohatstvo - bohatí ľudia spotrebujú viac T a S najmä dlhodobého charakteru ako chudobní.

Agregátna ponuka - vyjadruje vzťah medzi agregátnym množstvom ponúkaných T a S (HDP) a cenovou úrovňou P. AS je teda súhrnom peňažnej hodnoty všetkých T a S, ktoré ekonomiky produkuje.

Krivka AS zobrazuje priamo úmerný vzťah medzi úrovňou cenovej hladiny P a celkovým objemom produktov (HDP) vytvoreným v ekonomike v určitom čas. období. Krivka AS má iný tvar v krátkom a dlhom§ období.

AS v krátkom obd. - stúpa mierne nahor v dôsledku nízkej úrovne dôchodkov, pretože v krátkom období sú mnohé nákladové položky nepružné, napr.: mzdy, renta a pod.. Vzrast AD preto vyvoláva rast produkcie, ale aj ich cien.

AS v dlhom obd. - má vertikálny tvar, pretože ceny výrobných činiteľov (práca, pôda, kapitál), ako aj hotovej produkcie sú v dlhom období pružné, prispôsobujú sa vyššej cenovej hladine a tak produkt nezávisí od úrovne AD.

Makroekonomická rovnováha - štúdium AD a AS nám dáva možnosť odpovedať na otázky - čím je určený a čo spôsobuje zmeny reálneho HDP a cenovej úrovne. Na to nám slúži model makroekonomickej rovnováhy.

Makroekonomická rovnováha E vzniká, keď sa množstvo dopytovaného reálneho HDP rovná množstvu ponúkaného reálneho HDP.

Rovnováha vzniká v priesečníku krivky AD s krivkou AS. Ak cena vzrastá nad rovnovážnu cenu, tvorí sa prebytok ponúkaného množstva T a S nad dopytovaným množstvom. Prebytok vytvára tlak na pokles cenovej hladiny.

Ak cena klesá po úroveň rovnovážnej ceny, vytvára sa nedostatok dopytovaného množstva T a S nad ponukou, t. j. nedostatok a cenová úroveň vzrastá.

Rovnováha dopytovaného a ponúkaného množstva T a S vzniká len pri cenovej hladine strednej hodnoty. To je rovnováha cenovej hladiny.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Model as-ad #dopyt

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013